Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1411

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 lipca 2022 r.

w sprawie określenia metod analizy ekonomicznej kosztów i korzyści oraz danych lub źródeł danych do celów tej analizy2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) metody analizy ekonomicznej kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanych dalej "przedsięwzięciami";

2) dane lub źródła danych do celów analizy, o której mowa w pkt 1.

§ 2. [Analiza finansowa]

1. W ramach analizy ekonomicznej kosztów i korzyści przedsięwzięcia sporządza się analizę finansową, która uwzględnia łącznie następujące metody:

1) analizę przepływów pieniężnych generowanych przez przedsięwzięcie w poszczególnych latach okresu odniesienia;

2) analizę kwoty całkowitych kosztów przedsięwzięcia w poszczególnych latach okresu odniesienia;

3) analizę całkowitych kosztów i przychodów operacyjnych przedsięwzięcia;

4) identyfikację źródeł finansowania pokrywających koszty przedsięwzięcia;

5) analizę rentowności przedsięwzięcia przy użyciu wskaźnika finansowej bieżącej wartości netto z przedsięwzięcia (FNPV/C), wskaźnika finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z przedsięwzięcia (FRR/C), wskaźnika finansowej bieżącej wartości netto z kapitału własnego (FNPV/K) oraz wskaźnika finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału własnego (FRR/K);

6) określenie okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia;

7) analizę trwałości finansowej przedsięwzięcia.

2. Okres odniesienia określa się jako okres, za który sporządza się prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez przedsięwzięcie, uwzględniający zarówno okres realizacji tego przedsięwzięcia (faza inwestycyjna), jak i okres po jego ukończeniu (faza operacyjna). Okres odniesienia wynosi co najmniej 15 lat.

3. Wartość wskaźnika finansowej bieżącej wartości netto z przedsięwzięcia (FNPV/C) oblicza się jako sumę zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto generowanych przez przedsięwzięcie, bez względu na strukturę źródeł finansowania przedsięwzięcia.

4. Wartość wskaźnika finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z przedsięwzięcia (FRR/C) jest równa stopie dyskontowej, dla której wartość wskaźnika finansowej wartości bieżącej netto z przedsięwzięcia (FNPV/C) wynosi zero.

5. Wartość wskaźnika finansowej bieżącej wartości netto z kapitału własnego (FNPV/K) oblicza się jako sumę zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto wygenerowanych dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz innego przedsiębiorcy, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

6. Wartość wskaźnika finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału własnego (FRR/K) jest równa stopie dyskontowej, dla której wartość wskaźnika finansowej bieżącej wartości netto z kapitału własnego (FNPV/K) wynosi zero.

7. W ramach analizy trwałości finansowej przedsięwzięcia ocenia się, czy wpływy finansowe wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów przedsięwzięcia w całym okresie odniesienia.

§ 3. [Analiza ekonomiczna kosztów i korzyści przedsięwzięcia]

1. Po przeprowadzeniu analizy finansowej, o której mowa w § 2, sporządza się analizę ekonomiczną kosztów i korzyści przedsięwzięcia, która uwzględnia łącznie następujące metody:

1) analizę przepływów ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych przez przedsięwzięcie w poszczególnych latach okresu odniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 2;

2) korektę wyników analizy finansowej, o której mowa w § 2, o efekty fiskalne oraz efekty zewnętrzne;

3) przekształcenia cen rynkowych na ceny rozrachunkowe;

4) zastosowanie współczynnika konwersji do nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia i obliczenia wynagrodzeń ukrytych;

5) ocenę poziomu emisji gazów cieplarnianych;

6) analizę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia przy użyciu wskaźnika ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV), wskaźnika ekonomicznej stopy zwrotu (ERR) oraz wskaźnika korzyści i kosztów (B/C).

2. W ramach korekty wyników analizy finansowej, o której mowa w § 2, o efekty fiskalne uwzględnia się łącznie:

1) wartości w kwotach netto;

2) odliczenie podatków bezpośrednich oraz subwencji i dopłat ze środków publicznych, mających charakter przekazu pieniężnego;

3) wydatki na ubezpieczenia społeczne w kosztach wynagrodzeń.

3. Efekty zewnętrzne określa się jako oddziaływania generowane przez przedsięwzięcie, które mają wpływ na podmioty zewnętrzne i którym bezpośrednio nie towarzyszą przepływy pieniężne.

4. Współczynnik konwersji oblicza się jako stosunek cen rozrachunkowych do cen rynkowych.

5. Wartość wskaźnika ekonomicznej bieżącej wartości netto (ENPV) oblicza się jako sumę zdyskontowanych różnic między całkowitymi korzyściami społecznymi a kosztami społecznymi przedsięwzięcia generowanymi w okresie odniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 2.

6. Wartość wskaźnika ekonomicznej stopy zwrotu (ERR) jest równa stopie dyskontowej, dla której wartość wskaźnika ekonomicznej wartości bieżącej netto (ENPV) jest równa zeru.

7. Wartość wskaźnika korzyści i kosztów (B/C) oblicza się jako stosunek sumy zdyskontowanych korzyści przedsięwzięcia do sumy zdyskontowanych kosztów przedsięwzięcia generowanych w okresie odniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 4. [Dane wykorzystywane do sporządzenia analizy ekonomicznej kosztów i korzyści przedsięwzięcia]

Do sporządzenia analizy ekonomicznej kosztów i korzyści przedsięwzięcia wykorzystuje się następujące dane:

1) uśrednione koszty wytworzenia energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w jednostce wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz uśrednione koszty eksploatacji sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, z uwzględnieniem kosztów strat powstałych w sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej;

2) oszacowany przeciętny koszt całkowity przedsięwzięcia;

3) określenie minimalnej ceny, za którą energia elektryczna, ciepło lub chłód muszą być sprzedane w celu osiągnięcia dodatniej wartości wskaźnika rentowności przedsięwzięcia;

4) określenie planowanego zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło lub chłód, w szczególności z uwzględnieniem zapotrzebowania na ciepło lub chłód na poziomie regionalnym oraz celów określonych w aktualnych w momencie rozpoczęcia sporządzania analizy ekonomicznej kosztów i korzyści przedsięwzięcia rządowych dokumentach strategicznych dotyczących sektora paliwowo-energetycznego wydanych na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079);

5) prognozy cen paliw i energii oraz opłat, należnych podatków, kosztów pracy i innych opłat, a także pozostałych danych ekonomiczno-finansowych i statystycznych użytych do analizy ekonomicznej kosztów i korzyści przedsięwzięcia;

6) okres odniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 2;

7) okres cyklu życia, o którym mowa w art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wynosi co najmniej 25 lat.

§ 5. [Źródła danych wykorzystywane do sporządzenia analizy ekonomicznej kosztów i korzyści przedsięwzięcia]

Do sporządzenia analizy ekonomicznej kosztów i korzyści przedsięwzięcia wykorzystuje się następujące źródła danych:

1) informacje o dostępnych mechanizmach wsparcia przedsięwzięć ze środków publicznych w formie dotacji, pożyczek na zasadach preferencyjnych i premii oraz o poziomach tego wsparcia zawarte w dokumentach określających zasady udzielania wsparcia publikowanych na stronach podmiotowych urzędów obsługujących organy administracji rządowej;

2) wytyczne zapewniające stosowanie jednolitych wskaźników makroekonomicznych publikowane na podstawie art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.3));

3) informacje ogłaszane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 31 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

4) dane, o których mowa w § 4 pkt 5, publikowane przez agencje ratingowe o zasięgu międzynarodowym.

§ 6. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przedsięwzięcia, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest:

1) w trakcie realizacji;

2) na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do jego realizacji;

3) planowane i w stosunku do którego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia organ uprawniony do reprezentowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz innego przedsiębiorcy, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, planujących to przedsięwzięcie, podjął decyzję w formie uchwały lub w formie pisemnej o realizacji tego przedsięwzięcia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 28, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75, Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1 i 210, Dz. Urz. UE L 85I z 27.03.2019, str. 66, Dz. Urz. UE L 137 z 23.05.2019, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 125).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-05
  • Data wejścia w życie: 2022-07-20
  • Data obowiązywania: 2022-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw