REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2333

USTAWA

z dnia 2 grudnia 2021 r.

o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa zasady:

1) działania Funduszu Cyberbezpieczeństwa, zwanego dalej "Funduszem";

2) gromadzenia środków Funduszu;

3) udzielania finansowania ze środków Funduszu;

4) przyznawania świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, osobom realizującym zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Art. 2. [Fundusz Cyberbezpieczeństwa]

1. Celem Funduszu jest wsparcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami.

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

3. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

4. Przychodami Funduszu są:

1) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 oraz z 2021 r. poz. 2333);

2) środki, o których mowa w ust. 6 i 8;

3) dotacje z budżetu państwa;

4) inne przychody.

5. Środki Funduszu przeznacza się na świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5, oraz koszty z nim związane.

6. Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego może, w drodze porozumienia z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, przekazać część środków z planu finansowego tego instytutu, w tym z wypracowanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy zysku netto za poprzedni rok obrotowy, do Funduszu.

7. Koszty obsługi Funduszu są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji może, w drodze porozumienia z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, przekazać część środków z Funduszu Szerokopasmowego, o którym mowa w art. 16a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777, 784 i 2333), do Funduszu.

9. Warunkiem ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszu jest realizacja przez osoby, o których mowa w art. 5, zadań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami.

10. Wsparcia ze środków Funduszu udziela się na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw informatyzacji a wnioskodawcą będącym podmiotem wskazanym w art. 5.

11. Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawia sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych sprawozdanie z dysponowania środkami Funduszu za dany kwartał w terminie 21 dni od zakończenia kwartału.

Art. 3. [Wniosek będący warunkiem ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszu]

1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszu jest złożenie przez podmiot, o którym mowa w art. 5, wniosku do ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierającego:

1) szczegółowy opis zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa wraz z liczbą osób wykonujących dane zadanie;

2) oświadczenie kierownika podmiotu będącego wnioskodawcą o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2;

3) wskazanie maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów związanych z przyznaniem świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5;

4) oczekiwany termin otrzymania z Funduszu środków na wypłatę świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5.

2. Maksymalna kwota prognozowanych kosztów stanowi limit kosztów, jakie mógłby ponieść Fundusz w związku z finansowaniem świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, dla danego podmiotu w danym roku.

3. Wnioskodawca składa wniosek raz w roku w terminie do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego wypłatę świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4. W razie stwierdzenia braków formalnych minister właściwy do spraw informatyzacji wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

5. W razie stwierdzenia omyłki we wniosku minister właściwy do spraw informatyzacji:

1) poprawia tę omyłkę z urzędu, jeżeli jest to oczywista omyłka pisarska, informując o tym wnioskodawcę, albo

2) wzywa wnioskodawcę do poprawienia omyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Art. 4. [Wniosek do Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje spełniający wymagania formalne wniosek do Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

2. Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego wypłatę świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, wydaje opinię w przedmiocie wniosku w zakresie maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów związanych z przyznaniem świadczenia teleinformatycznego.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje z Funduszu środki na wypłatę świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, na dany rok kalendarzowy w terminie wskazanym przez wnioskodawcę we wniosku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

4. W przypadku zmiany maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów związanych z przyznaniem świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, albo negatywnej opinii Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wnioskodawca może złożyć zmieniony wniosek po terminie, o którym mowa w art. 3 ust. 3.

5. Zmieniony wniosek wymaga uzyskania pozytywnej opinii Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

6. Uzyskanie przez tego samego wnioskodawcę dwóch negatywnych opinii Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, skutkuje brakiem możliwości ponownego złożenia zmienionego wniosku przez tego wnioskodawcę w danym roku kalendarzowym.

7. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki na wypłatę świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5, wnioskodawca zwraca do Funduszu.

Art. 5. [Świadczenie teleinformatyczne]

Dodatek do wynagrodzenia za pracę, a w przypadku funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych świadczenie pieniężne, zwane dalej "świadczeniem teleinformatycznym", może być przyznane osobom realizującym zadania:

1) w organach i podmiotach, o których mowa w art. 26, art. 41, art. 44 lub art. 60 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,

2) w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w:

a) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

b) Agencji Wywiadu,

c) Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

d) jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub ministrom,

e) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów,

f) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

g) Kancelarii Sejmu,

h) Kancelarii Senatu,

i) Policji,

j) prokuraturze,

k) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

l) Służbie Wywiadu Wojskowego,

m) Straży Granicznej,

n) Służbie Ochrony Państwa

- zwane dalej "zadaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa".

Art. 6. [Ochrona osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa]

Osoby realizujące zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054) dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 7. [Przyznanie lub cofnięcie prawa do świadczenia teleinformatycznego]

1. Wysokość wynagrodzenia za pracę wraz z dodatkami albo uposażenia wraz z dodatkami, z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego, nie może przekroczyć dwudziestojednokrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej.

2. Świadczenie teleinformatyczne jest przyznawane corocznie na okres realizacji zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa.

3. Przyznania i cofnięcia świadczenia teleinformatycznego dokonuje kierownik podmiotu, w którym osoby realizujące zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa są zatrudnione albo pełnią służbę jako funkcjonariusze albo żołnierze zawodowi.

4. Osoba realizująca zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa traci prawo do przyznanego świadczenia teleinformatycznego w przypadku:

1) ukarania karą porządkową albo karą dyscyplinarną;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, trwającej co najmniej 2 dni;

3) stawienia się do pracy albo do pełnienia służby w stanie nietrzeźwości lub wskazującym na spożycie alkoholu albo pod wpływem środków odurzających;

4) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających w czasie pracy albo pełnienia służby;

5) opuszczenia miejsca pracy albo pełnienia służby bez usprawiedliwienia.

5. Ponowne ustalenie wysokości świadczenia teleinformatycznego, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, nie może nastąpić wcześniej niż po upływie:

1) okresu 3 miesięcy - w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub 5;

2) okresu 6 miesięcy - w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 3 lub 4.

6. Świadczenia teleinformatycznego nie wypłaca się za okres:

1) korzystania z urlopu bezpłatnego;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy albo w służbie, trwającej krócej niż 2 dni;

3) usprawiedliwionej nieobecności w pracy albo w służbie, z wyłączeniem urlopu wypoczynkowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz urlopu okolicznościowego.

7. Świadczenie teleinformatyczne jest wypłacane w terminie płatności wynagrodzenia za pracę albo uposażenia w miesiącu następującym po miesiącu, za który to świadczenie przysługuje, a za grudzień - w tym miesiącu.

8. Jeżeli podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia teleinformatycznego nie otrzymał środków finansowych na ten cel, świadczenie może nie zostać wypłacone.

9. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy dotyczące zatrudnienia albo pełnienia służby stosowane w podmiotach, w których osoby realizujące zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa są zatrudnione albo pełnią służbę.

10. Świadczenia teleinformatycznego nie wlicza się do ustalania wysokości wynagrodzenia na potrzeby obliczenia wysokości nagrody jubileuszowej lub odprawy emerytalnej lub rentowej, a także nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia rocznego, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872).

Art. 8. [Delegacja]

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa i podział ich na grupy,

2) doświadczenie zawodowe lub wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa wymagane do realizacji zadań z poszczególnych grup,

3) przedziały kwotowe wysokości świadczenia teleinformatycznego, uwzględniając podział zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa na grupy, o którym mowa w pkt 1

- biorąc pod uwagę znaczenie i wpływ realizacji poszczególnych zadań dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami, stawki rynkowe, plan finansowy Funduszu, wymagania kwalifikacyjne określone dla osób realizujących podobne zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa na rynku oraz potrzebę zapewnienia właściwej realizacji zadań.

2. Kierownik podmiotu, w którym są zatrudnione osoby realizujące zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa albo na rzecz którego realizują te zadania osoby będące funkcjonariuszami bądź żołnierzami zawodowymi, przed przyznaniem świadczenia teleinformatycznego weryfikuje spełnienie przez te osoby wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Weryfikacja spełnienia wymagań w zakresie wymaganego doświadczenia zawodowego odbywa się przez analizę dokumentów potwierdzających ich spełnienie, przedłożonych przez osobę realizującą albo mającą realizować zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

4. Wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa jest weryfikowany przez sprawdzian wiedzy, przeprowadzany w formie pisemnej lub ustnej, przez kierownika podmiotu.

5. Kierownik podmiotu może zdecydować o przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przeprowadzenie sprawdzianu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której sprawdzający wiedzę i osoba, której wiedza jest sprawdzana, mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół.

6. Kierownik podmiotu może odstąpić od przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy w przypadku przedłożenia przez osobę realizującą albo mającą realizować zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa w zakresie zgodnym z zadaniami na stanowisku.

7. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy w trybie określonym w ust. 6, w miejsce protokołu przeprowadzonego egzaminu załącza się kopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Art. 9. [Ustawa o Policji]

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 108 w ust. 1 po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:

"5b) świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333), zwane dalej "świadczeniem teleinformatycznym";";

2) po art. 120a dodaje się art. 120b w brzmieniu:

"Art. 120b. 1. Policjantowi wykonującemu zadania, o których mowa w art. 26, art. 42 ust. 1, art. 44 i art. 62 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 oraz z 2021 r. poz. 2333), lub w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Policji przyznaje się na okres ich wykonywania świadczenie teleinformatyczne.

2. Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

3. Decyzję o przyznaniu świadczenia teleinformatycznego przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, wydaje nie później niż w terminie 30 dni po rozpoczęciu przez policjanta wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1.

4. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3, policjant podlega opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 35, jeżeli od dnia wydania ostatniej opinii o tym policjancie upłynęły co najmniej 3 miesiące.

5. Świadczenia teleinformatycznego nie przyznaje się w przypadkach, o których mowa w art. 120a ust. 7. Przepisy art. 120a ust. 8 i 9 stosuje się.

6. Świadczenia teleinformatycznego nie wypłaca się w przypadkach, o których mowa w art. 120a ust. 10.

7. Do wypłaty świadczenia teleinformatycznego stosuje się przepisy art. 120a ust. 11-13.".

Art. 10. [Ustawa o Straży Granicznej]

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898 i 2191) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 112 w ust. 1 po pkt 5b dodaje się pkt 5c w brzmieniu:

"5c) świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333), zwane dalej "świadczeniem teleinformatycznym";";

2) po art. 117d dodaje się art. 117e w brzmieniu:

"Art. 117e. 1. Funkcjonariuszowi wykonującemu zadania, o których mowa w art. 26, art. 42 ust. 1, art. 44 i art. 62 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 oraz z 2021 r. poz. 2333), lub w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Straży Granicznej przyznaje się na okres ich wykonywania świadczenie teleinformatyczne.

2. Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

3. Decyzję o przyznaniu świadczenia teleinformatycznego przełożony, o którym mowa w art. 36 ust. 1, wydaje nie później niż w terminie 30 dni po rozpoczęciu przez funkcjonariusza wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1.

4. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3, funkcjonariusz podlega opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 39, jeżeli od dnia wydania ostatniej opinii o tym funkcjonariuszu upłynęły co najmniej 3 miesiące.

5. Świadczenia teleinformatycznego nie przyznaje się w przypadkach, o których mowa w art. 117d ust. 6. Przepisy art. 117d ust. 7 i 8 stosuje się.

6. Świadczenia teleinformatycznego nie wypłaca się w przypadkach, o których mowa w art. 117d ust. 9.

7. Do wypłaty świadczenia teleinformatycznego stosuje się przepisy art. 117d ust. 10-12.".

Art. 11. [Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin]

W ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333), nie wlicza się do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej, o której mowa w ust. 1.";

2) w art. 6a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie wlicza się do uposażenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 2.";

3) w art. 24 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w razie śmierci albo zaginięcia żołnierza w przypadkach wskazanych w pkt 1a i 1c renta rodzinna przysługuje w wysokości uposażenia; w tym wypadku do wysokości uposażenia nie jest wliczane świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.".

Art. 12. [Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin]

W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333), nie wlicza się do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej, o której mowa w ust. 1 lub 1a.";

2) w art. 18f po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

"2d. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie wlicza się do podstawy wymiaru emerytury, o której mowa w ust. 1.";

3) w art. 24 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) w razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza w związku z pełnieniem służby, o której mowa w pkt 1a, renta rodzinna przysługuje w wysokości uposażenia; w tym wypadku do wysokości uposażenia nie jest wliczane świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.".

Art. 13. [Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu]

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 123 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu:

"1a. Funkcjonariuszowi realizującemu zadania, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333), przysługuje świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.";

2) po art. 126 dodaje się art. 126a w brzmieniu:

"Art. 126a. 1. Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy.

2. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, jest przyznawane na czas wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 tej ustawy.

3. Szef właściwej Agencji wydaje rozkaz personalny w formie decyzji administracyjnej w przedmiocie przyznania świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

4. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie przyznaje się funkcjonariuszowi:

1) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;

2) ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia;

3) tymczasowo aresztowanemu;

4) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone - przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

5. Jeżeli po przyznaniu świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, funkcjonariusz przestanie realizować zadania, o których mowa w art. 5 tej ustawy, albo wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 4, Szef właściwej Agencji niezwłocznie wydaje rozkaz personalny w formie decyzji administracyjnej w przedmiocie cofnięcia świadczenia teleinformatycznego.

6. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie wypłaca się za okres:

1) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, wymienionych w art. 141 ust. 1-3, za które funkcjonariusz ABW albo AW nie zachował prawa do uposażenia;

2) o którym mowa w art. 136b ust. 2 pkt 1 i 3-5;

3) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc, z wyłączeniem urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, o którym mowa w art. 97 ust. 1 i 2 - proporcjonalnie do tego okresu.

7. Jeżeli funkcjonariusz pobrał już świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, za czas nieobecności, o których mowa w ust. 6, potrąca mu się za każdy dzień 1/30 część świadczenia teleinformatycznego przy najbliższej wypłacie uposażenia lub z należności przysługujących mu z tytułu zwolnienia ze służby albo funkcjonariusz zwraca odpowiednią część świadczenia teleinformatycznego w dniu ustania stosunku służbowego.

8. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, wypłaca się w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wydany rozkaz personalny w formie decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia teleinformatycznego.

9. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, płatne jest w terminie płatności uposażenia.

10. Prawo do świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym rozkaz personalny, o którym mowa w ust. 5, stał się wykonalny lub nastąpiło rozwiązanie stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ABW albo AW ze służby albo nastąpiło wygaśnięcie stosunku służbowego w związku ze śmiercią funkcjonariusza ABW albo AW.".

Art. 14. [Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych]

W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131 i 1666) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 25a dodaje się art. 25b w brzmieniu:

"Art. 25b. 1. Żołnierzowi zawodowemu można powierzyć realizację zadań, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333).

2. Zadania powierza żołnierzowi zawodowemu Minister Obrony Narodowej, a żołnierzom wyznaczonym na stanowiska w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie Wywiadu Wojskowego zadania powierza szef danej służby.

3. Powierzając żołnierzowi zawodowemu wykonywanie zadań, określa się:

1) jednostkę organizacyjną, na rzecz której żołnierz zawodowy będzie wykonywał zadania;

2) okres, na który żołnierzowi zostają powierzone zadania;

3) wysokość świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, dla żołnierza zawodowego.";

2) w art. 73 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa;";

3) po art. 88 dodaje się art. 88a w brzmieniu:

"Art. 88a. 1. Żołnierzowi zawodowemu realizującemu zadania, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, przysługuje świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 tej ustawy, na czas wykonywania tych zadań w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy.

2. Przy ustalaniu wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, uwzględnia się w szczególności kwalifikacje zawodowe posiadane przez żołnierza zawodowego oraz stopień złożoności zadań, o których mowa w art. 5 tej ustawy.

3. Wysokość świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, za dany miesiąc obniża się proporcjonalnie do okresu niewykonywania w tym miesiącu zadań, o których mowa w ust. 1, z powodu:

1) przebywania żołnierza zawodowego na zwolnieniu lekarskim;

2) przebywania żołnierza zawodowego na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz na urlopie rodzicielskim i urlopie na warunkach urlopu rodzicielskiego;

3) przebywania żołnierza zawodowego na urlopie wychowawczym;

4) przebywania żołnierza zawodowego na urlopie bezpłatnym, urlopie zdrowotnym, urlopie aklimatyzacyjnym, urlopie szkoleniowym, urlopie nagrodowym, urlopie ojcowskim;

5) zwolnienia żołnierza zawodowego z wykonywania zadań służbowych w przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 11;

6) zaistnienia innych niż wymienione w pkt 1-5 okoliczności powodujących niewykonywanie zadań, trwających co najmniej jeden miesiąc.

4. Do ustalania wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, stosuje się art. 76 ust. 2 i 3.

5. W przypadku niewykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, przez żołnierza zawodowego przez okres całego miesiąca kalendarzowego, świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie wypłaca się.

6. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie wypłaca się za miesiąc kalendarzowy, w którym:

1) żołnierz zawodowy utracił prawo do uposażenia w przypadkach, o których mowa w art. 60e ust. 3-6;

2) żołnierz zawodowy był nieobecny w służbie z przyczyn nieusprawiedliwionych w wymiarze co najmniej jednego dnia;

3) zastosowano wobec żołnierza zawodowego środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania;

4) prowadzono wobec żołnierza kontrolne postępowanie sprawdzające na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).".

Art. 15. [Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym]

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1671) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 92 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu:

"1a. Funkcjonariuszowi realizującemu zadania, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333), przysługuje świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.";

2) po art. 99 dodaje się art. 99a w brzmieniu:

"Art. 99a. 1. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, jest przyznawane na czas wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 tej ustawy.

2. Szef CBA przyznaje świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, w drodze decyzji administracyjnej.

3. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie przyznaje się funkcjonariuszowi:

1) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;

2) ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia;

3) tymczasowo aresztowanemu;

4) skazanemu wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone - przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

4. Jeżeli po przyznaniu świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, funkcjonariusz przestanie realizować zadania, o których mowa w ust. 1, Szef CBA niezwłocznie wydaje decyzję o cofnięciu świadczenia teleinformatycznego.

5. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie wypłaca się za okres:

1) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, wymienionych w art. 105 ust. 1-3, za które funkcjonariusz nie zachował prawa do uposażenia;

2) o którym mowa w art. 102b ust. 2 pkt 1 i 3-5;

3) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc, z wyłączeniem urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, o którym mowa w art. 85 ust. 1 - proporcjonalnie do tego okresu.

6. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, wypłaca się w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu świadczenia teleinformatycznego.

7. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, płatne jest w terminie płatności uposażenia.

8. Prawo do świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, stała się wykonalna lub nastąpiło rozwiązanie stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby albo nastąpiło wygaśnięcie stosunku służbowego w związku ze śmiercią funkcjonariusza.".

Art. 16. [Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego]

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687 oraz z 2020 r. poz. 2320) w art. 46 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W zakresie świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333), do żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio zasady określone w art. 83 ust. 1a i art. 83a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.".

Art. 17. [Ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego]

W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia oraz nagrody roczne i uznaniowe, a także świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333), odpowiednio przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy, o której mowa w ust. 1.";

2) w art. 83 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu:

"1a. Funkcjonariuszowi realizującemu zadania, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, przysługuje świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.";

3) po art. 83 dodaje się art. 83a w brzmieniu:

"Art. 83a. 1. Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy.

2. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, jest przyznawane na czas wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 tej ustawy.

3. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie stanowi dodatku do uposażenia, o którym mowa w art. 79, i nie wlicza się go do uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, o którym mowa w art. 85 ust. 1a.

4. Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, jest przyznawane na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej zadania określone w art. 5 tej ustawy.

5. Szef SKW albo Szef SWW wydaje rozkaz personalny w formie decyzji administracyjnej w przedmiocie przyznania świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

6. Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie przyznaje się funkcjonariuszowi:

1) przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;

2) ukaranemu karą dyscyplinarną - do czasu jej zatarcia;

3) tymczasowo aresztowanemu;

4) skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone - przez okres jednego roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

7. Jeżeli po przyznaniu świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, funkcjonariusz przestanie realizować zadania, o których mowa w art. 5 tej ustawy, albo wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 6, Szef SKW albo Szef SWW niezwłocznie wydaje rozkaz personalny w formie decyzji administracyjnej w przedmiocie cofnięcia świadczenia teleinformatycznego.

8. Wysokość świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, za dany miesiąc obniża się o 1/30 część świadczenia teleinformatycznego za każdy dzień niewykonywania przez funkcjonariusza obowiązków, o których mowa w art. 5 tej ustawy, z powodu:

1) korzystania z urlopu bezpłatnego;

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych wymienionych w art. 101 ust. 1-3, za które funkcjonariusz nie zachował prawa do uposażenia;

3) zawieszenia w czynnościach służbowych;

4) zwolnienia od zajęć służbowych, o którym mowa w art. 96b ust. 2 pkt 1 i 3-5;

5) innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc, z wyłączeniem urlopu wypoczynkowego i urlopów, o których mowa w art. 57 i art. 59a, proporcjonalnie do tego okresu.

9. Prawo do świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby lub zaistniały okoliczności uzasadniające wygaśnięcie tego prawa.";

4) art. 103 otrzymuje brzmienie:

"Art. 103. Przepisu art. 102 ust. 1 i 2 nie stosuje się do świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, oraz zaliczek pobieranych do rozliczenia, a w szczególności na koszty podróży służbowej, delegacji i przeniesienia. Należności te potrąca się z uposażenia w pełnej wysokości, niezależnie od potrąceń z innych tytułów.".

Art. 18. [Ustawa o instytutach badawczych]

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192) w art. 19 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Instytuty badawcze nadzorowane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji mogą przeznaczyć zysk, o którym mowa w ust. 4, na zwiększenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333).".

Art. 19. [Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych]

W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777 i 784) w art. 16a po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Środki Funduszu mogą stanowić przychód Funduszu Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333). Przekazanie środków następuje w drodze porozumienia.".

Art. 20. [Ustawa o Służbie Ochrony Państwa]

W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575 i 1728) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 172 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333), zwane dalej "świadczeniem teleinformatycznym".";

2) po art. 172b dodaje się art. 172c w brzmieniu:

"Art. 172c. 1. Funkcjonariuszowi wykonującemu zadania, o których mowa w art. 26, art. 42 ust. 1, art. 44 i art. 62 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 oraz z 2021 r. poz. 2333), lub w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Służbie Ochrony Państwa przyznaje się na okres ich wykonywania świadczenie teleinformatyczne.

2. Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

3. Decyzję o przyznaniu świadczenia teleinformatycznego Komendant SOP wydaje nie później niż w terminie 30 dni po rozpoczęciu przez funkcjonariusza wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1.

4. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 3, funkcjonariusz podlega opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 82, jeżeli od dnia wydania ostatniej opinii o tym funkcjonariuszu upłynęły co najmniej 3 miesiące.

5. Świadczenia teleinformatycznego nie przyznaje się w przypadkach, o których mowa w art. 172b ust. 6. Przepisy art. 172b ust. 7 i 8 stosuje się.

6. Świadczenia teleinformatycznego nie wypłaca się w przypadkach, o których mowa w art. 172b ust. 9.

7. Do wypłaty świadczenia teleinformatycznego stosuje się przepisy art. 172b ust. 10-12.".

Art. 21. [Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa]

W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 65 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) wniosków o przyznanie świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333) w zakresie maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów, związanych z przyznaniem świadczenia teleinformatycznego.";

2) w art. 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 73, stanowią przychód Funduszu Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, w zakresie maksymalnej kwoty prognozowanych kosztów związanych z przyznaniem świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.".

Art. 22. [Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 34 w pkt 1 wyrazy "2022 r." zastępuje się wyrazami "2023 r.";

2) w art. 38 w pkt 3 wyrazy "2022 r." zastępuje się wyrazami "2023 r.".

Art. 23. [Utworzenie Funduszu]

Tworzy się Fundusz.

Art. 24. [Rachunek Funduszu]

1. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże środki w wysokości do 150,00 mln zł na rachunek Funduszu, ze środków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem.

2. Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego może przekazać, na podstawie porozumienia zawartego z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, do dnia 31 grudnia 2022 r. na rachunek Funduszu łącznie środki w wysokości do 100,00 mln zł ze środków z zysku instytutu oraz z funduszu rezerwowego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 18.

3. Przekazanie środków, o których mowa w ust. 2, ujmuje się w planie finansowym Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego jako odrębną pozycję.

Art. 25. [Termin składania wniosku omówionego w art. 3 ust. 1]

1. Wniosek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, składany w celu sfinansowania świadczenia teleinformatycznego w 2022 r., kierownik podmiotu, o którym mowa w art. 5, składa w terminie do dnia 21 stycznia 2022 r.

2. Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, o którym mowa w art. 64 ustawy zmienianej w art. 21, wydaje opinię, o której mowa w art. 4 ust. 2, nie później niż do dnia 14 lutego 2022 r.

3. Świadczenie teleinformatyczne jest wypłacane od dnia 1 marca 2022 r.

Art. 26. [Sprawozdanie z dysponowania środkami Funduszu]

Minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych pierwsze sprawozdanie z dysponowania środkami Funduszu, za I kwartał 2022 r., w terminie 21 dni od dnia zakończenia tego kwartału.

Art. 27. [Skutki finansowe ustawy]

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 27 - informatyzacja, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, wynosi:

1) w 2022 r. - 150,00 mln zł;

2) w 2023 r. - 100,00 mln zł;

3) w 2024 r. - 100,00 mln zł;

4) w 2025 r. - 100,00 mln zł;

5) w 2026 r. - 100,00 mln zł;

6) w 2027 r. - 100,00 mln zł;

7) w 2028 r. - 100,00 mln zł;

8) w 2029 r. - 100,00 mln zł;

9) w 2030 r. - 100,00 mln zł;

10) w 2031 r. - 100,00 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadzoruje i monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada.

3. W przypadku gdy wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na dany rok, wysokość wydatków w czwartym kwartale obniża się o kwotę przekroczenia, określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

Art. 28. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 22, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawę z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-17
  • Data wejścia w życie: 2022-01-01
  • Data obowiązywania: 2023-01-28
  • Dokument traci ważność: 2023-04-06

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA