Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1415

USTAWA

z dnia 23 czerwca 2022 r.

o zmianie ustawy o dokumentach publicznych

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o dokumentach publicznych]

W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1394) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w ust. 1:

- w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) który określa w przepisach prawa powszechnie obowiązującego wymogi dla blankietu dokumentu publicznego, o którym mowa w pkt 2 lit. b, z tym że obowiązki określone w art. 14 i art. 34-39 wykonuje upoważniony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego podmiot realizujący zadania publiczne, który zatwierdza wzór graficzny i formę tego dokumentu;",

- w pkt 8 po wyrazie "SPECIMEN" skreśla się przecinek i wyrazy "a w przypadku dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 10-14, blankiet dokumentu publicznego niespersonalizowany i niezindywidualizowany fikcyjnymi danymi",

b) uchyla się ust. 3;

2) w art. 5 w ust. 2 uchyla się pkt 10-14;

3) w art. 7 uchyla się ust. 6;

4) uchyla się art. 9 i art. 10;

5) w art. 15 uchyla się pkt 1;

6) w art. 17 w ust. 6 po wyrazach "interesu publicznego" skreśla się przecinek i wyrazy "z tym że cena wytworzenia blankietu dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 14, jest ustalana w umowie zawieranej między Krajową Radą Notarialną a Spółką";

7) w art. 34 w ust. 1 skreśla się wyrazy "a w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 10-14, wzór jednolitego blankietu dokumentów publicznych,";

8) w art. 35 po wyrazach "wzór tego dokumentu publicznego" skreśla się przecinek i wyrazy "a w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 10-14, wzór jednolitego blankietu dokumentu publicznego";

9) w art. 73 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadku dokumentów publicznych kategorii pierwszej i drugiej, z wyłączeniem dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, kart pojazdów, o których mowa w art. 77 tej ustawy, dokumentów podróży przewidzianych w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 515 i 516), o których mowa w art. 89i ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, o których mowa w art. 226 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zaświadczeń, o których mowa w art. 34, art. 37 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 3 i 6 i art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955 oraz z 2022 r. poz. 275), oraz zgody, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, legitymacji posiadacza broni oraz legitymacji posiadacza terminowego pozwolenia na broń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 oraz art. 39 ust. 3 tej ustawy, zaświadczenia uprawniającego do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni, o którym mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, o której mowa w art. 30 ust. 4 tej ustawy, świadectwa broni, o którym mowa w art. 9 ust. 8 tej ustawy, karty rejestracyjnej broni, o której mowa w art. 13 ust. 5 tej ustawy, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni lub amunicji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 tej ustawy, zgody na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji, a także książeczki żeglarskiej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu - trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;",

b) w pkt 5 na końcu dodaje się średnik i pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) w przypadku zaświadczeń, o których mowa w art. 34, art. 37 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 3 i 6 i art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, oraz zgody, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, legitymacji posiadacza broni oraz legitymacji posiadacza terminowego pozwolenia na broń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 oraz art. 39 ust. 3 tej ustawy, zaświadczenia uprawniającego do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni, o którym mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, o której mowa w art. 30 ust. 4 tej ustawy, świadectwa broni, o którym mowa w art. 9 ust. 8 tej ustawy, karty rejestracyjnej broni, o której mowa w art. 13 ust. 5 tej ustawy, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni lub amunicji, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 tej ustawy, zgody na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji - do dnia 1 października 2024 r.;

7) w przypadku książeczki żeglarskiej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu - do momentu wykorzystania obecnego nakładu blankietów książeczek żeglarskich, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.";

10) w art. 80 uchyla się pkt 1.

Art. 2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-05
  • Data wejścia w życie: 2022-07-06
  • Data obowiązywania: 2022-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Dziennik Ustaw