REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2483

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1–10 i 12 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 oraz z 2021 r. poz. 2105) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzoną na terenie województwa dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub regionu warszawskiego stołecznego przez dużego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014, z wyjątkiem inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014.”;

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenach, w których zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:

1) 40% – za spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, uznaje się uzyskanie przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze łącznie nie mniej niż 5 punktów,

2) 50% – za spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, uznaje się uzyskanie przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze łącznie nie mniej niż 4 punktów

– ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów.”;

3) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie jest obowiązany spełnić kryterium ilościowe określone w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3a.”,

b) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wyższa od 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.”,

c) w ust. 3 po wyrazach „zgodnie z aktualnymi” dodaje się wyrazy „na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Niezależnie od stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja, w przypadku gdy większa część terenu, na którym zrealizowana zostanie inwestycja, jest położona w:

1) mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze wymienionym w tabeli nr 3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub

2) gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub

3) gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1

– przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.”,

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest obowiązany ponieść przedsiębiorca, obniża się o:

1) 95% na działalność prowadzoną przez dużych i średnich przedsiębiorców w przypadku nowej inwestycji z zakresu następujących usług:

a) związanych z wydawaniem pozostałego oprogramowania określonych w klasie 58.29 PKWiU, z wyłączeniem usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5 PKWiU,

b) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, określonych w dziale 62 PKWiU, z wyłączeniem oryginałów oprogramowania komputerowego określonych w kategorii 62.01.2 PKWiU,

c) przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) oraz pozostałych usług związanych z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych, określonych w kategorii 63.11.1 PKWiU,

d) w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1 PKWiU,

e) rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2 PKWiU,

f) w zakresie firm centralnych (head offices) i doradztwa związanych z zarządzaniem, określonych w dziale 70 PKWiU,

g) architektonicznych i inżynierskich oraz w zakresie badań i analiz technicznych, określonych w dziale 71 PKWiU,

h) w zakresie specjalistycznego projektowania określonych w grupie 74.1 PKWiU,

i) doradztwa w sprawach środowiska określonych w podkategorii 74.90.13 PKWiU,

j) centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2 PKWiU lub

k) naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego, określonych w grupie 95.1 PKWiU

– przy czym przedsiębiorca ma prawo obniżenia kosztów kwalifikowanych, jeżeli przedmiotem decyzji o wsparciu jest wyłącznie usługa lub usługi określone w lit. a–k;

2) 98% – na działalność prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców;

3) 95% – na działalność prowadzoną przez małych przedsiębiorców;

4) 90% – na działalność prowadzoną przez średnich przedsiębiorców;

5) 50% – w przypadku inwestycji dużego lub średniego przedsiębiorcy w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, przy czym w przypadku działalności, o których mowa w pkt 1 i 4, podstawę do obniżenia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji stanowią koszty w wysokości określonej zgodnie z pkt 1 i 4.”;

4) w § 5:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”,

– w pkt 2 wyrazy „zatrudnienia określonej liczby pracowników” zastępuje się wyrazami „tworzenia nowych miejsc pracy”,

b) w ust. 2 po wyrazach „wynikających z tych decyzji” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem § 6 ust. 6”,

c) w ust. 3 po wyrazach „kosztów nowej inwestycji” dodaje się wyrazy „albo z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przez tworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją rozumie się wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie, w rozumieniu art. 2 pkt 32 rozporządzenia nr 651/2014, w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, przy czym w przypadku obniżenia średniego zatrudnienia wskazanego we wniosku w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o wsparciu przedsiębiorca jest zobowiązany do dostosowania zatrudnienia do poziomu wskazanego we wniosku.”,

e) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przez nowe miejsca pracy tworzone w związku z nową inwestycją, o których mowa w ust. 4, należy rozumieć liczbę miejsc pracy utworzonych po dniu wydania decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia nowej inwestycji.”,

f) w ust. 6 wyrazy „zatrudnienia określonej liczby pracowników” zastępuje się wyrazami „tworzenia nowych miejsc pracy”,

g) uchyla się ust. 7,

h) w ust. 8 wyrazy „zatrudnienie określonej liczby pracowników” zastępuje się wyrazami „tworzenie nowych miejsc pracy”;

5) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Maksymalna intensywność pomocy publicznej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 6, jest określana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”,

b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) łączna wartość pomocy regionalnej udzielonej przedsiębiorcy ze wszystkich źródeł przekraczałaby kwotę wartości pomocy obliczonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej dla nowej inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości 100 mln euro;”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Decyzję o wsparciu wydaje się na okres:

1) 10 lat – w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub w gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) 12 lat – w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 30% lub 40% zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) 15 lat – w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 50% zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. W ustalaniu okresu obowiązywania decyzji o wsparciu nie uwzględnia się podwyższenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”;

7) w § 8:

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie realizacji inwestycji, a w przypadku kosztów określonych w pkt 5 – poniesione wyłącznie w okresie 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców, albo 3 lat w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców, liczonych od dnia zakończenia nowej inwestycji.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców i z wyjątkiem realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji transakcja musi być przeprowadzona na warunkach rynkowych.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, jakie są uwzględniane przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie może przekroczyć kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia w określonym terminie przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z decyzją o wsparciu.”;

8) w § 9 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „zatrudnienia określonej liczby pracowników” zastępuje się wyrazami „tworzenia nowych miejsc pracy”;

9) w § 10 w ust. 2 wyraz „procentowych” zastępuje się wyrazem „bazowych”;

10) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów do udzielania wsparcia począwszy od 1 stycznia 2022 r.]

Przepisy § 2 ust. 2 pkt 2, § 3 ust. 3, § 6 ust. 1 i ust. 7 pkt 1 i § 7 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem oraz załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do udzielania wsparcia począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. [Stosowanie przepisów do udzielania wsparcia na podstawie wniosków złożonych i nierozpatrzonych do wejścia w życie rozporządzenia]

Do udzielania wsparcia na podstawie wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z zastrzeżeniem § 2.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA JAKOŚCIOWE DLA NOWEJ INWESTYCJI REALIZOWANEJ W SEKTORZE USŁUG]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2021 r. (poz. 2483)

Załącznik nr 1

Tabela nr 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA JAKOŚCIOWE DLA NOWEJ INWESTYCJI REALIZOWANEJ W SEKTORZE USŁUG

Kryterium

Sposób spełnienia kryterium

Liczba punktów

Sposób weryfikacji spełnienia kryterium

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmujące inwestycję w ramach sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:

1) sektor żywności wysokiej jakości (PKWiU: 10.3, 10.7, 10.8, 11.07, 17.21, 20.15.3, 20.15.4, 20.15.5, 20.15.6, 20.15.7, 20.15.8, 20.2);

2) sektor środków transportu (PKWiU: 13.96, 20.16.5, 20.17, 22.11, 22.19.4, 24.42, 25.5, 25.61, 29.1, 29.2, 29.3, 30.2, 33.17);

3) sektor profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (PKWiU: 20.11, 20.13.23, 20.13.5, 20.13.64, 23.43, 24.41, 24.45, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.51, 26.70.23, 26.70.24, 27.11, 27.12, 27.20.2, 27.31, 27.32, 27.4, 27.9);

4) sektor lotniczo-kosmiczny (PKWiU: 30.3, 33.16);

5) sektor produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych (PKWiU: 17.22, 20.42, 20.53, 21.1, 21.2, 26.6, 30.92, 32.5);

6) sektor maszynowy (PKWiU: 25.73.5, 28.11, 28.12, 28.13, 28.21, 28.22.18, 28.25, 28.29.43, 28.3, 28.4, 28.9, 33.12.2, 33.2);

7) sektor odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw (PKWiU: 20.16.4, 38.3);

8) sektor ekobudownictwa (PKWiU: 31.0, 27.5, 16.21, 16.22, 16.23.11, 17.24, 20.3, 20.52, 22.23.14, 23.11, 23.12, 23.31, 23.42);

9) sektor usług specjalistycznych (PKWiU: 62.03, 63.11.11, 70.22.1, 71.1, 72, 74.1);

10) sektor specjalistycznych usług teleinformatycznych (PKWiU: 58.21, 62.02.2, 62.01 z wyłączeniem 62.01.2) lub z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana realizacja inwestycji.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu dotyczące przedmiotu wiodącej działalności prowadzonej w ramach nowej inwestycji w okresie utrzymania inwestycji (ze wskazaniem klasyfikacji PKWiU).

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdzie:

1) 1% kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym stanowią koszty:

a) działalności badawczo-rozwojowej odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub

b) zakupu usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, lub

2) zatrudnienie w ramach nowej inwestycji pracowników prowadzących prace rozwojowe odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników.

1

W zakresie pkt 1 oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji 1% kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę stanowić będą koszty działalności badawczo-rozwojowej lub zakupu usług badawczo-rozwojowych. W zakresie pkt 2 oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników w okresie utrzymania inwestycji w ramach przedsiębiorstwa przeznaczona zostanie na prace rozwojowe.

Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich. Aktywizacja zawodowa przez:

1) tworzenie lub zlecenie utworzenia i prowadzenia podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego żłobka lub przedszkola lub

2) pokrywanie 80% kosztów związanych z pobytem w żłobku, klubie dziecięcym lub placówce wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zespole wychowania przedszkolnego, punkcie przedszkolnym dziecka do lat 6, przy założeniu, że minimum 20% wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji chce korzystać ze świadczenia, lub

3) zatrudnienie w związku z realizacją nowej inwestycji w zakładzie co najmniej 10% osób (w odniesieniu do ogólnej liczby nowo zatrudnionych pracowników) z orzeczeniem o niepełnosprawności.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji:

1) będzie prowadził przyzakładowy żłobek lub przedszkole lub zleci jego utworzenie i prowadzenie podmiotowi zewnętrznemu lub

2) będzie pokrywać koszty związane z opieką nad dziećmi do lat 6 pracowników zatrudnionych w zakładzie, lub

3) 10% nowo zatrudnionych pracowników w ramach nowej inwestycji będzie posiadało orzeczenie o niepełnosprawności.

Tworzenie powiązań regionalnych. Współpraca z dostawcami, kooperantami w ramach realizacji nowej inwestycji.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w ramach nowej inwestycji przekaże w ramach zawartych umów kooperantom środki trwałe o wartości 0,5% kosztów kwalifikowanych w każdym roku utrzymania nowej inwestycji, które będą wykorzystywane przez kooperantów nienależących do tej samej grupy kapitałowej wyłącznie do wytwarzania produktów niezbędnych w procesie produkcji wynikającym z wydanej decyzji o wsparciu. Ponadto przedsiębiorca w każdym roku utrzymania inwestycji będzie współpracował w ramach nowej inwestycji z co najmniej trzema kooperantami prowadzącymi działalność w tym samym podregionie (NUTS 3), w którym realizowana będzie nowa inwestycja.

Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji. Zakup w ramach nowej inwestycji co najmniej jednego manipulacyjnego robota przemysłowego (definicja zgodna z normą PN-EN ISO 8373:2001), który jest automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla ważnych zastosowań przemysłowych, lub co najmniej jednego innego urządzenia (zgodnie z pozycją 493 KŚT) stanowiącego zestaw przeprogramowywanych manipulatorów i urządzeń sterujących, służącego do wykonywania funkcji ruchowych, dysponującego możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji utrzyma odpowiednią liczbę robotów przemysłowych lub innych urządzeń zakupionych w ramach nowej inwestycji, co do których zgodność z wymaganą normą będzie potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez producenta danego robota lub urządzenia.

Koszty związane z zakupem robota lub urządzenia muszą być włączone do ewidencji środków trwałych i pozostać w niej przez okres utrzymania inwestycji.

Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii o mocy przyłączeniowej co najmniej 15% większej niż wynikająca z umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, która kwalifikowałaby się do otrzymania pomocy publicznej zgodnie z zasadami dotyczącymi pomocy państwa w sektorze energii, z zastrzeżeniem że koszty poniesione w ramach tej inwestycji w odnawialne źródła energii nie będą stanowiły kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanej w ramach decyzji o wsparciu oraz inwestycja nie będzie korzystała z innych form wsparcia.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji część zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorcy będzie pochodziła z powstałej po dniu wydania decyzji o wsparciu instalacji OZE.

Posiadanie na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu o posiadanym statusie zgodnie ze stanem na dzień złożenia wniosku.

Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące utworzenie miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w których średnie wynagrodzenie brutto przewyższa przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej według aktualnego komunikatu Prezesa GUS oraz oferowanie w nich zatrudnienia dla co najmniej 80% osób na podstawie umowy o pracę.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji roczne średnie wynagrodzenie brutto każdego pracownika zatrudnionego w ramach nowej inwestycji, z wyłączeniem członków zarządu – w przypadku spółek kapitałowych lub wspólników – w przypadku spółek osobowych, przewyższy przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej według aktualnego komunikatu Prezesa GUS oraz co najmniej 80% osób zatrudnionych w ramach nowej inwestycji po dniu wydania decyzji o wsparciu będzie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko potwierdzone posiadaniem Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi wskazane certyfikaty, dokumentu poświadczającego posiadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu dotyczące spełnienia tego kryterium w okresie utrzymania inwestycji.

Zlokalizowanie inwestycji:

1) w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze wymienionym w tabeli nr 3 lub

2) w gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub

3) w gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1, lub

4) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu dotyczące lokalizacji inwestycji w okresie jej utrzymania, oceniane odpowiednio na podstawie tabeli nr 3 lub aktualnego obwieszczenia Prezesa GUS ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi, obejmujące:

1) oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy lub

2) dofinansowanie kosztów kształcenia, lub

3) współpracę ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, lub uczelniami wyższymi, polegającą na organizowaniu praktyk lub staży, lub

4) oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub

5) przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub

6) stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub

7) kształcenie dualne, lub

8) prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu. W zakresie pkt 1 i 2 przedsiębiorca składa oświadczenie, że w okresie utrzymania inwestycji poniesie koszty szkoleń świadczonych przez podmioty zewnętrzne lub kształcenia w jednostkach oświatowych lub uczelniach w wysokości co najmniej 1000 zł na pracownika na rok, dla co najmniej 50% pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji. W przypadku szkoleń wewnętrznych przedsiębiorca składa oświadczenie, że zatrudni pracownika, w zakresie obowiązków którego znajduje się wyłącznie szkolenie pracowników przedsiębiorcy.

W zakresie pkt 3 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, w sprawie prowadzenia w okresie utrzymania inwestycji praktyk lub staży studenckich u tego przedsiębiorcy.

W zakresie pkt 4 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, w sprawie oferowania, w okresie utrzymania inwestycji, uczniom lub studentom, finansowanych przez przedsiębiorcę, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W zakresie pkt 5 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, której przedmiotem jest przekazanie, w okresie utrzymania inwestycji, na potrzeby tej szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, na podstawie protokołu przekazania maszyn oraz narzędzi.

W zakresie pkt 6 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, której przedmiotem jest stworzenie w okresie utrzymania inwestycji klasy patronackiej lub laboratorium. W zakresie pkt 7 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, że w okresie utrzymania inwestycji przyjmie uczniów lub studentów na praktyczną naukę zawodu. W zakresie pkt 8 przedsiębiorca składa oświadczenie, że w okresie utrzymania inwestycji co najmniej jeden z jego pracowników otworzy przewód doktorski w ramach doktoratu wdrożeniowego.

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:

1) udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa;

2) dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji będzie ponosił koszty świadczeń w zakresie opieki nad pracownikiem w wysokości co najmniej 800 zł brutto na pracownika na rok, dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji, w okresie utrzymania inwestycji.

 

Tabela nr 2. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA JAKOŚCIOWE DLA NOWYCH INWESTYCJI REALIZOWANYCH W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM

Kryterium

Sposób spełnienia kryterium

Liczba punktów

Sposób weryfikacji spełnienia kryterium

Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmujące inwestycję w ramach sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:

1) sektor żywności wysokiej jakości (PKWiU: 10.3, 10.7, 10.8, 11.07, 17.21, 20.15.3, 20.15.4, 20.15.5, 20.15.6, 20.15.7, 20.15.8, 20.2);

2) sektor środków transportu (PKWiU: 13.96, 20.16.5, 20.17, 22.11, 22.19.4, 24.42, 25.5, 25.61, 29.1, 29.2, 29.3, 30.2, 33.17);

3) sektor profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (PKWiU: 20.11, 20.13.23, 20.13.5, 20.13.64, 23.43, 24.41, 24.45, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.51, 26.70.23, 26.70.24, 27.11, 27.12, 27.20.2, 27.31, 27.32, 27.4, 27.9);

4) sektor lotniczo-kosmiczny (PKWiU: 30.3, 33.16);

5) sektor produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych (PKWiU: 17.22, 20.42, 20.53, 21.1, 21.2, 26.6, 30.92, 32.5);

6) sektor maszynowy (PKWiU: 25.73.5, 28.11, 28.12, 28.13, 28.21, 28.22.18, 28.25, 28.29.43, 28.3, 28.4, 28.9, 33.12.2, 33.2);

7) sektor odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw (PKWiU: 20.16.4, 38.3);

8) sektor ekobudownictwa (PKWiU: 31.0, 27.5, 16.21, 16.22, 16.23.11, 17.24, 20.3, 20.52, 22.23.14, 23.11, 23.12, 23.31, 23.42);

9) sektor usług specjalistycznych (PKWiU: 62.03, 63.11.11, 70.22.1, 71.1, 72, 74.1);

10) sektor specjalistycznych usług teleinformatycznych (PKWiU: 58.21, 62.02.2, 62.01 z wyłączeniem 62.01.2) lub z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana realizacja inwestycji.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu dotyczące przedmiotu wiodącej działalności prowadzonej w ramach nowej inwestycji w okresie utrzymania inwestycji (ze wskazaniem klasyfikacji PKWiU).

Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich.

Aktywizacja zawodowa przez:

1) tworzenie lub zlecenie utworzenia i prowadzenia podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego żłobka lub przedszkola lub

2) pokrywanie 80% kosztów związanych z pobytem w żłobku, klubie dziecięcym lub placówce wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zespole wychowania przedszkolnego, punkcie przedszkolnym dziecka do lat 6, przy założeniu, że minimum 20% wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji chce korzystać ze świadczenia, lub

3)zatrudnienie w związku z realizacją nowej inwestycji w zakładzie co najmniej 10% osób (w odniesieniu do ogólnej liczby nowo zatrudnionych pracowników) z orzeczeniem o niepełnosprawności.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji:

1) będzie prowadził przyzakładowy żłobek lub przedszkole lub zleci jego utworzenie i prowadzenie podmiotowi zewnętrznemu lub

2) będzie pokrywać koszty związane z opieką nad dziećmi do lat 6 pracowników zatrudnionych w zakładzie, lub

3) 10% nowo zatrudnionych pracowników w ramach nowej inwestycji będzie posiadało orzeczenie o niepełnosprawności.

Tworzenie powiązań regionalnych. Współpraca z dostawcami, kooperantami w ramach realizacji nowej inwestycji.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w ramach nowej inwestycji przekaże w ramach zawartych umów kooperantom środki trwałe o wartości 0,5% kosztów kwalifikowanych w każdym roku utrzymania nowej inwestycji, które będą wykorzystywane przez kooperantów nienależących do tej samej grupy kapitałowej wyłącznie do wytwarzania produktów niezbędnych w procesie produkcji wynikającym z wydanej decyzji o wsparciu. Ponadto przedsiębiorca w każdym roku utrzymania inwestycji będzie współpracował w ramach nowej inwestycji z co najmniej trzema kooperantami prowadzącymi działalność w tym samym podregionie (NUTS 3), w którym realizowana będzie nowa inwestycja.

Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji. Zakup w ramach nowej inwestycji co najmniej jednego manipulacyjnego robota przemysłowego (definicja zgodna z normą PN-EN ISO 8373:2001), który jest automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla ważnych zastosowań przemysłowych, lub co najmniej jednego innego urządzenia (zgodnie z pozycją 493 KŚT) stanowiącego zestaw przeprogramowywanych manipulatorów i urządzeń sterujących, służącego do wykonywania funkcji ruchowych, dysponującego możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i kolejności operacji roboczych.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji utrzyma odpowiednią liczbę robotów przemysłowych lub innych urządzeń zakupionych w ramach nowej inwestycji, co do których zgodność z wymaganą normą będzie potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez producenta danego robota lub urządzenia.

Koszty związane z zakupem robota lub urządzenia muszą być włączone do ewidencji środków trwałych i pozostać w niej przez okres utrzymania inwestycji.

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego wyłonionego w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji będzie należał do Krajowego Klastra Kluczowego.

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdzie:

1) 1% kosztów przedsiębiorcy w danym roku podatkowym stanowią koszty:

a) działalności badawczo-rozwojowej odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub

b) zakupu usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, lub 2) zatrudnienie w ramach nowej inwestycji pracowników prowadzących prace rozwojowe odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników.

1

W zakresie pkt 1 oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji 1% kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę stanowią koszty działalności badawczo-rozwojowej lub zakupu usług badawczo-rozwojowych. W zakresie pkt 2 oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników w okresie utrzymania inwestycji w ramach przedsiębiorstwa przeznaczona zostanie na prace rozwojowe.

Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii o mocy przyłączeniowej co najmniej 15% większej niż wynikająca z umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, która kwalifikowałaby się do otrzymania pomocy publicznej zgodnie z zasadami dotyczącymi pomocy państwa w sektorze energii, z zastrzeżeniem że koszty poniesione w ramach tej inwestycji w odnawialne źródła energii nie będą stanowiły kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanej w ramach decyzji o wsparciu oraz inwestycja nie będzie korzystała z innych form wsparcia.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji część zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorcy będzie pochodziła z powstałej po dniu wydania decyzji o wsparciu instalacji OZE.

Posiadanie na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu o posiadanym statusie zgodnie ze stanem na dzień złożenia wniosku.

Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące zatrudnienie co najmniej 80% osób:

1) posiadających wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe poświadczone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, oraz

2) na podstawie umowy o pracę.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji co najmniej 80% osób zatrudnionych na nowo utworzonych miejscach pracy w związku z realizacją nowej inwestycji zostanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie wliczając członków zarządu – w przypadku spółek kapitałowych lub wspólników – w przypadku spółek osobowych) oraz że co najmniej 80% nowo zatrudnionych osób do realizacji nowej inwestycji będzie posiadać wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe, poświadczone dyplomem lub świadectwem, lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko potwierdzone posiadaniem Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi wskazane certyfikaty, dokumentu poświadczającego posiadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu dotyczące spełnienia tego kryterium w okresie utrzymania inwestycji.

Zlokalizowanie inwestycji:

1) w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze wymienionym w tabeli nr 3 lub

2) w gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub

3) w gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1, lub

4) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu dotyczące lokalizacji inwestycji w okresie jej utrzymania, oceniane odpowiednio na podstawie tabeli nr 3 lub aktualnego obwieszczenia Prezesa GUS ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi, obejmujące:

1) oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy lub

2) dofinansowanie kosztów kształcenia, lub

3) współpracę ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, lub uczelniami wyższymi, polegającą na organizowaniu praktyk lub staży, lub

4) oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub

5) przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub

6) stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub

7) kształcenie dualne, lub

8) prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu. W zakresie pkt 1 i 2 przedsiębiorca składa oświadczenie, że w okresie utrzymania inwestycji poniesie koszty szkoleń świadczonych przez podmioty zewnętrzne lub kształcenia w jednostkach oświatowych lub uczelniach w wysokości co najmniej 1000 zł na pracownika na rok, dla co najmniej 50% pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji. W przypadku szkoleń wewnętrznych przedsiębiorca składa oświadczenie, że zatrudni pracownika, w zakresie obowiązków którego znajduje się wyłącznie szkolenie pracowników przedsiębiorcy.

W zakresie pkt 3 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, w sprawie prowadzenia w okresie utrzymania inwestycji praktyk lub staży studenckich u tego przedsiębiorcy.

W zakresie pkt 4 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, w sprawie oferowania, w okresie utrzymania inwestycji, uczniom lub studentom, finansowanych przez przedsiębiorcę, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W zakresie pkt 5 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, której przedmiotem jest przekazanie, w okresie utrzymania inwestycji, na potrzeby tej szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni, maszyn oraz narzędzi, na podstawie protokołu przekazania maszyn oraz narzędzi. W zakresie pkt 6 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, której przedmiotem jest stworzenie w okresie utrzymania inwestycji klasy patronackiej lub laboratorium.

W zakresie pkt 7 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, że w okresie utrzymania inwestycji przyjmie uczniów lub studentów na praktyczną naukę zawodu. W zakresie pkt 8 przedsiębiorca składa oświadczenie, że w okresie utrzymania inwestycji co najmniej jeden z jego pracowników otworzy przewód doktorski w ramach doktoratu wdrożeniowego.

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:

1) udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa;

2) dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.

1

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji poniesie on koszty świadczeń w zakresie opieki nad pracownikiem w wysokości co najmniej 800 zł brutto na pracownika na rok, dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji, w okresie utrzymania inwestycji.

 

Tabela nr 3. MIASTA ŚREDNIE TRACĄCE FUNKCJE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Województwo

Powiat

Lp.

Nazwa

dolnośląskie

bolesławiecki

1

Bolesławiec

dzierżoniowski

2

Bielawa

3

Dzierżoniów

głogowski

4

Głogów

jaworski

5

Jawor

kamiennogórski

6

Kamienna Góra

kłodzki

7

Kłodzko

8

Nowa Ruda

lubański

9

Lubań

m. Jelenia Góra

10

Jelenia Góra

m. Legnica

11

M. Legnica

m. Wałbrzych

12

Wałbrzych

świdnicki

13

Świdnica

14

Świebodzice

ząbkowicki

15

Ząbkowice Śląskie

zgorzelecki

16

Zgorzelec

złotoryjski

17

Złotoryja

kujawsko-pomorskie

chełmiński

18

Chełmno

inowrocławski

19

Inowrocław

m. Grudziądz

20

Grudziądz

m. Włocławek

21

Włocławek

nakielski

22

Nakło nad Notecią

rypiński

23

Rypin

świecki

24

Świecie

lubelskie

biłgorajski

25

Biłgoraj

hrubieszowski

26

Hrubieszów

krasnostawski

27

Krasnystaw

kraśnicki

28

Kraśnik

lubartowski

29

Lubartów

łukowski

30

Łuków

m. Biała Podlaska

31

Biała Podlaska

m. Chełm

32

Chełm

m. Zamość

33

Zamość

radzyński

34

Radzyń Podlaski

tomaszowski

35

Tomaszów Lubelski

lubuskie

międzyrzecki

36

Międzyrzecz

nowosolski

37

Nowa Sól

żagański

38

Żagań

żarski

39

Żary

łódzkie

kutnowski

40

Kutno

łaski

41

Łask

opoczyński

42

Opoczno

radomszczański

43

Radomsko

sieradzki

44

Sieradz

tomaszowski

45

Tomaszów Mazowiecki

wieluński

46

Wieluń

zduńskowolski

47

Zduńska Wola

zgierski

48

Ozorków

małopolskie

chrzanowski

49

Chrzanów

gorlicki

50

Gorlice

m. Nowy Sącz

51

Nowy Sącz

m. Tarnów

52

Tarnów

nowotarski

53

Nowy Targ

tatrzański

54

Zakopane

mazowieckie

ciechanowski

55

Ciechanów

gostyniński

56

Gostynin

kozienicki

57

Kozienice

m. Ostrołęka

58

Ostrołęka

m. Radom

59

Radom

ostrowski

60

Ostrów Mazowiecka

pułtuski

61

Pułtusk

sierpecki

62

Sierpc

opolskie

brzeski

63

Brzeg

kędzierzyńsko-kozielski

64

Kędzierzyn-Koźle

kluczborski

65

Kluczbork

krapkowicki

66

Krapkowice

namysłowski

67

Namysłów

nyski

68

Nysa

prudnicki

69

Prudnik

strzelecki

70

Strzelce Opolskie

podkarpackie

dębicki

71

Dębica

jarosławski

72

Jarosław

jasielski

73

Jasło

m. Krosno

74

Krosno

m. Przemyśl

75

Przemyśl

m. Tarnobrzeg

76

Tarnobrzeg

mielecki

77

Mielec

niżański

78

Nisko

przeworski

79

Przeworsk

 

sanocki

80

Sanok

stalowowolski

81

Stalowa Wola

podlaskie

augustowski

82

Augustów

bielski

83

Bielsk Podlaski

grajewski

84

Grajewo

hajnowski

85

Hajnówka

m. Łomża

86

Łomża

sokólski

87

Sokółka

zambrowski

88

Zambrów

pomorskie

bytowski

89

Bytów

chojnicki

90

Chojnice

lęborski

91

Lębork

m. Słupsk

92

Słupsk

malborski

93

Malbork

śląskie

m. Bytom

94

Bytom

m. Jastrzębie-Zdrój

95

Jastrzębie-Zdrój

m. Piekary Śląskie

96

M. Piekary Śląskie

m. Siemianowice Śląskie

97

M. Siemianowice Śląskie

m. Sosnowiec

98

Sosnowiec

m. Świętochłowice

99

Świętochłowice

m. Zabrze

100

Zabrze

wodzisławski

101

Rydułtowy

zawierciański

102

Zawiercie

świętokrzyskie

buski

103

Busko-Zdrój

jędrzejowski

104

Jędrzejów

konecki

105

Końskie

ostrowiecki

106

Ostrowiec Świętokrzyski

sandomierski

107

Sandomierz

skarżyski

108

Skarżysko-Kamienna

starachowicki

109

Starachowice

staszowski

110

Staszów

warmińsko-mazurskie

bartoszycki

111

Bartoszyce

braniewski

112

Braniewo

działdowski

113

Działdowo

ełcki

114

Ełk

giżycki

115

Giżycko

iławski

116

Iława

kętrzyński

117

Kętrzyn

lidzbarski

118

Lidzbark Warmiński

m. Elbląg

119

Elbląg

mrągowski

120

Mrągowo

olecki

121

Olecko

ostródzki

122

Ostróda

piski

123

Pisz

szczycieński

124

Szczytno

wielkopolskie

chodzieski

125

Chodzież

gnieźnieński

126

Gniezno

kolski

127

Koło

m. Konin

128

Konin

pilski

129

Piła

pleszewski

130

Pleszew

turecki

131

Turek

złotowski

132

Złotów

zachodnio pomorskie

białogardzki

133

Białogard

choszczeński

134

Choszczno

gryficki

135

Gryfice

stargardzki

136

Stargard

szczecinecki

137

Szczecinek

świdwiński

138

Świdwin

wałecki

139

Wałcz

 

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-30
  • Data wejścia w życie: 2021-12-31
  • Data obowiązywania: 2021-12-31
  • Dokument traci ważność: 2023-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA