Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1412

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 581 i 872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz sposób przeprowadzania:

1) rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, w tym terminy, dla których jest on przeprowadzany;

2) testu równowagi pokrycia i testu płynności.

§ 2. [Terminy przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych]

1. Rachunek zabezpieczenia listów zastawnych przeprowadza się odrębnie według stanu na dzień sporządzenia rachunku oraz dla każdego z terminów przypadających po: 3, 6, 12, 18, 24 i 36 miesiącach, licząc od dnia sporządzenia rachunku.

2. Test równowagi pokrycia przeprowadza się na dzień sporządzenia testu.

3. Test płynności przeprowadza się za okres 180 dni i okres 12 miesięcy.

§ 3. [Warunki oraz sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych]

Szczegółowe warunki oraz sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia i testu płynności określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2022 r.2)

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności (Dz. U. poz. 2360), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 872).

Załącznik 1. [SPOSÓB PRZEPROWADZANIA RACHUNKU ZABEZPIECZENIA LISTÓW ZASTAWNYCH, TESTU RÓWNOWAGI POKRYCIA ORAZ TESTU PŁYNNOŚCI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 czerwca 2022 r. (poz. 1412)

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności

Rachunek zabezpieczenia listów zastawnych, test równowagi pokrycia oraz test płynności są przeprowadzane zgodnie z poniższymi tabelami:

dane w tys. zł1)

I

Rachunek zabezpieczenia listów zastawnych

Stan na dzień …

Stan na dzień … + 3 miesiące

Stan na dzień … + 6 miesięcy

Stan na dzień … + 12 miesięcy

Stan na dzień … + 18 miesięcy

Stan na dzień … + 24 miesiące

Stan na dzień … + 36 miesięcy

01

02

03

04

05

06

07

I.1

Wartości nominalne2) (bez odsetek)


I.1.1

Listy zastawne w obrocie
I.1.2

Aktywa podstawowe z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie
I.1.3

Aktywa zastępcze z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie3)
I.1.4

Instrumenty pochodne zabezpieczenie4)

z

puli

aktywów

stanowiących
I.1.5

Poziom zabezpieczenia listów zastawnych aktywami podstawowymi z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie (I.1.2 / I.1.1)
I.1.6

Łączny poziom zabezpieczenia listów zastawnych (I.1.2 + I.1.3 + I.1.4 ) / I.1.1
I.2

Odsetki5)


I.2.1

Odsetki od listów zastawnych w obrocie6)
I.2.2

Odsetki od aktywów podstawowych z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie
I.2.3

Odsetki od aktywów zastępczych z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie3)
I.2.4

Odsetki od instrumentów pochodnych z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie4)
I.2.5

Poziom zabezpieczenia odsetek od listów zastawnych

(I.2.2 + I.2.3 + I.2.4 - I.2.1)
I.3

Poziom pokrycia nadwyżki, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy


I.3.1

Maksymalny skumulowany wypływ płynności netto w okresie kolejnych 180 dni zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy
I.3.2

Wartość nadwyżki, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy7), faktycznie utrzymywanej na dzień sporządzenia rachunku zabezpieczenia
I.3.3

Poziom pokrycia nadwyżki, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy (I.3.2 - I.3.1)7)
I.4

Dopuszczalna wysokość zabezpieczenia w postaci aktywów zastępczych3)


I.4.1

Środki wymienione w art. 18 ust. 3 ustawy wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych (w wartości nominalnej)
I.4.2

Środki wymienione w art. 18 ust. 3 ustawy zaliczone do nadwyżki, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy (w wartości nominalnej)
I.4.3

Dopuszczalna wysokość aktywów zastępczych3) (I.4.1 - I.4.2)

II

Test równowagi pokrycia

Stan na dzień …

Stan na dzień … wzrost kursów walutowych8)

Stan na dzień … spadek kursów walutowych9)

01

02

03

II.1

Listy zastawne w obrocie (w wartości nominalnej)
II.2

Aktywa podstawowe z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie

(w wartości nominalnej)
II.3

Aktywa zastępcze z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie3)

(w wartości nominalnej)
II.4

Instrumenty pochodne z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie10)
II.5

Szacowane koszty utrzymania programu emisji listów zastawnych i szacowane koszty administrowania tym programem w przypadku jego likwidacji
II.6

Całkowity koszt likwidacji osobnej masy upadłości11)
II.7

Wymagalne, a niewypłacone odsetki od listów zastawnych w obrocie
II.8

Wartość nadwyżki, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy7)
II.9

Wynik testu równowagi pokrycia

(II.2 + II.3 + II.4 + II.8) / (II.1 + II.5 + II.6 + II.7)

III

Test płynności

Stan na dzień …

Stan na dzień

… wzrost kursów walutowych8)

Stan na dzień

… spadek kursów walutowych9)

Stan na dzień … wzrost referencyjnych stóp procentowych o 400 punktów bazowych

Stan na dzień … spadek referencyjnych stóp procentowych o 400 punktów bazowych

01

02

03

04

05

III.1

Test płynności 180D

III.1.1

Odsetki od listów zastawnych w obrocie przypadające do wypłaty w okresie kolejnych 180 dni


III.1.2

Wartość nominalna12) listów zastawnych w obrocie z terminem wymagalności w okresie kolejnych 180 dni


III.1.3

Szacowane koszty utrzymania programu emisji listów zastawnych i szacowane koszty administrowania tym programem w przypadku jego likwidacji w okresie kolejnych 180 dni


III.1.4

Koszty likwidacji osobnej masy upadłości11) za okres kolejnych 180 dni


III.1.5

Aktywa zastępcze z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie3) w kwocie możliwej do uzyskania w okresie kolejnych 180 dni


III.1.6

Wartość nadwyżki, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy7)


III.1.7

Płatności z tytułu instrumentów pochodnych za kolejne 180 dni13)


III.1.8

Wynik testu płynności 180D

(III.1.5 + III.1.6 + III.1.7) - (III.1.1 + III.1.2 +

III.1.3 + III.1.4)


III.2

Test płynności 12M

III.2.1

Odsetki od listów zastawnych w obrocie przypadające do wypłaty w okresie kolejnych 12 miesięcy


III.2.2

Wartość nominalna12) listów zastawnych w obrocie z terminem wymagalności w okresie kolejnych 12 miesięcy


III.2.3

Zobowiązania wobec wierzycieli z listów zastawnych wymagalne, a niezapłacone przed dniem ogłoszenia upadłości banku hipotecznego14)


III.2.4

Szacowane koszty utrzymania programu emisji listów zastawnych i szacowane koszty administrowania tym programem w przypadku jego likwidacji w okresie kolejnych 12 miesięcy


III.2.5

Koszty likwidacji osobnej masy upadłości11) za okres kolejnych 12 miesięcy


III.2.6

Aktywa zastępcze z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie3) w kwocie możliwej do uzyskania w okresie kolejnych 12 miesięcy


III.2.7

Wartość nadwyżki, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy7)


III.2.8

Płatności z tytułu instrumentów pochodnych za kolejne 12 miesięcy13)


III.2.9

Odsetki od aktywów podstawowych z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie za kolejne 12 miesięcy


III.2.10

Spłaty kapitału z tytułu aktywów podstawowych z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie za kolejne 12 miesięcy


III.2.11

Wynik testu płynności 12M

(III.2.6 + III.2.7 + III.2.8 + III.2.9 + III.2.10) - (III.2.1 +

III.2.2 + III.2.3 + III.2.4 + III.2.5)


III.2.10

Spłaty kapitału z tytułu aktywów podstawowych z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie za kolejne 12 miesięcy


III.2.11

Wynik testu płynności 12M

(III.2.6 + III.2.7 + III.2.8 + III.2.9 + III.2.10) - (III.2.1 +

III.2.2 + III.2.3 + III.2.4 + III.2.5)B. Szczegółowe warunki przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności

1. W celu wypełnienia wymogów art. 25 ust. 1 oraz art. 18 ust. 3a ustawy rachunek zabezpieczenia listów zastawnych jest przeprowadzany według stanu na dzień dokonania ustalenia i przedstawiany w kolumnie nr 01.

2. W rachunku zabezpieczenia listów zastawnych dla stanów wykazywanych w kolumnach nr 02-07 dane są przedstawiane w celu umożliwienia szacunkowego monitorowania wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 1, 1a, 2 i 3a ustawy, w perspektywie długookresowej. Prezentacja tych danych ma na celu dostarczenie informacji niezbędnych dla określenia, czy bank hipoteczny stosuje odpowiednie zasady zarządzania aktywami i pasywami w sposób zapewniający pokrycie emitowanych listów zastawnych zgodnie z przepisami ustawy.

3. W celu zapewnienia monitorowania określonych w art. 18 ustawy składników rachunku zabezpieczenia listów zastawnych na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo wyemitowanych listów zastawnych, uwzględniając sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia określony w rozporządzeniu, bank hipoteczny określa wewnętrzne limity utrzymywania odpowiedniej nadwyżki zabezpieczenia listów zastawnych na pokrycie:

1) ryzyka walutowego, wynikającego w szczególności z niedopasowania walutowego wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczonych hipoteką oraz praw i środków, o których mowa w art. 18 ust. 3, 3a i 4 ustawy, wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, w stosunku do zobowiązań banku hipotecznego z tytułu listów zastawnych znajdujących się w obrocie;

2) ryzyka stopy procentowej, polegającego na braku dopasowania warunków oprocentowania wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczonych hipoteką oraz praw i środków, o których mowa w art. 18 ust. 3, 3a i 4 ustawy, wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, w stosunku do warunków oprocentowania zobowiązań banku hipotecznego z tytułu listów zastawnych znajdujących się w obrocie.

4. W przypadku rachunku zabezpieczenia listów zastawnych obejmującego terminy przyszłe, określone w kolumnach nr 02-07, należy prezentować prognozy oparte na następujących założeniach:

1) dla określenia wartości spłaty kredytów i odsetek zgodnie z harmonogramem spłat uwzględnia się przewidywane przez bank hipoteczny opóźnienia w spłatach, a także spłaty przedterminowe;

2) do prognozy przyszłych sald odsetkowych, dla terminów do 12 miesięcy, przyjmuje się wartość odpowiedniej stopy procentowej z dnia sporządzania prognozy, a dla terminów dłuższych niż 12 miesięcy bank hipoteczny przyjmuje własne oszacowania lub WIBOR 1Y. Bank hipoteczny dla terminów do 12 miesięcy przyjmuje odpowiednią wartość kursu wymiany walut z dnia sporządzenia prognozy, a dla terminów dłuższych niż 12 miesięcy bank hipoteczny przyjmuje własne oszacowania lub prognozy rynkowe.

5. Rachunek zabezpieczenia, test równowagi pokrycia oraz test płynności listów zastawnych są sporządzane dla wszystkich walut łącznie, tj. w ujęciu zagregowanym, w jednej kalkulacji.

6. W celu wypełnienia wymogów określonych w art. 25 ust. 2 ustawy test równowagi pokrycia oraz test płynności są przeprowadzane według stanu na dzień dokonania ustalenia przedstawiany w kolumnie nr 01. W kolejnych kolumnach prezentowane są dane uwzględniające potencjalny wpływ wskazanych w tabelach szokowych zmian parametrów rynkowych na wyniki testów - dane prezentowane w kolumnach nr 02 i 03 (test równowagi pokrycia - część A załącznika pozycja II) i nr 02-05 (test płynności - część A załącznika pozycja III) mają na celu dostarczenie bankowi informacji o jego sytuacji w zakresie płynności i pokrycia w przypadku materializacji warunków skrajnych. Informacje te powinny stanowić podstawę do podjęcia odpowiednich działań zabezpieczających, mających na celu ograniczenie ryzyka negatywnego wyniku testu w przyszłości.

7. Waluty obce są przeliczane na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz na dzień przeprowadzenia testu równowagi pokrycia i testu płynności.

8. Do aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych uwzględnianych w rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, teście równowagi pokrycia i teście płynności nie zalicza się aktywów, w przypadku których nastąpiło niewykonanie zobowiązania w rozumieniu art. 178 rozporządzenia (UE) nr 575/201315).

9. W pozycjach I.1.4 i II.4 wartość instrumentów pochodnych, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, należy prezentować w wartościach nominalnych netto, tj. w przypadku gdy instrument może być dekomponowany na hipotetyczny kredyt i depozyt, w rachunku zabezpieczenia listów zastawnych należy wykazać wartość będącą różnicą między wartością nominalną tego kredytu a depozytu.

10. W pozycji I.2.4 ujmuje się odsetki nominalne naliczone netto, tj. w przypadku gdy instrument może być dekomponowany na kredyt i depozyt, różnice między hipotetycznymi odsetkami naliczonymi dla kredytu i depozytu.

11. W pozycji III.1.1 i pozycji III.2.1 ujmuje się naliczone odsetki z tytułu listów zastawnych znajdujących się w obrocie za okres od daty, na którą jest sporządzany test płynności, do daty wynikającej z definicji przeprowadzanego testu lub daty wymagalności kapitału, jeśli jest datą wcześniejszą. Dla potrzeb obliczenia odsetek od listów zastawnych przyjmuje się wysokość stóp procentowych ustalonych dla najbliższych płatności odsetkowych i obowiązujących dla poszczególnych serii listów zastawnych w obrocie na dzień sporządzenia testu.

12. W pozycji III.2.9 ujmuje się naliczone odsetki z tytułu aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych za okres od dnia, na który jest sporządzany test płynności, do daty wynikającej z definicji przeprowadzanego testu lub daty spłaty całkowitej, jeśli jest datą wcześniejszą. Dla potrzeb obliczenia odsetek przyjmuje się wysokość stóp procentowych ustalonych dla najbliższych płatności odsetkowych od poszczególnych wierzytelności na dzień sporządzenia testu.

13. Tabele określone w części A załącznika mają zastosowanie do przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności zarówno w odniesieniu do hipotecznych, jak i publicznych listów zastawnych. Kalkulacje przeprowadza się w odrębnych tabelach dla hipotecznych i publicznych listów zastawnych, a poszczególne kategorie (wartości) zawarte w tabelach należy odnosić odpowiednio do hipotecznych listów zastawnych i ich zabezpieczenia oraz publicznych listów zastawnych i ich zabezpieczenia.


1) Z wyjątkiem danych prezentowanych w pozycjach: I.1.5, I.1.6 i II.9, których wartość jest wyrażana procentowo.

2) Dla wartości nominalnych jako stan na dzień należy podać saldo na dany dzień.

3) Środki banku hipotecznego, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, zwanej dalej "ustawą", niezaliczone do nadwyżki, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy.

4) Instrumenty pochodne zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy.

5) Dla wartości odsetek jako stan na dzień należy podać jednodniowe odsetki, tj. odsetki należne wyłącznie za dzień, na który rachunek jest przeprowadzany. Analogicznie należy podawać odsetki za kolejne dni, za które rachunek jest przeprowadzany.

6) Koszt z tytułu odsetek od znajdujących się w obrocie listów zastawnych, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy.

7) Wartość aktywów zaliczonych do nadwyżki, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy, wycenianych zgodnie z art. 18 ust. 3c ustawy.

8) Wzrost kursów walutowych o większą z dwóch wartości: 20% albo maksymalny roczny wzrost kursu walutowego w okresie ostatnich 12 miesięcy (bank hipoteczny określa tę wartość, stosując kursy średnie NBP).

9) Spadek kursów walutowych o większą z dwóch wartości: 20% albo maksymalny roczny spadek kursu walutowego w okresie ostatnich 12 miesięcy (bank hipoteczny określa tę wartość, stosując kursy średnie NBP).

10) Wartość instrumentów pochodnych zgodnie z art. 25 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy.

11) Zgodnie z art. 25 ust. 3 pkt 3 ustawy. Wartość oszacowana indywidualnie przez bank hipoteczny, która obejmuje w szczególności koszty wynagrodzenia kuratora i uwzględnia skalę działalności banku hipotecznego.

12) Wartości nominalne listów zastawnych należy wykazywać w przedłużonych terminach wymagalności, o których mowa w art. 18 ust. 3aa ustawy.

13) Płatności z tytułu instrumentów pochodnych zgodnie z art. 25 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy.

14) O ile nie została ogłoszona upadłość banku; za dzień ogłoszenia upadłości należy przyjmować dzień, na który test jest przeprowadzany.

15) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-05
  • Data wejścia w życie: 2022-07-08
  • Data obowiązywania: 2022-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw