REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1684

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 306 oraz z 2022 r. poz. 974 i 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wynagrodzenie]

1. Lekarzom weterynarii niebędącym pracownikami powiatowego inspektoratu weterynarii oraz lekarzom weterynarii niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii, a także podmiotom prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt, z którymi została zawarta umowa, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej "ustawą", za wykonywanie czynności wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej według stawek określonych w załączniku do rozporządzenia, a w przypadku wykonywania czynności niewymienionych w tym załączniku - w wysokości 68 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy oraz 17 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut pracy, z tym że gdy te czynności są wykonywane:

1) między godzinami 22.00 a 6.00 - wynagrodzenie jest podwyższane o 15%;

2) w dni ustawowo wolne od pracy i soboty - wynagrodzenie jest podwyższane o 20%.

2. Lekarzom weterynarii, o których mowa w ust. 1, przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów użytych w związku z wykonywaniem czynności wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a-c oraz j ustawy produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych.

3. Lekarzom weterynarii wyznaczonym do wykonywania czynności, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oraz zwrot udokumentowanych kosztów, o którym mowa w ust. 2.

4. Zwrot udokumentowanych kosztów, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii zapewnił produkty lecznicze weterynaryjne lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania czynności.

5. W przypadku wstrzymania uboju zwierząt z uwagi na zagrożenie zdrowia publicznego lub zdrowia lub dobrostanu zwierząt lub z przyczyn technicznych lub organizacyjnych leżących po stronie podmiotu prowadzącego rzeźnię wynagrodzenie za wykonywanie czynności, o których mowa w poz. 7 załącznika do rozporządzenia, jest podwyższane o 68 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy oraz o 17 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut pracy, w których ubój był wstrzymany.

§ 2. [Wynagrodzenie]

1. Osobom, które powiatowy lekarz weterynarii wyznaczył jako urzędowych pracowników pomocniczych w rozumieniu art. 3 pkt 49 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/625", do wykonywania czynności określonych w art. 18 ust. 2 i 4 rozporządzenia 2017/625, pracownikom wyznaczonym przez właściwe organy w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącego szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzenia kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, str. 1, z późn. zm.3)) do wykonywania kontroli urzędowych, o których mowa w art. 18 ust. 7 lit. i rozporządzenia 2017/625, oraz osobom wyznaczonym do wykonywania czynności o charakterze pomocniczym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 1 ustawy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 45 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy oraz 11,25 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut pracy, z tym że gdy te czynności są wykonywane:

1) między godzinami 22.00 a 6.00 - w wysokości 51,75 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy oraz 12,94 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut pracy;

2) w dni ustawowo wolne od pracy i soboty - w wysokości 54 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy oraz 13,50 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut pracy.

2. Osobom wyznaczonym do wykonywania czynności o charakterze pomocniczym mających na celu poskramianie zwierząt, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 1 ustawy, za każdą godzinę pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 3. [Czynności, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy]

Lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wykonującym czynności, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, za wykonywanie czynności:

1) o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy - przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, a w przypadku gdy powiatowy lekarz weterynarii nie zapewnił produktów leczniczych weterynaryjnych lub wyrobów medycznych niezbędnych do wykonania czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a-c oraz j ustawy - zwrot udokumentowanych kosztów, o którym mowa w § 1 ust. 2;

2) określonych w art. 18 ust. 2 i 4 rozporządzenia 2017/625, kontroli urzędowych, o których mowa w art. 18 ust. 7 lit. i rozporządzenia 2017/625, oraz czynności o charakterze pomocniczym innych niż czynności o charakterze pomocniczym mające na celu poskramianie zwierząt określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 1 ustawy - przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1;

3) o charakterze pomocniczym mających na celu poskramianie zwierząt, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 1 ustawy - przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 4. [Wypłaty wynagrodzeń]

Wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2, oraz zwrotu udokumentowanych kosztów, o którym mowa w § 1 ust. 2, dokonuje się po uprzednim zatwierdzeniu rachunków przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, który wyznaczył osobę do wykonywania danej czynności.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Bartosik


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 307 z 01.09.2021, str. 1.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. poz. 129 oraz z 2019 r. poz. 2340), które traci moc z dniem 11 sierpnia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1570).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ STAWEK WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ LEKARZY WETERYNARII I INNE OSOBY WYZNACZONE PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1684)

WYSOKOŚĆ STAWEK WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ LEKARZY WETERYNARII I INNE OSOBY WYZNACZONE PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Poz.

Rodzaj czynności

Stawka w zł

1

2

3

1

Przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych - od sztuki:

1) konia, bydła i innego dużego zwierzęcia (wolno żyjącego)

200

2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia, psa średniej i dużej wielkości, płodów tych zwierząt oraz strusia dorosłego

80

3) prosięcia, jagnięcia, psa małej wielkości, kota, mięsożernego zwierzęcia futerkowego, płodów tych zwierząt oraz strusia młodego

50

4) małego zwierzęcia futerkowego i zwierzęcia laboratoryjnego

29,28

5) drobiu do dwóch tygodni życia

5

6) drobiu powyżej dwóch tygodni życia

10

7) ryby o wadze jednostkowej:

a) do 100 g

5

b) od 100 do 250 g

7

c) od 250 g

10

z tym że wynagrodzenie za czynność nie może być niższe od

34

2

Obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę - wymagane badania wraz z wydaniem zaświadczeń - od zwierzęcia:

1) przebywającego w zakładzie leczniczym dla zwierząt - obejmująca pełne utrzymanie tego zwierzęcia

400

2) doprowadzanego na badania do zakładu leczniczego dla zwierząt

200

3) poza zakładem leczniczym dla zwierząt

300

3

Badanie mięsa na obecność włośni przeprowadzane poza rzeźnią lub zakładem obróbki dziczyzny

127,5

4

Badanie alergiczne:

1) ssaka (tuberkulinizacja, maleinizacja) za:

a) pierwszą sztukę w stadzie

23,4

b) każde zwierzę w stadzie od 2 do 5 sztuk

11,7

c) każde następne zwierzę w stadzie powyżej 5 sztuk

9,36

2) ptaka - od sztuki

2,064

z tym że wynagrodzenie za czynność nie może być niższe od

34

5

Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych od zwierzęcia - bez względu na liczbę kierunków przeprowadzanych badań:

1) ssaka:

a) krwi lub mleka za:

- pierwszą sztukę w stadzie

23,4

- każde zwierzę w stadzie od 2 do 5 sztuk

7,02

- każde zwierzę w stadzie powyżej 5 sztuk

5,304

b) wymazu

2,112

c) wypłuczyn z worka napletkowego

23,412

2) ptaka:

a) krwi

0,852

b) wymazu

1,008

z tym że wynagrodzenie za czynność nie może być niższe od

34

6

Pobieranie próbek krwi od ptaka wraz z badaniem tych próbek metodą płytkową - od sztuki

1,224

z tym że wynagrodzenie za czynność nie może być niższe od

34

7

Nadzór nad ubojem zwierząt w rzeźniach, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt - od sztuki:

1) bydła

12,10

2) zwierzęcia gospodarskiego nieparzystokopytnego

12,00

3) świni

4,48

4) owcy lub kozy

2,00

5) drobiu niebędącego dzikim ptakiem, o którym mowa w pkt 9, o ciężarze:

a) poniżej 5 kg

0,0500

b) od 5 kg

0,0979

6) zajęczaka

0,0555

7) kopytnego zwierzęcia dzikiego utrzymywanego w warunkach fermowych

11,00

8) ptaka bezgrzebieniowego

9,00

9) dzikiego ptaka niebędącego zwierzęciem gospodarskim, ale utrzymywanego tak jak zwierzęta gospodarskie, z wyłączeniem ptaków bezgrzebieniowych

0,0665

z tym że wynagrodzenie za rozpoczęty nadzór nie może być niższe od

68

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-10
  • Data wejścia w życie: 2022-08-11
  • Data obowiązywania: 2022-08-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA