REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1579

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury]

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach:

1) anestezjologia i intensywna terapia,

2) chirurgia dziecięca,

3) chirurgia ogólna,

4) chirurgia onkologiczna,

5) choroby wewnętrzne,

6) choroby zakaźne,

7) geriatria,

8) hematologia,

9) kardiologia dziecięca,

10) medycyna paliatywna,

11) medycyna ratunkowa,

12) medycyna rodzinna,

13) neonatologia,

14) neurologia dziecięca,

15) onkologia i hematologia dziecięca,

16) onkologia kliniczna,

17) patomorfologia,

18) pediatria,

19) psychiatria,

20) psychiatria dzieci i młodzieży,

21) radioterapia onkologiczna,

22) stomatologia dziecięca

- w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 7076 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie - 7211 zł.

§ 2. [Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach medycyny innych niż wymienione w § 1]

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach medycyny innych niż wymienione w § 1 w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 6739 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie - 6942 zł.

§ 3. [Zachowanie prawa do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego]

Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury w dziedzinie ortodoncji przed dniem 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w art. 16j ust. 2b pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wysokości określonej w § 1 dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej - do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.3)

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1559 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 974 i 1352.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1218), które utraciło moc z dniem 29 czerwca 2022 r. w związku z wejściem w życie art. 2 ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1352).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-28
  • Data wejścia w życie: 2022-07-29
  • Data obowiązywania: 2022-07-29
  • Dokument traci ważność: 2023-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA