Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1421

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 lipca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 3 "AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE (ASDK)" w części 4 "Przedmiot postępowania: Badania rezonansu magnetycznego (RM)" w lp. I w pkt 3 "Realizacja wybranych świadczeń" w kolumnie nr 4 w ppkt 3.1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) RM piersi (ICD-9: 88.906).";

2) w załączniku nr 13 do rozporządzenia w tabeli nr 1 "PROGRAMY ZDROWOTNE" po części 8 dodaje się część 9 w brzmieniu:

9. Przedmiot postępowania: Program badań przesiewowych raka jelita grubego

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek

Liczba punktów

Uwagi

I.

Jakość

1. Personel

1.1. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 50% czasu pracy pracowni.

10

Jedna odpowiedź do wyboru

1.2. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - co najmniej 75% czasu pracy pracowni.

15

1.3. Lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii - 100% czasu pracy pracowni.

20
1.4. Pielęgniarka z ukończonym kursem w dziedzinie endoskopii lub pielęgniarka posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, uzyskanego na podstawie standardów kształcenia określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157) - równoważnik co najmniej 1 etatu.

10


2. Realizacja wybranych świadczeń

2.1. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, co najmniej 300 kolonoskopii z polipektomią - potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.

5


2.2. Realizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ramach umowy, 500 kolonoskopii bez polipektomii

- potwierdzona sprawozdawczością z wykonanych świadczeń.

5


2.3. Realizacja nieprzerwanie w latach 2019-2021 umowy dotyczącej Programu badań przesiewowych raka jelita grubego, finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

12

Jedna odpowiedź do wyboru

2.4. Realizacja w latach 2017-2021 umowy dotyczącej Programu badań przesiewowych raka jelita grubego finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

8

II.

Kompleksowość

1. Zapewnienie badań i zabiegów

1.1. Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w lokalizacji.

5


1.2. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy pracowni - w miejscu udzielania świadczeń.

5

Jedna odpowiedź do wyboru

1.3 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dostępny na wyłączność przez 100% czasu pracy pracowni - w lokalizacji.

3

1.4. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych dotyczących laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych.

3


III.

Cena

1. Cena

1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksymalnie
10


§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie badania rezonansu magnetycznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265 i 1352.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1555, z 2017 r. poz. 498, 852, 1279, 2364 i 2484, z 2018 r. poz. 385 i 1383, z 2019 r. poz. 832, 1887 i 2316, z 2020 r. poz. 1841 i 2428, z 2021 r. poz. 307, 637, 749 i 1765 oraz z 2022 r. poz. 1033.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-06
  • Data wejścia w życie: 2022-07-07
  • Data obowiązywania: 2022-07-07

Dziennik Ustaw