REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2164

USTAWA

z dnia 15 września 2022 r.

o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych]

W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) pustostan - niezamieszkały lub nieużytkowany na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej albo z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej, lub na cele publiczne budynek, który:

a) nie spełnia warunków technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783 i 1846), lub

b) został wyłączony w całości z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny, lub

c) jest przewidziany do rozbiórki.";

2) w art. 16a:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 29d ust. 13 i art. 29q ust. 1 niniejszej ustawy, oraz w art. 209 ust. 1 i 11 ustawy, o której mowa w pkt 1;",

b) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) koszty utrzymania i uruchomienia systemu, o którym mowa w art. 29j;

2b) dofinansowanie lub finansowanie funkcjonowania Koordynatora Szerokopasmowego, o którym mowa w art. 29p ust. 1;",

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dysponent Funduszu może, w drodze zarządzenia, powierzyć jednostce organizacyjnej mu podległej lub przez niego nadzorowanej wykonywanie w jego imieniu zadań w zakresie udzielania wsparcia lub obsługi Funduszu, w szczególności dysponowanie rachunkiem Funduszu, prowadzenie naborów wniosków o udzielenie wsparcia, zawieranie umów o udzielenie wsparcia, dokonywanie wypłat z rachunku Funduszu na rzecz beneficjentów, kontrolowanie i rozliczanie udzielonego wsparcia oraz dochodzenie zwrotu środków Funduszu.";

3) po rozdziale 2b dodaje się rozdział 2c w brzmieniu:

„Rozdział 2c

System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego

Art. 29j. System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego, zwany dalej „SIDUSIS", jest publiczną bazą danych, prowadzoną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierającą informacje o punktach adresowych, w których:

1) jest możliwe świadczenie,

2) jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych,

3) w ciągu 3 lat jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji ze środków prywatnych

- za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Art. 29k. 1. W celu prezentowania w SIDUSIS informacji, o których mowa w art. 29j pkt 1, podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2, przekazują do SIDUSIS informacje o:

1) podmiocie dostarczającym usługę,

2) rodzaju usługi - detalicznej lub hurtowej,

3) maksymalnej przepustowości oferowanej usługi,

4) medium transmisyjnym infrastruktury telekomunikacyjnej,

5) danych kontaktowych przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w pkt 1, umożliwiających zamówienie usługi,

6) adresie strony internetowej zawierającej ofertę z cennikiem

- oraz aktualizują je albo przekazują oświadczenie o aktualności dotychczas przekazanych informacji do 10. dnia kolejnego miesiąca, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego - w przypadku podmiotu będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą lub umożliwiającego świadczenie za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu w nie więcej niż 50 000 punktach adresowych, lub w każdy piątek, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy w drugi kolejny dzień roboczy - w przypadku podmiotu, który umożliwia świadczenie za pomocą stacjonarnych lub publicznych ruchomych sieci telekomunikacyjnych usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu w nie mniej niż 50 000 punktach adresowych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym usług detalicznych, przekazuje się odrębnie dla punktów adresowych, w których dostarczenie usługi, o której mowa w art. 29j, nie wymaga od podmiotu przeprowadzenia inwestycji związanej z pozyskaniem dodatkowych zgód i zezwoleń innych niż udzielanych przez użytkownika końcowego zainteresowanego korzystaniem z usługi oraz:

1) nie wymaga albo

2) wymaga

- od tego podmiotu weryfikacji kosztu lub skomplikowania lub czasu przeprowadzenia prac przyłączeniowych do lokalizacji użytkownika końcowego, innej niż dokonywanej w momencie bezpośrednio poprzedzającym prace przyłączeniowe, lub przeprowadzenia tych prac, których koszt lub skomplikowanie lub czas wykonania mogą być wyższe niż przeciętne koszty lub skomplikowanie lub czas wykonania prac przyłączeniowych na rynku telekomunikacyjnym.

3. W celu prezentowania w SIDUSIS informacji, o których mowa w art. 29j pkt 2, SIDUSIS umożliwia wymianę informacji między bazami danych o przebiegu realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych zapewniających możliwość świadczenia usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.

4. W celu prezentowania w SIDUSIS informacji, o których mowa w art. 29j pkt 3, podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2, przekazują do SIDUSIS informacje o:

1) podmiocie planującym lub realizującym inwestycję,

2) rodzaju usługi, jaka będzie świadczona po ukończeniu realizacji inwestycji - detalicznej lub hurtowej,

3) maksymalnej przepustowości usług, które będą świadczone,

4) medium transmisyjnym infrastruktury telekomunikacyjnej planowanej w ramach inwestycji,

5) danych kontaktowych przedstawiciela podmiotu, o którym mowa w pkt 1,

6) planowanym terminie rozpoczęcia świadczenia usług, o których mowa w pkt 2

- oraz aktualizują je do 10. dnia kolejnego miesiąca, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego, albo przekazują w tym terminie oświadczenie o aktualności dotychczas przekazanych informacji.

5. Podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2, które nie umożliwiają świadczenia usług transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu lub nie planują realizacji inwestycji finansowanych ze środków prywatnych zapewniających możliwość świadczenia tych usług, przekazują do SIDUSIS oświadczenie w tej sprawie. Oświadczenie to pozostaje w mocy do czasu zmiany stanu faktycznego w zakresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 5, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa do czasu, kiedy planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, jest dłuższy niż 6 miesięcy od dnia przekazania informacji o planowanej inwestycji lub o aktualności dotychczas przekazanych informacji.

Art. 29l. 1. SIDUSIS jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, który zapewnia gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, art. 29j oraz art. 29k ust. 1 i 4, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju.

2. SIDUSIS zapewnia publiczny, nieodpłatny dostęp do informacji, o których mowa w art. 29j oraz art. 29k ust. 1 i 4, z wyjątkiem art. 29k ust. 6.

3. SIDUSIS zapewnia:

1) bezpośrednie wprowadzanie informacji, o których mowa w art. 29j, art. 29k ust. 1 i 4, oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 29k ust. 5, a także ich aktualizowanie za pomocą formularzy elektronicznych przez stronę internetową SIDUSIS;

2) identyfikację osoby lub podmiotu wprowadzającego lub aktualizującego informacje, o których mowa w art. 29j, art. 29k ust. 1 i 4, lub przekazującego oświadczenie, o którym mowa w art. 29k ust. 5;

3) przetwarzanie informacji, o których mowa w art. 29j, art. 29k ust. 1 i 4, oraz wynikających z czynności, o których mowa w ust. 4, w tym wykonywanie analiz oraz agregację tych informacji.

4. SIDUSIS umożliwia za pomocą formularzy elektronicznych:

1) oznaczanie budynków jako pustostanów,

2) zgłoszenie zapotrzebowania w danym punkcie adresowym na usługę stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu,

3) weryfikację i potwierdzenie zgodności informacji zgromadzonych w SIDUSIS ze stanem faktycznym w zakresie informacji, o których mowa w art. 29j pkt 1

- oraz przekazanie danych kontaktowych osoby dokonującej tej czynności.

5. W przypadku gdy zgłoszone zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dotyczy nieruchomości, na której możliwe jest świadczenie detalicznej usługi transmisji danych zapewniającej stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, SIDUSIS umożliwia wysłanie automatycznego powiadomienia, zawierającego dane kontaktowe zgłaszającego, o takim zapotrzebowaniu do podmiotu, o którym mowa w art. 29k ust. 1 pkt 1.

6. Zgłaszający, występujący w imieniu własnym lub w imieniu podmiotu dokonującego czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3, składa oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że przekazane informacje są zgodne z prawdą.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

7. Lokalizowanie przestrzenne, wprowadzanie oraz aktualizacja informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1 oraz art. 29j, następuje w oparciu o informacje pochodzące z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 4 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Art. 29m. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie SIDUSIS, w tym:

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do SIDUSIS;

2) zapewnia integralność danych w SIDUSIS;

3) zapewnia dostępność SIDUSIS dla podmiotów przetwarzających dane w tym systemie;

4) przeciwdziała uszkodzeniom SIDUSIS;

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;

6) określa zasady zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych;

7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w SIDUSIS.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych przetwarzanych w SIDUSIS.

3. Korzystanie z SIDUSIS w celu wprowadzania informacji, o których mowa w art. 29j, art. 29k ust. 1 i 4, oraz oświadczeń, o których mowa w art. 29k ust. 5, wymaga utworzenia w tym systemie konta stanowiącego wydzieloną część tego systemu, zawierającą zbiór danych identyfikujących użytkownika z przyporządkowanymi zasobami tego systemu.

4. W SIDUSIS gromadzone są następujące informacje identyfikujące użytkownika posiadającego konto:

1) nazwa podmiotu w imieniu którego użytkownik dokonuje czynności lub przekazuje informacje;

2) imię i nazwisko;

3) numer PESEL;

4) adres poczty elektronicznej;

5) numer telefonu.

5. Uwierzytelnienie osoby występującej w imieniu własnym lub w imieniu podmiotu dokonującego czynności, o których mowa w art. 29l ust. 4, oraz podmiotu przekazującego informacje, o których mowa w art. 29k ust. 1, 4 i 5, następuje w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 29n. Minister właściwy do spraw informatyzacji może powierzyć prowadzenie SIDUSIS w całości albo w części jednostce organizacyjnej mu podległej lub przez niego nadzorowanej.

Art. 29o. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej standardy technologiczne funkcjonowania SIDUSIS oraz wprowadzania i przetwarzania w nim informacji.

Art. 29p. 1. W gminie lub w powiecie może zostać wyznaczony Koordynator Szerokopasmowy.

2. Koordynator Szerokopasmowy reprezentuje gminę lub powiat w kwestiach związanych z telekomunikacją oraz z rozwojem i utrzymaniem sieci szerokopasmowych na terenie gminy lub powiatu, w szczególności:

1) zapewnia mieszkańcom gminy lub powiatu możliwość dokonania czynności, o których mowa w art. 29l ust. 4;

2) stanowi punkt kontaktowy dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających na terenie gminy lub powiatu sieci szerokopasmowe lub planujących budowę takich sieci;

3) podejmuje działania wspierające, informacyjne oraz promocyjne na rzecz prowadzonych bądź planowanych inwestycji telekomunikacyjnych na terenie gminy lub powiatu;

4) prowadzi działania związane z telekomunikacją na terenie gminy lub powiatu, w tym także działania koordynacyjne, informacyjne, edukacyjne i promocyjne związane z działalnością, o której mowa w art. 3 ust. 1, lub z działaniami, o których mowa w art. 15 ust. 1, o ile dana gmina lub powiat prowadzą taką działalność lub takie działania.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udzielić gminie lub powiatowi wsparcia z Funduszu na dofinansowanie lub finansowanie funkcjonowania Koordynatora Szerokopasmowego w gminie lub w powiecie, w tym na realizację zadań, o których mowa w ust. 2.

Art. 29q. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji, jeżeli przemawia za tym charakter lub zakres naruszenia, może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości od 100 zł do 100 000 zł na podmiot, który nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 29k ust. 1, 4 lub 5, albo wypełnia go w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez podmiot obowiązków.

2. Podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 2, nie podlega karze, o której mowa w ust. 1, jeżeli uchybienia dotyczą informacji, o których mowa w art. 29k ust. 1, w zakresie w jakim zostały mu udostępnione przez inny podmiot, który umożliwia mu dostęp do infrastruktury w celu świadczenia usług detalicznych.

Art. 29r. Minister właściwy do spraw informatyzacji za pomocą SIDUSIS udostępnia Prezesowi UKE, w celu realizacji jego ustawowych zadań, informacje, o których mowa w art. 29j i art. 29k ust. 1 i 4.";

4) w art. 30 w ust. 6 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88)".

Art. 2. [Komunikat określający termin wdrożenia systemu omówionego w art. 29j ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych]

Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający termin wdrożenia systemu, o którym mowa w art. 29j ustawy zmienianej w art. 1. Komunikat ogłasza się w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem wdrożenia systemu, określonym w tym komunikacie.

Art. 3. [Standardy technologiczne omówione w art. 29o ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych]

Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępni standardy technologiczne, o których mowa w art. 29o ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 30 dni przed dniem wdrożenia systemu, o którym mowa w komunikacie wydanym na podstawie art. 2.

Art. 4. [Przekazywanie informacji pochodzących z inwentaryzacji]

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przekazuje do systemu, o którym mowa w art. 29j ustawy zmienianej w art. 1, informacje pochodzące z inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, niezwłocznie na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji albo jednostki, o której mowa w art. 29n ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie później niż na 14 dni przed dniem wdrożenia systemu, o którym mowa w komunikacie wydanym na podstawie art. 2.

Art. 5. [Przekazywanie informacji po raz pierwszy]

Podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, przekazują po raz pierwszy informacje, o których mowa w art. 29k ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 30 dni od dnia wdrożenia systemu, o którym mowa w art. 29j ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 6. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16a ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16a ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 7. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 w zakresie art. 29j pkt 2 i 3 oraz art. 29k ust. 3, 4 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-10-21
  • Data wejścia w życie: 2022-10-22
  • Data obowiązywania: 2022-10-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA