Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2011

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za 2022 r.2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2022 r. poz. 387 i 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Podmioty otrzymujące zaliczkę]

Podmiotowi, który w 2022 r. złożył wniosek o wypłatę pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wypłaca się zaliczki na poczet wypłaty tej pomocy w wysokości stanowiącej iloczyn 85% stawek premii zalesieniowej oraz obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnych, o których mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.3)), jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy.

§ 2. [Zaliczka na poczet wypłaty finansowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013]

Zaliczki na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wypłaca się:

1) w przypadku gdy został spełniony warunek określony w art. 75 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1;

2) do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i budżecie państwa na realizację wspólnej polityki rolnej;

3) od dnia 17 października 2022 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2022 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1352 z dnia 3 sierpnia 2022 r. ustanawiającego, odnośnie do roku 2022, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz z tytułu środków obszarowych i działań związanych ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 204 z 04.08.2022, str. 1).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 83, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-28
  • Data wejścia w życie: 2022-10-17
  • Data obowiązywania: 2022-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw