Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1997

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Góry Słonne (PLH180013)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 i 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Góry Słonne]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Góry Słonne (PLH1800132)), obejmujący obszar 46 060,40 ha, położony w województwie podkarpackim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/223 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 845) (Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 79) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GÓRY SŁONNE (PLH180013)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1997)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GÓRY SŁONNE (PLH180013)

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GORY SŁONNE (PLH180013)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GORY SŁONNE (PLH180013)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GÓRY SŁONNE (PLH180013)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GÓRY SŁONNE (PLH180013)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

2

3220

Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków

3

6230

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)

4

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

5

7220

Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

6

8220

Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

7

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

8

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

9

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

10

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

11

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GÓRY SŁONNE (PLH180013)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GÓRY SŁONNE (PLH180013)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

bezlist okrywowy

Buxbaumia viridis

2

widłoząb zielony

Dicranum viride

 

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GÓRY SŁONNE (PLH180013)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA GÓRY SŁONNE (PLH180013)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

biegacz Zawadzkiego

Carabus zawadzkii

osiadła

2

biegacz urozmaicony

Carabus variolosus

osiadła

3

brzanka

Barbus meridionalis

osiadła

4

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

5

głowacz białopłetwy

Cottus gobio

osiadła

6

kiełb Kesslera

Gobio kessleri

osiadła

7

koza złotawa

Sabanejewia aurata

osiadła

8

krasopani hera

Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria

osiadła

9

kumak górski

Bombina variegata

osiadła

10

minóg strumieniowy

Lampetra planeri

osiadła

11

minóg ukraiński

Eudontomyzon mariae

osiadła

12

niedźwiedź brunatny

Ursus arctos

osiadła

13

ponurek Schneidera

Boros schneideri

osiadła

14

ryś

Lynx lynx

osiadła

15

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

osiadła

16

traszka karpacka

Triturus montandoni

osiadła

17

wilk

Canis lupus

osiadła

18

wydra

Lutra lutra

osiadła

19

zagłębek bruzdkowany

Rhysodes sulcatus

osiadła

20

zgniotek cynobrowy

Cucujus cinnaberinus

osiadła

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-27
  • Data wejścia w życie: 2022-10-12
  • Data obowiązywania: 2022-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw