Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1366

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2209) w załączniku do rozporządzenia w tabeli "Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji" dodaje się lp. 8 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265 i 1352.

Załącznik 1. [Program badań przesiewowych raka jelita grubego]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 czerwca 2022 r. (poz. 1366)

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Lp.

Nazwa programu zdrowotnego

8.

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Zakres świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych

Świadczeniobiorcy

Świadczeniodawcy

1

2

3

Wykonanie badania przesiewowego polegającego na realizacji pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu zastawki Bauhina, w tym:

1) pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy;

2) usunięcie polipów wielkości do 15 mm;

3) poddanie badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usuniętych polipów;

4) wykonywanie badań w znieczuleniu ogólnym u osób:

a) po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich, i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,

b) po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości,

c) które zgłaszają świadczeniodawcy duży lęk przed wykonaniem badania;

5) ustalenie dalszych zaleceń dotyczących leczenia u osób poddanych badaniom przesiewowym.

1. Kryteria kwalifikacji

Osoby w wieku:

1) 50-65 lat;

2) 40-49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

2. Kryteria wyłączenia

Osoby, u których:

1) występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego;

2) kolonoskopia została wykonana w okresie ostatnich 10 lat.

1. Tryb realizacji świadczenia

- ambulatoryjny.

2. Warunki wymagane od świadczeniodawców:

1) personel:

a) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii

lub

b) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii onkologicznej, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań endoskopowych przewodu pokarmowego,

c) pielęgniarka z ukończonym kursem w dziedzinie endoskopii lub pielęgniarka posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, uzyskany na podstawie standardów kształcenia, określonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157),

d) w przypadku kolonoskopii realizowanej w znieczuleniu ogólnym zapewnienie dodatkowego personelu:

- lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia z anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowanego przez lekarza specjalistę z anestezjologii lub anestezjologii i intensywnej terapii,

- pielęgniarki posiadającej tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarki po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:

a) co najmniej 2 kolonoskopy,

b) co najmniej 1 stanowisko do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów,

c) co najmniej 1 myjka ultradźwiękowa,

d) co najmniej 1 diatermia;

3) co najmniej 1 gabinet badań endoskopowych przewodu pokarmowego w miejscu;

4) dla kolonoskopii realizowanej w znieczuleniu ogólnym zapewnienie dodatkowego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną:

a) stanowisko znieczulenia ogólnego wyposażone w:

- źródło tlenu,

- zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,

- monitor wielofunkcyjny z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia tętniczego (NIBP), pomiarem częstości pracy serca (HR), pomiarem wysycenia hemoglobiny tlenem (SPO2), pomiarem częstości oddechów (RR), pomiarem końcowo wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2) (gabinet badań),

- ssak,

- defibrylator automatyczny lub ustawiany doraźnie,

- laryngoskop z wymiennymi łopatkami,

- worek samorozprężalny typu Ambu,

- rurki dotchawicze średnicy 6-9 mm,

- maski tlenowe jednorazowe,

- maskę tlenową do endoskopii oskrzeli lub gastroskopii,

- aparat do znieczulenia z respiratorem anestetycznym,

b) sala wybudzeniowa wyposażona w:

- źródło tlenu,

- pulsoksymetr z pomiarem HR, SPO2 i wykresem fali tętna.

3. Pozostałe wymagania

Zgłoszenie przez świadczeniodawcę wykrytych raków jelita grubego do regionalnego rejestru nowotworów lub do Krajowego Rejestru Nowotworów.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-29
  • Data wejścia w życie: 2022-06-30
  • Data obowiązywania: 2022-06-30

Dziennik Ustaw