Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1353

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 851), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 201).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 201), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 maja 2022 r. (poz. 1353)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1)

z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 i 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty, a także szczegółowe warunki zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "pomocą", w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność;

3) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej "umową".

§ 2. Pomoc przyznaje się na operację w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą".

§ 3. 1.2) Pomoc przyznaje się lokalnej grupie działania, o której mowa w art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943), zwanej dalej "ustawą o rozwoju lokalnym".

2. Pomoc przyznaje się lokalnej grupie działania, zwanej dalej "LGD", jeżeli poza spełnieniem warunków określonych w art. 16 ustawy o rozwoju lokalnym:3)

1)4) wśród członków tej LGD znajduje się przynajmniej po jednym przedstawicielu publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych, o których mowa w art. 31 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.5)), z każdej gminy, której obszar jest objęty obszarem planowanym do objęcia strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej "LSR";

2) (uchylony);6)

3) plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR, zwany dalej "planem włączenia społeczności", zakłada co najmniej:

a) przygotowanie LSR:

- z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych,

-7) która ma być współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

b) (uchylona),8)

c) (uchylona),8)

d) prowadzenie strony internetowej na potrzeby przygotowania LSR,

e)9) wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej, w procesie przygotowania LSR;

4)10) proces przygotowania LSR jest ukierunkowany w szczególności na zagadnienia dotyczące:

a) innowacyjności,

b) cyfryzacji,

c) środowiska i klimatu,

d) zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR,

e) partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów;

5)10) obszar planowany do objęcia LSR:

a) jest zamieszkiwany przez nie więcej niż 150 tys. mieszkańców według stanu ustalonego na dzień 31 grudnia 2020 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej,

b) jest spójny przestrzennie;

6)10) członkowie LGD, o których mowa w pkt 1, z wyjątkiem gmin, nie są oraz do dnia 31 grudnia 2020 r. nie byli członkami innych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach tego samego naboru wniosków o przyznanie pomocy.

2a.11) Pomocy nie przyznaje się, jeżeli obszar planowany do objęcia LSR przez LGD ubiegającą się o przyznanie pomocy, obejmując obszar LSR wybranej i realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej "PROW 2014-2020", nie obejmuje wszystkich gmin objętych tą wybraną i realizowaną LSR w ramach PROW 2014-2020.

2b.11) Przepisu ust. 2a nie stosuje się, jeżeli obszar gmin nieobjętych obszarem planowanym do objęcia LSR, o których mowa w ust. 2a:

1) jest spójny przestrzennie i zamieszkany nie mniej niż przez 30 tys. mieszkańców, nie licząc mieszkańców miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców, a co najmniej dwie gminy spośród tych gmin nie są miastami zamieszkanymi przez więcej niż 20 tys. mieszkańców, lub

2) jest planowany do objęcia LSR przez inne LGD ubiegające się o przyznanie pomocy, ale żaden z obszarów planowanych do objęcia LSR przez te inne LGD nie obejmuje tych samych gmin co obszar planowany do objęcia LSR, o którym mowa w ust. 2a.

2c.11) Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a, uznaje się za spełniony także, jeżeli wnioskodawca jest stroną umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, zwanej dalej "umową ramową", zawartej przed dniem 1 stycznia 2021 r., ale nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2016 r., a obszar objęty planowaną LSR jest tożsamy z obszarem objętym LSR i ta LSR stanowi załącznik do umowy ramowej.

2d.11) Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie dotyczy LGD realizującej LSR w ramach PROW 2014-2020.

3.12) Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a tiret pierwsze, obejmują co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów LSR, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów, oraz planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, i odbywają się według harmonogramu określonego w planie włączenia społeczności.

3a.13) Spotkania, o których mowa w ust. 3, mogą w uzasadnionych przypadkach zostać przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności gdy nie mogą się odbyć we wskazanym miejscu z uwagi na wprowadzenie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974).

4. (uchylony).14)

§ 4. Pomocy nie przyznaje się:

1)15) LGD, której udzielono już wsparcia obejmującego budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia LSR w rozumieniu art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.16)), chyba że od dnia udzielenia tego wsparcia po raz ostatni upłynęły 3 lata;

2) (uchylony).17)

§ 5.18) Pomoc przyznaje się w wysokości 74 000 złotych.

§ 6. (uchylony).19)

§ 7. 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej "samorządową jednostką".

3. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, samorządowej jednostce, właściwy organ samorządu województwa podaje informację o udzieleniu takiego upoważnienia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego i na stronie internetowej samorządowej jednostki.

§ 8. 1. Właściwy organ samorządu województwa podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, po uzgodnieniu z instytucją zarządzającą terminu składania tych wniosków.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w szczególności na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego lub na stronie internetowej samorządowej jednostki, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

§ 9. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w:

1) urzędzie marszałkowskim albo

2) samorządowej jednostce

- samorządu województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany wnioskodawcy;

3) wykaz gmin, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, w tym:

1) opis obszaru planowanego do objęcia LSR, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, w tym opis spójności tego obszaru;

2) plan włączenia społeczności;

3) kopie dokumentów potwierdzających członkostwo lub zobowiązanie do współpracy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1;

4) (uchylony);20)

5) (uchylony);20)

6)21) opis procesu przygotowania LSR;

7)21) oświadczenie wnioskodawcy, że warunki przyznania pomocy w celu ich spełnienia, stosownie do art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.22)), nie zostały sztucznie stworzone, w szczególności że wnioskodawca ani jego członkowie nie są powiązani z innymi wnioskodawcami lub ich członkami w sposób świadczący o zamiarze uzyskania pomocy w sposób sprzeczny z celami tej pomocy.

3. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki, lub podmiot, który wydał dokument, lub notariusza.

4. Wnioskodawca informuje właściwy organ samorządu województwa, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o przyznanie pomocy oraz dołączonych do niego dokumentach, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

5. Formularz wniosku o przyznanie pomocy udostępnia się nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 11. 1. Jeżeli we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

2. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera inne niż określone w ust. 1 i 2 braki lub oczywiste omyłki, właściwy organ samorządu województwa wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków lub oczywistych omyłek, nie usunął ich w terminie, pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

6. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez wnioskodawcę, chyba że zmiany te wynikają z wezwań właściwego organu samorządu województwa.

§ 12. W terminie miesiąca od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa:

1) wzywa wnioskodawcę do zawarcia umowy - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;

2) informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy - w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.

§ 13. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy właściwy organ samorządu województwa wyznacza niezwłocznie wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku gdy osoba reprezentująca wnioskodawcę nie stawiła się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy albo odmówiła jej podpisania, pomocy nie przyznaje się, chyba że osoba reprezentująca wnioskodawcę zawarła umowę w innym terminie:

1) uzgodnionym z właściwym organem samorządu województwa - przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, albo

2) wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województwa, nie dłuższym niż 7 dni od dnia oznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2 właściwy organ samorządu województwa informuje o tym wnioskodawcę, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

§ 14. Wezwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

§ 15. 1. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ustawy umowa określa warunki wypłaty pomocy oraz zawiera co najmniej zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1)23) realizacji operacji, w tym przygotowania LSR w wyniku realizacji planu włączenia społeczności i zgodnie z założeniami opisu procesu przygotowania LSR;

2) (uchylony);24)

3) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy;

4) informowania właściwego organu samorządu województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy;

5) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy;

6)25) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji PROW 2014-2020 do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy;

7) ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie.

2.26) Organizacja spotkań, o których mowa w § 3 ust. 3, w ramach realizacji planu włączenia społeczności następuje nie wcześniej niż w dniu przekazania do właściwego organu samorządu województwa informacji o miejscach i terminach przeprowadzenia tych spotkań oraz o tym, czy te spotkania będą przeprowadzone zgodnie z § 3 ust. 3a.

3. (uchylony).27)

4. (uchylony).27)

5. Formularz umowy udostępnia się nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 16. 1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie, z tym że pomoc jest wypłacana w dwóch transzach.

2. Pierwsza transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli:28)

1) beneficjent:

a) (uchylona),29)

b) (uchylona),29)

c) przedstawił właściwemu organowi samorządu województwa informację, o której mowa w § 15 ust. 2;

2)30) jest prowadzona strona internetowa, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. d, i na tej stronie zostały podane do publicznej wiadomości plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR oraz informacja, o której mowa w § 15 ust. 2.

3. Druga transza pomocy jest wypłacana, jeżeli:

1) beneficjent zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

2) w terminie składania wniosków o wybór LSR, o którym mowa w art. 7 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, beneficjent:

a)31) zrealizował operację zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie, w tym zrealizował plan włączenia społeczności zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR,

b) udokumentował zrealizowanie operacji;

3)32) beneficjent przygotował LSR;

4)33) realizacja przygotowanej przez beneficjenta LSR ma być współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

5)34) przygotowana przez beneficjenta LSR spełnia warunki dostępu określone w przepisach ustawy o rozwoju lokalnym.

4. (uchylony).35)

5. (uchylony).35)

§ 17. 1. Wniosek o płatność składa się w:

1) urzędzie marszałkowskim albo

2) samorządowej jednostce

- samorządu województwa, z którym jest zawarta umowa.

2. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.

3. Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy - po zakończeniu realizacji operacji, nie później jednak niż przed upływem ostatniego dnia terminu składania wniosków o wybór LSR, o którym mowa w art. 7 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym.

4. Formularz wniosku o płatność udostępnia się nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 18. 1. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub oczywiste omyłki, właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania do usunięcia braków lub oczywistych omyłek, nie usunął ich w terminie, właściwy organ samorządu województwa wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent nie usunął braków i oczywistych omyłek, właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego i poprawnie sporządzonych dokumentów.

4. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność właściwy organ samorządu województwa może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 19. 1. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie:

1) miesiąca od dnia złożenia wniosku o płatność - w przypadku wniosku o płatność dotyczącego pierwszej transzy;

2) 2 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o wybór LSR, o którym mowa w art. 7 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym - w przypadku wniosku o płatność dotyczącego drugiej transzy.

2. Do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepis § 14 stosuje się odpowiednio.

§ 20. 1. Pomoc wypłacona w ramach pierwszej transzy podlega zwrotowi, jeżeli nie są spełnione warunki wypłaty drugiej transzy.

2. W przypadku niezrealizowania zobowiązania, o którym mowa w § 15 ust. 1:

1) (uchylony);36)

2) pkt 3 - zwrotowi podlega 5% kwoty wypłaconej pomocy;

3) pkt 4 lub 5 - zwrotowi podlega 10% kwoty wypłaconej pomocy;

4) pkt 6 - zwrotowi podlega 3% kwoty wypłaconej pomocy.

§ 21. 1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy i w sprawie o wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy i w sprawie o wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896).

§ 22.37) W poddziałaniu "Wsparcie przygotowawcze" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego PROW 2014-2020:

1) następca prawny wnioskodawcy nie wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pomocy na miejsce wnioskodawcy;

2) następcy prawnemu beneficjenta nie przyznaje się pomocy.

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia38).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 201), które weszło w życie z dniem 29 stycznia 2022 r.

3) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58.

6) Przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Przez § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie podwójne tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 123 z 10.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 99 z 31.03.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 231 z 17.07.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 356 z 26.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 30, Dz. Urz. UE L 109 z 08.04.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 115 z 13.04.2022, str. 38.

17) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 256 z 01.10.2015, str. 9, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016, str. 22, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 83, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) Przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27) Przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

29) Przez § 1 pkt 7 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

31) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

32) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

33) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

34) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. b tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

35) Przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

36) Przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

37) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

38) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 czerwca 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-28
  • Data wejścia w życie: 2022-06-28
  • Data obowiązywania: 2022-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw