Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1108

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Komunikacji Elektronicznej, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Odznaka Honorowa za Zasługi dla Komunikacji Elektronicznej]

Ustanawia się Odznakę Honorową za Zasługi dla Komunikacji Elektronicznej, zwaną dalej "odznaką".

§ 2. [Nadawanie odznaki]

Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana:

1) obecnym i byłym pracownikom działu administracji rządowej - informatyzacja, realizującym zadania na rzecz rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,

2) obecnym i byłym pracownikom jednostek organizacyjnych związanych z rozwojem komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwojem usług świadczonych drogą elektroniczną,

3) obecnym i byłym pracownikom lub członkom innych jednostek organizacyjnych, organizacji zawodowych, związkowych i społecznych działających dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,

4) innym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną

- w uznaniu ich zasług dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań i innowacji technicznych, prac badawczych, wdrażania najnowszych osiągnięć techniki, oraz w uznaniu ich wieloletniej, nienagannej i sumiennej pracy.

§ 3. [Nadawanie odznaki z inicjatywy ministra lub na wniosek]

1. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2) organu podległego ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub nadzorowanego przez tego ministra;

3) kierownika jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji lub nadzorowanej przez tego ministra;

4) terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego;

5) organu statutowego organizacji pozarządowej działającej w obszarze rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną;

6) kierownika jednostki organizacyjnej działającej w obszarze rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. O zasadności nadania odznaki decyduje minister właściwy do spraw informatyzacji.

§ 4. [Wzór wniosku o nadanie odznaki]

1. Wniosek o nadanie odznaki zawiera: imię, nazwisko, numer PESEL, adres korespondencyjny kandydata do wyróżnienia oraz opis jego zasług i osiągnięć w zakresie rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną - uzasadniający nadanie odznaki.

2. Wzór wniosku o nadanie odznaki jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji nie później niż na sześć miesięcy przed planowanym terminem jej wręczenia.

4. Wniosek o nadanie odznaki składa się w postaci elektronicznej przy użyciu dedykowanego formularza elektronicznego, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na adres do doręczeń elektronicznych ministra właściwego do spraw informatyzacji.

§ 5. [Negatywne rozpatrzenie wniosku albo nierozpatrzenie wniosku]

1. Wniosek niespełniający wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 lub 4, lub złożony niezgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 4 ust. 2, nie podlega rozpatrzeniu.

2. Informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku albo o nierozpatrzeniu wniosku z przyczyn, o których mowa w ust. 1, jest przekazywana wnioskodawcy w terminie trzech miesięcy od dnia wpływu wniosku.

§ 6. [Wzór odznaki]

1. Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 36 mm wykonany z metalu w kolorze srebra, z wrzecionowatym uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na licowej stronie odznaki (awers) znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej okolony cieniowanym elementem nawiązującym do symbolu komunikacji elektronicznej. Wzdłuż dolnej krawędzi medalu umieszczony jest gładki majuskułowy napis "ZA ZASŁUGI DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ". Tło, które stanowi słowo "komunikacja" zapisane w kodzie binarnym, jest w cieniowanych kolorach srebra. Na odwrotnej stronie odznaki (rewers) znajdują się gładkie majuskułowe litery RP umieszczone na środku medalu. Tło, które stanowi słowo "komunikacja" zapisane w kodzie binarnym, ma formę dwóch stykających się płaszczyzn symbolizujących dwa obszary - telekomunikacji i usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Odznaka jest zawieszona na wstążce w kolorze granatowym o szerokości 38 mm z białym prążkiem o szerokości 3 mm wzdłuż prawego i lewego brzegu oraz białym i czerwonym prążkiem o szerokości 3 mm każdy przechodzącymi przez środek, odzwierciedlającymi barwy polskiej flagi.

3. Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. [Wręczenie odznaki i dyplomu]

1. Odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie wręcza minister właściwy do spraw informatyzacji lub osoba przez niego upoważniona.

2. Wręczenie odznaki wraz z dyplomem następuje w terminie określonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub osobę przez niego upoważnioną.

3. Odznakę wraz z dyplomem wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

4. W uzasadnionych przypadkach odznaka może zostać wręczona korespondencyjnie.

5. Wzór dyplomu jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. [Zastępczy sposób odbioru odznaki]

1. W imieniu osoby wyróżnionej, która nie może odebrać odznaki wraz z dyplomem, odznakę wraz z dyplomem odbiera:

1) członek najbliższej rodziny osoby wyróżnionej albo

2) inna osoba pisemnie upoważniona przez osobę wyróżnioną.

2. W przypadku braku możliwości odbioru odznaki przez osoby wymienione w ust. 1 odznakę wraz z dyplomem przesyła się przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora wyznaczonego na adres korespondencyjny osoby wyróżnionej.

§ 9. [Umiejscowienie odznaki]

Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach.

§ 10. [Maksymalna ilość nadanych odznak]

Odznaka może być nadana tej samej osobie fizycznej tylko raz.

§ 11. [Źródło pokrycia kosztów odznaki oraz wydatków związanych z jej nadawaniem]

1. Koszt odznaki oraz wydatki związane z jej nadawaniem są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

2. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub dyplomu stwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz odznaki lub dyplomu, za zwrotem kosztów.

§ 12. [Ewidencja osób wyróżnionych odznaką]

1. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi w postaci elektronicznej urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2. Ewidencja zawiera: imię, nazwisko, numer PESEL osoby wyróżnionej oraz opis zasług i osiągnięć wymienionych we wniosku o nadanie odznaki.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2022 r. (poz. 1108)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ

Załącznik 2. [WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Załącznik 3. [WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-25
  • Data wejścia w życie: 2022-06-02
  • Data obowiązywania: 2022-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw