Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1414

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Włodzimierza Tomaszewskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zadania wykonywane przez ministra]

Minister - Członek Rady Ministrów, zwany dalej "ministrem", wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. [Zakres działań ministra]

1. Do zakresu działania ministra należy w szczególności:

1) koordynacja i prowadzenie działań sprzyjających dialogowi i współpracy Prezesa Rady Ministrów z jednostkami samorządu terytorialnego;

2) inicjowanie działań na rzecz:

a) prorozwojowego systemu finansów samorządowych,

b) rozwoju mechanizmów efektywnościowych z zakresu wydatkowania środków publicznych i gospodarowania majątkiem jednostek samorządu terytorialnego,

c) partycypacji obywatelskiej i obsługi mieszkańców,

d) promowania proekologicznych technologii w gospodarce komunalnej;

3) współdziałanie na rzecz rozwiązań z zakresu gospodarki przestrzennej i budownictwa, rewitalizacji oraz komunikacji z udziałem samorządu terytorialnego;

4) monitorowanie i ocena otoczenia prawnego i warunków finansowych funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz organów nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym, w tym współudział w pracach zmierzających do utworzenia Komisji kodyfikacyjnej prawa samorządu terytorialnego;

5) monitorowanie prac nad projektami aktów prawnych, programami rządowymi dotyczącymi problematyki samorządu terytorialnego oraz działaniami na rzecz promocji dobrych praktyk, inicjatyw i rozstrzygnięć służących lokalnym i regionalnym wspólnotom;

6) współudział w tworzeniu projektów regulacji z zakresu zarządzania kryzysowego;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1, promuje i upowszechnia ich problematykę.

3. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1, opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów rządowych.

§ 3. [Uprawnienia ministra]

1. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1, może z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej.

2. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 ust. 1, działa w porozumieniu, w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

§ 4. [Powoływanie zespołów i zlecanie ekspertyz]

W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może:

1) powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień;

2) zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

§ 5. [Obsługa ministra]

Obsługę ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 17 czerwca 2022 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-05
  • Data wejścia w życie: 2022-07-05
  • Data obowiązywania: 2022-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw