Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 187

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027"2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30b ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2279) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027”]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „NCBR", w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027", w tym:

1) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową, zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi";

2) sposób kumulowania pomocy finansowej;

3) maksymalne wielkości pomocy finansowej.

§ 2. [Charakter pomocy finansowej]

Pomoc finansowa może zostać udzielona przez NCBR jako:

1) pomoc publiczna, o której mowa w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014", przeznaczona na:

a) projekty badawczo-rozwojowe - zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 651/2014,

b) projekty, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości - zgodnie z art. 25a rozporządzenia nr 651/2014,

c) wspieranie innowacyjności - zgodnie z art. 28 rozporządzenia nr 651/2014,

d) wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność - zgodnie z art. 22 rozporządzenia nr 651/2014,

e) pokrycie kosztów rozpoznania - zgodnie z art. 24 rozporządzenia nr 651/2014,

f) usługi doradcze - zgodnie z art. 18 rozporządzenia nr 651/2014,

g) regionalną pomoc inwestycyjną - zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 651/2014,

h) udział w targach - zgodnie z art. 19 rozporządzenia nr 651/2014,

i) szkolenia - zgodnie z art. 31 rozporządzenia nr 651/2014,

j) realizację inwestycji umożliwiającej przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych - zgodnie z art. 36 rozporządzenia nr 651/2014,

k) realizację inwestycji umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska przez stosowanie jeszcze nieobowiązujących nowych norm unijnych - zgodnie z art. 37 rozporządzenia nr 651/2014,

l) realizację inwestycji umożliwiającej osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w prowadzonej działalności - zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 651/2014,

m) realizację inwestycji w układy wysokosprawnej kogeneracji - zgodnie z art. 40 rozporządzenia nr 651/2014,

n) realizację inwestycji na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych - zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 651/2014,

o) realizację inwestycji w zakresie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego - zgodnie z art. 46 rozporządzenia nr 651/2014,

p) realizację inwestycji w zakresie recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów wytwarzanych przez inne przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 47 rozporządzenia nr 651/2014;

2) pomoc de minimis, o której mowa w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013", przeznaczona na wspieranie działalności przedsiębiorstw;

3) pomoc na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, str. 47), zwana dalej „pomocą na rzecz IPCEI"5).

§ 3. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia do pomocy publicznej]

1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej, która:

1) jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) jest uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) jest przyznawana w sektorze:

a) rybołówstwa i akwakultury - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.6)), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1379/2013", z wyłączeniem pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-e oraz i,

b) produkcji podstawowej produktów rolnych, z wyłączeniem pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a-c, f oraz i-p,

c) przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:

- jej wielkość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą publiczną lub

- jej przyznanie zależy od przekazania części albo całości pomocy publicznej producentom surowców;

4) służy ułatwieniu zamykania niekonkurencyjnych kopalń węgla i jest udzielana zgodnie z decyzją Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24);

5) jest zaliczana do którejkolwiek z kategorii pomocy regionalnej, o których mowa w art. 13 rozporządzenia nr 651/2014;

6) ze względu na warunki lub metody finansowania jest nierozerwalnie związana z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; w szczególności dotyczy to pomocy finansowej:

a) w przypadku której udzielenie jest uwarunkowane obowiązkiem:

- posiadania przez przedsiębiorcę siedziby w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub prowadzenia działalności w przeważającej mierze w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej,

- korzystania przez przedsiębiorcę z towarów produkcji krajowej lub usług krajowych,

b) ograniczającej możliwości przedsiębiorców w zakresie wykorzystania wyników działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy de minimis, która jest:

1) bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) przyznawana w sektorze:

a) rybołówstwa i akwakultury zgodnie z rozporządzeniem nr 1379/2013,

b) produkcji podstawowej produktów rolnych,

c) przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:

- jej wielkość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą publiczną lub

- jej udzielenie zależy od przekazania części albo całości pomocy publicznej producentom surowców;

4) udzielana przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów, na nabycie pojazdów przeznaczonych do wykorzystania w ramach tej działalności.

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy na rzecz IPCEI, która ze względu na warunki lub metody finansowania narusza prawo Unii Europejskiej; w szczególności dotyczy to pomocy finansowej:

1) w przypadku której udzielenie jest uwarunkowane obowiązkiem:

a) posiadania przez przedsiębiorcę siedziby w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub prowadzenia działalności w przeważającej mierze w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej,

b) korzystania przez przedsiębiorcę z towarów produkcji krajowej lub usług krajowych;

2) ograniczającej możliwości przedsiębiorców w zakresie wykorzystania wyników działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 4. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) badania przemysłowe - badania przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia nr 651/2014;

2) biopaliwo - biopaliwo w rozumieniu art. 2 pkt 111 rozporządzenia nr 651/2014;

3) duży przedsiębiorca - duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014;

4) efektywność energetyczna - efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;

5) efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy - efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w rozumieniu art. 2 pkt 124 rozporządzenia nr 651/2014;

6) eksperymentalne prace rozwojowe - eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014;

7) energia ze źródeł odnawialnych - energię ze źródeł odnawialnych w rozumieniu art. 2 pkt 109 rozporządzenia nr 651/2014;

8) infrastruktura energetyczna - infrastrukturę energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 130 rozporządzenia nr 651/2014;

9) intensywność pomocy - intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

10) inwestycja początkowa - inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014;

11) inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej - inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014;

12) koszty kapitałowe - koszty związane z kapitałem, którym finansuje się przedsiębiorca;

13) mikro-, mały lub średni przedsiębiorca - mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

14) norma unijna - normę unijną w rozumieniu art. 2 pkt 102 rozporządzenia nr 651/2014;

15) ochrona środowiska - ochronę środowiska w rozumieniu art. 2 pkt 101 rozporządzenia nr 651/2014;

16) odnawialne źródło energii - odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 2 pkt 110 rozporządzenia nr 651/2014;

17) organizacja badawcza - podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.7)), będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, przy czym nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac badawczo-rozwojowych przez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy;

18) projekt - projekt w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079);

19) przedsiębiorca - przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

20) recykling - recykling w rozumieniu art. 2 pkt 128 rozporządzenia nr 651/2014;

21) wysokosprawna kogeneracja - wysokosprawną kogenerację w rozumieniu art. 2 pkt 107 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. [Podmiot pomocy finansowej]

1. Pomoc finansowa może zostać udzielona przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru albo odpowiedniej ewidencji.

2. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną albo pomoc de minimis prowadzi działalność gospodarczą w sektorach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3, w związku z którą nie może zostać udzielona taka pomoc, oraz inną działalność gospodarczą, pomoc finansowa może zostać udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do zapewnienia wyodrębnionej ewidencji w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych działalności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3, od pozostałej działalności gospodarczej, w tym do przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod.

§ 6. [Podmioty wyłączone z możliwości uzyskania pomocy publicznej i pomocy na rzecz IPCEI]

1. Pomoc publiczna i pomoc na rzecz IPCEI nie mogą zostać udzielone przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014, z wyjątkiem pomocy finansowej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. d.

2. Pomoc publiczna i pomoc na rzecz IPCEI nie mogą zostać udzielone ani wypłacone przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy finansowej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc finansową przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

3. Pomoc publiczna i pomoc na rzecz IPCEI nie mogą zostać udzielone na działalność gospodarczą w zakresie:

1) wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

4) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

6) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

4. Pomoc publiczna i pomoc na rzecz IPCEI nie mogą zostać udzielone przedsiębiorcom objętym sankcjami przyjętymi na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.8)), rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.9)), rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.10)), rozporządzenia Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich (Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 77, z późn. zm.11)), decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 285 z 17.10.2012, str. 1, z późn. zm.12)) decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 16, z późn. zm.13)), decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 13, z późn. zm.14)) oraz decyzji Rady (WPZiB) 2022/266 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów Ukrainy (Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 109, z późn. zm.15)), w szczególności:

1) podmiotom wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;

2) przedsiębiorcom będącym własnością podmiotów, w które są wymierzone te sankcje, lub powiązanym z takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013;

3) przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są te sankcje, chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać w sprzeczności z tymi sankcjami.

§ 7. [Udzielenie pomocy pomocy finansowej]

Pomoc finansowa może zostać udzielona w wyniku przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w procedurze wyboru projektów, o której mowa w rozdziale 14 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

§ 8. [Podmioty, którym może zostać udzielona pomoc finansowa]

1. Pomoc finansowa może zostać udzielona:

1) przedsiębiorcy,

2) grupie podmiotów, w której skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców,

3) grupie podmiotów, w której skład wchodzi co najmniej jeden przedsiębiorca i co najmniej jedna organizacja badawcza

- spełniającym warunki, o których mowa w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektu, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

2. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej w imieniu grupy podmiotów, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może złożyć przedsiębiorca albo organizacja badawcza.

§ 9. [Udzielenie pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a, c oraz e–p, pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b oraz d, oraz pomocy de minimis]

1. Pomoc publiczna, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a, c oraz e-p, może zostać udzielona, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony przed rozpoczęciem prac nad projektem. W przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b oraz d, oraz pomocy de minimis wniosek o jej udzielenie może zostać złożony również po rozpoczęciu prac nad projektem.

2. Pomoc na rzecz IPCEI może zostać udzielona, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji potwierdzającej zgodność tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, zwanej dalej „decyzją potwierdzającą zgodność", i przed wydaniem tej decyzji nie zostały rozpoczęte prace nad projektem.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:

1) firmę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

2) opis projektu ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji;

3) lokalizację projektu;

4) wykaz kosztów projektu;

5) wskazanie kwoty finansowania publicznego koniecznego do wykonania projektu, w tym wnioskowanej kwoty pomocy publicznej;

6) elementy inne niż wymienione w pkt 1-5 określone w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektu.

4. Przed udzieleniem pomocy finansowej wnioskodawca przedstawia NCBR:

1) w przypadku pomocy publicznej i pomocy na rzecz IPCEI - informacje dotyczące tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807), zwanej dalej „ustawą o pomocy publicznej";

2) w przypadku pomocy de minimis:

a) zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc de minimis, i w okresie dwóch lat podatkowych poprzedzających ten rok podatkowy, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacje niezbędne do jej udzielenia, dotyczące tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na których pokrycie ma być przeznaczona pomoc de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy publicznej;

3) informacje lub dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektu inne niż wymienione w pkt 1 i 2.

§ 10. [Maksymalna wysokość pomocy publicznej]

Pomoc publiczna może zostać udzielona, jeżeli jej wielkość nie przekracza:

1) równowartości 20 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania przemysłowe;

2) równowartości 15 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt - jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na eksperymentalne prace rozwojowe;

3) równowartości 7 500 000 euro dla przedsiębiorcy na jedno studium wykonalności poprzedzające badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;

4) równowartości 2 500 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt lub jedno studium wykonalności - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b;

5) równowartości 5 000 000 euro dla przedsiębiorcy i na jeden projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. c;

6) dostosowanej kwoty pomocy publicznej określonej w art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 651/2014 - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. d;

7) równowartości 2 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. f;

8) dostosowanej kwoty pomocy publicznej obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w art. 2 pkt 20 rozporządzenia nr 651/2014 dla inwestycji, której koszty kwalifikowalne wynoszą co najmniej 100 000 000 euro - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. g;

9) równowartości 2 000 000 euro na przedsiębiorcę rocznie - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. h;

10) równowartości 2 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. i;

11) równowartości 15 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. j-n oraz p, a także w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. o, jeżeli wspierana inwestycja dotyczy budowy lub modernizacji źródła ciepła lub chłodu;

12) równowartości 20 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt - w przypadku pomocy publicznej, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. o, jeżeli wspierana inwestycja dotyczy budowy lub modernizacji sieci ciepłowniczej i chłodniczej lub sieci dystrybucyjnej.

§ 11. [Kumulacja pomocy publicznej]

1. Pomoc publiczna podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.

3. Pomoc na rzecz IPCEI można łączyć z inną pomocą finansową, o której mowa w § 2, jeżeli taka kumulacja jest dopuszczalna na podstawie decyzji potwierdzającej zgodność.

Rozdział 2

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

§ 12. [Koszty kwalifikowalne w przypadku pomocy publicznej udzielanej na projekt badawczo-rozwojowy obejmujący badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe]

1. W przypadku pomocy publicznej udzielanej na projekt badawczo-rozwojowy obejmujący badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, osób zatrudnionych przy wykonywaniu tego projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego wykonywaniem;

2) aparatury i sprzętu - ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich ta aparatura i ten sprzęt są wykorzystywane przy wykonywaniu tego projektu; jeżeli nie są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu badawczo-rozwojowego przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania tego projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) nieruchomości - ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich te nieruchomości są wykorzystywane przy wykonywaniu tego projektu; w przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania tego projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów - koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania z gruntu lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;

4) badań prowadzonych na podstawie umowy, wiedzy i patentów nabytych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez osoby trzecie niepowiązane z przedsiębiorcą oraz koszty usług doradczych i podobnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby wykonywania tego projektu;

5) dodatkowe ogólne i inne operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z wykonywaniem tego projektu.

2. W przypadku pomocy publicznej udzielanej na projekt badawczo-rozwojowy obejmujący studium wykonalności kosztami kwalifikowalnymi są koszty opracowania tego studium.

§ 13. [Maksymalna intensywność pomocy publicznej na prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przygotowanie studiów wykonalności]

Intensywność pomocy publicznej na prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przygotowanie studiów wykonalności, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 651/2014 do kosztów kwalifikowalnych, nie przekracza:

1) 50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku badań przemysłowych;

2) 25% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;

3) 50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku studiów wykonalności.

§ 14. [Zwiększenie intensywności pomocy publicznej w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych]

1. W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej określoną w § 13 pkt 1 i 2 zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych - dla średnich przedsiębiorców,

2) 20 punktów procentowych - dla mikro- i małych przedsiębiorców,

3) 15 punktów procentowych - jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden warunek:

a) projekt obejmuje skuteczną współpracę w rozumieniu art. 2 pkt 90 rozporządzenia nr 651/2014 między:

- przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub

- przedsiębiorcą a co najmniej jedną organizacją badawczą, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez tę organizację badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:

- podczas konferencji naukowych lub technicznych,

- w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,

- za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników projektu lub

- za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu

- do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

2. W przypadku studiów wykonalności intensywność pomocy publicznej określoną w § 13 pkt 3 zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych - dla średnich przedsiębiorców;

2) 20 punktów procentowych - dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Rozdział 3

Pomoc na projekty, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości

§ 15. [Podmioty pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub na studia wykonalności, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości]

Pomoc publiczna na projekty badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub na studia wykonalności, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach programu „Horyzont 2020" lub programu „Horyzont Europa", jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

§ 16. [Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności objętych pomocą publiczną]

Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności objętych pomocą publiczną są takie, jak określone jako kwalifikowalne w przepisach programu „Horyzont 2020" lub programu „Horyzont Europa".

§ 17. [Maksymalna wielkość pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub na studia wykonalności, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości]

1. Maksymalna wielkość pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub na studia wykonalności, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach programu „Horyzont 2020" lub programu „Horyzont Europa", nie przekracza równowartości 2 500 000 euro dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt badawczo-rozwojowy lub jedno studium wykonalności.

2. Całkowita wielkość pomocy finansowej dla projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności nie przekracza maksymalnej wielkości dofinansowania określonego dla tego projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności zgodnie z przepisami programu „Horyzont 2020" lub programu „Horyzont Europa".

Rozdział 4

Pomoc na wspieranie innowacyjności

§ 18. [Podmioty pomocy publicznej na wspieranie innowacyjności]

Pomoc publiczna na wspieranie innowacyjności jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

§ 19. [Koszty kwalifikowalne w przypadku pomocy publicznej na wspieranie innowacyjności]

W przypadku pomocy publicznej na wspieranie innowacyjności kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) nabycia, walidacji oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014;

2) oddelegowania przez organizację badawczą lub dużego przedsiębiorcę wysoko wykwalifikowanego personelu w rozumieniu art. 2 pkt 93 rozporządzenia nr 651/2014 w celu prowadzenia działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej na nowo utworzonych stanowiskach pracy u przedsiębiorcy, któremu została udzielona pomoc publiczna, pod warunkiem że personel ten nie zastępuje innego personelu;

3) usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia nr 651/2014 i usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 20. [Intensywność pomocy publicznej na wspieranie innowacyjności]

Intensywność pomocy publicznej na wspieranie innowacyjności nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 5

Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

§ 21. [Podmioty pomocy publicznej na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność]

Pomoc publiczna na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność jest udzielana mikro-lub małemu przedsiębiorcy, który:

1) nie jest notowany na giełdzie i prowadzi działalność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wpisu do odpowiedniego rejestru albo odpowiedniej ewidencji;

2) nie dokonał podziału zysków;

3) nie przejął działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy albo nie został utworzony w wyniku połączenia, chyba że połączenie nastąpiło między mikro-lub małymi przedsiębiorcami spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 22. [Pomoc publiczna na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność]

Pomoc publiczna na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających działalność może zostać udzielona:

1) w formie pożyczek o stopach procentowych korzystniejszych od rynkowych, które są udzielane na okres:

a) 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej:

- 2 000 000 euro - dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej „Traktatem",

- 1 500 000 euro - dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,

- 1 000 000 euro - dla pozostałych przedsiębiorców,

b) od 5 do 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej jako iloczyn kwot wskazanych w lit. a i ilorazu 10 lat oraz rzeczywistego okresu, na jaki pożyczka została udzielona,

c) krótszy niż 5 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej zgodnie z lit. b, jak dla pożyczek udzielanych na 5 lat;

2) w formie gwarancji o prowizjach korzystniejszych od rynkowych i o wartości nieprzekraczającej 80% kwoty kredytu albo pożyczki, na których zabezpieczenie zostają udzielone, udzielanych na okres:

a) 10 lat, w których maksymalna gwarantowana kwota wynosi:

- 3 000 000 euro - dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,

- 2 250 000 euro - dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,

- 1 500 000 euro - dla pozostałych przedsiębiorców,

b) od 5 do 10 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się jako iloczyn kwot wskazanych w lit. a i ilorazu 10 lat oraz rzeczywistego okresu, na jaki gwarancja została udzielona,

c) krótszy niż 5 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się zgodnie z lit. b, jak dla gwarancji udzielanych na 5 lat;

3) w formie dotacji, w tym w formie inwestycji kapitałowych w rozumieniu art. 2 pkt 74 rozporządzenia nr 651/2014, inwestycji quasi-kapitałowych w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014, zmniejszenia stóp procentowych lub prowizji gwarancyjnych, o maksymalnej wartości ekwiwalentu dotacji brutto w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 651/2014 do:

a) 800 000 euro - dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,

b) 600 000 euro - dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarach objętych pomocą publiczną, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,

c) 400 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców;

4) w kombinacji form, o których mowa w pkt 1-3, pod warunkiem że wysokość kwoty pomocy publicznej przyznanej w jednej formie, obliczona na podstawie maksymalnej wysokości pomocy publicznej dopuszczalnej dla tej formy, jest uwzględniona przy ustalaniu pozostałej maksymalnej wysokości pomocy publicznej udzielanej w innych formach wchodzących w skład tej kombinacji.

§ 23. [Podwojenie maksymalnych wielkości pomocy publicznej]

W przypadku mikro- i małych przedsiębiorców spełniających kryteria przedsiębiorstwa innowacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 80 rozporządzenia nr 651/2014 maksymalne wielkości pomocy publicznej, o których mowa w § 22, podwaja się.

Rozdział 6

Pomoc na koszty rozpoznania

§ 24. [Sposób udzielenia pomocy publicznej na pokrycie kosztów rozpoznania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą]

Pomoc publiczna na pokrycie kosztów rozpoznania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą jest udzielana za pośrednictwem funduszy kapitałowych.

§ 25. [Koszty kwalifikowalne]

Kosztami kwalifikowalnymi są koszty wstępnego rozpoznania ryzyka oraz badania sytuacji prawnej i ekonomicznej podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, ponoszone w celu oceny szansy na komercjalizację.

§ 26. [Intensywność pomocy publicznej na pokrycie kosztów rozpoznania podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą]

Intensywność pomocy publicznej na pokrycie kosztów rozpoznania podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 7

Pomoc na usługi doradcze

§ 27. [Podmioty pomocy publicznej na usługi doradcze]

Pomoc publiczna na usługi doradcze jest udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który:

1) realizuje badania lub rozwój produktu powstałego w wyniku badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub

2) wprowadza na rynek po raz pierwszy produkt powstały w wyniku badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

§ 28. [Koszty kwalifikowalne w przypadku pomocy publicznej na usługi doradcze]

W przypadku pomocy publicznej na usługi doradcze kosztami kwalifikowalnymi są koszty tych usług:

1) świadczonych przez konsultantów zewnętrznych;

2) niemających charakteru ciągłego ani okresowego;

3) niezwiązanych z kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak stałe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

§ 29. [Intensywność pomocy publicznej na usługi doradcze]

Intensywność pomocy publicznej na usługi doradcze nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 8

Regionalna pomoc inwestycyjna

§ 30. [Podmioty pomocy publicznej na finansowanie regionalnej pomocy inwestycyjnej]

1. Pomoc publiczna na finansowanie:

1) inwestycji początkowej - jest udzielana:

a) mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, realizującemu tę inwestycję na obszarze wszystkich województw,

b) dużemu przedsiębiorcy realizującemu tę inwestycję na obszarze wszystkich województw, z wyłączeniem województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz obszarów regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola,

2) inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej - jest udzielana dużemu przedsiębiorcy realizującemu tę inwestycję na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola

- jako regionalna pomoc inwestycyjna.

2. Pomoc publiczna nie jest udzielana na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej realizowanych na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz na obszarach gmin regionu warszawskiego stołecznego innych niż wskazane w ust. 1 pkt 2.

§ 31. [Warunek udzielenia pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej]

Pomoc publiczna na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej jest udzielana przedsiębiorcy po zapewnieniu przez tego przedsiębiorcę, że spełni on warunki, o których mowa w art. 14 ust. 5 i 16 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 32. [Koszty kwalifikowalne w przypadku pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej]

1. W przypadku pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które:

a) będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie, na który otrzymano pomoc publiczną,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną związane z projektem:

- w przypadku dużego przedsiębiorcy - przez co najmniej 5 lat,

- w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy - przez co najmniej 3 lata

- od dnia zakończenia projektu;

5) rat spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego z leasingu do dnia zakończenia projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo rat spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1, finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że w przypadku leasingu:

a) nieruchomości - umowa leasingu została zawarta przez:

- dużego przedsiębiorcę na co najmniej 5 lat,

- mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę na co najmniej 3 lata

- od dnia przewidywanego zakończenia realizacji odpowiednio inwestycji początkowej albo inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności,

b) środków trwałych innych niż nieruchomości - umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego z leasingu, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

2. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 5 lit. a, nie może wynosić więcej niż 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku dużego przedsiębiorcy:

1) wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie może wynosić więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1;

2) kosztami kwalifikowalnymi są koszty nabycia wyłącznie nowych środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

3) pomoc publiczna na zasadniczą zmianę procesu produkcji może zostać udzielona pod warunkiem, że koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanych z produkcją, której dotyczy zmiana, w okresie poprzednich 3 lat obrotowych.

4. Pomoc publiczna na dywersyfikację produkcji istniejącego zakładu przez wprowadzenie nowych produktów może zostać udzielona pod warunkiem, że koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową aktywów, które były wykorzystywane w dotychczasowej produkcji tego zakładu i będą wykorzystywane do produkcji nowych produktów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac nad projektem.

5. W przypadku pomocy publicznej na przejęcie aktywów zakładu koszty kwalifikowalne są uwzględniane zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 33. [Intensywność pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 32 ust. 1]

Intensywność pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 32 ust. 1, określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej.

§ 34. [Maksymalna wielkość pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej]

Maksymalną wielkość pomocy publicznej na finansowanie inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej oblicza się z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 9

Pomoc na udział w targach

§ 35. [Koszty kwalifikowalne w ramach pomocy publicznej na udział mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców w targach]

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy publicznej na udział mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców w targach zalicza się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców w danych targach lub danej wystawie.

§ 36. [Intensywność pomocy publicznej na udział mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców w targach]

Intensywność pomocy publicznej na udział mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców w targach nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 10

Pomoc szkoleniowa

§ 37. [Pomoc publiczna na szkolenia]

1. Pomoc publiczna na szkolenia, zwana dalej „pomocą szkoleniową", nie może zostać udzielona na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa krajowego.

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:

1) zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu;

2) operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z danym szkoleniem, w tym koszty podróży, zakwaterowania, materiałów bezpośrednio związanych ze szkoleniem, amortyzacji narzędzi i wyposażenia - w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby danego szkolenia;

3) usług doradczych związanych z danym szkoleniem;

4) osobowe uczestników szkolenia i ogólne koszty pośrednie poniesione za czas, w którym uczestnicy szkolenia biorą udział w szkoleniu.

§ 38. [Intensywność pomocy szkoleniowej]

1. Intensywność pomocy szkoleniowej nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. Intensywność pomocy szkoleniowej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy szkoleniowej na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych - w przypadku pomocy szkoleniowej na rzecz mikro-lub małego przedsiębiorcy,

2) 10 punktów procentowych - w przypadku szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia nr 651/2014 lub szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia nr 651/2014

- przy czym łącznie intensywność pomocy szkoleniowej nie przekracza 70% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 11

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych

§ 39. [Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych]

1. Pomoc publiczna może zostać udzielona na inwestycję, która umożliwia przedsiębiorcy:

1) zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub

2) podniesienie poziomu ochrony środowiska w wyniku prowadzonej przez niego działalności - w przypadku braku norm unijnych.

2. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona w przypadku, gdy inwestycja jest realizowana w celu zapewnienia przestrzegania już przyjętych, ale jeszcze nieobowiązujących norm unijnych, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty inwestycji konieczne do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska, niż wymagają tego obowiązujące normy unijne, lub do zwiększenia poziomu ochrony środowiska - w przypadku braku norm unijnych, ustalane w następujący sposób:

1) jeżeli koszty inwestycji w podniesienie poziomu ochrony środowiska można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty kwalifikowalne uznaje się te koszty, które są związane z podniesieniem poziomu ochrony środowiska;

2) w pozostałych przypadkach - koszty inwestycji w podniesienie poziomu ochrony środowiska określa się przez odniesienie do kosztów inwestycji podobnego rodzaju lub zakresu, która zostałaby zrealizowana w przypadku braku pomocy publicznej, a której realizacja spowodowałaby osiągnięcie niższego poziomu ochrony środowiska; różnica między kosztami obydwu inwestycji to koszty związane z ochroną środowiska, które stanowią koszty kwalifikowalne.

4. Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za koszty kwalifikowalne.

5. Intensywność pomocy publicznej nie przekracza 40% kosztów kwalifikowalnych.

6. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 5, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy publicznej na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych - w przypadku pomocy publicznej na rzecz mikro- i małego przedsiębiorcy;

2) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

3) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego.

Rozdział 12

Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych

§ 40. [Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych]

1. Pomoc publiczna na realizację inwestycji umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska przez stosowanie jeszcze nieobowiązujących, ale już przyjętych nowych norm unijnych może zostać udzielona na inwestycję, w wyniku której przedsiębiorca będzie przestrzegał jeszcze nieobowiązujących nowych norm unijnych podnoszących poziom ochrony środowiska, przy czym realizacja i zakończenie inwestycji muszą nastąpić co najmniej rok przed datą wejścia w życie danej normy.

2. Kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty inwestycji konieczne do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska, niż wymagają tego normy unijne, ustalane w następujący sposób:

1) jeżeli koszty inwestycji w podniesienie poziomu ochrony środowiska można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty kwalifikowalne uznaje się te koszty związane z podniesieniem poziomu ochrony środowiska;

2) w pozostałych przypadkach - koszty inwestycji w podniesienie poziomu ochrony środowiska określa się przez odniesienie do kosztów inwestycji podobnego rodzaju lub zakresu, która zostałaby zrealizowana w przypadku braku pomocy publicznej, a której realizacja spowodowałaby osiągnięcie niższego poziomu ochrony środowiska; różnica między kosztami obydwu inwestycji to koszty związane z ochroną środowiska, które stanowią koszty kwalifikowalne.

3. Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za koszty kwalifikowalne.

4. Intensywność pomocy publicznej nie przekracza:

1) 20% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców, 15% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku średnich przedsiębiorców oraz 10% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku dużych przedsiębiorców, jeżeli realizacja i zakończenie inwestycji następują wcześniej niż trzy lata przed dniem wejścia w życie nowej normy unijnej;

2) 15% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców, 10% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku średnich przedsiębiorców oraz 5% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku dużych przedsiębiorców, jeżeli realizacja i zakończenie inwestycji następują w okresie od roku do trzech lat przed dniem wejścia w życie nowej normy unijnej.

5. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 4, zwiększa się o:

1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego.

Rozdział 13

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną

§ 41. [Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną]

1. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycję umożliwiającą osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Kosztami kwalifikowalnymi są dodatkowe koszty inwestycji konieczne do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej, ustalane w następujący sposób:

1) jeżeli koszty inwestycji umożliwiającej osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty kwalifikowalne uznaje się te koszty związane z poprawą efektywności energetycznej;

2) w przypadku inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej w budynkach, o których mowa w art. 38 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 651/2014, kosztami kwalifikowalnymi są także koszty:

a) instalacji wytwarzających energię elektryczną lub ciepło ze źródeł odnawialnych, zintegrowanych z budynkiem,

b) urządzeń do magazynowania energii wytworzonej przez zintegrowaną z budynkiem instalację wytwarzającą energię ze źródeł odnawialnych,

c) urządzeń i infrastruktury wbudowanych w konstrukcję budynku i służących do ładowania pojazdów elektrycznych użytkowników tego budynku,

d) związane z cyfryzacją w rozumieniu art. 2 pkt 103c rozporządzenia nr 651/2014 budynku, w tym na rzecz zwiększenia jego gotowości do obsługi inteligentnych sieci, w rozumieniu art. 2 pkt 103d rozporządzenia nr 651/2014, zgodnie z art. 38 ust. 3a lit. d rozporządzenia nr 651/2014

- w przypadku wszelkich kosztów łączonych, określonych w lit. a-d, za koszty kwalifikowalne uznaje się całkowite koszty inwestycji w różne urządzenia;

3) w przypadku inwestycji innych niż wymienione w pkt 1 i 2 koszty inwestycji umożliwiającej osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w prowadzonej działalności określa się przez odniesienie do kosztów inwestycji podobnego rodzaju lub zakresu, która zostałaby zrealizowana w przypadku braku pomocy publicznej, a której realizacja spowodowałaby osiągnięcie niższego poziomu efektywności energetycznej; różnica między kosztami obydwu inwestycji to koszty związane z poprawą efektywności energetycznej, które stanowią koszty kwalifikowalne.

4. Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, nie uznaje się za koszty kwalifikowalne.

5. Intensywność pomocy publicznej nie przekracza 30% kosztów kwalifikowalnych.

6. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 5, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy publicznej na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy publicznej na rzecz mikro- i małego przedsiębiorcy;

2) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

3) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego.

Rozdział 14

Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji

§ 42. [Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji]

1. Pomoc publiczna może zostać udzielona na inwestycję polegającą na:

1) budowie nowej jednostki kogeneracji,

2) modernizacji istniejącej jednostki kogeneracji,

3) przekształceniu istniejącej jednostki wytwórczej w jednostkę kogeneracji

- pod warunkiem że nowa jednostka kogeneracji przynosi ogólne oszczędności energii pierwotnej w porównaniu z oddzielną produkcją energii cieplnej i elektrycznej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.16)), a modernizacja istniejącej jednostki kogeneracji lub przekształcenie istniejącej jednostki wytwórczej w jednostkę kogeneracji przynosi oszczędności energii pierwotnej w porównaniu z początkową sytuacją.

2. Kosztami kwalifikowalnymi są:

1) dodatkowe koszty inwestycji w urządzenia niezbędne do tego, aby jednostka wytwórcza mogła funkcjonować jako jednostka kogeneracji, w porównaniu z konwencjonalną jednostką wytwórczą o takiej samej mocy, lub

2) dodatkowe koszty inwestycji na modernizację istniejącej jednostki kogeneracji w celu uzyskania wyższej sprawności, w przypadku gdy istniejąca jednostka kogeneracji spełnia już próg wysokiej sprawności.

3. Intensywność pomocy publicznej nie przekracza 45% kosztów kwalifikowalnych.

4. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 3, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy publicznej na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych - w przypadku pomocy publicznej na rzecz mikro- i małego przedsiębiorcy;

2) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

3) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego.

Rozdział 15

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

§ 43. [Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych]

1. Pomoc publiczna na realizację inwestycji na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych może zostać udzielona na budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii.

2. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2 i 5 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych nie udziela się w przypadkach wskazanych w art. 41 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ustalane na podstawie art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Intensywność pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 5, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy inwestycyjnej na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych - w przypadku pomocy inwestycyjnej na rzecz mikro- i małego przedsiębiorcy;

2) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

3) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego.

Rozdział 16

Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy

§ 44. [Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy]

1. Pomoc publiczna może zostać udzielona na inwestycję związaną z budową, rozbudową lub modernizacją efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego, o której mowa w art. 46 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Za koszty kwalifikowalne uznaje się:

1) w przypadku jednostki wytwórczej - dodatkowe koszty niezbędne do budowy, rozbudowy lub modernizacji jednej jednostki wytwórczej lub ich większej liczby w celu ich eksploatacji jako efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w porównaniu z konwencjonalną jednostką wytwórczą; inwestycja musi stanowić integralną część efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego;

2) w przypadku sieci dystrybucyjnej - koszty budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci dystrybucyjnej.

3. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie przekracza 45% kosztów kwalifikowalnych.

4. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 3, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy publicznej na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych - w przypadku pomocy publicznej na rzecz mikro- i małego przedsiębiorcy;

2) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

3) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego.

5. Maksymalna kwota pomocy publicznej w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante albo przez mechanizm wycofania.

Rozdział 17

Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów

§ 45. [Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów]

1. Pomoc publiczna na recykling i ponowne użycie w rozumieniu art. 2 pkt 126 rozporządzenia nr 651/2014 może zostać udzielona wyłącznie na inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami wytwarzanymi przez innych przedsiębiorców oraz wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzane materiały pochodzące z recyklingu lub ponownie użyte w przeciwnym wypadku zostałyby usunięte lub przetworzone w sposób mniej przyjazny dla środowiska.

2. Pomoc publiczna na recykling i ponowne użycie nie może zostać udzielona na procesy odzysku odpadów inne niż recykling.

3. Pomoc publiczna na recykling i ponowne użycie może zostać udzielona wyłącznie w przypadku, gdy planowana inwestycja wykracza poza aktualny stan techniki, o którym mowa w art. 2 pkt 129 rozporządzenia nr 651/2014, oraz nie wpływa jedynie na zwiększenie popytu na materiały przeznaczone do recyklingu bez równoczesnego zwiększenia ich pozyskiwania.

4. Koszty kwalifikowalne określa się zgodnie z art. 47 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Intensywność pomocy publicznej na recykling i ponowne użycie nie przekracza 35% kosztów kwalifikowalnych.

6. Intensywność pomocy publicznej, o której mowa w ust. 5, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy inwestycyjnej na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych - w przypadku pomocy inwestycyjnej na rzecz mikro- i małego przedsiębiorcy;

2) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

3) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu mazowieckiego regionalnego.

Rozdział 18

Pomoc de minimis

§ 46. [Koszty kwalifikowalne objęte pomocą de minimis]

Kosztami kwalifikowalnymi objętymi pomocą de minimis są koszty, których rodzaje określa regulamin wyboru projektów, o którym mowa w art. 51 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

§ 47. [Maksymalna wysokość pomocy de minimis]

1. Pomoc de minimis nie przekracza 100% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 46.

2. Jeżeli w ramach danego projektu pomoc de minimis jest udzielana razem z inną pomocą, stosuje się intensywność pomocy odpowiednią dla pomocy stanowiącej główne przeznaczenie w projekcie.

3. Jeżeli w ramach danego projektu pomoc de minimis jest udzielana razem z inną pomocą i pomoc de minimis stanowi główne przeznaczenie w projekcie, do kosztów objętych pomocą de minimis stosuje się intensywność pomocy określoną w ust. 1.

Rozdział 19

Pomoc na rzecz IPCEI

§ 48. [Pomoc na rzecz IPCEI]

1. Pomoc na rzecz IPCEI może zostać udzielona przedsiębiorcy prowadzącemu działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną.

2. Pomoc na rzecz IPCEI podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej przed wydaniem decyzji potwierdzającej zgodność.

3. Pomoc na rzecz IPCEI może zostać udzielona na warunkach określonych w decyzji potwierdzającej zgodność.

§ 49. [Koszty kwalifikowalne w przypadku pomocy na rzecz IPCEI]

W przypadku pomocy na rzecz IPCEI kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) studiów wykonalności, w tym wstępnych badań technicznych;

2) uzyskania pozwoleń, zezwoleń lub koncesji, niezbędnych do wykonywania projektu;

3) aparatury i sprzętu, w tym instalacji i środków transportu - ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich ta aparatura i ten sprzęt są wykorzystywane przy wykonywaniu projektu; jeżeli nie są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji w okresie wykonywania tego projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

4) nieruchomości - ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich te nieruchomości są wykorzystywane przy wykonywaniu tego projektu, w tym koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania z nieruchomości albo faktycznie poniesione koszty kapitałowe, a w przypadku budynków i budowli - także koszty ich amortyzacji w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

5) inne operacyjne, w tym koszty dostaw, energii, materiałów i produktów, niezbędne do wykonywania projektu;

6) nabycia, walidacji oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej;

7) badań prowadzonych na podstawie umowy, wiedzy i patentów nabytych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej na warunkach rynkowych przez osoby trzecie niepowiązane z przedsiębiorcą oraz koszty usług doradczych i podobnych usług, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;

8) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, osób zatrudnionych przy wykonywaniu projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego wykonywaniem;

9) administracyjne, w tym koszty ogólne, ponoszone bezpośrednio w związku z prowadzeniem działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, w tym dotyczącej projektu mającego na celu pierwsze zastosowanie w przemyśle, a w przypadku projektu w zakresie infrastruktury - ponoszone w trakcie budowy tej infrastruktury;

10) stanowiące wydatki kapitałowe niezbędne do wykonywania projektu, w tym koszty nabycia prawa własności nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego gruntu, koszty nabycia albo wytworzenia innych środków trwałych, wraz z kosztami instalacji lub uruchomienia, oraz koszty nabycia robót i materiałów budowlanych, i operacyjne, w tym koszty energii - w przypadku pomocy publicznej na wykonanie projektu mającego na celu pierwsze zastosowanie w przemyśle, jeżeli:

a) jest ono wynikiem działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, przy czym może być ono dokonane przez podmiot inny niż podmiot, który prowadził tę działalność, jeżeli uzyska prawo własności jej wyników, a działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle są objęte danym projektem i wspólnie zgłoszone Komisji Europejskiej,

b) zawiera ono znaczący element o charakterze badawczym, rozwojowym lub innowacyjnym, który jest integralną i niezbędną częścią prawidłowego wykonania projektu, a koszty stanowiące wydatki operacyjne są związane z tym elementem;

11) inne nierozerwalnie związane z wykonywaniem projektu, z wyłączeniem kosztów stanowiących wydatki operacyjne nieobjęte pkt 10.

Rozdział 20

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 50. [Okres udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis]

1. Pomoc publiczna, o której mowa w:

1) § 2 pkt 1 lit. a-f oraz h-p, jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, w związku z art. 59 zdanie drugie tego rozporządzenia;

2) § 2 pkt 1 lit. g, jest udzielana do końca okresu określonego zgodnie z art. 58 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc de minimis jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 1407/2013, w związku z art. 8 zdanie drugie tego rozporządzenia.

3. Pomoc na rzecz IPCEI jest udzielana na zasadach określonych w komunikacie Komisji - Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz. Urz. UE C 188 z 20.06.2014, str. 4), jeżeli decyzja potwierdzająca zgodność została wydana nie później niż dnia 31 grudnia 2021 r.

4. Pomoc na rzecz IPCEI jest udzielana na zasadach określonych w komunikacie Komisji - Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz. Urz. UE C 528 z 30.12.2021, str. 10), jeżeli decyzja potwierdzająca zgodność została wydana nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 51. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: G. Puda


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948). Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję instytucji zarządzającej programem „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027".

2) Tekst programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu" w Polsce został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 27 września 2022 r. nr CCI 2021PL16RFPR001.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39.

4) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.

5) Warunki uznania pomocy na rzecz IPCEI za zgodną z rynkiem wewnętrznym zostały określone w komunikacie Komisji - Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz. Urz. UE C 188 z 20.06.2014, str. 4 oraz Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020, str. 2).

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 11.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459, 2185 i 2306.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 21.03.2014, str. 27, Dz. Urz. UE L 126 z 29.04.2014, str. 48, Dz. Urz. UE L 137 z 12.05.2014, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE L 160 z 29.05.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 205 z 12.07.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 214 z 19.07.2014, str. 2, Dz. Urz. UE L 221 z 25.07.2014, str. 1 i 11, Dz. Urz. UE L 226 z 30.07.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 1 i 8, Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 344 z 29.11.2014, str. 5, Dz. Urz. UE L 40 z 16.02.2015, str. 7, Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2015, str. 20 i 21, Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 29.07.2015, str. 46, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 30, Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 280 z 24.10.2015, str. 38, Dz. Urz. UE L 342 z 29.12.2015, str. 64, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 301 z 09.11.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 67 z 14.03.2017, str. 34, Dz. Urz. UE L 194 z 26.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE LI 203 z 04.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 237 z 15.09.2017, str. 37 i 44, Dz. Urz. UE L 253 z 30.09.2017, str. 39, Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 15.06.2018, Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2018, str. 11, Dz. Urz. UE LI 118 z 14.05.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 27, Dz. Urz. UE L 231 z 14.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE LI 313 z 10.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 9 i 16, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE L 236 z 13.09.2019, str. 1, Dz. Urz. UE LI 22 z 28.01.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 78 z 13.03.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 298 z 11.09.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 318 z 01.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 19, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 1, Dz. Urz. UE LI 359 z 11.10.2021, str. 1, Dz. Urz. UE LI 445 z 13.12.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 40 z 21.02.2022, str. 3, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 1, 3 i 15, Dz. Urz. UE L 51 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 66 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 113 z 02.03.2022, str. 113, Dz. Urz. UE L 80 z 09.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2022, str. 2, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 105 z 04.04.2022, str. 117, Dz. Urz. UE L 110 z 08.04.2022, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, Dz. Urz. UE L 116 z 13.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 117 z 19.04.2022, str. 117, Dz. Urz. UE L 120 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 141 z 20.05.2022, str. 130, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 15 i 75, Dz. Urz. UE L 154 z 07.06.2022, str. 76, Dz. Urz. UE L 161 z 16.06.2022, str. 122, Dz. Urz. UE L 194 z 21.07.2022, str. 1 i 5, Dz. Urz. UE L 204 z 04.08.2022, str. 17, Dz. Urz. UE LI 204 z 04.08.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 227 z 01.09.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 76 i 79, Dz. Urz. UE L 271 z 19.10.2022, str. 24, Dz. Urz. UE LI 272 z 20.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE LI 293 z 14.11.2022, str. 9.

9) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 246 z 31.08.2014, str. 59, Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 349 z 05.12.2014, str. 20, Dz. Urz. UE L 263 z 08.10.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 316 z 01.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 74, Dz. Urz. UE L 49 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L55 z 28.02.2022, str. 78, Dz. Urz. UE L 57 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 63 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 65 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 81 z 09.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 13, Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 13, Dz. Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, 212 i 214, Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 114, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 53, Dz. Urz. UE L 190 z 19.07.2022, str. 191, Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 202 z 02.08.2022, str. 58, Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 3 oraz Dz. Urz. UE LI 311 z 03.12.2022, str. 1 i 5.

10) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 294 z 25.10.2006, str. 25, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 180 z 09.07.2008, str. 5, Dz. Urz. UE L 28 z 02.02.2011, str. 17, Dz. Urz. UE L 76 z 22.03.2011, str. 13, Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2011, str. 48, Dz. Urz. UE L 161 z 21.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 265 z 11.10.2011, str. 6 i 8, Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 15, Dz. Urz. UE L 38 z 11.02.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 55 z 29.02.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 24.03.2012, str. 37, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 307 z 07.11.2012, str. 1 i 7, Dz. Urz. UE L 143 z 30.05.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 288 z 30.10.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 16 z 21.01.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 200 z 09.07.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 299 z 17.10.2014, str. 32, Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 2, Dz. Urz. UE L 328 z 13.11.2014, str. 60, Dz. Urz. UE L367 z 23.12.2014, str. 126, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2015, str. 40, Dz. Urz. UE L 185 z 14.07.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 206 z 01.08.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2015, str. 62 i 71, Dz. Urz. UE L 52 z 27.02.2016, str. 19 i 22, Dz. Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 9, Dz. Urz. UE L 54 z 24.02.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE LI 319 z 02.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE LI 370 z 06.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE LI 426 z 17.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 94, Dz. Urz. UE L 68 z 26.02.2021, str. 29, Dz. Urz. UE LI 197 z 04.06.2021, str. 1, Dz. Urz. UE LI 219 z 21.06.2021, str. 1, 3 i 55, Dz. Urz. UE LI 224 z 24.06.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 405 z 16.11.2021, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE LI 430 z 02.12.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 4, Dz. Urz. UE L 46 z 25.02.2022, str. 3, Dz. Urz. UE L 67 z 02.03.2022, str. 3, Dz. Urz. UE L 79 z 09.03.2022, str. 38, Dz. Urz. UE L 82 z 09.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 83 z 10.03.2022, str. 2, Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 67, Dz. Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 1 i 11, Dz. Urz. UE L 189 z 18.07.2022, str. 24, Dz. Urz. UE L 190 z 19.07.2022, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 323 z 19.12.2022, str. 107.

11) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 62 z 01.03.2022, str. 26, Dz. Urz. UE L 114 z 12.04.2022, str. 60, Dz. Urz. UE L 116 z 13.04.2022, str. 3 oraz Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 1.

12) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 143 z 30.05.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 172 z 25.06.2013, str. 31, Dz. Urz. UE L 288 z 30.10.2013, str. 69, Dz. Urz. UE L 16 z 21.01.2014, str. 32, Dz. Urz. UE L 200 z 09.07.2014, str. 13, Dz. Urz. UE L 297 z 15.10.2014, str. 41, Dz. Urz. UE L 311 z 31.10.2014, str. 39, Dz. Urz. UE L 328 z 13.11.2014, str. 61, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2015, str. 41, Dz. Urz. UE L 185 z 14.07.2015, str. 20, Dz. Urz. UE L 206 z 01.08.2015, str. 64, Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2015, str. 149, Dz. Urz. UE L 152 z 27.02.2016, str. 30, Dz. Urz. UE L 50 z 28.02.2017, str. 81, Dz. Urz. UE L 54 z 24.02.2018, str. 16, Dz. Urz. UE L 57 z 26.02.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 45 z 18.02.2020, str. 3, Dz. Urz. UE LI 319 z 02.10.2020, str. 13, Dz. Urz. UE LI 370 z 06.11.2020, str. 9, Dz. Urz. UE LI 426 z 17.12.2020, str. 14, Dz. Urz. UE L 57 z 18.02.2021, str. 93, Dz. Urz. UE L 68 z 26.02.2021, str. 189, Dz. Urz. UE LI 197 z 04.06.2021, str. 3, Dz. Urz. UE LI 219 z 21.06.2021, str. 67 i 70, Dz. Urz. UE LI 224 z 24.06.2021, str. 15, Dz. Urz. UE L 405 z 16.11.2021, str. 8 i 10, Dz. Urz. UE LI 430 z 02.12.2021, str. 16, Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 41, Dz. Urz. UE L 46 z 25.02.2022, str. 97, Dz. Urz. UE L 67 z 02.03.2022, str. 103, Dz. Urz. UE L 82 z 09.03.2022, str. 9, Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 81, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 77 i 88 oraz Dz. Urz. UE L 190 z 19.07.2022, str. 139.

13) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 21.03.2014, str. 30, Dz. Urz. UE L 126 z 29.04.2014, str. 55, Dz. Urz. UE L 137 z 12.05.2014, str. 9, Dz. Urz. UE L 160 z 29.05.2014, str. 33, Dz. Urz. UE L 205 z 12.07.2014, str. 22, Dz. Urz. UE L 214 z 19.07.2014, str. 28, Dz. Urz. UE L 221 z 25.07.2014, str. 15, Dz. Urz. UE L 226 z 30.07.2014, str. 23, Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 47, Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 26, Dz. Urz. UE L 344 z 29.11.2014, str. 22, Dz. Urz. UE L 40 z 16.02.2015, str. 14, Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2015, str. 21 i 22, Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2015, str. 47, Dz. Urz. UE L 199 z 29.07.2015, str. 46, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 157, Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2015, str. 68, Dz. Urz. UE L 280 z 24.10.2015, str. 39, Dz. Urz. UE L 342 z 29.12.2015, str. 65, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 37, Dz. Urz. UE L 249 z 16.09.2016, str. 39, Dz. Urz. UE L 301 z 09.11.2016, str. 15, Dz. Urz. UE L 67 z 14.03.2017, str. 88, Dz. Urz. UE L 194 z 26.07.2017, str. 63, Dz. Urz. UE LI 203 z 04.08.2017, str. 5, Dz. Urz. UE L 237 z 15.09.2017, str. 72, Dz. Urz. UE L 253 z 30.09.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2017, str. 51, Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2018, str. 48, Dz. Urz. UE LI 118 z 14.05.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 152 z 15.06.2018, str. 60, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 147, Dz. Urz. UE L 231 z 14.09.2018, str. 27, Dz. Urz. UE LI 313 z 10.12.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2019, str. 7, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 110 i 117, Dz. Urz. UE L 236 z 13.09.2019, str. 17, Dz. Urz. UE LI 22 z 28.01.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 78 z 13.03.2020, str. 44, Dz. Urz. UE L 298 z 11.09.2020, str. 23, Dz. Urz. UE L 318 z 01.10.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 35, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 32, Dz. Urz. UE LI 359 z 11.10.2021, str. 6, Dz. Urz. UE LI 445 z 13.12.2021, str. 14, Dz. Urz. UE L 40 z 21.02.2022, str. 23, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 98 i 114, Dz. Urz. UE L 50 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 55 z 28.02.2022, str. 81, Dz. Urz. UE L 52 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 59 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 66 z 02.03.2022, str. 14, Dz. Urz. UE L 67 z 02.03.2022, str. 112, Dz. Urz. UE L 80 z 09.03.2022, str. 31, Dz. Urz. UE LI 83 z 10.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2022, str. 28, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 44, Dz. Urz. UE L 105 z 04.04.2022, str. 67, Dz. Urz. UE L 110 z 08.04.2022, str. 55, Dz. Urz. UE L 116 z 13.04.2022, str. 6, Dz. Urz. UE L 117 z 19.04.2022, str. 118, Dz. Urz. UE L 120 z 21.04.2022, str. 11, Dz. Urz. UE L 141 z 21.05.2022, str. 131, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 92 i 139, Dz. Urz. UE L 156 z 09.06.2022, str. 160, Dz. Urz. UE L 158 z 13.06.2022, str. 65, Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 219, Dz. Urz. UE L 194 z 20.07.2022, str. 11, Dz. Urz. UE LI 204 z 04.08.2022, str. 4 i 18, Dz. Urz. UE LI 227 z 01.09.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2022, str. 1, Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 76 i 79, Dz. Urz. UE L 271 z 19.10.2022, str. 24, Dz. Urz. UE LI 272 z 20.10.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE LI 293 z 14.11.2022, str. 40.

14) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 54, Dz. Urz. UE L 282 z 26.09.2014, str. 27, Dz. Urz. UE L 327 z 12.11.2014, str. 9, Dz. Urz. UE L 349 z 05.12.2014, str. 58, Dz. Urz. UE L 157 z 23.06.2015, str. 50, Dz. Urz. UE L 257 z 02.10.2015, str. 42, Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 22, Dz. Urz. UE L 178 z 02.07.2016, str. 21, Dz. Urz. UE L 345 z 20.12.2016, str. 65, Dz. Urz. UE L 166 z 29.06.2017, str. 35, Dz. Urz. UE L 316 z 01.12.2017, str. 20, Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2017, str. 77, Dz. Urz. UE L 172 z 09.07.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 331 z 28.12.2018, str. 224, Dz. Urz. UE L 175 z 28.06.2019, str. 38, Dz. Urz. UE L 330 z 20.12.2019, str. 71, Dz. Urz. UE L 207 z 30.06.2020, str. 37, Dz. Urz. UE L 430 z 18.12.2020, str. 26, Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 99, Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2022, str. 43, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 95, Dz. Urz. UE L 48 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 57 z 28.02.2022, str. 4, Dz. Urz. UE L 63 z 02.03.2022, str. 5, Dz. Urz. UE L 65 z 02.03.2022, str. 5, Dz. Urz. UE L 81 z 09.03.2022, str. 8, Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 56, Dz. Urz. UE L 111 z 08.04.2022, str. 70, Dz. Urz. UE L 146 z 25.05.2022, str. 154, Dz. Urz. UE L 153 z 03.06.2022, str. 128, Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2022, str. 196, Dz. Urz. UE L 198 z 27.07.2022, str. 17, Dz. Urz. UE L 204 z 04.08.2022, str. 16, Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 122 oraz Dz. Urz. UE LI 311 z 03.12.2022, str. 8.

15) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 116 z 13.04.2022, str. 8 oraz Dz. Urz. UE LI 259 z 06.10.2022, str. 118.

16) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L113 z 25.04.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 28, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75, Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1 i 210, Dz. Urz. UE LI 85 z 27.03.2019, str. 66, Dz. Urz. UE L 137 z 23.05.2019, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 125.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-27
  • Data wejścia w życie: 2023-01-28
  • Data obowiązywania: 2023-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw