Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1672

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306 oraz z 2022 r. poz. 974 i 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Stawki opłat]

1. Stawki opłat za wykonywanie przez Inspekcję Weterynaryjną czynności, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1-12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej "ustawą", są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Stawki opłat za wykonywanie przez Inspekcję Weterynaryjną czynności polegających na badaniach próbek, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 13 ustawy, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku wykonywania czynności polegających na badaniach próbek, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 13 ustawy, innych niż czynności wskazane w załączniku nr 2 do rozporządzenia opłatę pobiera się w wysokości opłaty za badania zbliżone pod względem zużycia odczynników i pracochłonności.

§ 2. [Pobranie minimalnej opłaty]

W przypadku gdy w tym samym zakładzie sprawowano jednocześnie nadzór, o którym mowa w poz. 9 i 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia, minimalną opłatę w wysokości 112,80 zł pobiera się raz, jeżeli suma należnych opłat za ten nadzór jest niższa od tej kwoty.

§ 3. [Naliczanie opłat]

Stawki opłat określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, z wyłączeniem stawek określonych w poz. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, w przypadku gdy czynności będące podstawą naliczenia tych opłat są wykonywane:

1) między godzinami 22.00 a 6.00 - podwyższa się o 15%;

2) w dni ustawowo wolne od pracy i soboty - podwyższa się o 20%.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 388), które traci moc z dniem 11 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).

Załącznik 1. [STAWKI OPŁAT ZA WYKONYWANIE PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 UST. 1 PKT 1–12 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1672)

Załącznik nr 1

STAWKI OPŁAT ZA WYKONYWANIE PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 UST. 1 PKT 1-12 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Poz.

Rodzaj czynności

Opłata w zł

1

Kontrola zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym:


1) trwająca nie dłużej niż godzinę;

112,80

2) trwająca dłużej niż godzinę:


a) za pierwszą godzinę,

112,80

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny.

14,10

2

Kontrola produktów przeznaczonych do wywozu, handlu albo umieszczenia na rynku krajowym:


1) trwająca nie dłużej niż godzinę;

112,80

2) trwająca dłużej niż godzinę:


a) za pierwszą godzinę,

112,80

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny.

14,10

3

Przeprowadzenie kontroli urzędowych i wykonywanie innych czynności urzędowych

w przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. a, b oraz d-f i art. 65 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/625" - za przesyłkę:


1) materiału biologicznego;

56,40

2) słomy i siana;

169,20

3) produktów złożonych:


a) o wadze do 6 ton,

143,41

b) o wadze powyżej 6 ton;

369,98

4) pasz i pasz leczniczych niezawierających materiałów pochodzących z tkanek zwierząt.

169,20

4

Przeprowadzenie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w przypadku zwierząt określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 lit. b rozporządzenia 2017/625 - za przesyłkę.

56,40

5

Nadzór nad przeprowadzeniem uboju zwierząt - za:


1) sztukę bydła i zwierzę gospodarskie nieparzystokopytne,

16,6991

2) świnię,

4,5645

3) owcę lub kozę,

8,00

4) sztukę drobiu niebędącego dzikim ptakiem, o którym mowa w pkt 8,

0,0430

5) ptaka bezgrzebieniowego,

13,2144

6) zajęczaka,

0,1086

7) zwierzę kopytne dzikie utrzymywane w warunkach fermowych,

57,4861

8) dzikiego ptaka nieuznawanego za zwierzę gospodarskie, ale który jest utrzymywany tak jak zwierzęta gospodarskie, z wyłączeniem ptaków bezgrzebieniowych

0,0369

- z tym że opłata za czynności, o których mowa w pkt 1-8, nie może być niższa niż:

112,80

6

Oględziny tusz zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 853/2004", wraz z ewentualnym badaniem narządów wewnętrznych i badaniem na obecność włośni:


1) trwające nie dłużej niż godzinę;

112,80

2) trwające dłużej niż godzinę:


a) za pierwszą godzinę,

112,80

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny.

14,10

7

Badanie mięsa zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1.5 załącznika I do rozporządzenia nr 853/2004:


1) trwające nie dłużej niż godzinę;

112,80

2) trwające dłużej niż godzinę:


a) za pierwszą godzinę,

112,80

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny.

14,10

8

Nadzór nad rozbiorem mięsa - za tonę mięsa wprowadzanego do zakładu

6,00

- z tym że opłata nie może być niższa niż:

112,80

9

Nadzór nad produkcją mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie oraz produktów mięsnych - za tonę wprowadzanych do zakładu mięsa lub produktów mięsnych

6,00

- z tym że opłata nie może być niższa niż:

112,80

10

Nadzór nad porcjowaniem, pakowaniem i przepakowywaniem mięsa, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie oraz produktów mięsnych

- za tonę mięsa

6,00

- z tym że opłata nie może być niższa niż:

112,80

11

Nadzór nad:


1) punktami odbioru mleka:


a) trwający nie dłużej niż godzinę,

112,80

b) trwający dłużej niż godzinę:


- za pierwszą godzinę,

112,80

- za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny,

14,10

2) przetwórstwem mleka - za tonę produktów wprowadzonych do zakładu

0,0033

- z tym że opłata za czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, nie może być niższa niż:

112,80

12

Nadzór nad przetwórstwem, pakowaniem i przepakowywaniem jaj konsumpcyjnych oraz przetwórstwem, pakowaniem lub przepakowywaniem produktów jajecznych - za tonę jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych wprowadzonych do zakładu

0,0520

- z tym że opłata nie może być niższa niż:

112,80

13

Nadzór nad pozyskiwaniem, obróbką lub przechowywaniem materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu lub jaj i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych:


1) trwający nie dłużej niż godzinę;

112,80

2) trwający dłużej niż godzinę:


a) za pierwszą godzinę,

112,80

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny.

14,10

14

Nadzór nad pozyskiwaniem, składowaniem lub przetwarzaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych:


1) trwający nie dłużej niż godzinę;

112,80

2) trwający dłużej niż godzinę:


a) za pierwszą godzinę,

112,80

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny.

14,10

15

Nadzór nad obrotem zwierzętami, pośrednictwem w tym obrocie i przewozem zwierząt, a także nadzór nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, punktami kontroli, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt:


1) trwający nie dłużej niż godzinę;

112,80

2) trwający dłużej niż godzinę:


a) za pierwszą godzinę,

112,80

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny.

14,10

16

Nadzór nad wyładowywaniem albo pierwszą sprzedażą produktów rybołówstwa ze statków rybackich:


1) do 50 ton - za tonę,

3,86

2) powyżej 50 ton:


a) za pierwsze 50 ton,

193,00

b) za każdą następną tonę

1,93

- z tym że opłata za czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, nie może być niższa niż:

112,80

17

Nadzór nad obróbką lub przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i żab lub produktów pochodzących z ryb, skorupiaków, mięczaków i żab oraz nadzór nad wyładowywaniem produktów rybołówstwa ze statków przetwórni - za tonę produktów wprowadzanych do zakładu lub wyładowywanych ze statku przetwórni

3,86

- z tym że opłata nie może być niższa niż:

112,80

18

Nadzór nad przechowywaniem mięsa, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, mięsa oddzielonego mechanicznie, produktów mięsnych, produktów mlecznych, jaj konsumpcyjnych, produktów jajecznych, ryb, skorupiaków, mięczaków i żab oraz produktów pochodzących z ryb, skorupiaków, mięczaków i żab:


1) trwający nie dłużej niż godzinę;

112,80

2) trwający dłużej niż godzinę:


a) za pierwszą godzinę,

112,80

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny.

14,10

19

Nadzór nad działalnością związaną ze sprzedażą bezpośrednią:


1) trwający nie dłużej niż 2 godziny;

42,30

2) trwający dłużej niż 2 godziny:


a) za pierwsze 2 godziny,

42,30

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie 2 godzin.

3,53

20

Nadzór nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i transportem pasz i pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu oraz nad warunkami przechowywania lub sprzedaży tych pasz:

112,80

1) trwający nie dłużej niż godzinę;

112,80

2) trwający dłużej niż godzinę:


a) za pierwszą godzinę,

112,80

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny.

14,10

21

Nadzór nad prowadzeniem działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej:


1) trwający nie dłużej niż 2 godziny;

42,30

2) trwający dłużej niż 2 godziny:


a) za 2 godziny,

42,30

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie 2 godzin.

3,53

22

Nadzór nad porcjowaniem, pakowaniem i przepakowywaniem miodu:


1) trwający nie dłużej niż godzinę;

112,80

2) trwający dłużej niż godzinę:


a) za pierwszą godzinę,

112,80

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny.

14,10

23

Nadzór nad produkcją żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym:


1) trwający nie dłużej niż 2 godziny;

42,30

2) trwający dłużej niż 2 godziny:


a) za 2 godziny,

42,30

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie 2 godzin.

3,53

24

Nadzór nad obrotem hurtowym produktami leczniczymi weterynaryjnymi prowadzonym

w hurtowniach farmaceutycznych tych produktów:


1) trwający nie dłużej niż godzinę;

112,80

2) trwający dłużej niż godzinę:


a) za pierwszą godzinę,

112,80

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny.

14,10

25

Nadzór nad obrotem detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi prowadzonym w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz nad ilością produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych w tych zakładach:


1) trwający nie dłużej niż godzinę;

112,80

2) trwający dłużej niż godzinę:


a) za pierwszą godzinę,

112,80

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny.

14,10

26

Nadzór nad obrotem detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które są wydawane bez przepisu lekarza, sprawowanym u przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie po zgłoszeniu wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii:


1) trwający nie dłużej niż godzinę;

112,80

2) trwający dłużej niż godzinę:


a) za pierwszą godzinę,

112,80

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny.

14,10

27

Nadzór nad produkcją wysoko rafinowanego siarczanu chondroityny, kwasu hialuronowego, innych produktów z hydrolizowanych cząstek, chitozanu, glukozaminy, podpuszczki, karuku i aminokwasów:


1) trwający nie dłużej niż godzinę;

112,80

2) trwający dłużej niż godzinę:


a) za pierwszą godzinę,

112,80

b) za każde rozpoczęte 15 minut po upływie pierwszej godziny.

14,10

28

Nadzór nad produkcją żelatyny i kolagenu - za tonę surowca do produkcji

2,2715

- z tym że opłata nie może być niższa niż:

112,80

29

Kontrola statku rybackiego, w tym statku chłodni, statku zamrażalni i statku przetwórni - za każdą rozpoczętą godzinę nadzoru.

112,80

30

Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 25a ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306, z późn. zm.).

195,14

31

Złożenie wniosku o wydanie zatwierdzenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572).

63,82

32

Złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu technologicznego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753, z późn. zm.):


1) zakładu przetwórstwa mleka, w którym maksymalna tygodniowa zdolność produkcyjna ma wynosić nie więcej niż 5 ton;

129,48

2) zakładu pakowania, o którym mowa w ust. 5.4 załącznika I do rozporządzenia nr 853/2004, w którym maksymalna tygodniowa zdolność produkcyjna ma wynosić nie więcej niż 5 ton;

129,48

3) punktu skupu mleka;

129,48

4) zakładu innego niż zakłady określone w pkt 1-3.

587,95

33

Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, o zatwierdzenie:


1) rzeźni, w której maksymalna tygodniowa zdolność produkcyjna wynosi powyżej:

a) 20 jednostek przeliczeniowych, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, zwierząt gospodarskich kopytnych lub kopytnych zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,

b) 3000 sztuk drobiu,

c) 100 sztuk ptaków bezgrzebieniowych,

d) 3000 sztuk zajęczaków, nutrii, dzikiego ptactwa nieuznawanego za zwierzęta gospodarskie, ale które jest utrzymywane tak jak zwierzęta gospodarskie,

z wyłączeniem ptaków bezgrzebieniowych;

1088,82

2) zakładu rozbioru mięsa, zakładu obróbki dziczyzny, zakładu mielenia mięsa, zakładu produkującego surowe wyroby mięsne, zakładu mechanicznego odkostniania mięsa, a także zakładu przetwórstwa mięsa, w których maksymalna tygodniowa zdolność produkcyjna ma wynosić powyżej 5 ton mięsa bez kości lub równoważną ilość mięsa z kością;

1088,82

3) zakładu zajmującego się świeżymi rybami, zakładu przetwórstwa produktów rybołówstwa, zakładu mechanicznego odkostniania produktów rybołówstwa oraz zakładu wysyłki i zakładu oczyszczania żywych mięczaków dwuskorupowych,

w których maksymalna tygodniowa zdolność produkcyjna ma wynosić powyżej 5 ton;

1088,82

4) zakładu przetwarzającego żelatynę i kolagen;

1088,82

5) zakładu innego niż zakłady określone w pkt 1-4.

366,66

34

Złożenie wniosku o nadanie zakładowi uprawnienia, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

365,66

35

Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2021 r. poz. 278, z późn. zm.).

169,20

36

Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia weterynaryjnego na przywóz przesyłki:


1) zwierząt zawierającej:


a) do 100 gatunków zwierząt,

173,90

b) od 101 do 300 gatunków zwierząt,

408,90

c) powyżej 300 gatunków zwierząt;

761,40

2) próbek badawczych i diagnostycznych zawierających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne;

544,71

3) innych produktów niż produkty określone w pkt 2.

112,80

37

Złożenie wniosku o wydanie świadectwa zatwierdzenia środka transportu przeznaczonego do długotrwałego transportu zwierząt.

300,00

38

Wydanie decyzji, o której mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania

o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającego rozporządzenie (WE)

nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 1).

112,80

39

Kontrola urzędowa, o której mowa w art. 79 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/625.

436,16

40

Kontrola urzędowa, o której mowa w art. 79 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/625:


1) rzeźni;

2) zakładu rozbioru mięsa, zakładu obróbki dziczyzny, zakładu mielenia mięsa, zakładu produkującego surowe wyroby mięsne, zakładu mechanicznego odkostniania mięsa

3) zakładu zajmującego się świeżymi rybami, zakładu przetwórstwa produktów rybołówstwa, zakładu mechanicznego odkostniania produktów rybołówstwa oraz zakładu wysyłki i zakładu oczyszczania żywych mięczaków dwuskorupowych;

4) zakładu przetwórstwa mleka;

5) zakładu pakowania jaj;

6) zakładu produkcji jaj płynnych i zakładu przetwórstwa jaj;

7) innego zakładu zatwierdzonego;

8) zakładu, który podlega rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE)

i zakładu przetwórstwa mięsa;

nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), z wyłączeniem ferm jaj konsumpcyjnych, podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny lub podmiotu prowadzącego sprzedaż bezpośrednią;

351,88

9) zakładu prowadzącego działalność w zakresie pasz;

154,54

10) zakładu prowadzącego działalność w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;

165,15

11) działalności polegającej na obrocie zwierzętami, pośrednictwie w tym obrocie lub skupie zwierząt, działalności polegającej na przewozie zwierząt, a także kontrola miejsc gromadzenia zwierząt, punktu kontroli, targowiska;

178,15

12) centrum pozyskiwania i przechowywania nasienia, zespołu pozyskiwania i produkcji zarodków, punktu kopulacyjnego;

167,57

13) zakładu drobiu;

348,14

14) schroniska dla zwierząt;

169,50


15) miejsca chowu lub hodowli zwierząt akwakultury;

188,13

16) miejsca chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie, w tym jeleniowatych;

200,28

17) gospodarstwa utrzymującego zwierzęta gospodarskie w celu wprowadzania tych zwierząt lub produktów z tych zwierząt lub od tych zwierząt na rynek - w przypadku gospodarstwa utrzymującego:


a) drób,

221,05

b) bydło,

205,83

c) świnie,

172,87

d) pozostałe zwierzęta;

212,71

18) obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub ilości stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych;

645,44

19) wytwarzania lub wprowadzania do obrotu pasz leczniczych lub produktów pośrednich lub dystrybucji pasz leczniczych;

645,44

20) inne kontrole urzędowe niż kontrole określone w pkt 1-19.

112,80

41

Kontrola oczyszczania lub odkażania środków transportu używanych do przewozu zwierząt gospodarskich powracających na terytorium Unii Europejskiej z państw trzecich - nakazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1421, z późn. zm.).

57,14

42

Kontrola środków transportu, o których mowa w art. 44 ust. 4 lit. a rozporządzenia 2017/625.

57,14

Załącznik 2. [STAWKI OPŁAT ZA WYKONYWANIE PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA BADANIACH PRÓBEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 UST. 1 PKT 13 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ]

Załącznik nr 2

STAWKI OPŁAT ZA WYKONYWANIE PRZEZ INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA BADANIACH PRÓBEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 UST. 1 PKT 13 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Poz.

Rodzaj badania

Opłata w zł

1

Badania żywności:


1) badanie mikrobiologiczne produktów pochodzenia zwierzęcego;

149,60

2) badanie chemiczne żywności pochodzenia zwierzęcego.

434,28

2

Badania zwierząt:


1) badanie histopatologiczne;

145,78

2) badanie sekcyjne zwierzęcia:


a) psów i innych dużych ssaków,

248,16

b) innych zwierząt niewymienionych w lit. a;

46,53

3) oznaczanie antybiotykooporności szczepu bakteryjnego;

62,04

4) badanie mikrobiologiczne materiału klinicznego pochodzącego od zwierząt (bez antybiogramu);

77,55

5) badanie parazytologiczne;

63,32

6) badanie techniką PCR (badanie puli);

93,06

7) badanie metodą hodowli komórkowej;

308,58

8) badanie metodą immunodyfuzji;

62,04

9) badanie metodą ELISA pobranych próbek podczas jednego próbkobrania:


a) nie więcej niż dwóch próbek,

40,00

b) trzeciej i każdej następnej próbki - za próbkę;

18,61

10) badanie metodą OWD.

104,73

3

Badania pasz, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych:


1) liczba Enterobacteriaceae;

91,27

2) obecność pałeczek Salmonella spp.;

92,57

3) obecność przetworzonego białka zwierzęcego;

217,33

4) ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych;

76,12

5) wilgotność i zawartość innych substancji lotnych;

147,99

6) zawartość azotu - zawartość białka ogólnego z obliczeń;

227,14

7) zawartość popiołu surowego;

158,29

8) zawartość tłuszczu surowego;

198,06

9) liczba Clostridium perfringens;

55,20


10) obecność kokcydiostatyki - monenzyna, salinomycyna, narazyna;

157,23

11) obecność substancji przeciwbakteryjnych;

155,10

12) obecność DNA modyfikacji genetycznych;

60,63

13) ekstrakcja DNA roślinnego;

305,37

14) ocena homogeniczności (jednorodności) mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania wybranego składnika;

496,32

15) oznaczanie zawartości włókna surowego;

310,20

16) makroelementy - zawartość wapnia (Ca), potasu (K), magnezu (Mg) i sodu (Na);

341,22

17) zawartość fosforu (P);

328,01

18) mikroelementy - zawartość manganu (Mn), miedzi (Cu), żelaza (Fe) i cynku (Zn);

288,49

19) metale toksyczne - zawartość:


a) rtęci (Hg),

162,03

b) kadmu (Cd), ołowiu (Pb),

236,34

c) arsenu (As);

473,93

20) zawartość kobaltu (Co);

232,10

21) zawartość molibdenu (Mo);

232,10

22) zawartość selenu (Se);

486,57

23) zawartość azotynów;

178,03

24) zawartość fipronilu;

168,14

25) oznaczanie pestycydów;

1239,77

26) zawartość mykotoksyn;

398,62

27) zawartość mocznika;

272,98

28) obecność niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu;

162,37

29) obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących w 0,0001 g [N].

100,07

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-09
  • Data wejścia w życie: 2022-08-11
  • Data obowiązywania: 2022-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw