REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1512

USTAWA

z dnia 7 lipca 2022 r.

o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia]

W ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 640) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule ustawy ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie:

"o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego";

2) w art. 1 wyrazy "Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia" zastępuje się wyrazami "Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego";

3) w art. 2:

a) w ust. 1 wyrazy "Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia" zastępuje się wyrazami "Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego",

b) w ust. 4 po wyrazach "w kraju" dodaje się wyrazy "i za granicą";

4) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. 1. Celem działalności Centrum jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami.

2. Do zadań Centrum należy:

1) prowadzenie badań naukowych;

2) prowadzenie działalności wydawniczej;

3) upowszechnianie w Polsce i poza jej granicami wiedzy o sytuacji politycznej, historii, kulturze i dziedzictwie narodów Europy Środkowej i Wschodniej;

4) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej;

5) zwalczanie stereotypów;

6) przeciwdziałanie dezinformacji;

7) organizowanie konferencji, seminariów, wykładów oraz debat publicznych;

8) dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami;

9) prowadzenie programów stypendialnych;

10) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi.";

5) w art. 6 uchyla się pkt 2;

6) w art. 8 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "języka rosyjskiego" zastępuje się wyrazami "języka angielskiego oraz ukraińskiego lub rosyjskiego";

7) uchyla się art. 12-14;

8) w art. 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W posiedzeniach Rady Centrum mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, Dyrektor Centrum, zastępcy Dyrektora Centrum oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Centrum.";

9) w art. 20 w ust. 4 wyrazy "zadań, o których mowa" zastępuje się wyrazami "zadania, o którym mowa";

10) w art. 22 w ust. 6 wyrazy "nie wyższej niż 3%" zastępuje się wyrazami "nie wyższej niż 15%";

11) po art. 23 dodaje się art. 23a-23e w brzmieniu:

"Art. 23a. Pracownikami Centrum są pracownicy naukowi posiadający co najmniej stopień naukowy doktora lub uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Centrum oraz pracownicy niebędący pracownikami naukowymi.

Art. 23b. Pracownik naukowy jest obowiązany do prowadzenia badań naukowych oraz uczestniczenia w pracach organizacyjnych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi, a także stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Art. 23c. Wykonywanie obowiązków pracownika naukowego stanowi:

1) działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 655);

2) działalność, o której mowa w art. 22 ust. 9b pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.2)).

Art. 23d. Pracownikom naukowym Centrum przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 36 dni w danym roku kalendarzowym.

Art. 23e. W sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników Centrum, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.";

12) uchyla się art. 24;

13) po art. 24 dodaje się art. 24a w brzmieniu:

"Art. 24a. 1. Dyrektor Centrum ustanawia programy stypendialne Centrum w zakresie zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, w ramach programów stypendialnych Centrum, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1) rodzaje stypendiów,

2) osoby uprawnione do ubiegania się o przyznanie stypendium,

3) maksymalną wysokość stypendium, o którą można się ubiegać,

4) tryb przeprowadzania naboru wniosków o przyznanie stypendium,

5) kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium

- uwzględniając znaczenie osiągnięć i inicjatyw dla dialogu i porozumienia w stosunkach Polaków z narodami Europy Wschodniej, w szczególności z Ukraińcami, Białorusinami, Gruzinami, Mołdawianami i Rosjanami, a także z innymi narodami Federacji Rosyjskiej.

3. Wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność i wyższa niż dwunastokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

4. Miesięczna wysokość stypendium wypłacanego w formie świadczenia okresowego nie może być wyższa niż trzykrotność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

5. Do przyznawania stypendiów przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301) nie stosuje się.

6. Centrum finansuje stypendia ze środków z funduszu stypendialnego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3.

7. Centrum przekazuje środki finansowe w ramach programów stypendialnych na podstawie zawartej ze stypendystą umowy o przyznanie stypendium.

8. Dyrektor Centrum ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum regulamin programu stypendialnego Centrum.";

14) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej, zwanego dalej "dofinansowaniem przedsięwzięcia", może wystąpić każdy podmiot w sprawach objętych zakresem działania Centrum prowadzący niezarobkową działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwa, które jest stroną układów o stowarzyszeniu z Unią Europejską i umów z Unią Europejską o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu.".

Art. 2. [Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych]

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452) w art. 7 w ust. 2 w pkt 5b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5c w brzmieniu:

"5c) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.".

Art. 3. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.3)) w art. 21 w ust. 1 po pkt 39e dodaje się pkt 39ea w brzmieniu:

"39ea) stypendia otrzymywane w ramach programów stypendialnych Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego;".

Art. 4. [Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów]

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 oraz z 2022 r. poz. 1459) w art. 4 w pkt 57 wyrazy "dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia" zastępuje się wyrazami "dyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego".

Art. 5. [Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym]

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807, 872 i 1459) w art. 3 w ust. 1 w pkt 28 wyrazy "Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia" zastępuje się wyrazami "Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego".

Art. 6. [Przepisy przejściowe]

Zadania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, niebędące zadaniami Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, podjęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą być realizowane przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego nie dłużej niż 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7. [Postępowania w sprawie przyznania stypendiów]

1. Postępowania w sprawie przyznania stypendiów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wszczęte i niezakończone zawarciem umowy o przyznanie tego stypendium przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają zakończeniu z tym dniem.

2. Do umów o przyznanie stypendium, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Wypłaty stypendiów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, przyznanych na podstawie umów, o których mowa w ust. 2, dokonuje się ze środków Centrum Dialogu im. Juliusza Miero-szewskiego.

Art. 8. [Postępowania w sprawach udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia]

1. Postępowania w sprawie udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, wszczęte i niezakończone zawarciem umowy o dofinansowanie tego przedsięwzięcia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają zakończeniu z tym dniem.

2. Do umów o dofinansowanie przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Wypłaty dofinansowania przedsięwzięcia na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, na podstawie umów, o których mowa w ust. 2, dokonuje ze środków Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

Art. 9. [Skutki wejścia w życie niniejszej ustawy]

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego wstępuje w prawa i obowiązki Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz staje się odpowiednio stroną lub uczestnikiem:

a) umów i porozumień zawartych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

b) postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz postępowań egzekucyjnych, których stroną było Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

2) na Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego przechodzą prawa i obowiązki wynikające z decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych dotyczących Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Art. 10. [Pracownicy Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia]

Pracownicy zatrudnieni w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się pracownikami Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego.

Art. 11. [Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia]

Osoba powołana na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zajmuje stanowisko Dyrektora Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego do końca okresu, na który została powołana.

Art. 12. [Zastępca dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia]

Osoby zatrudnione na stanowisku zastępcy Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zajmują stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego na okres, na który zostały zatrudnione.

Art. 13. [Rada Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego]

Rada Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, o której mowa w art. 6 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, staje się Radą Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego i działa, w dotychczasowym składzie, do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 14. [Zniesienie Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia]

Znosi się Międzynarodową Radę Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Art. 15. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1301, 1358 i 1459.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1301, 1358 i 1459.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA