REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1830

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1.]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu" objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „wsparciem", a także podmiot udzielający wsparcia.

§ 2. [Przeznaczenie wsparcia]

Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

§ 3. [Podmioty objęte wsparciem]

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

1) jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;

2) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);

3) jest pełnoletnia.

§ 4. [Przedsięwzięcia objęte wsparciem]

1. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

1) które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem;

2) których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;

3) które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku.

2. Wsparcia udziela się zgodnie z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

3. Wsparcia udziela się, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

§ 5. [Wsparcie w formie pomocy publicznej]

Wsparcie stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.2)) oraz przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

§ 6. [Poziom udzielonego wsparcia]

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 40% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

§ 7. [Forma udzielenia wsparcia]

1. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

2. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.

§ 8. [Podmiot udzielający wsparcia]

Podmiotem udzielającym wsparcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją".

§ 9. [Wniosek o objęcie wsparciem]

1. Wsparcia udziela się na wniosek o objęcie wsparciem.

2. Wniosek o objęcie wsparciem zawiera:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy;

3) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

4) numer paszportu wnioskodawcy - w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

6) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy, o ile został nadany;

7) numer identyfikacyjny nadany wnioskodawcy w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

8) informację, czy wnioskodawca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej;

9) inne informacje niezbędne do udzielenia wsparcia niebędące danymi osobowymi.

3. Do wniosku o objęcie wsparciem dołącza się dokumenty i oświadczenia niezbędne do udzielenia wsparcia wymienione w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

4. Wniosek o objęcie wsparciem składa się w terminie wskazanym w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

5. Agencja podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków.

6. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, podaje się regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

§ 10. [Udostępnienie formularza wniosku o objęcie wsparciem]

Agencja udostępnia za pomocą systemu teleinformatycznego formularz wniosku o objęcie wsparciem zawierający w szczególności listę niezbędnych załączników oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń i wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o objęcie wsparciem.

§ 11. [Składanie wniosku o objęcie wsparciem]

1. Wniosek o objęcie wsparciem składa się za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji.

2. W przypadku złożenia wniosku o objęcie wsparciem Agencja informuje wnioskodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji o wpłynięciu tego wniosku.

§ 12. [Postępowanie w przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach naboru więcej niż jednego wniosku o objęcie wsparciem w odniesieniu do tego samego budynku]

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach naboru więcej niż jednego wniosku o objęcie wsparciem w odniesieniu do tego samego budynku, na którym wymieniane będzie pokrycie dachu, Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy do Agencji. Pozostałe wnioski o objęcie wsparciem tego samego wnioskodawcy w odniesieniu do tego samego budynku, na którym wymieniane będzie pokrycie dachu, Agencja pozostawia bez rozpatrzenia.

§ 13. [Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie]

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia zobowiązań określonych w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 48 z 20.02.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 414 z 09.12.2020, str. 15.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA