REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2049

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 28 września 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 24 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz „Duplikat", a na końcu dokumentu dodać wyrazy „oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć odciskiem pieczęci urzędowej odpowiednio szkoły, okręgowej komisji egzaminacyjnej lub kuratora oświaty. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii absolwenta.

4. Jeżeli szkoła, okręgowa komisja egzaminacyjna lub kurator oświaty posiada odpowiednio dokumentację przebiegu nauczania, dokumentację egzaminu ósmoklasisty, sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w sześcioletniej szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminów eksternistycznych, egzaminu dojrzałości lub dokumenty stanowiące podstawę wydania odpowiednio dyplomu lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie określono wzoru świadectwa, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia, zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w sześcioletniej szkole podstawowej lub zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, który byłby zgodny z wzorem obowiązującym w dniu wydania oryginału tego dokumentu, duplikat wydaje się na poddruku duplikatu według wzoru odpowiednio nr 75, 75a lub 75b określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przygotowanym przez szkołę, okręgową komisję egzaminacyjną lub kuratora oświaty, na którym umieszcza się informacje zgodne z treścią oryginału dokumentu.

5. Jeżeli o wydanie duplikatu dyplomu lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ubiega się osoba posiadająca dokumenty stanowiące podstawę wydania odpowiednio dyplomu lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie określono wzoru dyplomu lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który byłby zgodny z wzorem obowiązującym w dniu wydania oryginału tego dokumentu, duplikat wydaje się na poddruku duplikatu według wzoru nr 75 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przygotowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną, na którym umieszcza się informacje zgodne z treścią oryginału dyplomu lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Duplikaty świadectw, z wyjątkiem duplikatu świadectwa dojrzałości i aneksu do świadectwa dojrzałości, drukuje się na papierze zadrukowanym tłem giloszowym w kolorze szarym Pantone Cool Gray 3 C. Duplikat świadectwa dojrzałości i aneksu do świadectwa dojrzałości drukuje się na papierze zadrukowanym tłem giloszowym według wzoru nr 75b określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.";

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części VI „Duplikat":

a) pozycje dotyczące wzorów nr 75 i 75a otrzymują brzmienie:

75

MEN-I/75

dwustronicowy poddruk duplikatu, o którym mowa w § 24 ust. 4 i 5 rozporządzenia, z tym że wzoru nr 75 nie stosuje się do duplikatu świadectwa dojrzałości i aneksu do świadectwa dojrzałości

75a

MEN-I/75a

czterostronicowy poddruk duplikatu, o którym mowa w § 24 ust. 4 rozporządzenia, z tym że wzoru nr 75a nie stosuje się do duplikatu świadectwa dojrzałości i aneksu do świadectwa dojrzałości

b) po pozycji dotyczącej wzoru nr 75a dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 75b w brzmieniu:

75b

MEN - I/75b

czterostronicowy poddruk duplikatu świadectwa dojrzałości i aneksu do świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 24 ust. 4 rozporządzenia


4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia po wzorze nr 75a dodaje się wzór nr 75b określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 8 do rozporządzenia po części I dodaje się część Ia w brzmieniu:

„Ia. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dokumentów publicznych kategorii drugiej: duplikat świadectwa dojrzałości i aneksu do świadectwa dojrzałości (wzór nr 75b określony w załączniku nr 3).

1. Zabezpieczenia w papierze:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie);

3) znak wodny dwutonowy;

4) włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym i jednocześnie wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym;

5) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle dziennym;

6) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym.

2. Zabezpieczenia w druku:

1) awers - strona zawierająca dane personalne:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

c) mikrodruki,

d) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

e) element graficzny wykonany farbą antykseryczną;

2) rewers - strony zawierające dane inne niż dane personalne:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

c) mikrodruki,

d) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

3. Personalizacja dokumentu wykonywana z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

4. Oznaczenie indywidualne wykonane w technice typografii przy zastosowaniu farby specjalnej, aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym, przez producenta blankietów na pierwszej stronie blankietu, w prawej dolnej jego części.

5. Na oznaczenie indywidualne składają się dwie litery i siedem cyfr.

6. Obok oznaczenia indywidualnego, z lewej jego strony, producent blankietu umieszcza skrót nazwy producenta blankietu dokumentu publicznego, według schematu:

1) od czterech do siedmiu liter oznaczających skrót nazwy producenta,

2) cztery cyfry oznaczające rok produkcji blankietu

- przy czym skrót nazwy producenta oraz rok produkcji jest wykonany w technice offsetowej.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 28 września 2022 r. (Dz. U. poz. 2049)Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-10-05
  • Data wejścia w życie: 2022-10-06
  • Data obowiązywania: 2022-10-06
  • Dokument traci ważność: 2023-06-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA