Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1388

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. poz. 1674), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. poz. 731).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. poz. 731), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na listę skarbów dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 7 czerwca 2022 r. (poz. 1388)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1)

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej na:

a) prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa, zwane dalej "pracami przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa",

b) prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zwane dalej "pracami przy zabytku wpisanym do rejestru";

2) dane i informacje zawarte we wnioskach o udzielenie dotacji celowej oraz dokumentację niezbędną do rozpatrzenia tych wniosków;

3) dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej oraz elementy tej umowy;

4) dokumenty niezbędne do rozliczenia umowy o udzielenie dotacji celowej.

§ 2. Dotacja celowa może być udzielona po złożeniu wniosku o udzielenie dotacji celowej, zwanego dalej "wnioskiem", do:

1) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", przez osobę fizyczną, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę organizacyjną, będącą właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do rejestru zabytków albo jednostkę organizacyjną posiadającą w trwałym zarządzie zabytek wpisany do rejestru zabytków;

2) wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego ze względu na miejsce położenia albo przechowywania zabytku, przez osobę fizyczną, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną jednostkę organizacyjną, będącą właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadającą taki zabytek w trwałym zarządzie.

§ 3. Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą dotacja celowa udzielana jest na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3).

§ 4. Kolejna dotacja celowa na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy tym samym zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tym samym zabytku wpisanym do rejestru, obejmująca prace lub roboty, na które poprzednio udzielono dotacji celowej, może być udzielona, w przypadku gdy prace lub roboty podlegające dofinansowaniu kolejną dotacją zostały albo zostaną przeprowadzone nie wcześniej niż po upływie 10 lat od końca roku, w którym została udzielona poprzednia dotacja celowa.

§ 5. 1. Wniosek, o którym mowa w:

1) § 2 pkt 1, składa się do dnia:

a) 31 marca roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

b) 31 października roku poprzedzającego przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone,

c) 31 marca roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostaną przeprowadzone;

2) § 2 pkt 2, składa się do dnia:

a) 30 czerwca roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku,

b)2) 30 listopada roku poprzedzającego przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone.

2. Minister może ogłosić dodatkowy termin składania wniosków.

3.3) Wniosek może być złożony z pominięciem terminów określonych w ust. 1, jeżeli prace przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prace przy zabytku wpisanym do rejestru są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisu § 4.

§ 6. 1. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa albo zabytku wpisanego do rejestru, albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej posiadającej w trwałym zarządzie zabytek wpisany do rejestru, zwanych dalej "wnioskodawcą";

2) określenie organu, od którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji celowej;

3) rodzaj prac, które zostały albo zostaną przeprowadzone przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

4) określenie wysokości dotacji celowej, o którą ubiega się wnioskodawca;

5) harmonogram przeprowadzania prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru;

6) oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, w przypadku gdy prace zostaną dopiero przeprowadzone;

7) kosztorys całkowitych kosztów prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac zrealizowanych przy zabytku wpisanym do rejestru;

8)4) pozwolenie organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które mają być przedmiotem dotacji - w przypadku gdy prace zostaną dopiero przeprowadzone.

2.5) Podmiot prowadzący działalność gospodarczą dołącza do wniosku dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

§ 7. 1. W przypadku gdy wniosek zawiera braki formalne, odpowiednio minister albo wojewódzki konserwator zabytków wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 8. 1. Termin rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w:

1)6) § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 lit. a, wynosi 2 miesiące,

2)7) § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b, wynosi 3 miesiące

- od dnia upływu terminu na złożenie wniosku.

2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3, termin rozpatrzenia wniosku wynosi 1 miesiąc od dnia jego złożenia.

§ 9. W przypadku udzielania dotacji celowej na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086)8), wnioskodawca po wyłonieniu wykonawcy tych prac jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotacji celowej:

1)9) pozwolenie organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które są przedmiotem dotacji - w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;

2) pozwolenie na budowę, jeżeli prace przy zabytku wpisanym do rejestru wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

3)10) kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych8), wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do prac przy zabytku wpisanym do rejestru zatwierdzonej przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem, o którym mowa w pkt 1 albo w § 6 ust. 1 pkt 8.

§ 10. 1. Umowa o udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku lub w roku następującym po roku złożenia wniosku, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie stron i określenie czasu oraz miejsca jej zawarcia;

2) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

3) wysokość udzielonej dotacji celowej oraz termin i tryb jej płatności;

4) termin wykorzystania dotacji celowej nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

5) tryb kontroli wykonania umowy o udzielenie dotacji celowej;

6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie terminu realizacji prac;

8) warunki rozwiązania umowy;

9)11) dodatkowe warunki i zastrzeżenia zapewniające celowość i racjonalność wydatkowania dotacji celowej.

2. Umowa o udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku zawiera w szczególności:

1) oznaczenie stron i określenie czasu oraz miejsca jej zawarcia;

2) zakres przeprowadzonych prac przy zabytku wpisanym do rejestru i termin ich wykonania;

3) wysokość dotacji celowej oraz termin jej płatności;

4) tryb kontroli wykonania umowy o udzielenie dotacji celowej;

5) termin i sposób rozliczenia dotacji celowej;

6) zastrzeżenie, że wysokość dotacji celowej pomniejszają kwoty:

a) kar pieniężnych zapłaconych wnioskodawcy przez wykonawców prac,

b) odsetek od sumy pieniężnej przekazanej wnioskodawcy tytułem dotacji celowej;

7) warunki rozwiązania umowy;

8) (uchylony).12)

§ 11. Przekazywanie środków w ramach udzielonej dotacji celowej odbywa się w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z przeprowadzania prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo do rejestru zabytków lub jako refundacja poniesionych wydatków, na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

§ 12. 1. Wnioskodawca jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotacji celowej:

1) uwierzytelnione kopie faktur lub rachunków za przeprowadzone prace przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prace przy zabytku wpisanym do rejestru oraz za zakup materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, w przypadku wykonywania tych prac z materiałów przekazanych przez wnioskodawcę,

2) kosztorys powykonawczy za przeprowadzone prace przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz z ich obmiarem, podpisany przez wykonawcę prac,

3) powykonawczą dokumentację fotograficzną zabytku, zapisaną na informatycznym nośniku danych wraz z zezwoleniem na nieodpłatne korzystanie przez organ, który udzielił dotacji celowej, z zawartych w niej fotografii w zakresie ich utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową

- w terminie 30 dni od określonego w umowie o udzielenie dotacji celowej terminu przeprowadzenia prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

2. W przypadku dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru udzielonej przez ministra wnioskodawca jest także obowiązany do przekazania ministrowi protokołu odbioru tych prac przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, stwierdzającego ich wykonanie zgodnie z wydanym pozwoleniem.

3. Uwierzytelnione kopie faktur lub rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zawierają opis wskazujący datę zapłaty kwoty należności wykazanej na fakturze lub rachunku oraz czy kwota należności wykazana na fakturze lub rachunku została opłacona i w jakiej wysokości ze środków pochodzących z dotacji celowej, czy z innych środków, wraz ze wskazaniem ich źródła.

4. W przypadku dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru udzielonej przez ministra kosztorys powykonawczy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest zatwierdzany przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem.

§ 13. W przypadku gdy przekazane organowi udzielającemu dotacji celowej dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2, nie są kompletne, organ wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 14. Minister i właściwy wojewódzki konserwator zabytków informują się, w terminie:

1) do dnia 31 lipca - o dotacjach celowych udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca w danym roku;

2) do dnia 31 stycznia roku następnego - o dotacjach celowych udzielonych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 15.13) Dotacja celowa stanowiąca pomoc de minimis może być udzielana do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3).

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia14).15)


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. poz. 731), które weszło w życie z dniem 22 kwietnia 2021 r.

3) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 89 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086 i 2275), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 września 2017 r.

15) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2014 r. poz. 399), które utraciło moc z dniem 26 maja 2017 r. zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1330 i 1887).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-01
  • Data wejścia w życie: 2022-07-01
  • Data obowiązywania: 2022-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw