Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1365

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 21 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 oraz z 2022 r. poz. 24, 88, 646 i 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek (Dz. U. poz. 879) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów jabłek oraz producentów świń";

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Agencja udziela pomocy w sektorze wymienionym w art. 1 ust. 2:

1) lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.2)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013", w zakresie jabłek;

2) lit. q rozporządzenia nr 1308/2013 w zakresie świń.";

3) w § 4 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013"," zastępuje się wyrazami "nr 1308/2013";

4) użyty w § 4 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2, § 5 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 wyraz "Pomoc" zastępuje się wyrazami "Pomoc, o której mowa w § 3a pkt 1,";

5) użyty w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b oraz § 8 ust. 4 pkt 1 wyraz "załączniku" zastępuje się wyrazami "ust. 1-11 załącznika";

6) użyty w § 8 ust. 2, ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i pkt 7, ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 5 i 7 oraz § 9 ust. 1, w różnym przypadku, wyraz "pomoc" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "pomoc, o której mowa w § 3a pkt 1,";

7) użyty w § 5 ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 lit. a, b oraz e, § 6, § 8 ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 10 oraz § 11 ust. 1, w różnym przypadku, wyraz "pomoc" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "pomoc, o której mowa w § 3a pkt 1";

8) w § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Do wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa w § 3a pkt 1, składanego przez podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, dołącza się również oświadczenie tego podmiotu zawierające zobowiązanie do przekazania tej pomocy w całości producentom jabłek, od których pochodziły jabłka objęte tą pomocą.";

9) w § 9:

a) w ust. 2 wyrazy "pomocy, o której mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "pomocy, o której mowa w § 3a pkt 1",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W decyzji o udzieleniu pomocy, o której mowa w § 3a pkt 1, podmiotowi, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, określa się podział kwoty tej pomocy na poszczególnych producentów jabłek, od których pochodzą jabłka objęte tą pomocą.";

10) po § 9 dodaje się § 9a-9d w brzmieniu:

"§ 9a. Pomoc, o której mowa w § 3a pkt 2, przysługuje producentowi świń, który:

1) jest producentem rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.;

2) w dniu 1 kwietnia 2022 r. prowadził gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w którym były utrzymywane świnie;

3) zgłosił do dnia 15 lipca 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542), oznakowanie świń urodzonych w jego gospodarstwie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.;

4) realizuje co najmniej jedno z działań wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

§ 9b. 1. Pomoc, o której mowa w § 3a pkt 2, jest udzielana na wniosek producenta świń, o którym mowa w § 9a, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika biura powiatowego Agencji.

2. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 3a pkt 2, składa się raz w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Agencji. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

3. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa w § 3a pkt 2, po dniu 15 lipca 2022 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie o przyznanie tej pomocy.

4. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa w § 3a pkt 2, przez tego samego producenta świń rozpatrzeniu podlega wyłącznie pierwszy z tych wniosków, przy czym o kolejności tych wniosków decyduje data wpływu do Agencji.

5. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 3a pkt 2, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc, o której mowa w § 3a pkt 2;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.;

3) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, o której mowa w § 3a pkt 2, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile producent świń taki numer posiada;

5) oświadczenie producenta świń o dokonaniu w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. zgłoszeń oznakowania świń urodzonych w gospodarstwie producenta świń ubiegającego się o pomoc, o której mowa w § 3a pkt 2, od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ze wskazaniem liczby świń, w odniesieniu do których ten producent wnioskuje o udzielenie pomocy, o której mowa w § 3a pkt 2;

6) informację, które z działań wymienionych w załączniku do rozporządzenia są realizowane przez producenta;

7) inne informacje niezbędne do udzielenia pomocy, o której mowa w § 3a pkt 2, niebędące danymi osobowymi.

6. Do wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa w § 3a pkt 2, dołącza się kopie dokumentów potwierdzających realizację co najmniej jednego z działań wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

§ 9c. 1. Wysokość pomocy, o której mowa w § 3a pkt 2, wynosi 80 zł za każdą świnię, w odniesieniu do której został spełniony warunek, o którym mowa w § 9a pkt 3, jednak łączna kwota tej pomocy udzielonej producentowi świń nie może być większa niż 160 000 zł.

2. Pomoc, o której mowa w § 3a pkt 2, jest wypłacana na rachunek producenta świń wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 9d. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy, o której mowa w § 3a pkt 2, wynikająca z rozpatrzonych wniosków o jej udzielenie jest większa niż kwota środków stanowiąca różnicę:

1) kwoty środków udostępnionych Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 2022/467, wyrażonej w polskich złotych, oraz

2) kwoty środków równej łącznej wysokości pomocy wynikającej z rozpatrzonych wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 3a pkt 1

- brakujące środki na sfinansowanie tej pomocy pokrywa się z budżetu państwa w kwocie nie wyższej niż kwota środków, o której mowa w art. 2 rozporządzenia 2022/467.";

11) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku:

1) przekazania pomocy, o której mowa w § 3a pkt 1, producentom jabłek, od których pochodziły jabłka objęte tą pomocą, po terminie, o którym mowa w ust. 1, lecz przed upływem 21 dni od dnia jej wypłaty, podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zwraca Agencji 50% uzyskanej pomocy;

2) nieprzekazania pomocy, o której mowa w § 3a pkt 1, producentom jabłek, od których pochodziły jabłka objęte tą pomocą, albo przekazania jej po upływie 21 dni od dnia jej wypłaty, podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zwraca Agencji 100% uzyskanej pomocy.";

12) w załączniku do rozporządzenia:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

"DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W § 4 UST. 1 PKT 1 LIT. B I PKT 2 LIT. B ORAZ § 9A PKT 4 ROZPORZĄDZENIA",

b) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Stosowanie praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska w postaci dywersyfikacji upraw - utrzymywanie na gruntach ornych posiadanych w gospodarstwie co najmniej dwóch upraw w rozumieniu art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 - w przypadku gospodarstw rolnych, w których występuje nie więcej niż 10 ha gruntów ornych.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/467 z dnia 23 marca 2022 r. przewidującego nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów w sektorach rolnych (Dz. Urz. UE L 96 z 24.03.2022, str. 4).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 262.

Dziennik Ustaw