REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 474

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRA CJI1)

z dnia 9 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 88 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2021 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1750, z 2022 r. poz. 334 i 494 oraz z 2023 r. poz. 383) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4b ustawy, przyznaje się strażakowi w miesięcznej stawce kwotowej, nie niższej od otrzymywanego dotychczas dodatku służbowego, w wysokości od 20% do 70% sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.";

2) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatkami uzasadnionymi szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby są:

1) dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych;

2) dodatek stołeczny.",

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Strażakowi pełniącemu na obszarze miasta stołecznego Warszawy w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) służbę na stanowisku służbowym w:

1) Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

2) Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,

3) Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,

4) Szkole Głównej Służby Pożarniczej,

5) Inspektoracie Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

6) Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie

- przysługuje dodatek stołeczny w miesięcznej stawce kwotowej w wysokości 31,50% kwoty bazowej.

6. Strażakowi oddelegowanemu na podstawie art. 37e albo art. 37g ustawy do wykonywania zadań poza Państwową Strażą Pożarną dodatek stołeczny przysługuje, jeżeli:

1) strażak bezpośrednio przed oddelegowaniem pełnił służbę na stanowisku w jednej z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w ust. 5, oraz

2) miejscem realizacji zadań przez strażaka jest obszar miasta stołecznego Warszawy w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.".

§ 2. [Termin stosowania przepisów]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 marca 2023 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-13
  • Data wejścia w życie: 2023-03-14
  • Data obowiązywania: 2023-03-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA