Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1338

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1950), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 2095);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1405).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 2095), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1405), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 maja 2022 r. (poz. 1338)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych

Na podstawie art. 30zb ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 134 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego;

2) wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach;

3) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych w ramach kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego przez zespół kontrolny;

4) wykaz specjalności, w których diagnosta laboratoryjny posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów, może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 30e ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, zwanej dalej "ustawą";

5) zakres danych zawartych w elektronicznej karcie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego prowadzonej w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, zwanej dalej "EKS";

6) zakres informacji, o których mowa w art. 30j ust. 3 ustawy, wprowadzanych do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, zwanego dalej "SMK", przez kierownika specjalizacji;

7) wzór oświadczenia członków Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 30t ust. 4 ustawy;

8) szczegółowy tryb działania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "PKE", oraz wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE;

9) szczegółowy sposób i tryb składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, zwanego dalej "PESDL", oraz ustalania jego wyników;

10) wzór dyplomu, o którym mowa w art. 30z ustawy;

11) tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej "CEM", duplikatu lub odpisu dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za wydanie duplikatu lub odpisu dyplomu PESDL;

12) tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplomu PESDL oraz sposób uiszczania opłaty za dokonanie korekty dyplomu;

13) wysokość opłaty, o której mowa w art. 30r ustawy.

§ 2. 1. Określa się wykaz dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego:

1) cytomorfologia medyczna;

2) epidemiologia;

3) laboratoryjna diagnostyka medyczna;

4) laboratoryjna genetyka medyczna;

5) laboratoryjna genetyka sądowa;

6) laboratoryjna hematologia medyczna;

7) laboratoryjna immunologia medyczna;

8) laboratoryjna parazytologia medyczna;

9) laboratoryjna toksykologia medyczna;

10) laboratoryjna toksykologia sądowa;

11) laboratoryjna transfuzjologia medyczna;

12) mikrobiologia medyczna;

13) zdrowie publiczne.

2. Wykaz kodów specjalizacji w określonych dziedzinach jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia dla jednej osoby za wykonanie czynności kontrolnych, o których mowa w art. 30c ust. 4 ustawy, wynosi 300 zł za przeprowadzenie kontroli.

§ 4. Wykaz specjalności, w których diagnosta laboratoryjny posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia, uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów, może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem, o którym mowa w art. 30e ust. 3 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. EKS zawiera następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko diagnosty laboratoryjnego;

2) numer PESEL diagnosty laboratoryjnego, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania;

3) datę i miejsce urodzenia diagnosty laboratoryjnego;

4) numer telefonu diagnosty laboratoryjnego i adres poczty elektronicznej, jeśli posiada;

5) tytuł zawodowy;

6) datę wydania i numer dyplomu ukończenia studiów wyższych;

7) numer dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego";

8) nazwę i adres jednostki szkolącej;

9) tytuł zawodowy, tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko kierownika specjalizacji;

10) nazwę i adres podmiotu, w którym jest zatrudniony kierownik specjalizacji;

11) oznaczenie wojewody, który utworzył EKS;

12) planowaną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego;

13) potwierdzenie rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego (datę rozpoczęcia);

14) termin przedłużenia albo skrócenia szkolenia specjalizacyjnego;

15) uzasadnienie przedłużenia albo skrócenia szkolenia specjalizacyjnego;

16) potwierdzenie szkolenia teoretycznego:

a) nazwę modułu nauczania,

b) temat kursu,

c) liczbę godzin,

d) datę zaliczenia kursu,

e) zaliczenie szkolenia teoretycznego;

17) potwierdzenie stażu kierunkowego:

a) nazwę stażu kierunkowego albo nazwę modułu nauczania,

b) nazwę i adres podmiotu prowadzącego staż kierunkowy,

c) termin realizacji stażu kierunkowego,

d) zaliczenie stażu kierunkowego,

e) datę zaliczenia stażu kierunkowego;

18) informację o zmianie miejsca szkolenia specjalizacyjnego;

19) opinię dotyczącą przebiegu szkolenia specjalizacyjnego;

20) formy i rodzaj samokształcenia;

21) potwierdzenie zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji z podaniem daty zaliczenia.

§ 6. Kierownik specjalizacji wprowadza do SMK dane, o których mowa w § 5 pkt 13, 16, 17, 19 i 21.

§ 7. Wzór oświadczenia członka Zespołu Egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 30t ust. 4 ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. 1. PKE działa za pośrednictwem Zespołów Egzaminacyjnych wyznaczonych spośród jej członków.

2. Pracami Zespołu Egzaminacyjnego kieruje przewodniczący.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego pracami zespołu kieruje jeden z członków Zespołu Egzaminacyjnego wskazany przez przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego albo przewodniczącego PKE.

4. W przypadku gdy do przeprowadzenia PESDL zgłosi się mniej niż 3 członków Zespołu Egzaminacyjnego, egzamin nie może być przeprowadzony. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora CEM i przewodniczącego PKE.

5. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego informuje zdających o braku możliwości przeprowadzenia egzaminu oraz odnotowuje okoliczności, o których mowa w ust. 4, w protokole, o którym mowa w art. 30x ust. 7 ustawy.

6. Dyrektor CEM wskazuje inny termin i miejsce egzaminu oraz skład Zespołu Egzaminacyjnego, który go przeprowadzi.

7. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego przekazuje do CEM materiały egzaminacyjne oraz pozostałą dokumentację egzaminacyjną przeznaczoną na egzamin, który się nie odbył.

8. Każdy z członków Zespołu Egzaminacyjnego ocenia odrębnie każde pytanie egzaminu ustnego i praktycznego. Ocenę niedostateczną za dane zadanie wystawia się, jeżeli opowie się za nią co najmniej połowa składu Zespołu Egzaminacyjnego.

9. W przypadku gdy osoba zdająca po zapoznaniu się z treścią zadania egzaminacyjnego nie udzieli żadnej odpowiedzi, Zespół Egzaminacyjny wystawia ocenę niedostateczną, co jest jednoznaczne z wystawieniem oceny negatywnej z PESDL.

§ 9. 1. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego wynosi 400 zł za posiedzenie.

2. Wysokość wynagrodzenia członka Zespołu Egzaminacyjnego wynosi 200 zł za posiedzenie.

§ 10. 1. Osoby zdające PESDL są obowiązane przestrzegać poleceń członków Zespołu Egzaminacyjnego.

2. Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający dany PESDL jest odpowiedzialny za przestrzeganie norm porządkowych przez osoby zdające.

§ 11. 1. Egzamin testowy jest sprawdzianem wiadomości teoretycznych z zakresu objętego programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

2. Po rozpoczęciu egzaminu testowego wchodzenie do sali egzaminacyjnej innych osób niż osoby zdające, przedstawiciele CEM i członkowie Zespołu Egzaminacyjnego jest zabronione.

3. W przypadku dużej liczby osób zdających dyrektor CEM może wyznaczyć dodatkowe osoby do wykonywania czynności administracyjno-technicznych. Osoby te nie wchodzą w skład Zespołu Egzaminacyjnego.

4. Dokumentem przeznaczonym do udzielenia odpowiedzi w trakcie egzaminu testowego jest karta odpowiedzi oznaczona numerem kodowym osoby zdającej nadanym przez CEM.

5. Przeliczenie procentowe poprawnych odpowiedzi udzielonych przez osobę zdającą na ocenę następuje na podstawie współczynników przeliczeń, które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 12. 1. W przypadku stwierdzenia błędów drukarskich uniemożliwiających udzielenie prawidłowej odpowiedzi osoba zdająca ma prawo złożyć ustne zastrzeżenie w trakcie egzaminu testowego. Zastrzeżenie składa się przewodniczącemu Zespołu Egzaminacyjnego przez wskazanie numeru pytania testowego, w którym jest błąd, i wersji testu.

2. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego odnotowuje złożone zastrzeżenie w protokole egzaminacyjnym, o którym mowa w art. 30x ust. 7 ustawy. Złożone zastrzeżenie jest weryfikowane bezpośrednio po jego złożeniu albo po zakończeniu egzaminu testowego.

3. W przypadku gdy zastrzeżenie może skutkować unieważnieniem pytania testowego, przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego pozostawia je do rozpatrzenia Zespołowi Egzaminacyjnemu po zakończeniu egzaminu testowego.

4. W przypadku gdy egzamin testowy jest przeprowadzany w dwóch salach egzaminacyjnych albo ich większej liczbie, rozstrzygnięcia złożonego zastrzeżenia dokonuje jeden z przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych wskazany przez dyrektora CEM. Wskazany przez dyrektora CEM przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego przekazuje swoje rozstrzygnięcie wszystkim przewodniczącym Zespołów Egzaminacyjnych, którzy informują o tym rozstrzygnięciu osoby zdające.

5. W przypadku unieważnienia pytania testowego stosuje się art. 30v ust. 6 ustawy.

6. W przypadku uwag merytorycznych do pytań testowych zastrzeżenie składa się przewodniczącemu lub członkowi Zespołu Egzaminacyjnego.

7. Zastrzeżenie składa się na karcie zastrzeżeń zawierającej:

1) datę i miejsce egzaminu testowego;

2) określenie sesji egzaminacyjnej;

3) dziedzinę diagnostyki laboratoryjnej, w której był przeprowadzany egzamin testowy;

4) numer kodowy osoby zdającej;

5) numer kwestionowanego pytania testowego;

6) określenie wersji testu;

7) treść złożonego zastrzeżenia;

8) uzasadnienie złożonego zastrzeżenia;

9) czytelny podpis przyjmującego złożone zastrzeżenie;

10) rozstrzygnięcie złożonego zastrzeżenia z uzasadnieniem;

11) czytelny podpis przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego.

8. Osoba zdająca ma prawo wglądu do książeczki testowej w trakcie formułowania zastrzeżeń.

9. Złożone zastrzeżenie weryfikuje przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego. W przypadku gdy egzamin jest przeprowadzany w dwóch salach egzaminacyjnych albo ich większej liczbie, rozstrzygnięcia dokonuje jeden z przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych wskazany uprzednio przez dyrektora CEM.

10. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego rozstrzyga o uwzględnieniu albo o odrzuceniu złożonego zastrzeżenia przez umieszczenie na złożonej karcie zastrzeżeń pisemnego uzasadnienia swojej decyzji. Złożona karta zastrzeżeń wraz z rozstrzygnięciem jest dołączana do protokołu, o którym mowa w ust. 13. Rozstrzygnięcie zastrzeżenia oraz jego uzasadnienie są publikowane na stronie internetowej CEM.

11. W przypadku większej liczby złożonych zastrzeżeń do tego samego pytania testowego przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może sporządzić pojedynczy dokument zawierający rozstrzygnięcie zastrzeżeń wraz z jego uzasadnieniem, który jest dołączany do protokołu, o którym mowa w ust. 13.

12. Rozstrzygnięcie przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego o unieważnieniu pytania testowego wydane bez zachowania procedury, o której mowa w ust. 1-4 lub w ust. 6-11, jest nieważne.

13. Zbiorcze zestawienie złożonych zastrzeżeń oraz ich rozstrzygnięcia zamieszcza się w protokole zawierającym:

1) datę i miejsce egzaminu testowego;

2) określenie sesji egzaminacyjnej;

3) dziedzinę diagnostyki laboratoryjnej, w której był przeprowadzany egzamin testowy;

4) liczbę złożonych zastrzeżeń;

5) liczbę uwzględnionych złożonych zastrzeżeń, z podaniem numerów pytań testowych i wersji testu;

6) liczbę odrzuconych złożonych zastrzeżeń, z podaniem numerów pytań testowych i wersji testu;

7) czytelny podpis przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego.

§ 13. 1. Egzamin ustny i egzamin praktyczny przeprowadza się w zakresie danej dziedziny diagnostyki laboratoryjnej i w sposób uwzględniający specyfikę tej dziedziny.

2. Egzamin ustny obejmuje od 3 do 4 zadań egzaminacyjnych, a egzamin praktyczny - od 1 do 3 zadań egzaminacyjnych.

3. Zadanie egzaminacyjne jest oceniane odrębnie przez każdego członka Zespołu Egzaminacyjnego posługującego się następującą skalą ocen: 5 (bardzo dobry), 4,5 (dobry plus), 4 (dobry), 3,5 (dostateczny plus), 3 (dostateczny), 2 (niedostateczny).

4. Uzyskanie przez osobę zdającą oceny niedostatecznej za którekolwiek z zadań egzaminacyjnych skutkuje uzyskaniem negatywnego wyniku egzaminu ustnego albo egzaminu praktycznego.

5. Ocena cząstkowa za dane zadanie egzaminacyjne jest ustalana jako średnia arytmetyczna ocen wystawionych przez poszczególnych egzaminatorów zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku.

6. Oceną końcową egzaminu ustnego i egzaminu praktycznego jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zadania egzaminacyjne, z zastrzeżeniem § 8 ust. 9. Ocenę końcową ustala się na podstawie skali, o której mowa w ust. 3, zgodnie z przelicznikiem ocen końcowych określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 14. 1. Ocena końcowa PESDL jest oceną wynikającą ze średniej arytmetycznej ocen z egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego, z zastrzeżeniem § 8 ust. 9, ustaloną jako ocena zgodnie z przelicznikiem ocen końcowych określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. W przypadku uzyskania przez osobę zdającą ocen bardzo dobrych z egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego osoba ta otrzymuje jako ocenę końcową PESDL ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem, jeżeli za taką oceną opowie się Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający egzamin praktyczny tej osoby.

§ 15. Wzór dyplomu, o którym mowa w art. 30z ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 16. 1. Odpis dyplomu PESDL jest wydawany na pisemny wniosek diagnosty laboratoryjnego jako dodatkowy egzemplarz dyplomu mający charakter jego kopii.

2. Duplikat dyplomu PESDL jest wydawany na umotywowany pisemny wniosek diagnosty laboratoryjnego.

3. Opłatę za wydanie duplikatu albo odpisu, o której mowa w art. 30z ust. 3 ustawy, uiszcza się na rachunek bankowy CEM podany na stronie internetowej CEM.

4. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, albo niedołączenia do wniosku jej potwierdzenia dyrektor CEM wzywa diagnostę laboratoryjnego do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Przepis art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301) stosuje się.

5. Odpisy i duplikaty dyplomów PESDL wydaje się według wzorów dotyczących odpowiednich dyplomów.

6.2) Duplikat dyplomu PESDL jest oznaczony pieczęcią, nadrukiem lub naklejką o treści "Duplikat".

7.2) Odpis dyplomu PESDL, w przypadku postaci papierowej, jest drukowany na miękkim papierze z napisem "Odpis" oraz sygnowany pieczęcią, nadrukiem lub naklejką "Za zgodność z oryginałem" i pieczątką, nadrukiem lub naklejką zawierającą imię, nazwisko i funkcję dyrektora CEM oraz jego podpis.

8. Wydanie odpisu albo duplikatu następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 albo 2, z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 3.

§ 17. 1. Diagnosta laboratoryjny może zwrócić się do dyrektora CEM z pisemnym wnioskiem o korektę dyplomu, o którym mowa w art. 30z ust. 1 ustawy. Do wniosku dołącza się dyplom, który ma być skorygowany.

2. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, CEM weryfikuje zasadność dokonania korekty dyplomu. Nie dokonuje się jej, jeżeli na dyplomie nie stwierdza się błędu. Dyplom jest wówczas zwrotnie przekazywany diagnoście laboratoryjnemu.

3. Opłatę, o której mowa w art. 30z ust. 3 ustawy, uiszcza się na rachunek bankowy CEM podany na stronie internetowej CEM. W przypadku nieuiszczenia tej opłaty albo niedołączenia do wniosku jej potwierdzenia dyrektor CEM wzywa wnioskodawcę do uiszczenia wymaganej opłaty oraz przekazania dokumentu potwierdzającego dokonanie tej czynności do CEM w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Przepis art. 64 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się.

4. Wydanie skorygowanego dyplomu może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez CEM błędnego dyplomu.

5. Wydanie dyplomu w wyniku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, z dołączonym do niego potwierdzeniem wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 3.

§ 18. Wysokość opłaty za PESDL wynosi 450 zł.

§ 19. W przypadku przystępowania wyłącznie do egzaminu teoretycznego albo wyłącznie do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESDL wysokość opłaty wynosi 225 zł.

§ 19a.3) 1. W przypadku gdy diagnosta laboratoryjny złoży wniosek o przystąpienie do PESDL w sesji jesiennej 2020 r., a zda ten egzamin w sesji wiosennej 2020 r., wniosek uważa się za niezłożony.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do złożenia wniosku o przystąpienie do części teoretycznej albo praktycznej PESDL w sesji jesiennej 2020 r.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, CEM dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez diagnostę laboratoryjnego za zgłoszenie do PESDL w sesji jesiennej 2020 r.

4. W przypadku gdy diagnosta laboratoryjny złoży wniosek o przystąpienie do PESDL w sesji jesiennej 2020 r., a zda część PESDL w sesji wiosennej 2020 r. i będzie przystępował do pozostałej części PESDL w sesji jesiennej 2020 r., CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej przez diagnostę laboratoryjnego za zgłoszenie do PESDL w sesji jesiennej 2020 r. w wysokości odpowiadającej opłacie za zdaną część PESDL.

5. W przypadku gdy diagnosta laboratoryjny złoży wniosek o przystąpienie do części PESDL w sesji jesiennej 2020 r. i zda tę część w sesji wiosennej 2020 r., CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej za zgłoszenie do tej części PESDL.

6. Zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 3-5, nastąpi na rachunek bankowy, z którego opłata ta wpłynęła na rachunek bankowy CEM, po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu. CEM informuje wnoszącego opłatę za zgłoszenie do PESDL w sesji jesiennej 2020 r., że koszty związane z jej zwrotem obciążają wnoszącego opłatę.

7. Zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 3-5, nastąpi do dnia 15 grudnia 2020 r.

§ 20. Do szkoleń specjalizacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia4).5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 listopada 2016 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ KODÓW SPECJALIZACJI W OKREŚLONYCH DZIEDZINACH

Lp.

Nazwa dziedziny

Kod specjalizacji

1

Cytomorfologia medyczna

027

2

Epidemiologia

029

3

Laboratoryjna diagnostyka medyczna

020

4

Laboratoryjna genetyka medyczna

021

5

Laboratoryjna genetyka sądowa

035

6

Laboratoryjna hematologia medyczna

022

7

Laboratoryjna immunologia medyczna

023

8

Laboratoryjna parazytologia medyczna

028

9

Laboratoryjna toksykologia medyczna

026

10

Laboratoryjna toksykologia sądowa

036

11

Laboratoryjna transfuzjologia medyczna

025

12

Mikrobiologia medyczna

024

13

Zdrowie publiczne

008

Załącznik nr 2

WYKAZ SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH DIAGNOSTA LABORATORYJNY POSIADAJĄCY ODPOWIEDNIĄ SPECJALIZACJĘ I STOPNIA, UZYSKANĄ NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH PRZEPISÓW, MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY W OKREŚLONEJ DZIEDZINIE PO ODBYCIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO ZGODNIE Z PROGRAMEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 30E UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2001 R. O DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ

Lp.

Rodzaj posiadanej specjalizacji I stopnia

Specjalności, w których można uzyskać tytuł specjalisty

1

Diagnostyka laboratoryjna /Analityka kliniczna

laboratoryjna diagnostyka medyczna

laboratoryjna genetyka medyczna

laboratoryjna transfuzjologia medyczna

laboratoryjna hematologia medyczna

laboratoryjna parazytologia medyczna

laboratoryjna immunologia medyczna

2

Mikrobiologia

mikrobiologia medyczna

laboratoryjna parazytologia medyczna

laboratoryjna immunologia medyczna

epidemiologia

zdrowie publiczne

mikrobiologia medyczna

3

Toksykologia

laboratoryjna toksykologia medyczna

4

Higiena i epidemiologia

zdrowie publiczne

laboratoryjna parazytologia medyczna

epidemiologia

5

Transfuzjologia

laboratoryjna transfuzjologia medyczna

laboratoryjna hematologia medyczna

laboratoryjna immunologia medyczna

6

Choroby wewnętrzne

laboratoryjna hematologia medyczna

laboratoryjna genetyka medyczna

laboratoryjna immunologia medyczna

mikrobiologia medyczna

7

Pediatria

laboratoryjna hematologia medyczna

laboratoryjna genetyka medyczna

laboratoryjna immunologia medyczna

mikrobiologia medyczna

8

Choroby zakaźne

epidemiologia

laboratoryjna immunologia medyczna

mikrobiologia medyczna

9

Medycyna ogólna

laboratoryjna immunologia medyczna

Załącznik nr 3

WZÓR - OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 30T UST. 4 USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2001 R. O DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJZałącznik nr 4

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZEŃ PROCENTOWYCH POPRAWNYCH ODPOWIEDZI NA SKALĘ OCEN EGZAMINU TESTOWEGO

Odsetek maksymalnej liczby punktów

Ocena

≥ 90%

5

≥ 82% i < 90%

4,5

≥ 75% i < 82%

4

≥ 68% i < 75%

3,5

≥ 60% i < 68%

3

< 60%

2

Załącznik nr 5

PRZELICZNIKI OCEN KOŃCOWYCH UZYSKANYCH Z EGZAMINU PRAKTYCZNEGO, USTNEGO I OCENY KOŃCOWEJ PESDL

Ocena

Przelicznik

(5) bardzo dobry

od 4,76 do 5,0

(4,5) dobry plus

od 4,26 do 4,75

(4) dobry

od 3,76 do 4,25

(3,5) dostateczny plus

od 3,26 do 3,75

(3) dostateczny

do 3,25

(2) niedostateczny

w przypadku gdy co najmniej jedna ocena jest niedostateczna

Załącznik nr 66)

WZÓR - DYPLOM1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 2095), które weszło w życie z dniem 14 listopada 2019 r.

3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1405), które weszło w życie z dniem 19 sierpnia 2020 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 grudnia 2016 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 683), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 oraz z 2016 r. poz. 65, 580, 652, 832 i 1579).

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-27
  • Data wejścia w życie: 2022-06-27
  • Data obowiązywania: 2022-07-12

Dziennik Ustaw