Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1372

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 168) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty";

2) szczegółowe rodzaje zabezpieczenia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną.

§ 2. [Wzór dokumentu]

Wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Sposób wykonania dokumentu]

Dokument, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wykonany z tworzywa niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym oraz zawiera następujące elementy zabezpieczające przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną:

1) zabezpieczający wzór tła odporny na podrabianie metodą skanowania, drukowania czy kopiowania:

a) tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z elementami druku reliefowego,

b) linie giloszowe nachodzące na pole fotografii;

2) element wykonany farbą optycznie zmienną;

3) element graficzny wykonany farbą widoczną w świetle widzialnym i jednocześnie wykazującą luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) mikrodruki;

5) grawerowanie laserowe.

§ 4. [Zachowanie w mocy określonych dokumentów]

Dokumenty "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1715), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1559).

Załącznik 1. [WZÓR - PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 czerwca 2022 r. (poz. 1372)

WZÓR - PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY

awers

image

rewers

image

Opis dokumentu:

Wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,60 mm × 53,98 mm (format ID-1), wykonanej z poliwęglanu niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. Dokument personalizowany jest przy użyciu wielkich liter i cyfr z wykorzystaniem techniki grawerowania laserowego.

Awers:

1. Wykonany w kolorze białym napis: "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" oraz wykonany w systemie znaków Braille'a skrót "PWZFz".

2. Wykonane w kolorze czarnym napisy:

1) "Nazwisko";

2) "Imię/imiona";

3) "Nr PESEL*";

4) "Numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty";

5) "Seria i nr";

6) "* w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę, numer dokumentu oraz kraj wydania".

3. Zabezpieczenia przed fałszerstwem:

1) tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z elementami druku reliefowego;

2) mikrodruki;

3) element graficzny wykonany farbą widoczną w świetle widzialnym i jednocześnie wykazujący luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.

4. W procesie personalizacji dokumentu nanoszone są w sposób zapewniający trwałe i bezpieczne użytkowanie następujące dane:

1) wizerunek twarzy fizjoterapeuty, wykonany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671), naniesiony w odcieniach szarości, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; wzór tła oraz fotografia nachodzą na siebie w miejscu przeznaczonym na umieszczenie fotografii;

2) numer "Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty", umieszczony pod napisem "Numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty";

3) nazwisko posiadacza dokumentu, umieszczone pod napisem "Nazwisko";

4) imię/imiona posiadacza dokumentu, umieszczone pod napisem "Imię/imiona";

5) nr PESEL posiadacza dokumentu, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę, numer dokumentu oraz kraj wydania, umieszczone pod napisem "Nr PESEL*";

6) seria i nr blankietu, umieszczone obok napisu "Seria i nr";

7) w górnym prawym rogu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony według wzoru, w białym okręgu o wymiarach 14,6 mm, umieszczony w odległości 10,5 mm licząc od górnej krawędzi i 2,6 mm licząc od prawej krawędzi.

Rewers:

1. Wykonany w kolorze białym napis: "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" oraz wykonany w systemie znaków Braille'a skrót "PWZFz".

2. Wykonane w kolorze czarnym napisy:

1) "jest jedynym dokumentem potwierdzającym prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej";

2) "Data i nr uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów";

3) "Podpis Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów".

3. Wykonany w kolorze fioletowym napis: "Fizjoterapeuta wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.".

4. Zabezpieczenia przed fałszerstwem:

1) tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego z elementami druku reliefowego;

2) mikrodruki;

3) element wykonany farbą optycznie zmienną.

5. W procesie personalizacji dokumentu nanoszone są w sposób zapewniający trwałe i bezpieczne użytkowanie następujące dane:

1) data i nr uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów, umieszczone pod napisem "Data i nr uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów";

2) podpis Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów, umieszczony pod napisem "Podpis Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-30
  • Data wejścia w życie: 2022-07-08
  • Data obowiązywania: 2022-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw