Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1311

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzeszowice (PLH120044)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krzeszowice]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Krzeszowice (PLH1200442)), obejmujący obszar 39,83 ha, położony w województwie małopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KRZESZOWICE (PLH120044)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 20 maja 2022 r. (poz. 1311)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KRZESZOWICE (PLH120044)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL­1992)1)

X

Y

1

2

3

1

252485,86

545253,13

2

252413,10

545251,81

3

252421,04

545155,23

4

252409,13

545120,84

5

252267,58

545106,29

6

252238,47

545114,22

7

252233,18

545151,27

8

252215,98

545155,23

9

252194,82

545152,59

10

252177,62

545122,16

11

252168,36

545071,89

12

252149,84

544997,81

13

252104,86

545000,45

14

252074,43

545046,76

15

252059,88

545120,84

16

251918,07

545101,85

17

251928,01

545034,23

18

251934,60

544964,38

19

251924,36

544923,05

20

251920,70

544898,19

21

251925,82

544866,37

22

251923,63

544819,19

23

251911,92

544752,63

24

251909,46

544747,61

25

251909,07

544697,51

26

251967,27

544708,09

27

251981,83

544462,03

28

251889,22

544435,57

29

251887,90

544317,83

30

251931,56

544202,73

31

252024,16

544231,84

32

252160,42

544280,79

33

252382,67

544381,33

34

252389,29

544393,23

35

252385,32

544439,54

36

252349,60

544608,87

37

252230,54

544582,41

38

252213,34

544669,72

39

252333,72

544689,57

40

252319,17

544771,59

41

252303,30

544868,16

42

252283,45

544955,47

43

252309,91

544963,41

44

252370,76

544976,64

45

252397,22

545000,45

46

252466,01

545030,88

47

252598,31

545070,57

48

252693,56

545097,03

49

252747,80

545112,90

50

252819,23

545149,94

51

252886,70

545173,76

52

252891,99

545196,24

53

252913,16

545221,38

54

252947,56

545243,87

55

252975,34

545266,36

56

252997,83

545266,36

57

253012,38

545251,81

58

253017,67

545213,44

59

253061,33

545253,13

60

253022,96

545339,12

61

252956,82

545280,91

62

252905,22

545249,16

63

252852,31

545237,26

64

252807,33

545235,93

65

252501,73

545147,30

66

252485,86

545253,131) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL­1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KRZESZOWICE (PLH120044)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KRZESZOWICE (PLH120044)

Załącznik 3. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KRZESZOWICE (PLH120044)]

Załącznik nr 3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KRZESZOWICE (PLH120044)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

nocek orzęsiony

Myotis emarginatus

rozrodcza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-22
  • Data wejścia w życie: 2022-07-07
  • Data obowiązywania: 2022-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw