REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2463

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach]

1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej "sprawozdaniem", składane przez zamawiającego zawiera:

1) dane dotyczące zamawiającego obejmujące:

a) nazwę zamawiającego, informacje o oddziale zamawiającego, adres siedziby zamawiającego, krajowy numer identyfikacyjny, adres strony internetowej zamawiającego, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu,

b) oznaczenie rodzaju zamawiającego, a w przypadku zamawiających sektorowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą", oznaczenie rodzaju wykonywanej działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy;

2) oznaczenie czynności zamawiającego, polegającej na złożeniu sprawozdania albo na korekcie sprawozdania;

3) w przypadku zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w dziale III ustawy, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej i wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz na tryby udzielania zamówienia albo zawarcia umowy ramowej;

4) w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:

a) numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b) rodzaju zamówienia,

c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.3) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej ,,Wspólnym Słownikiem Zamówień",

d) trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,

e) kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców, oznaczającego kraj, w którym wybrany wykonawca lub wykonawcy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania,

f) wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług,

g) liczby części, w których udzielono zamówienia, jeżeli w ramach jednego postępowania zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych,

h) liczby złożonych ofert,

i) liczby odrzuconych ofert,

j) liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105),

k) czy zamówienia udzielono wykonawcy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

- w odniesieniu i z podziałem na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

5) w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, do których stosuje się przepisy ustawy, w których wystąpił konflikt interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, w tym skutkujący wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy, lub w których wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy - wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:

a) numeru ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b) rodzaju zamówienia,

c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,

d) trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,

e) liczby przypadków wystąpienia konfliktu interesów, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy, w tym skutkującego wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy,

f) liczby porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, z podziałem na liczbę wykrytych porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji oraz liczbę wykonawców, których oferta została odrzucona, jako podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy

- w odniesieniu i z podziałem na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

6) w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 i art. 392 ust. 1 ustawy - wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:

a) numeru ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b) opisu usługi,

c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,

d) trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,

e) czy zamówienia udzielono jako zamówienie zastrzeżone na usługi zdrowotne, społeczne oraz kulturalne, o którym mowa w art. 361 ust. 1 lub art. 392 ust. 3 ustawy,

f) wartości zawartej umowy bez podatku od towarów i usług,

g) liczby części, w których udzielono zamówienia, jeżeli w ramach jednego postępowania zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych,

h) liczby złożonych ofert,

i) liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

- w odniesieniu i z podziałem na zamówienia klasyczne oraz zamówienia sektorowe;

7) w przypadku zamówień, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniających aspekty społeczne - wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:

a) numeru ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b) rodzaju zamówienia,

c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,

d) trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,

e) wartości zawartej umowy bez podatku od towarów i usług,

f) liczby części, w których udzielono zamówienia, jeżeli w ramach jednego postępowania zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych,

g) liczby złożonych ofert,

h) czy zamówienia udzielono jako zamówienie zastrzeżone, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy,

i) czy w opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, o których mowa w art. 100 ust. 1 ustawy,

j) czy w kryteriach oceny ofert określono aspekty społeczne, o których mowa w art. 242 ust. 2 ustawy, w tym integrację zawodową i społeczną osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy,

k) czy w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia określono wymagania związane z realizacją zamówienia, w tym: wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy - w przypadku zamówień na usługi lub roboty budowlane, wymagania obejmujące aspekty społeczne związane z zatrudnieniem, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy,

l) czy określono etykietę związaną z aspektami społecznymi albo inny przedmiotowy środek dowodowy, o których mowa w art. 104 ustawy,

m) rodzaju podmiotu, któremu udzielono zamówienia

- w odniesieniu i z podziałem na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

8) w przypadku zamówień, do których stosuje się przepisy ustawy, uwzględniających aspekty środowiskowe lub innowacyjne - wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia ze wskazaniem:

a) numeru ogłoszenia o wyniku postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

b) rodzaju zamówienia,

c) przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,

d) trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,

e) wartości zawartej umowy bez podatku od towarów i usług,

f) czy w opisie przedmiotu zamówienia określono wymagania środowiskowe zgodnie z art. 101 ustawy,

g) czy, w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców, określono wymóg spełniania wymagań odpowiednich systemów lub norm zarządzania środowiskowego zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy,

h) czy w kryteriach oceny ofert określono aspekty środowiskowe:

- przez odwołanie się do aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 242 ust. 2 ustawy,

- przez zastosowanie kryterium kosztu z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy,

i) czy w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia określono wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty środowiskowe, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy,

j) czy określono etykietę związaną z aspektami środowiskowymi albo inny przedmiotowy środek dowodowy, o których mowa w art. 104 ustawy,

k) czy w kryteriach oceny ofert określono aspekty innowacyjne, o których mowa w art. 242 ust. 2 ustawy,

l) czy w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia określono wymagania związane z realizacją zamówienia obejmujące aspekty związane z innowacyjnością, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy

- w odniesieniu i z podziałem na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

9) liczbę i łączną wartość zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy, na podstawie art. 9, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 3 i 4, art. 11 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 4 i ust. 5 pkt 1-9, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 2-8, art. 14, art. 363 ust. 1 i 2, art. 364, art. 365 ust. 1-3 i art. 366 ust. 1 ustawy;

10) w przypadku zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych - łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług;

11) w przypadku zamówień sektorowych, których wartość jest mniejsza niż progi unijne - łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na roboty budowlane, dostawy i usługi;

12) w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne - łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na roboty budowlane, dostawy i usługi.

2. Wzór sprawozdania stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Przekazanie sprawozdania przez zamawiającego]

Zamawiający przekazuje sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przy użyciu formularza umieszczonego i udostępnionego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnego z wzorem sprawozdania, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. [Korekta sprawozdania]

1. Zamawiający, niezwłocznie po stwierdzeniu, że informacje zawarte w sprawozdaniu są nieaktualne lub niepoprawne, dokonuje korekty sprawozdania i przekazuje ją Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przy użyciu formularza, o którym mowa w § 2.

2. Korekta sprawozdania polega na zmianie, dodaniu lub usunięciu danych w sekcji sprawozdania, w której zamawiający stwierdził, że zawiera ona nieaktualne lub niepoprawne dane.

§ 4. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., lecz przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które:

1) zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.4)

Minister Rozwoju i Technologii: P. Nowak


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 1945).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2016, str. 14, Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017, str. 19, Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 25 oraz Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 23);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017, str. 17, Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 27 oraz Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 25);

3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 64, Dz. Urz. UE L 319 z 02.12.2011, str. 43, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 184, Dz. Urz. UE L 335 z 14.12.2013, str. 17, Dz. Urz. UE L 330 z 16.12.2015, str. 14, Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017, str. 22, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241, Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 29 oraz Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 19).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 17.12.2003, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 6, str. 72, Dz. Urz. UE L 235 z 30.08.2006, str. 24, Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 387 z 19.11.2020, str. 29.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086 i 2275).

Załącznik 1. [WZÓR – ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. (poz. 2463)

WZÓR - ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-29
  • Data wejścia w życie: 2022-01-01
  • Data obowiązywania: 2022-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA