REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 943

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 88) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 5 kwietnia 2022 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 8, art. 9 i art. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 88), które stanowią:

"Art. 8. Do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa w części drugiej w tytule III w rozdziale II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.a)), z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 3 w dotychczasowym brzmieniu.

Art. 9. Znosi się komisje, o których mowa w art. 33 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, a dokumentację wytworzoną przez daną komisję przechowuje zarząd województwa, który powołał tę komisję."

"Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 pkt 2-4, które wchodzą w życie po upływie 5 miesięcy od dnia ogłoszenia.".

Marszałek Sejmu: E. Witek


a) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 123 z 10.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 99 z 31.03.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 231 z 17.07.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 356 z 26.10.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 30.

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 kwietnia 2022 r. (poz. 943)

USTAWA

z dnia 20 lutego 2015 r.

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Art. 1. Ustawa określa:

1)1) zadania oraz właściwość organów w zakresie określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.2)), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013", oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159), zwanym dalej "rozporządzeniem 2021/1060", w odniesieniu do rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa w części drugiej w tytule III w rozdziale II rozporządzenia nr 1303/2013 oraz w tytule III w rozdziale II rozporządzenia 2021/1060, zwanego dalej "rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność";

2) zasady:

a)3) organizacji i działania lokalnych grup działania, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 oraz w art. 31 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2021/1060, zwanych dalej "LGD",

b)4) dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz o których mowa w art. 32 rozporządzenia 2021/1060, zwanych dalej "LSR",

c)5) udzielania wsparcia z udziałem funduszy, w ramach których jest finansowany rozwój lokalny kierowany przez społeczność, zwanych dalej "EFSI", wspólne dla wszystkich EFSI

- w zakresie nieokreślonym w przepisach, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Art. 1a.6) Przepisów ustawy nie stosuje się do programu realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury.

Art. 2. 1.7) Rozwój lokalny kierowany przez społeczność jest wspierany w ramach programów lub planów finansowanych z udziałem EFSI, jeżeli takie wsparcie zostało przewidziane w tych programach lub planach, zwanych dalej "programami".

2. (uchylony)8)

Art. 3. 1. Komisję, o której mowa w art. 32 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060, zwaną dalej "komisją", powołuje zarząd województwa, w drodze uchwały, określając w szczególności:9)

1) liczbę członków komisji;

2) skład komisji, w tym przewodniczącego i jego zastępcę będących przedstawicielami zarządu województwa;

3) regulamin działania komisji normujący zasady jej funkcjonowania, w tym podział zadań między członków komisji i zasady wynagradzania członków komisji będących ekspertami.

2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele zarządu województwa i eksperci.

3.10) Eksperci stanowią co najmniej jedną trzecią składu komisji, a do ich powoływania stosuje się odpowiednio przepis art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), zwanej dalej "ustawą w zakresie polityki spójności".

4. (uchylony)11)

5. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

6. Uchwałę komisji podpisuje przewodniczący komisji albo jego zastępca.

7. Obsługę komisji zapewnia zarząd województwa.

8.12) Komisje i zarządy województw współpracują ze sobą w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 32 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060, w szczególności przy ustalaniu zaistnienia okoliczności określonych w art. 5 ust. 3 pkt 1a i ust. 7 oraz przygotowywaniu list ocenionych LSR, o których mowa w art. 11 ust. 2.

Art. 4. 1. LGD działa jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.

2. Siedziba LGD znajduje się w miejscowości położonej w województwie, którego obszar jest objęty LSR, a w przypadku gdy LSR obejmuje obszar więcej niż jednego województwa - w miejscowości położonej w jednym z tych województw.

3. Do tworzenia i działania LGD stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), z tym że:

1) członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw;

2) nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa;

3) LGD, w zakresie określonym w jej statucie, może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji LSR;

4) LGD, oprócz organów wymaganych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, jest obowiązana posiadać organ, do którego właściwości należy:

a)13) wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2021/1060, zwanych dalej "operacjami", które mają być realizowane w ramach LSR, oraz

b) ustalenie kwoty wsparcia

- zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013 oraz art. 33 ust. 3 lit. d rozporządzenia 2021/1060, zwany dalej "radą", chyba że w statucie LGD przewidziano, że zadania te należą do właściwości zarządu.14)

4. Rada jest wybierana przez walne zebranie członków albo przez zebranie delegatów LGD, spośród członków LGD. Członek rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej LGD, zarządu LGD lub pracownikiem LGD.

5. Członkowie rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi - przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach rady jest niedopuszczalne.

6.15) W przypadku gdy do właściwości zarządu należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, i ustalanie kwoty wsparcia zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013 oraz art. 33 ust. 3 lit. d rozporządzenia 2021/1060, członkowie zarządu nie mogą być zatrudnieni przez LGD na stanowisku związanym ze świadczeniem doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 oraz w art. 34 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2021/1060.

7.16) Ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa o radzie należy przez to rozumieć zarząd, jeżeli do właściwości zarządu należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, i ustalanie kwoty wsparcia, zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr 1303/2013 oraz art. 33 ust. 3 lit. d rozporządzenia 2021/1060.

Art. 4a.17) 1. Jeżeli członkowie komisji lub członkowie rady wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami komisji lub rady może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Informacja o możliwości udziału w posiedzeniu komisji lub rady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest zawarta w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, w którym ponadto jest zamieszczony dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach komisji lub rady odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której odpowiednio członek komisji lub rady może wypowiadać się w czasie posiedzenia;

3) wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w czasie posiedzenia.

4. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami odpowiednio komisji albo rady może podlegać odmiennym uregulowaniom, w tym ograniczeniom, odpowiednio w regulaminie komisji albo statucie LGD. Regulamin komisji albo statut LGD może wyłączyć możliwość stosowania przepisów ust. 1-3 odpowiednio w odniesieniu do komisji albo LGD.

Art. 5. 1. Wyboru LSR dokonuje się spośród LSR spełniających następujące warunki:18)

1)19) LSR zawiera elementy określone w art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2021/1060,

2) obszar objęty LSR jest spójny przestrzennie oraz:20)

a) w przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - jest zamieszkany nie mniej niż przez 30 tys. mieszkańców, nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców, a co najmniej dwie gminy spośród gmin objętych tym obszarem nie są miastami zamieszkanymi przez więcej niż 20 tys. mieszkańców,

b)21) w przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowana wyłącznie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jej obszarem objęte jest wyłącznie miasto lub część miasta - jest zamieszkany nie mniej niż przez 20 tys. mieszkańców,

c)22) w pozostałych przypadkach - obejmuje co najmniej dwie gminy i jest zamieszkany nie mniej niż przez 30 tys. mieszkańców,

3)23) LSR będzie realizowana przez LGD:

a) spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu 2021/1060 oraz w art. 4,

b) posiadającą opracowany plan komunikacji z lokalną społecznością,

4)24) LSR będzie współfinansowana ze środków wszystkich EFSI, o których współfinansowanie może się ubiegać LGD, ubiegając się o wybór LSR,

5)24) inne warunki określone w regulaminie konkursu

- zwane dalej "warunkami dostępu".25)

2. (uchylony)26)

3. Wyboru LSR dokonuje się:

1)27) przy zastosowaniu kryteriów wyboru LSR określonych w regulaminie konkursu;

1a)28) jeżeli LSR nie obejmuje obszaru gmin objętych innymi LSR wybranymi po dniu 1 stycznia 2021 r.;

2) do wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR.

4.29) Liczbę mieszkańców, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.

5.30) Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony także, jeżeli wnioskodawca jest stroną umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, zwanej dalej "umową ramową", zawartej przed dniem 1 stycznia 2021 r., ale nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2016 r., a obszar objęty planowaną LSR jest tożsamy z obszarem objętym LSR i ta LSR stanowi załącznik do umowy ramowej.

6.30) W przypadku gdy co najmniej dwie LSR uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach oceny kryteriów wyboru LSR, o kolejności wyboru LSR decyduje w kolejności wskazanej poniżej większa liczba:

1) punktów uzyskanych w ramach oceny kolejnych kryteriów wyboru LSR;

2) mieszkańców obszaru objętego LSR ustalona zgodnie z ust. 4;

3) członków stowarzyszonych w danej LGD.

7.30) W przypadku gdy co najmniej dwie LSR obejmują obszar tej samej gminy, o wyborze LSR decyduje większa liczba punktów uzyskanych w ramach oceny kryteriów wyboru LSR, a w przypadku gdy liczba punktów uzyskanych przez te LSR jest taka sama, o wyborze LSR decyduje kolejność ustalona w sposób określony w ust. 6.

Art. 6. Wyboru LSR dokonuje się na wniosek LGD w ramach konkursu ogłoszonego przez zarząd województwa.

Art. 7. Wniosek o wybór LSR składa się do zarządu województwa:

1)31) na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i udostępnionym przez zarząd województwa;

2)32) w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie na wybór LSR, uzgodnionym przez zarząd województwa z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.

Art. 8. 1. Ogłoszenie o konkursie:

1) zawiera w szczególności wskazanie:

a) terminu składania wniosków o wybór LSR,

b) miejsca i trybu składania wniosków o wybór LSR,

c) sposobu ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR,

d)33) miejsca zamieszczenia formularza wniosku o wybór LSR, formularza umowy ramowej oraz regulaminu konkursu,

e)34) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dostępu oraz kryteriów wyboru LSR,

f) EFSI, z których środków będą współfinansowane LSR wybrane w ramach tego konkursu;

2) jest podawane do publicznej wiadomości przez zarząd województwa, w szczególności na stronie internetowej województwa, co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o wybór LSR.

2. Termin składania wniosków o wybór LSR nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni.

Art. 9. 1. Zarząd województwa przeprowadza wybór LSR na podstawie regulaminu konkursu.

2. Regulamin konkursu w szczególności określa:

1)35) tryb składania wniosków o wybór LSR i sposób uzupełniania w tych wnioskach braków, usuwania w nich uchybień, udzielania wyjaśnień lub przedkładania dokumentów niezbędnych do oceny warunków dostępu oraz poprawiania oczywistych omyłek;

1a)36) warunki dostępu;

2)37) kryteria wyboru LSR wraz z podaniem sposobu ich oceny;

3) (uchylony)38)

4) sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR;

5) sposób podania do publicznej wiadomości wysokości środków dostępnych w ramach konkursu przeznaczonych na realizację LSR;

6) sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu;

7) formę i sposób udzielania LGD wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu;

8)39) wytyczne w zakresie sposobu podejmowania rozstrzygnięcia o wyborze LSR w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 7;

9)39) wytyczne w zakresie sposobu rozszerzania obszaru LSR w sytuacji, o której mowa w art. 14 ust. 7 pkt 1.

3.40) Regulamin konkursu może określić minimalną liczbę punktów dla danego kryterium wyboru lub minimalną łączną liczbę punktów, której uzyskanie jest niezbędne do wyboru LSR.

4. Zarząd województwa podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej województwa, regulamin konkursu. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu niedopuszczalna jest zmiana regulaminu konkursu skutkująca nierównym traktowaniem LGD.

Art. 10. 1. W przypadku gdy:

1) wniosek o wybór LSR:

a) nie został złożony w terminie lub

b) nie zawiera nazwy LGD, lub

c) nie zawiera adresu LGD i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, lub

2) do wniosku o wybór LSR nie dołączono LSR

- zarząd województwa pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

2.41) W razie stwierdzenia, że wniosek o wybór LSR zawiera braki inne niż określone w ust. 1 lub zawiera uchybienia, lub jest konieczne uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny warunków dostępu, zarząd województwa wzywa LGD do uzupełnienia tych braków, usunięcia tych uchybień lub złożenia tych wyjaśnień lub tych dokumentów w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

3.41) Uzupełnienie we wniosku o wybór LSR braków innych niż określone w ust. 1 lub usunięcie w tym wniosku uchybień, lub złożenie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny spełnienia warunków dostępu nie może prowadzić do istotnej modyfikacji tego wniosku w zakresie spełnienia kryteriów wyboru LSR.

3a.42) W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wybór LSR zawiera oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, zarząd województwa może poprawić je z urzędu, informując o tym LGD.

4.43) Jeżeli nie są spełnione warunki dostępu, zarząd województwa informuje LGD o odrzuceniu LSR wraz z podaniem przyczyn odrzucenia LSR oraz pouczeniem o możliwości wniesienia sprzeciwu.

5.43) Od rozstrzygnięcia o odrzuceniu LSR LGD przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

5a.44) Sprzeciw wnosi się:

1) do komisji za pośrednictwem właściwego zarządu województwa;

2) na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 4.

5b.44) Sprzeciw zawiera:

1) oznaczenie komisji właściwej do rozpatrzenia sprzeciwu;

2) oznaczenie LGD;

3) wskazanie warunków dostępu, z których oceną LGD się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;

4) podpis własnoręczny albo kwalifikowany podpis elektroniczny, albo podpis zaufany, albo podpis osobisty osoby upoważnionej do reprezentowania LGD - w zależności od sposobu utrwalenia pisma.

5c.44) W przypadku gdy sprzeciw:

1) nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5a pkt 2 lub ust. 5b - komisja pozostawia sprzeciw bez rozpatrzenia;

2) nie został uwzględniony - komisja utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie o odrzuceniu LSR;

3) został uwzględniony - komisja stwierdza spełnienie warunków dostępu.

5d.44) Komisja rozpatruje sprzeciw, weryfikując prawidłowość oceny wniosku w zakresie spełnienia warunków dostępu, z których oceną LGD się nie zgadza, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia otrzymania sprzeciwu.

5e.44) O wyniku rozpatrzenia sprzeciwu komisja informuje LGD w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, a w przypadku gdy sprzeciw nie został uwzględniony - wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi, o której mowa w art. 11a ust. 1.

5f.44) W rozpatrywaniu sprzeciwu nie mogą brać udziału członkowie komisji będący przedstawicielami zarządu województwa, którzy dokonywali oceny spełnienia warunków dostępu tej LSR, której dotyczy sprzeciw.

6.45) Jeżeli są spełnione warunki dostępu, LSR podlega ocenie pod względem spełnienia kryteriów wyboru LSR, zwanej dalej "oceną LSR", dokonywanej przez komisję.

7.46) O wyniku oceny LSR komisja informuje LGD w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR. Informacja zawiera liczbę uzyskanych punktów w ramach poszczególnych kryteriów wyboru LSR i uzasadnienie tej oceny oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 8.

8.46) Od wyniku oceny LSR LGD przysługuje prawo wniesienia odwołania.

9.46) Odwołanie wnosi się:

1) do instytucji zarządzającej programem:

a) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - w przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowana w całości lub części ze środków tego funduszu,

b) którego środki będą przeznaczone na współfinansowanie realizacji LSR - w pozostałych przypadkach;

2) na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 7.

10.46) Odwołanie zawiera:

1) oznaczenie instytucji zarządzającej programem, zwanej dalej "IZ", właściwej do rozpatrzenia odwołania;

2) oznaczenie LGD;

3) wskazanie kryteriów wyboru LSR, z których oceną LGD się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;

4) podpis własnoręczny albo kwalifikowany podpis elektroniczny, albo podpis zaufany, albo podpis osobisty osoby upoważnionej do reprezentowania LGD - w zależności od sposobu utrwalenia pisma.

11.46) W przypadku gdy realizacja LSR ma być współfinansowana również z EFSI innych niż Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, IZ, o której mowa w ust. 9 pkt 1, rozpatruje odwołanie w uzgodnieniu z IZ programem, którego środki będą przeznaczone na współfinansowanie realizacji tej LSR.

12.46) W przypadku gdy odwołanie:

1) nie spełnia wymogów określonych w ust. 9 pkt 2 lub ust. 10 - IZ pozostawia je bez rozpatrzenia;

2) nie zostało uwzględnione - IZ utrzymuje w mocy wynik oceny LSR;

3) zostało uwzględnione - IZ informuje komisję o wyniku dokonanej oceny kryteriów wyboru LSR, z których oceną LGD się nie zgadza, i wskazuje sposób załatwienia sprawy.

13.46) IZ rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

14.46) O wyniku rozpatrzenia odwołania IZ informuje LGD w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

15.46) Do oceny spełnienia kryteriów wyboru LSR wskazanych w odwołaniu, IZ może wyznaczyć ekspertów. Eksperci są wybierani spośród osób wpisanych do wykazu ekspertów prowadzonego przez IZ, a do ich powoływania stosuje się odpowiednio art. 68a ustawy w zakresie polityki spójności, z tym że wyznaczonymi ekspertami nie mogą być osoby, które brały udział w ocenie LSR dokonanej przez komisję.

16.46) W przypadku uwzględnienia odwołania komisja dokonuje aktualizacji oceny LSR, w odniesieniu do której IZ uwzględniła odwołanie, uwzględniając wskazany przez IZ sposób załatwienia sprawy.

Art. 11. 1.47) Wybór LSR jest dokonywany w drodze uchwały komisji.

2. Komisja przygotowuje i zamieszcza na stronie internetowej województwa listę ocenionych LSR zawierającą liczbę punktów otrzymanych przez poszczególne LSR oraz wskazanie LSR, które zostały wybrane.

3.48) Komisja informuje LGD o wyniku wyboru LSR, przesyłając uchwałę o wyborze LSR zawierającą informację o liczbie punktów otrzymanych w ramach oceny poszczególnych kryteriów wyboru LSR, uzasadnienie tej oceny i pouczenie o możliwości wniesienia skargi, o której mowa w art. 11a ust. 1.

4. (uchylony)49)

5.50) Wyboru LSR dokonuje się w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR.

6. (uchylony)51)

Art. 11a.52) 1. LGD przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi:

1) na rozstrzygnięcie komisji o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia o odrzuceniu LSR - w przypadku nieuwzględnienia przez komisję sprzeciwu,

2) na uchwałę, o której mowa w art. 11 ust. 1

- na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 i 655).

2. Skarga jest wnoszona przez LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 10 ust. 5e, albo uchwały, o której mowa w art. 11 ust. 1. Skarga podlega wpisowi stałemu.

3. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

4. Wniesienie skargi:

1) po terminie, o którym mowa w ust. 2,

2) bez uiszczenia wpisu stałego w terminie, o którym mowa w ust. 2

- powoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 7, lub jeżeli zostaną wyczerpane środki przeznaczone na wybór LSR, lub jeżeli nie jest spełniony warunek określony w art. 5 ust. 3 pkt 1a, sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena wniosku LSR została przeprowadzona z naruszeniem prawa i nie uchyla rozstrzygnięcia komisji, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo uchwały, o której mowa w art. 11 ust. 1.

Art. 12.53) 1. Do postępowania w sprawie wyboru LSR, w tym w zakresie oceny spełniania warunków dostępu i oceny LSR, do postępowania w sprawie sprzeciwu oraz do postępowania w sprawie odwołania nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących:

1) właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń, udostępniania akt, skarg i wniosków,

2) wezwań - w przypadku postępowania w sprawie oceny spełniania warunków dostępu

- o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

2. W postępowaniu w sprawie wyboru LSR, w tym w zakresie oceny spełniania warunków dostępu i oceny LSR, zarząd województwa oraz komisja, przed którymi toczy się postępowanie:

1) stoją na straży praworządności;

2) są obowiązane w sposób wyczerpujący rozpatrzyć wniosek o wybór LSR i załączone do niego dokumenty oraz dowody przedstawione przez LGD w toku postępowania w sprawie oceny spełniania warunków dostępu i oceny LSR;

3) zapewniają równe traktowanie wszystkich LGD.

3. W postępowaniu w sprawie wyboru LSR, w tym w zakresie oceny spełniania warunków dostępu i oceny LSR, w postępowaniu w sprawie sprzeciwu oraz w postępowaniu w sprawie odwołania zarząd województwa lub IZ, przed którymi toczą się te postępowania, udziela LGD, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem tych postępowań.

4. LGD uczestnicząca w postępowaniu w sprawie oceny spełniania warunków dostępu i oceny LSR, w postępowaniu w sprawie sprzeciwu oraz w postępowaniu w sprawie odwołania, jest obowiązana przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

Art. 13. Do LSR nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Art. 14. 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru LSR zarząd województwa zatwierdza LSR, zawierając z LGD, która będzie realizowała tę LSR, umowę ramową.

2.54) Umowa ramowa jest zawierana pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, udostępnionym przez zarząd województwa.

3. (uchylony)55)

4. Umowa ramowa, oprócz wskazania wysokości środków oraz obowiązków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz w art. 32 ust. 4 rozporządzenia 2021/1060, zawiera co najmniej określenie:56)

1) terminu i miejsca realizacji LSR;

2) zasad realizacji LSR, w tym dokonywania wyboru:

a) operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,

b) operacji własnych LGD,

c) grantobiorców, o których mowa w ust. 5, w ramach projektów grantowych;

3) zasad monitorowania, oceny i kontroli realizacji LSR;

4) zasad współpracy LGD z podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie LSR;

5) (uchylony)57)

6) wysokości środków na realizację poszczególnych celów LSR z podziałem na środki pochodzące z poszczególnych EFSI;

7) warunków zmiany albo rozwiązania umowy w zakresie przewidzianym do wsparcia w ramach poszczególnych programów;

8) zobowiązania LGD do zamieszczenia umowy ramowej wraz z LSR na stronie internetowej LGD.

9) (uchylony)57)

5. Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej "grantobiorcami", grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

6.58) Załącznikami do umowy ramowej są wybrana LSR oraz plan komunikacji z lokalną społecznością.

7.59) Jeżeli środki przeznaczone na realizację LSR są dostępne, obszar gminy, który nie jest objęty żadną wybraną LSR, może zostać:

1) przyłączony do obszaru objętego jedną z wybranych LSR, który graniczy z obszarem gminy nieobjętym żadną wybraną LSR - przez wprowadzenie zmiany w umowie ramowej albo

2) objęty LSR, której dotyczy wniosek o wybór LSR złożony w kolejnym konkursie na wybór LSR - w przypadku gdy taki konkurs zostanie przeprowadzony.

Art. 15. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi opracowuje formularze, o których mowa w art. 7 pkt 1 i art. 14 ust. 2, oraz regulamin, o którym mowa w art. 9 ust. 1:60)

1)61) w uzgodnieniu z zarządami województw będącymi IZ;

2)61) po zasięgnięciu opinii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zarządów województw niebędących IZ.

2.62) Regulamin, o którym mowa w art. 9 ust. 1, w zakresie kryteriów wyboru LSR minister właściwy do spraw rozwoju wsi opracowuje po zasięgnięciu opinii komitetów monitorujących programy, o ile zostały ustanowione.

Art. 16. 1.63) Wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013, może być udzielone temu samemu podmiotowi tylko raz i tylko w ramach jednego programu, chyba że od dnia udzielenia tego wsparcia po raz ostatni, w tym także w ramach innego programu, upłynęły 3 lata.

2. Wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013, jest udzielane, jeżeli są spełnione warunki jego udzielenia określone w przepisach regulujących zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI lub na podstawie tych przepisów oraz:

1)64) obszar planowany do objęcia LSR spełnia warunki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5.

2) (uchylony)65)

Art. 17. 1. Wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, jest udzielane, jeżeli są spełnione warunki jego udzielenia określone w przepisach regulujących zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI lub na podstawie tych przepisów:

1) na operację wybraną przez LGD, która jest stroną umowy ramowej;

2) do wysokości środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie ramowej.

2. Wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, nie przysługuje, jeżeli podczas dokonywania wyboru operacji:

1) nie zastosowano określonych w LSR:

a) procedury zapewniającej bezstronność członków rady lub

b) kryteriów wyboru operacji, lub

2) nie zachowano:

a) składu rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, lub

b) parytetu określonego w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

3. Wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, może być udzielone również LGD, która jest stroną umowy ramowej, na operacje, które dzielą się na:

1) projekty grantowe;

2) operacje własne LGD.

4. Do projektów grantowych i grantobiorców stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 i art. 36 ustawy w zakresie polityki spójności.

5. Do wyboru:

1) projektów grantowych nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 1 i ust. 2;

2) grantobiorców przepisy ust. 1 pkt 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku operacji własnych LGD, wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, może być udzielone LGD, pod warunkiem że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia przez LGD na jej stronie internetowej informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Art. 18. 1. Wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. c-e rozporządzenia nr 1303/2013, jest udzielane LGD, która jest stroną umowy ramowej, jeżeli są spełnione warunki udzielenia tego wsparcia określone w przepisach regulujących zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI lub na podstawie tych przepisów.

2. Wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e rozporządzenia nr 1303/2013, jest udzielane do wysokości środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie ramowej na wsparcie w tym zakresie.

Art. 18a. 1. W przypadku naboru wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, dla zapewnienia spójności operacji z LSR, LGD może określić warunki wyboru operacji, w szczególności odnoszące się do zakresu operacji, miejsca jej realizacji lub podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, nie mogą być sprzeczne z kryteriami wyboru operacji określonymi w LSR.

Art. 19. 1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, podaje do publicznej wiadomości LGD, która jest stroną umowy ramowej, po uzgodnieniu terminu naboru tych wniosków z zarządem województwa.

2. LGD występuje o uzgodnienie terminu naboru wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.

3. LGD zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, w szczególności na swojej stronie internetowej, nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.

4. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD zawiera w szczególności:

1) wskazanie:

a) terminu i miejsca składania tych wniosków,

b) formy wsparcia,

c) zakresu tematycznego operacji;

2) obowiązujące w ramach naboru:

a) warunki udzielenia wsparcia określone w przepisach regulujących zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI lub na podstawie tych przepisów,

aa) warunki wyboru operacji, o których mowa w art. 18a ust. 1, jeżeli zostały określone,

b) kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji;

3) informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;

4) wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru;

5) informację o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

Art. 20. 1. Wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się do LGD.

2. Wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na projekt grantowy lub operację własną LGD składa się do zarządu województwa, z którym LGD zawarła umowę ramową.

Art. 21. 1. W przypadku naboru wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia.

1a. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

1b. (uchylony)

1c. Podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

2. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która:

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1, oraz na realizację której może być udzielone wsparcie w formie, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. b;

3) jest zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c;

4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do projektów grantowych i operacji własnych.

4. Rada dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD:

1) spośród operacji, które są zgodne z LSR;

2) na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.

5. W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD:

1) przekazuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, pisemną informację o wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru - zawierającą dodatkowo wskazanie, czy w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, do zarządu województwa operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków;

2) zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

5a. Informacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera dodatkowo wskazanie ustalonej przez LGD kwoty wsparcia, a w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana - również uzasadnienie wysokości tej kwoty.

6. Jeżeli operacja:

1) uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo

2) nie uzyskała minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b, albo

3) w dniu przekazania przez LGD wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, do zarządu województwa nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków

- informacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu na zasadach i w trybie określonych w art. 22.

6a. Informacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawiera pouczenie, o którym mowa w ust. 6, także w przypadku ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

7. Do pouczenia, o którym mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepis art. 45 ust. 5 ustawy w zakresie polityki spójności.

Art. 22. 1. Od:

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo

2) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b, albo

3) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, albo

4) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana

- przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, prawo wniesienia protestu.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 21 ust. 5 pkt 1.

3. Do protestu stosuje się odpowiednio przepisy art. 54 ust. 2-6 oraz art. 54a ustawy w zakresie polityki spójności.

4. Oprócz elementów określonych w art. 54 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójności, protest od:

1) negatywnej oceny zgodności operacji z LSR zawiera wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, nie zgadza się z tą oceną, oraz uzasadnienie stanowiska tego podmiotu;

2) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana zawiera wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, nie zgadza się z tym ustaleniem, oraz uzasadnienie stanowiska tego podmiotu.

5. Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez zarząd województwa.

6. O wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie zarząd województwa.

7. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do zarządu województwa wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji.

8. Do wnoszenia protestu i postępowania wszczętego na skutek jego wniesienia przepisy art. 53 ust. 2 i 3, art. 56 ust. 2 oraz art. 57-67 ustawy w zakresie polityki spójności stosuje się odpowiednio, z tym że:

1) (uchylony)

2) protest pozostawia się bez rozpatrzenia również w przypadku, gdy nie spełnia wymagań określonych w ust. 4;

2a) w weryfikacji, o której mowa w art. 56 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójności, a także w ponownej ocenie, o której mowa w art. 58 ust. 3 ustawy w zakresie polityki spójności, nie mogą brać udziału osoby, które były zaangażowane w przygotowanie projektu; przepisy art. 24 § 1 pkt 1-4 oraz 6 i 7 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio;

3) art. 66 ust. 2 ustawy w zakresie polityki spójności ma zastosowanie, gdy zostanie wyczerpana kwota środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie ramowej na realizację danego celu głównego LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI.

Art. 23. 1. W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji.

2. W przypadku gdy w dokumentach, o których mowa w ust. 1, zarząd województwa stwierdzi braki lub będzie konieczne uzyskanie wyjaśnień, zarząd województwa wzywa LGD do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

3. Jeżeli nie są spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zarząd województwa informuje podmiot ubiegający się o wsparcie o odmowie udzielenia tego wsparcia, zgodnie z przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI.

4. Jeżeli są spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zarząd województwa udziela wsparcia zgodnie z przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI, do limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.

4a. Wyczerpanie środków w ramach limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, nie stanowi przeszkody w udzieleniu tego wsparcia na daną operację, jeżeli w wyniku wniesienia protestu albo uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny LGD wybrała tę operację, a zarząd województwa ustali, że są spełnione pozostałe warunki udzielenia tego wsparcia, kryteria wyboru operacji są spełnione w takim stopniu, że wsparcie na tę operację powinno zostać udzielone, oraz jeżeli nie została wyczerpana kwota środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie ramowej na realizację danego celu głównego LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI.

5. W razie stwierdzenia, że wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zawiera braki, jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera oczywiste omyłki, zarząd województwa wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie do usunięcia tych braków lub nieprawidłowości lub poprawienia oczywistych omyłek w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

5a. W razie ustalenia przez LGD kwoty wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, niższej niż określona przez podmiot ubiegający się o wsparcie we wniosku o udzielenie tego wsparcia, zarząd województwa może wezwać ten podmiot do modyfikacji wniosku w zakresie wynikającym z ustalonej kwoty wsparcia w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

6. Usunięcie braków lub nieprawidłowości we wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji mającej wpływ na wynik wyboru operacji dokonany przez LGD.

7. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do zarządu województwa okaże się, że nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach limitu środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, zarząd województwa informuje podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia o braku dostępnych środków na udzielenie tego wsparcia i pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

8. Do projektów grantowych i operacji własnych LGD przepisy ust. 3, 4, 5, 5a i 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 24. Właściwym miejscowo w sprawie udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b-e rozporządzenia nr 1303/2013, na daną operację jest zarząd województwa, z którym została zawarta umowa ramowa dotycząca LSR, w ramach której będzie realizowana ta operacja.

Art. 25. (pominięty)

Art. 26. Lokalną grupę działania, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2022 r. poz. 387), oraz stowarzyszenie wybrane zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 664), uznaje się za LGD, jeżeli spełniają wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz w art. 4.

Art. 27. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia66).


1) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 88), która weszła w życie z dniem 29 stycznia 2022 r.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 123 z 10.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 99 z 31.03.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 231 z 17.07.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 356 z 26.10.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 30.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 1 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 1 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. b tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8) Przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

11) Przez art. 3 pkt 4 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

12) Dodany przez art. 4 pkt 4 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 5 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

14) Część wspólna ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 5 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

16) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

17) Dodany przez art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

18) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 7 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 7 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

20) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 7 lit. a tiret trzecie podwójne tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

21) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 7 lit. a tiret trzecie podwójne tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

22) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 7 lit. a tiret trzecie podwójne tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 7 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

24) Dodany przez art. 3 pkt 7 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

25) Część wspólna dodana przez art. 3 pkt 7 lit. a tiret szóste ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

26) Przez art. 3 pkt 7 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 7 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

28) Dodany przez art. 3 pkt 7 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

29) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 7 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

30) Dodany przez art. 3 pkt 7 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

31) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

32) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

33) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

34) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

35) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

36) Dodany przez art. 3 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

37) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

38) Przez art. 3 pkt 10 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

39) Dodany przez art. 3 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

40) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

41) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

42) Dodany przez art. 3 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

43) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 11 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

44) Dodany przez art. 3 pkt 11 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

45) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 11 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

46) Dodany przez art. 3 pkt 11 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

47) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

48) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

49) Przez art. 3 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

50) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 12 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

51) Przez art. 3 pkt 12 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

52) Dodany przez art. 3 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

53) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

54) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

55) Przez art. 3 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

56) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 15 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

57) Przez art. 3 pkt 15 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

58) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 15 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

59) Dodany przez art. 3 pkt 15 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

60) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 16 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

61) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 16 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

62) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

63) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

64) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 17 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

65) Przez art. 3 pkt 17 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

66) Ustawa została ogłoszona w dniu 18 marca 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-02
  • Data wejścia w życie: 2022-05-02
  • Data obowiązywania: 2023-03-15
  • Dokument traci ważność: 2023-08-07

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA