REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 395

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 20 stycznia 2022 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 6–9 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603), które stanowią:

„Art. 6. 1. Do postępowań w sprawie uznania grupy producentów rolnych i zatwierdzenia planu biznesowego oraz w sprawie uznania związku grup producentów rolnych prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do postępowań w sprawie zatwierdzenia zmian planu biznesowego prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.

3. Do postępowań w sprawie uznania organizacji producentów, prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 2, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym.

4. Do postępowań w sprawie uznania organizacji producentów, prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 3, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym.

5. Do postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie stwierdzenia spełniania przez grupę producentów rolnych warunków określonych w art. 3 albo art. 3a ustawy zmienianej w art. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 8 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1;

2) art. 38i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 38i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane w tym czasie na podstawie art. 38i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

3) art. 48a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane w tym czasie na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 8. Do sprawozdań, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, składanych za rok działalności związku rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 17a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”.

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 stycznia 2022 r. (poz. 395)

USTAWA

z dnia 15 września 2000 r.

o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów rolnych i ich związki.

Art. 2. 1. Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą:

1) gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub

2) dział specjalny produkcji rolnej

– mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych, ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych, rozwijania umiejętności biznesowych, marketingowych oraz organizowania i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji, a także ochrony środowiska naturalnego.

2. Działalność rolnicza, o której mowa w ust. 1, oznacza działalność rolniczą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.).

Art. 2a.1) 1. Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

2. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie wniosku do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, albo do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, wniosek ten składa się na piśmie.

3. Jeżeli przepisy ustawy przewidują złożenie na piśmie sprawozdania lub informacji do Prezesa Agencji albo do dyrektora oddziału regionalnego Agencji w sprawach, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, odpowiednio sprawozdanie to lub informacja ta spełnia wymagania dla pisma kierowanego do organów administracji publicznej określone w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozdział 2

Zasady organizowania i działania grup

Art. 3. 1. Grupa producentów rolnych, zwana dalej „grupą”, prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:

1) została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego, zwanego dalej „produktem”, lub grupy produktów w celach określonych w art. 2;

2) działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych dalej „aktem założycielskim”, spełniających wymagania określone w art. 4;

3) żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej „członkami grupy”, nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio:

a) przez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów:

– na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

– w spółce osobowej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b) gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem grupy stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem grupy;

4) coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;

5) określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży;

6)2) każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 70% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;

7)2) każdy z członków grupy przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona;

8)3) żaden z członków grupy nie przynależy do organizacji producentów, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 255 i 1603), zwanej dalej „ustawą o rynkach rolnych”, albo ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430 oraz z 2021 r. poz. 1603), zwanej dalej „ustawą o rynku mleka”, utworzonej w zakresie tego samego produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona.

2. (uchylony)

Art. 3a. Spółdzielnia może również prowadzić działalność jako grupa, jeżeli:

1) wszyscy wchodzący w jej skład producenci jednego produktu lub grupy produktów spełniają wymagania określone w art. 2;

2) jej przedmiot działalności jest zgodny z celami określonymi w art. 2;

3) działa na podstawie aktu założycielskiego, który w stosunku do członków grupy wskazanych w pkt 1 spełnia wymagania określone w art. 4;

4) jej coroczne przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy wskazanych w pkt 1 stanowią więcej niż połowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży tych produktów lub grup tych produktów;

5) określi, obowiązujące członków grupy wskazanych w pkt 1, zasady produkcji produktów lub grup produktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz sposoby przygotowania ich do sprzedaży;

6)4) każdy z członków grupy wskazanych w pkt 1 w każdym roku działalności grupy produkuje oraz sprzedaje do grupy co najmniej 70% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;

7)4) każdy z członków grupy wskazanych w pkt 1 przynależy tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona;

8)5) żaden z członków grupy wskazanych w pkt 1 nie przynależy do organizacji producentów, o której mowa w przepisach ustawy o rynkach rolnych albo ustawy o rynku mleka, utworzonej w zakresie tego samego produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona.

Art. 3aa.6) W przypadku gdy w danym roku działalności grupy nie każdy członek tej grupy jest w stanie spełnić warunek, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, a w przypadku grupy będącej spółdzielnią – nie każdy z członków grupy wskazanych w art. 3a pkt 1 jest w stanie spełnić warunek, o którym mowa w art. 3a pkt 6, uznaje się, że warunek ten jest spełniony, jeżeli w tym roku działalności grupy co najmniej 90% członków tej grupy, a w przypadku grupy będącej spółdzielnią – 90% członków grupy wskazanych w art. 3a pkt 1 wyprodukowało oraz sprzedało do grupy co najmniej 70% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.

Art. 3b. Warunku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3a pkt 6, nie stosuje się, w przypadku gdy brak produkcji jest spowodowany działaniem siły wyższej lub wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549).

Art. 4. 1. Akt założycielski grupy oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach powinien zawierać w szczególności:

1) zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 7, nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy;

2) zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;

3) (uchylony)

4) (uchylony)

5) zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są sprzedawane poza grupą;

6) zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, o którym mowa w art. 5, jeżeli będzie on utworzony;

7) sankcje wobec członka grupy, który:

a) nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków,

b) nie spełnia warunków określonych w art. 2 i art. 3 albo art. 2 i art. 3a;

8)7) wskazanie celów działalności grupy, o których mowa w art. 2.

1a. Obowiązek złożenia na piśmie informacji o zamiarze wystąpienia z grupy co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy nie dotyczy członków grupy, którzy otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków określonych w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

2. W akcie założycielskim mogą być również zawarte postanowienia dotyczące w szczególności:

1) zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji;

2) zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego;

3) promocji produktów lub grupy produktów wprowadzanych do obrotu;

4) przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów.

Art. 5. 1. Grupa producentów może tworzyć fundusz specjalny. Wysokość oraz zasady zwrotu funduszu specjalnego określa akt założycielski.

2. Fundusz specjalny jest przeznaczony na wypłacanie członkom grupy zaliczek za dostarczone produkty lub grupy produktów oraz na inne cele określone w akcie założycielskim.

Art. 6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz organizacji rolniczych o zasięgu krajowym, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów i grup produktów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3a pkt 1, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej wyprodukowanej przez wszystkich członków grupy i sprzedanej do grupy oraz minimalną liczbę członków grupy, biorąc pod uwagę zróżnicowanie regionalne, koncentrację podaży oraz sytuację na rynku produktów rolnych, a także aktualny stan zorganizowania się producentów w grupy.

Rozdział 3

Rejestracja grup i związków

Art. 7. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy wydaje decyzję o:8)

1) uznaniu grupy, jeżeli spełnia ona warunki określone w art. 3 albo art. 3a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6, oraz zatwierdzeniu planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo art. 8 ust. 4 pkt 3, jeżeli są spełnione wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 9, i dokonuje wpisu grupy do rejestru grup;

2)9) zatwierdzeniu zmian do planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo art. 8 ust. 4 pkt 3, jeżeli są spełnione wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 9.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4.10) Decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

Art. 8. 1. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w art. 3, zawiera:

1) nazwę i siedzibę grupy;

2) dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim;

3) oznaczenie produktu lub grupy produktów;

4) listę członków grupy;

5) numer grupy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla grupy, o której mowa w art. 3a, zawiera:

1) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5;

2) listę członków grupy, o których mowa w art. 3a pkt 1.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) (uchylony)

2) akt założycielski grupy;

3)11) plan biznesowy grupy sporządzony na co najmniej 5 lat na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji, a w przypadku gdy ten wniosek został złożony w postaci papierowej, plan biznesowy przesyła się również w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo dołącza się na informatycznym nośniku danych;

4)11) oświadczenia członków grupy:

a) o prowadzeniu, w dniu składania wniosku, gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona,

b) o nieprzynależności do innej grupy utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów,

c) o nieprzynależności do organizacji producentów, o której mowa w przepisach ustawy о rynkach rolnych albo ustawy o rynku mleka, utworzonej w zakresie tego samego produktu lub grupy produktów,

d) zawierające zobowiązanie do dostarczania do grupy, w każdym roku jej działalności, co najmniej 70% wyprodukowanych przez nich produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;

5)12) oświadczenie zawierające zobowiązanie osób upoważnionych do reprezentowania grupy, że coroczne przychody grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy będą stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) (uchylony)

2) akt założycielski grupy;

3)13) plan biznesowy grupy sporządzony na co najmniej 5 lat na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji, a w przypadku gdy ten wniosek został złożony w postaci papierowej, plan biznesowy przesyła się również w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo dołącza się na informatycznym nośniku danych;

4)13) oświadczenia członków grupy wskazanych w art. 3a pkt 1:

a) o prowadzeniu, w dniu składania wniosku, gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej w zakresie produkcji produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona,

b) o nieprzynależności do innej grupy utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów,

c) o nieprzynależności do organizacji producentów, o której mowa w przepisach ustawy о rynkach rolnych albo ustawy o rynku mleka, utworzonej w zakresie tego samego produktu lub grupy produktów,

d) zawierające zobowiązanie do dostarczania do grupy, w każdym roku jej działalności, co najmniej 70% wyprodukowanych przez nich produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona;

5)14) oświadczenie zawierające zobowiązanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółdzielni, że coroczne przychody spółdzielni ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy wskazanych w art. 3a pkt 1 będą stanowić więcej niż połowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona.

4a.15) Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a–c oraz ust. 4 pkt 4 lit. a–c, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5.16) Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, składa się w terminie do 60 dni przed zakończeniem danego roku działalności grupy, którego dotyczy zmiana.

5a.17) W przypadku dokonania zmiany w składzie członkowskim grupy wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, składa się do zakończenia danego roku działalności grupy, którego dotyczy zmiana.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera nazwę, siedzibę i adres grupy oraz określenie zmian proponowanych w planie biznesowym wraz z ich uzasadnieniem.

7.18) Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania grupy;

2) plan biznesowy zawierający proponowane zmiany, a w przypadku gdy ten wniosek został złożony w postaci papierowej, plan biznesowy przesyła się również w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo dołącza się na informatycznym nośniku danych.

7a.19) Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w art. 7 ust. 1, składa się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

8. (uchylony)

9. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinien spełniać plan biznesowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 pkt 3, mając na względzie ujednolicenie zakresu informacji zawartych w planie biznesowym oraz sposobu jego tworzenia, a także zapewnienie właściwego funkcjonowania grup w zakresie realizacji przez nie celów określonych w art. 2.

Art. 9. 1. Rejestr grup prowadzi dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy.

2. Rejestr grup zawiera:

1) nazwę i siedzibę grupy;

2) datę wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 1;

3) nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa otrzymała decyzję;

4) dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim;

5) liczbę członków grupy;

6)20) informację o dacie wydania decyzji o cofnięciu danej grupie uznania i skreśleniu jej z rejestru grup, decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji o uznaniu albo decyzji uchylającej decyzję o uznaniu grupy – jeżeli taka decyzja została wydana.

3. Rejestr jest jawny.

4.21) Grupa jest obowiązana do informowania na piśmie dyrektora oddziału regionalnego Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4 i 5, w terminie miesiąca od dnia dokonania zmiany.

5. W przypadku gdy grupa nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez grupę.

6.22) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz Prezesa Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w tym rejestrze.

Art. 10. W przypadku niespełniania przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 3 albo art. 3a lub w przepisach wydanych na podstawie art. 6 dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o odmowie:

1) uznania grupy;

2) dokonania wpisu grupy do rejestru grup.

Art. 11. 1.23) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy, w przypadku gdy grupa przestała spełniać co najmniej jeden z warunków uznania określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1–3, 5 lub 7 albo art. 3a pkt 1–3, 5 lub 7, wzywa grupę na piśmie do spełnienia brakujących warunków oraz, biorąc pod uwagę ich rodzaj, określa termin na ich spełnienie nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od początku roku działalności grupy następującego po roku, w którym wezwano grupę do spełnienia tych warunków.

1a.24) Osoba upoważniona do reprezentowania grupy w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, informuje na piśmie dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy o spełnieniu brakujących warunków i przedkłada dokumenty potwierdzające ich spełnienie albo kopie tych dokumentów potwierdzone przez tę osobę za zgodność z oryginałem.

1b.24) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy w przypadku gdy grupa:

1) mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w tym wezwaniu nie spełniła brakujących warunków lub

2) uniemożliwia albo utrudnia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3, lub

3) mimo wezwania, o którym mowa w art. 9 ust. 5 lub art. 13 ust. 2, nie wypełniła obowiązku określonego w art. 9 ust. 4 lub art. 13 ust. 1, lub

4) przestała spełniać co najmniej jeden z warunków uznania określonych w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 6 albo art. 3a pkt 4 lub 6, lub art. 3aa, lub w przepisach wydanych na podstawie art. 6

– wydaje decyzję o cofnięciu grupie uznania i skreśleniu jej z rejestru grup.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

Art. 12. 1. Nadzór nad działalnością grupy sprawuje dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę grupy.

2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole w zakresie:

1) poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 1, i planie biznesowym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3, lub wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 2, i planie biznesowym, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 3;

2) spełniania przez grupę warunków, o których mowa w art. 3 lub art. 3a oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6;

3) realizacji planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 lub w art. 8 ust. 4 pkt 3.

2a. Kontrole, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 – przeprowadza się przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1;

2) pkt 2 i 3 – przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata, licząc od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1.

3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

4. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, ich miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie.

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu na teren nieruchomości należących do grupy;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.

7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz kontrolowany.

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie.

10. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, zgłosić dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

11. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.

12. Prezes Agencji przekazuje, raz na kwartał, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych zbiorcze zestawienie informacji o przeprowadzonych kontrolach oraz informację o sposobie realizacji przez grupę zaleceń lub wniosków – w przypadku ich sformułowania.

Art. 13. 1. Grupa składa corocznie, na formularzu opracowanym przez Prezesa Agencji i udostępnionym na stronie internetowej Agencji, dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę grupy podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania grupy sprawozdanie dotyczące obrotu produktem lub grupą produktów, ze względu na które grupa została utworzona, za dany rok działalności grupy, w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia danego roku działalności tej grupy, zawierające w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres grupy;

2) rodzaj produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona;

3) aktualną liczbę członków grupy;

4) informację o rocznej wielkości produkcji i wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy;

5) informację o łącznej rocznej wielkości produkcji i wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona.

2. W przypadku gdy grupa nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa grupę do wypełnienia tego obowiązku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez grupę.

Art. 14. Grupy, w celu reprezentowania swoich interesów, mogą organizować się w związki grup, zwane dalej „związkami”, do realizacji w szczególności co najmniej dwóch spośród następujących celów:

1) organizowania i koordynowania zaopatrzenia w środki produkcji;

2) organizowania i koordynowania zbywania produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupy zostały utworzone;

3) przechowywania i przygotowywania do obrotu produktów lub grupy produktów oraz ich przetwarzania;

4) reprezentowania zrzeszonych grup wobec organów samorządowych i organów administracji państwowej;

5) promowania efektywnych metod produkcji i jakości oraz dostosowania produkcji do wymogów rynku przez informowanie oraz doradzanie grupom i ich członkom;

6) promowania technologii produkcji korzystnych dla środowiska;

7) prowadzenia analiz rynku oraz szkolenia producentów rolnych;

8) prowadzenia obsługi prawnej i księgowej grup.

Art. 15. Związek prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:

1) zrzesza co najmniej 5 grup;

2) grupy będące członkami związku nie są członkami innego związku;

3) działa na podstawie aktu założycielskiego, który, oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach, powinien zawierać w szczególności:

a) zasady przyjmowania do związku nowych członków oraz występowania członków ze związku, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 16, nie może być krótszy niż trzy lata działalności związku, a informacja o zamiarze wystąpienia ze związku powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności związku,

b) zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego przeznaczonego na wypłacanie członkom związku zaliczek za dostarczone produkty lub grupy produktów oraz na inne cele określone w statucie lub umowie, jeżeli będzie on utworzony,

c) sankcje wobec członka związku, który nie wypełnia nałożonych na niego zadań lub obowiązków.

Art. 16. 1. Prezes Agencji wydaje decyzję o uznaniu związku, jeżeli spełnia on warunki określone w art. 14 i art. 15, i dokonuje wpisu związku do rejestru związków.

1a. W przypadku niespełniania przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 14 i art. 15 Prezes Agencji wydaje decyzję o odmowie:

1) uznania związku;

2) dokonania wpisu związku do rejestru związków.

2. Prezes Agencji prowadzi rejestr związków.

3. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 8.

4. Do prowadzenia rejestru związków stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 i 10.

Art. 17. 1. Nadzór nad działalnością związków sprawuje Prezes Agencji.

2. Prezes Agencji w ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez związek warunków określonych w art. 14 i art. 15.

3. Kontrole, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się co najmniej raz na 2 lata, licząc od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 16.

4. Do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 12 ust. 3–11.

5.25) Prezes Agencji w przypadku gdy związek przestał spełniać co najmniej jeden z warunków uznania określonych w art. 14 lub art. 15, wzywa związek na piśmie do spełnienia brakujących warunków oraz, biorąc pod uwagę ich rodzaj, określa termin na ich spełnienie nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od początku roku działalności związku następującego po roku, w którym wezwano związek do spełnienia tych warunków.

6. (uchylony)

7. (uchylony)

8.26) Osoba upoważniona do reprezentowania związku w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 5, informuje na piśmie Prezesa Agencji o spełnieniu brakujących warunków i przedkłada dokumenty potwierdzające ich spełnienie albo kopie tych dokumentów potwierdzone przez tę osobę za zgodność z oryginałem.

9.26) Prezes Agencji w przypadku gdy związek:

1) mimo wezwania, o którym mowa w ust. 5, w terminie określonym w tym wezwaniu nie spełnił brakujących warunków lub

2) uniemożliwia albo utrudnia przeprowadzenie kontroli, o których mowa w ust. 2, lub

3) mimo wezwania, o którym mowa w art. 17a ust. 1a, nie wypełnił obowiązku określonego w art. 17a ust. 1, lub

4) przestał spełniać co najmniej jeden z warunków uznania określonych w art. 14 lub art. 15

– wydaje decyzję o cofnięciu związkowi uznania i skreśleniu go z rejestru związków.

Art. 17a. 1.27) Związek składa Prezesowi Agencji na piśmie sprawozdanie z realizacji celów wybranych spośród celów, o których mowa w art. 14, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia każdego roku jego działalności.

1a.28) Prezes Agencji w przypadku gdy związek nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wzywa związek na piśmie do wypełnienia tego obowiązku w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez związek wezwania.

2. Prezes Agencji przekazuje zbiorcze zestawienie informacji, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

Rozdział 4

Pomoc finansowa

Art. 18. (uchylony)

Art. 19. (uchylony)

Art. 20. (uchylony)

Art. 21. (uchylony)

Art. 22. (uchylony)

Art. 23. (uchylony)

Art. 24. (uchylony)

Rozdział 5

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe

Art. 25–28. (pominięte)

Art. 29. Ustawa wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia29).


1) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603), która weszła w życie z dniem 2 października 2021 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

3) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

10) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

12) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

14) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

15) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

17) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

19) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

20) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

24) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

26) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

28) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

29) Ustawa została ogłoszona w dniu 20 października 2000 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-15
  • Data wejścia w życie: 2022-02-15
  • Data obowiązywania: 2023-03-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA