Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1397

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej;

2) czas trwania ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej;

3) sposób i tryb powoływania do odbycia szkoleń i zwalniania z odbywania szkoleń w Szkołach Legii Akademickiej.

§ 2. [Zakres kształcenia w ramach Szkoły Legii Akademickiej]

1. Kształcenie w ramach Szkoły Legii Akademickiej obejmuje:

1) szkolenie podstawowe, o którym mowa w art. 143 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą";

2) szkolenie teoretyczne oraz

3) szkolenie praktyczne.

2. Szkolenia podstawowego nie realizuje ochotnik, który odbył już to szkolenie przed przystąpieniem do kształcenia w Szkole Legii Akademickiej.

§ 3. [Realizacja kształcenia w ramach Szkoły Legii Akademickiej]

1. Kształcenie w Szkołach Legii Akademickiej jest realizowane w ramach:

1) kształcenia na podoficera, zwanego dalej "modułem podoficerskim";

2) kształcenia na oficera, zwanego dalej "modułem oficerskim".

2. Kształcenie w module podoficerskim jest realizowane w części:

1) teoretycznej w uczelniach zgodnie z programem kształcenia w ramach Szkoły Legii Akademickiej i trwa do końca maja danego roku kalendarzowego oraz

2) praktycznej w ramach ćwiczeń wojskowych w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub w jednostkach wojskowych i trwa nie mniej niż 21 dni.

3. Kształcenie w module oficerskim jest realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych w uczelni wojskowej i trwa łącznie nie mniej niż 62 dni.

§ 4. [Wniosek o przystąpienie do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej]

1. Ochotnik zainteresowany kształceniem w ramach Szkoły Legii Akademickiej składa wniosek o przystąpienie do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej do dowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji. W przypadku wskazania we wniosku modułu podoficerskiego wniosek ten składa się za pośrednictwem uczelni, w której będzie realizowane szkolenie.

2. Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko ochotnika;

2) numer PESEL;

3) adres zameldowania i adres do korespondencji;

4) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;

5) wskazanie wojskowego centrum rekrutacji właściwego dla adresu zamieszkania ochotnika;

6) nazwę uczelni, w której ochotnik studiuje lub studiował, kierunek studiów, aktualny rok studiów, planowany rok ukończenia studiów, numer albumu;

7) wskazanie modułu kształcenia;

8) informację o karalności oraz informację o prowadzonych postępowania karnych;

9) informację o przystąpieniu lub nieprzystąpieniu do kwalifikacji wojskowej.

3. Do wniosku ochotnik może dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

§ 5. [Powołanie na szkolenie podstawowe realizowane w ramach ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w Szkole Legii Akademickiej]

1. Powołanie na szkolenie podstawowe realizowane w ramach ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w Szkole Legii Akademickiej następuje przez dostarczenie ochotnikowi karty powołania wydawanej przez szefa wojskowego centrum rekrutacji, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. W karcie powołania podaje się termin i miejsce stawiennictwa na szkolenie.

3. O powołaniu do odbycia szkolenia oraz o terminie stawiennictwa szef wojskowego centrum rekrutacji zawiadamia dowódcę (komendanta) jednostki wojskowej, w której ochotnik będzie odbywać szkolenie.

§ 6. [Szkolenie teoretyczne w module podoficerskim]

1. Szkolenie teoretyczne w module podoficerskim ochotnik odbywa na wniosek złożony do rektora uczelni, w której realizowane jest to szkolenie, po ukończeniu szkolenia podstawowego.

2. Szkolenie kończy się egzaminem.

3. Rektor uczelni wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego z wynikiem pozytywnym.

4. Ochotnik, który ukończył szkolenie teoretyczne, przedstawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego z wynikiem pozytywnym odpowiednio:

1) dowódcy jednostki wojskowej - w przypadku żołnierza aktywnej rezerwy;

2) szefowi wojskowego centrum rekrutacji, o którym mowa w § 4 ust. 1 - w przypadku żołnierza pasywnej rezerwy.

§ 7. [Skierowanie do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach modułu podoficerskiego lub modułu oficerskiego żołnierza aktywnej rezerwy]

1. Do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach modułu podoficerskiego lub modułu oficerskiego żołnierza aktywnej rezerwy kieruje - na jego wniosek - dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę wojskową.

2. W skierowaniu podaje się termin i miejsce odbywania szkolenia praktycznego.

3. O terminie i miejscu stawiennictwa zawiadamia się dowódcę (komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz aktywnej rezerwy będzie odbywał szkolenie.

§ 8. [Powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach modułu podoficerskiego lub modułu oficerskiego żołnierza pasywnej rezerwy]

1. Do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach modułu podoficerskiego lub modułu oficerskiego żołnierza pasywnej rezerwy powołuje - na jego wniosek - dowolnie wybrany przez żołnierza pasywnej rezerwy szef wojskowego centrum rekrutacji.

2. W skierowaniu podaje się termin i miejsce odbywania szkolenia praktycznego.

3. O terminie i miejscu stawiennictwa zawiadamia się dowódcę (komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pasywnej rezerwy będzie odbywał szkolenie.

§ 9. [Treść wniosków oraz dodatkowe załączniki]

1. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1, zawiera dane, o których mowa w § 4 ust. 2, z tym że do wniosku:

1) o którym mowa w § 6 ust. 1, dołącza się zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego;

2) o którym mowa w § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1, dołącza się zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego z wynikiem pozytywnym oraz informację o preferowanym miejscu i terminie odbywania szkolenia.

2. Do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 3, o ile nie zostały wcześniej złożone.

§ 10. [Skierowanie na szkolenie w ramach Szkoły Legii Akademickiej w celu odbycia szkolenia specjalistycznego]

1. Oficer rezerwy lub podoficer rezerwy może na swój wniosek zostać skierowany na szkolenie w ramach Szkoły Legii Akademickiej w celu odbycia szkolenia specjalistycznego pozwalającego uzyskać nową specjalność wojskową w ramach korpusu kadry.

2. Wniosek zawiera dane wskazane w § 4 ust. 2 oraz dołącza się do niego zaświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego.

3. Na szkolenie specjalistyczne kieruje w przypadku:

1) żołnierza pasywnej rezerwy - dowolnie wybrany szef wojskowego centrum rekrutacji;

2) żołnierza aktywnej rezerwy - dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę wojskową.

4. Szkolenie specjalistyczne jest realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych odbywanych w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub jednostkach wojskowych i trwa do 21 dni.

§ 11. [Okresy szkoleniowe w Szkołach Legii Akademickiej]

1. Kształcenie w Szkołach Legii Akademickiej obejmuje następujące okresy szkoleniowe:

1) w pierwszym roku szkolenia ochotnik realizuje szkolenie podstawowe;

2) w drugim roku szkolenia ochotnik realizuje szkolenie w module podoficerskim;

3) w trzecim roku szkolenia ochotnik realizuje szkolenie w module oficerskim.

2. Dopuszcza się realizację szkoleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w jednym roku szkolenia.

§ 12. [Podmioty przeprowadzające egzamin na podoficera oraz egzamin na oficera]

1. Egzamin na podoficera, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, przeprowadza komendant szkoły podoficerskiej właściwej dla danej specjalności wojskowej po zakończeniu szkolenia praktycznego.

2. Egzamin na oficera, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy, przeprowadza rektor-komendant uczelni wojskowej, w której był realizowany moduł oficerski.

§ 13. [Zwolnienie ze szkolenia]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 2 pkt 1 ustawy, zwolnienia ze szkolenia dokonuje w formie rozkazu dziennego szef wojskowego centrum rekrutacji albo dowódca jednostki wojskowej, który powołał lub skierował ochotnika na szkolenie.

2. Dowódca jednostki wojskowej, rektor-komendant uczelni wojskowej lub rektor uczelni, w których jest realizowany dany etap szkolenia, informuje niezwłocznie szefa wojskowego centrum rekrutacji, który powołał ochotnika na to szkolenie, lub dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę w aktywnej rezerwie, o wystąpieniu okoliczności uzasadniających zwolnienie ze szkolenia z uwagi na zaistnienie potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 14. [Organ, do którego osoba odbywająca szkolenie składa wniosek]

1. Wniosek osoby odbywającej szkolenie, o którym mowa w art. 109 ust. 2 pkt 2 ustawy, zawierający stopień wojskowy oraz imię i nazwisko tej osoby, składa się do organu, który powołał lub skierował tę osobę na dany etap szkolenia, za pośrednictwem:

1) dowódcy jednostki wojskowej, w której jest realizowane szkolenie praktyczne, albo

2) rektora-komendanta uczelni wojskowej, w której jest realizowane szkolenie w module oficerskim, albo

3) rektora uczelni, w której jest realizowane szkolenie teoretyczne

- stosownie do etapu, na którym składa się ten wniosek.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 109 ust. 2 pkt 2 ustawy, zwolnienia ze szkolenia dokonuje w formie rozkazu dziennego:

1) szef wojskowego centrum rekrutacji albo

2) dowódca jednostki wojskowej - w przypadku żołnierza aktywnej rezerwy.

3. Zwolnienie ze szkolenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do organu, o którym mowa w ust. 2.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-04
  • Data wejścia w życie: 2022-07-08
  • Data obowiązywania: 2022-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw