REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2313

USTAWA

z dnia 29 października 2021 r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o podatku akcyzowym]

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 8811,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.";

2) w art. 94 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Stawka akcyzy na piwo wynosi 12,04 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.";

3) w art. 95 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Stawka akcyzy na wino wynosi 245,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.";

4) w art. 96 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na pozostałe napoje fermentowane - 245,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.";

5) w art. 97 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Stawka akcyzy na wyroby pośrednie wynosi 490,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.";

6) w art. 99:

a) w ust. 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 - 367,36 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;

2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 - 250,91 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;

3) na cygara i cygaretki - 697,00 zł za każdy kilogram.",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Na papierosy i tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą:

1) na papierosy - 609,38 zł za każde 1000 sztuk;

2) na tytoń do palenia - 406,26 zł za każdy kilogram.

4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy i tytoń do palenia wynosi odpowiednio 105% w przypadku papierosów i 100% w przypadku tytoniu do palenia, całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży odpowiednio papierosów i tytoniu do palenia.",

c) ust. 5d otrzymuje brzmienie:

"5d. Na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy i tytoń do palenia stosuje się średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży odpowiednio papierosów i tytoniu do palenia obliczaną na podstawie danych za pierwszych 10 miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia ważona detaliczna cena sprzedaży odpowiednio papierosów i tytoniu do palenia jest obliczana.";

7) w art. 99a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 406,26 zł za każdy kilogram.",

b) w ust. 4 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 812,52 zł za każdy kilogram.";

8) w art. 99c ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 501,80 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

4. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 501,80 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.";

9) art. 99d otrzymuje brzmienie:

"Art. 99d. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy, minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia oraz stawki akcyzy na wyroby nowatorskie przed końcem roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, na który są ustalane, na podstawie danych, o których mowa w art. 99 ust. 11 pkt 1.

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie roku kalendarzowego, na który zostały ogłoszone średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów oraz średnia ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia, o których mowa w ust. 1, że dane, o których mowa w art. 99 ust. 11 pkt 1, nie były zgodne ze stanem faktycznym, a niezgodność taka miała wpływ na wysokość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów lub średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia, ogłoszonych zgodnie z ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza niezwłocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy, minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia oraz stawki akcyzy na wyroby nowatorskie. W tym przypadku średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ich ogłoszenia.";

10) w art. 125 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich nie może być złożona po dniu 30 września danego roku kalendarzowego, a jeżeli jest składana po dniu 1 września danego roku kalendarzowego, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było - we wstępnym zapotrzebowaniu;";

11) w art. 136:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich lub płynu do papierosów elektronicznych jest obowiązany, w okresie 24 miesięcy od dnia otrzymania znaków, nanieść je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich lub płynu do papierosów elektronicznych, a w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego - sprowadzić na terytorium kraju wyroby spirytusowe, wyroby winiarskie lub płyn do papierosów elektronicznych, oznaczone tymi znakami.",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich lub płynu do papierosów elektronicznych lub",

c) ust. 4-7 otrzymują brzmienie:

"4. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich jest obowiązany nanieść znaki akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich lub na wyroby tytoniowe lub wyroby nowatorskie do końca roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.

5. Od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich lub na wyroby tytoniowe lub wyroby nowatorskie mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu się rokowi kalendarzowemu.

6. Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich lub na wyroby tytoniowe lub wyroby nowatorskie w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.

7. Znaki akcyzy na wyroby tytoniowe lub wyroby nowatorskie niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego są zwracane w terminie do końca lutego następnego roku kalendarzowego podmiotowi, który je wydał.",

d) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9. Na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich znakami akcyzy wydanie decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy na wyroby tytoniowe lub wyroby nowatorskie z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym następnemu rokowi kalendarzowemu i wydania upoważnienia do odbioru tych znaków akcyzy oraz wydanie znaków akcyzy może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach, pod warunkiem odebrania znaków akcyzy, o których mowa w art. 125 ust. 4, a w przypadku ich nieodebrania - wpłacenia kwot należności, o których mowa w art. 125 ust. 4a.

10. Znaki akcyzy odbierane na zasadach określonych w ust. 9 mogą być nanoszone na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub wyrobów nowatorskich lub na wyroby tytoniowe lub wyroby nowatorskie przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach, z tym że wyprowadzenie tak oznaczonych wyrobów ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, import albo nabycie wewnątrzwspólnotowe nie może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.";

12) po art. 165 dodaje się art. 165a w brzmieniu:

"Art. 165a. 1. W latach 2022-2026 stawki akcyzy na napoje alkoholowe wynoszą:

1) stawka akcyzy na alkohol etylowy, o której mowa w art. 93 ust. 4, w:

a) 2022 r. - 6903,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,

b) 2023 r. - 7248,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,

c) 2024 r. - 7610,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,

d) 2025 r. - 7991,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,

e) 2026 r. - 8391,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie;

2) stawka akcyzy na piwo, o której mowa w art. 94 ust. 4, w:

a) 2022 r. - 9,43 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,

b) 2023 r. - 9,90 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,

c) 2024 r. - 10,40 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,

d) 2025 r. - 10,92 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,

e) 2026 r. - 11,47 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu;

3) stawka akcyzy na wino, o której mowa w art. 95 ust. 4, w:

a) 2022 r. - 191,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,

b) 2023 r. - 201,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,

c) 2024 r. - 211,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,

d) 2025 r. - 222,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,

e) 2026 r. - 233,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;

4) stawka akcyzy na napoje fermentowane, o której mowa w art. 96 ust. 4 pkt 2, w:

a) 2022 r. - 191,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,

b) 2023 r. - 201,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,

c) 2024 r. - 211,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,

d) 2025 r. - 222,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,

e) 2026 r. - 233,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;

5) stawka akcyzy na wyroby pośrednie, o której mowa w art. 97 ust. 4, w:

a) 2022 r. - 385,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,

b) 2023 r. - 404,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,

c) 2024 r. - 424,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,

d) 2025 r. - 445,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu,

e) 2026 r. - 467,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

2. W latach 2022-2026 stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:

1) stawka akcyzy na papierosy, o której mowa w art. 99 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 99 ust. 10, w:

a) 2022 r. - 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

b) 2023 r. - 250,91 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

c) 2024 r. - 276,00 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

d) 2025 r. - 303,60 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

e) 2026 r. - 333,96 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;

2) stawka akcyzy na tytoń do palenia, o której mowa w art. 99 ust. 2 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 99 ust. 10, w:

a) 2022 r. - 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

b) 2023 r. - 171,37 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

c) 2024 r. - 188,51 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

d) 2025 r. - 207,36 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,

e) 2026 r. - 228,10 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;

3) stawka akcyzy na cygara i cygaretki, o której mowa w art. 99 ust. 2 pkt 3, w:

a) 2022 r. - 433,00 zł za każdy kilogram,

b) 2023 r. - 476,00 zł za każdy kilogram,

c) 2024 r. - 524,00 zł za każdy kilogram,

d) 2025 r. - 576,00 zł za każdy kilogram,

e) 2026 r. - 634,00 zł za każdy kilogram.

3. W latach 2022-2026 stawki akcyzy na papierosy i tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną wynoszą:

1) stawka akcyzy na papierosy, o której mowa w art. 99 ust. 3 pkt 1, w:

a) 2022 r. - 378,38 zł za każde 1000 sztuk,

b) 2023 r. - 416,22 zł za każde 1000 sztuk,

c) 2024 r. - 457,84 zł za każde 1000 sztuk,

d) 2025 r. - 503,62 zł za każde 1000 sztuk,

e) 2026 r. - 553,98 zł za każde 1000 sztuk;

2) stawka akcyzy na tytoń do palenia, o której mowa w art. 99 ust. 3 pkt 2, w:

a) 2022 r. - 252,25 zł za każdy kilogram,

b) 2023 r. - 277,48 zł za każdy kilogram,

c) 2024 r. - 305,23 zł za każdy kilogram,

d) 2025 r. - 335,75 zł za każdy kilogram,

e) 2026 r. - 369,33 zł za każdy kilogram.

4. W latach 2022-2026 stawka akcyzy na susz tytoniowy, o której mowa w art. 99a ust. 3, wynosi w:

1) 2022 r. - 252,25 zł za każdy kilogram;

2) 2023 r. - 277,48 zł za każdy kilogram;

3) 2024 r. - 305,23 zł za każdy kilogram;

4) 2025 r. - 335,75 zł za każdy kilogram;

5) 2026 r. - 369,33 zł za każdy kilogram.

5. W latach 2022-2026 w przypadkach określonych w art. 99a ust. 4 stawka akcyzy na susz tytoniowy nieoznaczony znakami akcyzy wynosi w:

1) 2022 r. - 504,50 zł za każdy kilogram;

2) 2023 r. - 554,96 zł za każdy kilogram;

3) 2024 r. - 610,46 zł za każdy kilogram;

4) 2025 r. - 671,50 zł za każdy kilogram;

5) 2026 r. - 738,66 zł za każdy kilogram.

6. W latach 2022-2026 stawka akcyzy na wyroby nowatorskie, o której mowa w art. 99c ust. 4, wynosi w:

1) 2022 r. - 311,58 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;

2) 2023 r. - 342,74 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;

3) 2024 r. - 377,01 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;

4) 2025 r. - 414,71 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;

5) 2026 r. - 456,18 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

7. W latach 2022-2026 w przypadku produkcji, o której mowa w art. 99c ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi w:

1) 2022 r. - 311,58 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;

2) 2023 r. - 342,74 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;

3) 2024 r. - 377,01 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;

4) 2025 r. - 414,71 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;

5) 2026 r. - 456,18 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.".

Art. 2. [Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694 i 1642) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28:

a) w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2022 r.",

b) w ust. 3 wyrazy "31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2022 r.",

c) w ust. 4 wyrazy "31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2022 r.";

2) w art. 39 w pkt 6 wyrazy "1 stycznia 2022 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2023 r.".

Art. 3. [Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2022]

Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2022 ogłoszoną na podstawie art. 99d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, uznaje się również za ogłoszoną na potrzeby ustalenia minimalnej stawki podatku akcyzowego na tytoń do palenia na rok 2022.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem art. 2 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72, 255, 694, 802, 1093, 1917 i 2105.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-15
  • Data wejścia w życie: 2022-01-01
  • Data obowiązywania: 2022-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA