REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 481

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 10 marca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784, z 2019 r. poz. 451 i 1243, z 2020 r. poz. 316 oraz z 2021 r. poz. 434 i 1025) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) Pakiet 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą.";

2) w § 5:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada plan działalności ekologicznej, który sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412), zwanej dalej „ustawą o Planie Strategicznym", przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją";",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie ekologiczne i:

1) zobowiązanie, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013 lub art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwane dalej „zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym", lub

2) inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115", na użytkach rolnych, na których prowadzi produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370 oraz z 2023 r. poz. 412), zwane dalej „zobowiązaniem ekologicznym PS", lub

3) zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115, w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym, zwane dalej „zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PS"

- rejestr działalności ekologicznej może być prowadzony na jednym formularzu z rejestrem działalności ekologicznej prowadzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania ekologicznego PS lub z rejestrem działalności rolnośrodowiskowej prowadzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub w ramach realizowanego przez niego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PS.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie ekologiczne i zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne PS, lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PS, plan działalności ekologicznej:

1) może być sporządzony na jednym formularzu z planem działalności rolnośrodowiskowej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego;

2) nie może być sporządzony na jednym formularzu z planem działalności ekologicznej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania ekologicznego PS lub z planem działalności rolnośrodowiskowej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PS.";

3) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli w trakcie realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1-6 zostanie zakończony okres konwersji w rozumieniu art. 3 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.4)), zwanej dalej „konwersją", rolnik od roku, w którym zakończył okres konwersji, realizuje pakiet wymieniony odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 7-12.";

4) w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Płatność ekologiczna do danego obszaru może zostać przyznana, jeżeli do tego obszaru rolnik nie ubiega się jednocześnie o przyznanie:

1) płatności, o których mowa w art. 30 pkt 1, 3 lub 4 lub art. 41 pkt 1 lub 2 ustawy o Planie Strategicznym;

2) płatności, o których mowa w art. 30 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym, z tytułu realizacji:

a) praktyki 1. Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt lub

b) praktyki 7. Uproszczone systemy uprawy

- określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o Planie Strategicznym;

3) premii, o której mowa w art. 41 pkt 3 ustawy o Planie Strategicznym, do gruntów, na których założono system rolno-leśny.";

5) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.",

b) ust. 2d otrzymuje brzmienie:

„2d. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 płatność ekologiczna do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, jest przyznawana, jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, do tych gruntów w roku, w którym ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej do tych gruntów, i są spełnione warunki przyznania do nich płatności bezpośrednich.",

c) w ust. 3 wyrazy „w załączniku" zastępuje się wyrazami „w ust. 1 załącznika",

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1:

1) pkt 6 i 12 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w ust. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia, których liczba, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich trwałych użytków zielonych występujących w gospodarstwie rolnym;

2) pkt 13 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik:

a) jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w ust. 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia, których liczba, w przeliczeniu na DJP, wynosi co najmniej 0,5 DJP oraz nie więcej niż 1,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych występujących w gospodarstwie rolnym,

b) realizuje zobowiązanie ekologiczne w ramach innego pakietu lub wariantu.",

e) w ust. 5 w pkt 1 po wyrazach „lub 12" dodaje się wyrazy „ , lub 13",

f) w ust. 7 wyrazy „lub 12" zastępuje się wyrazami „ , 12 lub 13",

g) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Przy ustalaniu spełniania warunków określonych w ust. 3 i w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. a bierze się pod uwagę zwierzęta:

1) posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 15 marca roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia 14 marca roku następującego po roku złożenia tego wniosku oraz w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do komputerowej bazy danych - w przypadku zwierząt, o których mowa w:

a) ust. 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia, z wyłączeniem zwierząt, o których mowa w pkt 10 tego ustępu,

b) ust. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia, z wyłączeniem zwierząt, o których mowa w pkt 8 tego ustępu;

2) wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, oraz posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia:

a) przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/848", w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia przeprowadzenia tej kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1, utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci systemem kontroli obejmującym kontrolę urzędową i inne czynności urzędowe, o których mowa w rozdziale VI rozporządzenia 2018/848, nie później niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej,

b) objęcia systemem kontroli obejmującym kontrolę urzędową i inne czynności urzędowe, o których mowa w rozdziale VI rozporządzenia 2018/848, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia 2018/848, w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1, utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci tym systemem kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej.

10. Liczbę DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt według średniego stanu z odpowiedniego okresu określonego w ust. 9 i współczynników ich przeliczenia na DJP, które na potrzeby zastosowania ust. 3 i ust. 4 pkt 1 są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, a na potrzeby zastosowania ust. 4 pkt 2 lit. a są określone w załączniku nr 6a do rozporządzenia, przy czym liczba zwierząt jest:

1) ustalana na podstawie danych zawartych w komputerowej bazie danych, o której mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 9 pkt 1;

2) wskazana w wykazie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 9 pkt 2.",

h) uchyla się ust. 11 i 12,

i) w ust. 13 wyraz „4" zastępuje się wyrazami „w ust. 4 pkt 1",

j) w ust. 13a i 13b po wyrazach „ust. 4" dodaje się wyrazy „ pkt 1";

6) w § 10:

a) w ust. 2 wyrazy „art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312)" zastępuje się wyrazami „art. 26 ust. 4 ustawy o Planie Strategicznym",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Elementy krajobrazu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o Planie Strategicznym uznaje się za część działki rolnej, jeżeli ich szerokość nie przekracza szerokości określonej w tych przepisach.";

7) w § 11 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gruntów ornych - w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 oraz wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b, z tym że w przypadku gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli do tych gruntów ornych rolnik ubiega się o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, za ten sam rok, w odniesieniu do którego rolnik ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej, i o ile są spełnione warunki przyznania płatności bezpośrednich do tych gruntów;",

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) gruntów ornych, trwałych użytków zielonych i sadów, na których jest realizowane zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w § 4 ust. 2 - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 13.";

8) w § 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności, jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, nie przekracza 50 ha.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli rolnik ubiega się również o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, płatność ta jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności do powierzchni odpowiadającej łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12.",

c) w ust. 3:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Gdy łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, przekracza 50 ha, płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności za powierzchnię gruntów:",

- w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) procentowego udziału powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach danego pakietu lub wariantu, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, w łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12;",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, jeżeli rolnik ubiega się również o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, to płatność ta jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności do powierzchni nieprzekraczającej 50 ha;

2) 75% stawki płatności do powierzchni odpowiadającej łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12, pomniejszonej o 50 ha.",

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Gdy łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, przekracza 100 ha, płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów oraz

2) 75% stawki płatności do kolejnych 50 ha powierzchni gruntów

- na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1.",

f) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli rolnik ubiega się również o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, płatność ta jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów oraz

2) 75% stawki płatności do kolejnych 50 ha powierzchni gruntów, oraz

3) 60% stawki płatności do powierzchni odpowiadającej łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12, pomniejszonej o 100 ha.",

g) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Udział, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, ustala się do ośmiu miejsc po przecinku, a powierzchnię gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, wyrażoną w hektarach - do dwóch miejsc po przecinku.";

9) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia, w którym jest określona ta kwota, z tym że nie może ona przekraczać 20% wysokości płatności ekologicznej.";

10) w § 17:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 1,

- pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) oświadczenie o:

a) działkach referencyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1172 z dnia 4 maja 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej oraz stosowania i obliczania wysokości kar administracyjnych w związku z warunkowością (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 12), zwanych dalej „działkami referencyjnymi",

b) sposobie użytkowania działek referencyjnych w ramach zobowiązania ekologicznego, zawierające w szczególności wskazanie pakietu i wariantu realizowanych na danej działce referencyjnej, uprawy lub gatunku rośliny uprawnej uprawianych na tej działce oraz powierzchni;

4) oświadczenia oraz informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, wskazane w przepisach ustawy o Planie Strategicznym lub w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym, niewymienione w pkt 2 i 3;",

b) w ust. 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„We wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 oraz w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10, w oświadczeniu o sposobie użytkowania działek referencyjnych, rolnik może wskazać uprawę wielogatunkową uprawianą na danej działce referencyjnej, określając jednocześnie uprawy lub gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach takiej uprawy wielogatunkowej, przez którą w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1:",

c) w ust. 1aa we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „działce rolnej" zastępuje się wyrazami „działce referencyjnej",

d) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

„2. Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa się w terminie składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym.

2a. Zgłoszenia zmian we wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się w terminie określonym do dokonywania zgłoszeń zmian we wnioskach o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym. Przepisu art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym nie stosuje się.",

e) w ust. 4 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- uprawianych na danej działce referencyjnej, zawartego w oświadczeniu o sposobie użytkowania działek referencyjnych, ale wyłącznie w zakresie tego samego pakietu lub jego wariantu i tylko w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.";

11) w § 19:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Rolnik zaznacza we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej granice działek referencyjnych, na których realizuje poszczególne pakiety lub warianty, oraz określone w planie działalności ekologicznej elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.

3. Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, to we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej zaznacza również granice działek referencyjnych, do których nie ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej.",

c) w ust. 5b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, w roku, w którym złożył wniosek o przyznanie:";

12) w § 24 w ust. 3, w § 25 w ust. 3 oraz w § 26 w ust. 3 wyrazy „określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego" zastępuje się wyrazami „składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym";

13) w § 27 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Rolnik, o którym mowa w ust. 1, zmienia, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, plan działalności ekologicznej w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania ekologicznego przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, w roku następującym po roku, za który rolnikowi została przyznana płatność ekologiczna w trybie przepisów § 21-26, a w przypadku przyznania płatności ekologicznej za ostatni rok realizacji zobowiązania ekologicznego - rolnik zmienia, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, plan działalności ekologicznej w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania ekologicznego w terminie do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji tego zobowiązania.";

14) w § 30:

a) w ust. 1b:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „działki rolnej" zastępuje się wyrazami „działki referencyjnej",

- w pkt 2:

- - w lit. a wyrazy „działki rolnej" zastępuje się wyrazami „działki referencyjnej",

- - w lit. b wyrazy „działce rolnej" zastępuje się wyrazami „działce referencyjnej",

b) w ust. 1c:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „wykorzystywania działek rolnych" zastępuje się wyrazami „użytkowania działek referencyjnych",

- w pkt 2 w lit. b wyrazy „działce rolnej" zastępuje się wyrazami „działce referencyjnej",

c) w ust. 1d we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „wykorzystywania działek rolnych" zastępuje się wyrazami „użytkowania działek referencyjnych",

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy rolnik:

1) nie zachował któregokolwiek z określonych w planie działalności ekologicznej elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, w wyniku przeniesienia, w drodze umowy sprzedaży, darowizny lub innej umowy, posiadania gruntów rolnych, na których występują takie elementy krajobrazu, lub utraty posiadania takich gruntów, a grunty te nie są objęte zobowiązaniem ekologicznym, lub

2) założył system rolno-leśny w ramach interwencji, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy o Planie Strategicznym, na gruntach, na których występują trwałe użytki zielone, a grunty te nie są objęte zobowiązaniem ekologicznym.";

15) po § 32e dodaje się § 32f-32i w brzmieniu:

„§ 32f. Złożenie wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej w ramach nowego zobowiązania ekologicznego po dniu 14 marca 2023 r. jest niedopuszczalne.

§ 32g. 1. W przypadku rolnika, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1243), zwanego dalej „rozporządzeniem zmieniającym z dnia 25 czerwca 2019 r.", który w 2023 r. lub w 2024 r. realizuje zobowiązanie ekologiczne i ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 13, w 2023 r. oraz w 2024 r. płatność ekologiczna w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 lub 6 i 12 jest przyznawana bez zastosowania § 5 rozporządzenia zmieniającego z dnia 25 czerwca 2019 r.

2. W przypadku rolnika, o którym mowa w § 5 rozporządzenia zmieniającego z dnia 25 czerwca 2019 r., który w 2023 r. lub w 2024 r.:

1) realizuje zobowiązanie ekologiczne lub ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 13 oraz

2) realizuje zobowiązanie ekologiczne PS w ramach następujących pakietów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym, dotyczących przyznawania płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym:

a) Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych lub

b) Pakietu 8. Trwałe użytki zielone, lub

c) Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi na gruntach, na których są uprawiane rośliny wymienione w części VII tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia, lub na trwałych użytkach zielonych lub

3) ubiega się o przyznanie płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym, w ramach Pakietu 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym

- w 2023 r. oraz w 2024 r. płatność ekologiczna w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 lub 6 i 12 jest przyznawana bez zastosowania § 5 rozporządzenia zmieniającego z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 32h. Jeżeli rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie ekologiczne oraz zobowiązanie ekologiczne PS, to w 2023 r. oraz w 2024 r. wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego, o której mowa w § 16:

1) nie może przekraczać 20% sumy płatności ekologicznej oraz płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym;

2) stanowi iloczyn:

a) kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego określonej w załączniku nr 9 do rozporządzenia oraz

b) procentowego udziału płatności ekologicznej w sumie przysługujących rolnikowi płatności, o której mowa w pkt 1.

§ 32i. 1. W 2023 r. oraz 2024 r. za zmianę wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym nie uznaje się wykorzystania przez rolnika części tego obszaru na potrzeby wypełnienia normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska GAEC 8, wymienionej w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115, w zakresie minimalnego udziału powierzchni użytków rolnych wykorzystanej na elementy lub obszary nieprodukcyjne rozumiane jako:

1) grunty ugorowane, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, zwana dalej „działalnością rolniczą", w tym wypas i koszenie, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca;

2) grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza - w tym wypas i koszenie, z wyjątkiem prowadzenia pasiek - w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia;

3) pasy gruntów wzdłuż obrzeży lasu, o szerokości nie mniejszej niż 1 m i nie większej niż 20 m, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, w tym wypas i koszenie, z wyjątkiem wypasu i koszenia w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia;

4) grunty ugorowane, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, w tym wypas i koszenie, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca, a które zostały w 2023 r. wykorzystane do uprawy roślin, z wyłączeniem kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji, zgodnie z odstępstwem przewidzianym w art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1317 z dnia 27 lipca 2022 r. ustanawiającego odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do stosowania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm GAEC) 7 i 8 w odniesieniu do roku składania wniosków 2023 (Dz. Urz. UE L 199 z 28.07.2022, str. 1).

2. Jeżeli w 2023 r. lub w 2024 r. część obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym zostaje wykorzystana zgodnie z ust. 1:

1) pkt 1 lub 2, lub 3 - do tego obszaru nie jest przyznawana płatność ekologiczna odpowiednio za 2023 r. oraz za 2024 r.;

2) pkt 4 - do tego obszaru:

a) jest przyznawana płatność ekologiczna za 2023 r., jeżeli to wykorzystanie nastąpi w 2023 r.;

b) nie jest przyznawana płatność ekologiczna za 2024 r., jeżeli to wykorzystanie nastąpi w 2024 r.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 19 rozporządzenia nr 640/2014 oraz § 31 ust. 2 pkt 1.";

16) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- co jest potwierdzone w szczególności dokumentami, o których mowa w rozporządzeniu 2018/848 oraz w przepisach wydanych na jego podstawie.",

b) w ust. 1c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymóg dodatkowy dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakietu 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakietu 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji - wytworzenie produktu ekologicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej z uprawy lub roślin gatunku uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku:",

c) w ust. 2 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w przypadku uprawy drzew niebędących w okresie owocowania lub niebędących na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub uprawy krzewów, które nie są krzewami owocującymi, ukorzenionymi i spełniającymi minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu, które zostały nasadzone przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym:";

17) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) nazwę jednostki certyfikującej, która objęła producenta systemem kontroli obejmującym kontrolę urzędową i inne czynności urzędowe, o których mowa w rozdziale VI rozporządzenia 2018/848;",

b) w ust. 3 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) poszczególnych działek rolnych, na których mają być realizowane pakiety lub warianty w ramach zobowiązania ekologicznego, oraz";

18) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli część I. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji oraz część II. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

19) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

20) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

21) po załączniku nr 6 dodaje się załącznik nr 6a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

22) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

23) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 211 z 08.08.2015, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2019, str. 5.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 29.10.2018, str. 37, Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 59, Dz. Urz. UE L 87 z 23.03.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 381 z 13.11.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 402 z 01.12.2020, str. 23, Dz. Urz. UE L 439 z 29.12.2020, str. 32, Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2021, str. 53, Dz. Urz. UE L 60 z 22.02.2021, str. 24, Dz. Urz. UE L 133 z 20.04.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 151 z 03.05.2021, str. 1 i 5, Dz. Urz. UE L 204 z 10.06.2021, str. 47, Dz. Urz. UE L 222 z 22.06.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 318 z 09.09.2021, str. 5, Dz. Urz. UE L 334 z 22.09.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 336 z 23.09.2021, str. 3, Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 187 z 14.07.2022, str. 60 oraz Dz. Urz. UE L 321 z 15.12.2022, str. 74.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 481)

Załącznik nr 1

I. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

1

bobik

Vicia faba var. minor.

R

UR

2

burak cukrowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. altissima Doll

R

UR

3

chmiel

Humulus lupulus L.

R

UW

4

ciecierzyca pospolita (w tym z rośliną podporową)

(Cicer arietinum L.)

R

UR

5

cykoria siewna

Cichorium intybus L.

R

UR

6

dynia oleista

Cucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.

R

UR

7

esparceta siewna na materiał siewny

Onobrychis viciifolia Scop.

R

UW

8

facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

R

UR

9

gorczyca biała

Sinapis alba L.

R

UR

10

gorczyca czarna

Brassica nigra (L.) Koch

R

UR

11

gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czern.

R

UR

12

groch siewny (w tym z rośliną podporową)

w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)

Pisum sativum L. (partim) Pisum arvense L.

R

UR

13

gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum Moench.

R

UR

14

inne gatunki pszenic


R

UR

15

jęczmień jary

Hordeum vulgare L.

R

UR

16

jęczmień ozimy

Hordeum vulgare L.

R

UR

17

komonica zwyczajna na materiał siewny

Lotus corniculatus L.

R

UW

18

komosa ryżowa

Chenopodium quinoa Willd.

R

UR

19

koniczyna biała na materiał siewny

Trifolium repens L.

R

UW

20

koniczyna białoróżowa na materiał siewny

Trifolium hybridum L.

R

UW

21

koniczyna czerwona na materiał siewny

Trifolium pratense L.

R

UW

22

koniczyna krwistoczerwona na materiał siewny

Trifolium incarnatum L.

R

UR

23

koniczyna perska na materiał siewny

Trifolium resupinatum L.

R

UR

24

konopie włókniste


R

UR

25

kukurydza na ziarno

Zea mays L.

R

UR

26

len oleisty

Linum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert

R

UR

27

len włóknisty

Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum

R

UR

28

lnianka siewna (lnicznik)

Camelina sativa (L.) Crantz

R

UR

29

lucerna chmielowa (nerkowata) na materiał siewny

Medicago lupulina L.

R

UW

30

lucerna mieszańcowa na materiał siewny

Medicago x varia T. Martyn

R

UW

31

lucerna siewna na materiał siewny

Medicago sativa (L.) Crantz

R

UW

32

łubin biały na nasiona

Lupinus albus L.

R

UR

33

łubin wąskolistny na nasiona

Lupinus angustifolius L.

R

UR

34

łubin żółty na nasiona

Lupinus luteus L.

R

UR

35

mieszanka strączkowo-zbożowa


R

UR

36

mieszanka zbożowa


R

UR

37

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik L.

R

UR

38

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik L.

R

UD

39

ostropest plamisty

Silybum marianum L.

R

UR

40

owies

Avena sativa L.

R

UR

41

owies szorstki

Avena strigosa Schreb.

R

UR

42

proso

Panicum miliaceum L.

R

UR

43

pszenica zwyczajna jara

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

44

pszenica zwyczajna ozima

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

45

pszenica samopsza jara

Triticum monococcum

R

UR

46

pszenica samopsza ozima

Triticum monococcum

R

UR

47

pszenica płaskurka jara

Triticum dicoccum

R

UR

48

pszenica płaskurka ozima

Triticum dicoccum

R

UR

49

pszenica orkisz jara

Triticum spelta

R

UR

50

pszenica orkisz ozima

Triticum spelta

R

UR

51

pszenżyto jare

x Triticosecale Wittm.

R

UR

52

pszenżyto ozime

x Triticosecale Wittm.

R

UR

53

rzepak jary

Brassica napus L.

R

UR

54

rzepak ozimy

Brassica napus L.

R

UR

55

rzepik

Brassica rapa var. typica Posp.

R

UR

56

rzodkiew oleista na materiał siewny

Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

R

UR

57

seradela uprawna na nasiona

Ornithopus sativus Brot.

R

UR

58

słonecznik oleisty

Helianthus annuus L.

R

UR

59

soja zwyczajna

Glycine max (L.) Merrill

R

UR

60

szarłat z wyjątkiem

A. retroflexus

Amaranthus spp.

R

UR

61

topinambur

Helianthus tuberosus L.

P

UR

62

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny


R

UR

63

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny


R

UW

64

wyka kosmata na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)

Vicia villosa L.

R

UR

65

wyka kosmata na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)

Vicia villosa L.

R

UD

66

wyka siewna na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)

Vicia sativa L.

R

UR

67

żyto jare

Secale cereale L.

R

UR

68

żyto ozime

Secale cereale L.

R

UR

69

żyto krzyca

Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.

R

UR

70

żyto krzyca

Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.

R

UD

II. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

1

arbuz (kawon)

Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et Nakai

W

UR

2

bób

Vicia faba L.

W

UR

3

brokuł włoski

Brassica oleracea var. italica Plenck

W

UR

4

brukiew jadalna

Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.

W

UR

5

burak ćwikłowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.

W

UR

6

burak liściowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.

W

UR

7

cebula szalotka

Allium cepa grupa aggregatum

W

UR

8

cebula perłowa

Allium ampeloprasum L.

W

UR

9

cebula siedmiolatka

Allium fistulosum L.

W

UW

10

cebula zwyczajna

Allium cepa L.

W

UR

11

chrzan pospolity

Armoracia rusticana

W

UW

12

cukinia

Cucurbita pepo var. giromontina

W

UR

13

cykoria endywia

Cichorium endivia L.

W

UR

14

cykoria endywia

Cichorium endivia L.

W

UD

15

cykoria warzywna

Cichorium intybus var. foliosum Hegi

W

UR

16

czosnek

Allium sativum L.

W

UR

17

dynia olbrzymia

Cucurbita maxima Duch.

W

UR

18

dynia piżmowa

Cucurbita moschata Duch.

W

UR

19

dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

W

UR

20

fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

W

UR

21

fasola zwykła

Phaseolus vulgaris L.

W

UR

22

groch cukrowy

Pisum sativum var. saccharatum

W

UR

23

groch łuskowy

Pisum sativum var. pachylobum

W

UR

24

jarmuż

Brassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.

W

UR

25

kalafior

Brassica oleracea var. botrytis L.

W

UR

26

kalarepa

Brassica oleracea var. gongylodes L.

W

UR

27

kapusta brukselska

Brassica oleracea var. gemmifera (DC.) Schwarz

W

UR

28

kapusta chińska

Brassica rapa var. chinensis

W

UR

29

kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea var. capitata f. alba (L.) Duchesene

W

UR

30

kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) Duchesene

W

UR

31

kapusta pekińska

Brassica rapa var. pekinensis

W

UR

32

kapusta włoska

Brassica oleracea var. italica Plenck

W

UR

33

karczoch

Cynara scolymus L.

W

UR

34

karczoch

Cynara scolymus L.

W

UW

35

koper ogrodowy

Anethum graveolens L.

W

UR

36

koper włoski

Foeniculum vulgare Mill.

W

UR

37

koper włoski

Foeniculum vulgare Mill.

W

UD

38

kukurydza cukrowa

Zea mays var. saccharata (Sturtev.) Zhuk.

W

UR

39

marchew jadalna

Daucus carota L.

W

UR

40

oberżyna (bakłażan)

Solanum melongena L.

W

UR

41

ogórek

Cucumis sativus L.

W

UR

42

papryka

Capsicum annuum L.

W

UR

43

pasternak

Pastinaca sativa L.

W

UR

44

patison

Cucurbita pepo var. patissonina

W

UR

45

pietruszka korzeniowa

Petroselinum sativum ssp. tuberosum

W

UR

46

pietruszka naciowa

Petroselinum sativum ssp. crispum

W

UR

47

pomidor

Lycopersicon esculentum Mill.

W

UR

48

por

Allium porrum L.

W

UR

49

rabarbar ogrodowy

Rheum rhaponticum L.

W

UW

50

rokietta siewna (rukola)

Eruca vesicaria (L.) Cav.

W

UR

51

roszponka (roszpunka)

Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. Betcke

W

UR

52

rzepa jadalna

Brassica campestris var. rapa

W

UR

53

rzodkiew

Raphanus sativus var. niger Kerner

W

UR

54

rzodkiewka

Raphanus sativus var. sativus

W

UR

55

sałata zwyczajna

Lactuca sativa L.

W

UR

56

seler korzeniowy

Apium graveolens var. Rapaceum

W

UR

57

seler naciowy

Apium graveolens var. dulce

W

UR

58

soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)

Lens culinaris Medik.

W

UR

59

skorzonera

Scorzonera hispanica L.

W

UR

60

szczaw

Rumex acetosa L.

W

UW

61

szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

W

UW

62

szparag

Asparagus officinalis L.

W

UW

63

szpinak zwyczajny

Spinacia oleracea L.

W

UR

64

ziemniak

Solanum tuberosum L.

W

UR

Załącznik 2. [WYKAZ ZWIERZĄT, KTÓRYCH POSIADANIE STANOWI WARUNEK PRZYZNANIA PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH NIEKTÓRYCH PAKIETÓW]

Załącznik nr 2

WYKAZ ZWIERZĄT, KTÓRYCH POSIADANIE STANOWI WARUNEK PRZYZNANIA PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH NIEKTÓRYCH PAKIETÓW

1. Zwierzęta, których posiadanie stanowi warunek przyznania płatności ekologicznej w ramach pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji i pakietu 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą:

1) alpaki (Vicugna pacos);

2) bydło domowe (Bos taurus) oraz bawoły domowe (Bubalus bubalis);

3) daniele (Dama dama);

4) gęsi (Anserinae);

5) indyki (Meleagris gallopavo);

6) jelenie szlachetne (Cervus elaphus);

7) kaczki (Anatidae);

8) konie (Equus caballus);

9) kozy (Capra hircus);

10) króliki (Oryctolagus cuniculus f. domesticus);

11) kury (Gallus gallus domesticus);

12) lamy (Lama glama);

13) muły (Equus mule);

14) osły (Equus asinus);

15) owce (Ovis aries);

16) perlice (Numididae);

17) przepiórki japońskie (Coturnix japonica);

18) strusie afrykańskie (Struthio camelus);

19) świnie (Sus domestica).

2. Zwierzęta, których posiadanie stanowi warunek przyznania płatności ekologicznej w ramach pakietu 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji i pakietu 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji:

1) alpaki (Vicugna pacos);

2) bydło domowe (Bos taurus ) oraz bawoły domowe (Bubalus bubalis);

3) daniele (Dama dama);

4) gęsi (Anserinae);

5) jelenie szlachetne (Cervus elaphus);

6) konie (Equus caballus);

7) kozy (Capra hircus);

8) króliki (Oryctolagus cuniculus f. domesticus);

9) lamy (Lama glama);

10) muły (Equus mule);

11) osły (Equus asinus);

12) owce (Ovis aries).

Załącznik 3. [WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DJP NA POTRZEBY SPEŁNIANIA WARUNKU POSIADANIA ZWIERZĄT I PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PAKIETU 5. UPRAWY PASZOWE NA GRUNTACH ORNYCH W OKRESIE KONWERSJI, PAKIETU 11. UPRAWY PASZOWE NA GRUNTACH ORNYCH PO OKRESIE KONWERSJI, PAKIETU 6. TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE W OKRESIE KONWERSJI I PAKIETU 12. TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE PO OKRESIE KONWERSJI]

Załącznik nr 3

WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DJP NA POTRZEBY SPEŁNIANIA WARUNKU POSIADANIA ZWIERZĄT I PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PAKIETU 5. UPRAWY PASZOWE NA GRUNTACH ORNYCH W OKRESIE KONWERSJI, PAKIETU 11. UPRAWY PASZOWE NA GRUNTACH ORNYCH PO OKRESIE KONWERSJI, PAKIETU 6. TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE W OKRESIE KONWERSJI I PAKIETU 12. TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE PO OKRESIE KONWERSJI

Lp.

Rodzaj zwierząt

Współczynnik przeliczania zwierząt na DJP

Konie

1

Ogiery, klacze, wałachy

1,2

2

Źrebaki powyżej 2 lat

1

3

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat

0,8

4

Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,5

5

Źrebięta do 6 miesięcy

0,3

Bydło oraz bawoły domowe

6

Buhaje

1,4

7

Krowy

1

8

Jałówki cielne

1

9

Jałówki powyżej 1 roku

0,8

10

Jałówki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,3

11

Opasy powyżej 1 roku

0,8

12

Opasy powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,3

13

Cielęta do 6 miesięcy

0,15

Kozy

14

Kozy matki

0,15

15

Koźlęta do 3,5 miesięcy

0,05

16

Koźlęta powyżej 3,5 miesięcy do 1,5 roku

0,08

17

Pozostałe kozy

0,1

Świnie

18

Świnie

0,3

Owce

19

Owce powyżej 1,5 roku

0,1

20

Tryki powyżej 1,5 roku

0,12

21

Jagnięta do 3,5 miesięcy

0,05

22

Tryczki

0,08

23

Maciorki

0,1

Drób

24

Kury, kaczki

0,004

25

Gęsi

0,008

26

Indyki

0,024

27

Perlice

0,003

28

Przepiórki japońskie

0,0003

Muły

29

Muł powyżej 2 lat

0,6

30

Muł powyżej 1 roku do 2 lat

0,3

31

Muł do 1 roku

0,1

Osły

32

Osioł powyżej 2 lat

0,5

33

Osioł powyżej 1 roku do 2 lat

0,25

34

Osioł do 1 roku

0,07

Alpaki

35

Samice powyżej 1 roku

0,11

36

Samce powyżej 1 roku

0,12

37

Młode od 6 miesiąca do 1 roku

0,05

38

Cielęta/cria do 6 miesięcy

0,03

Lamy

39

Samice powyżej 1 roku

0,20

40

Samce powyżej 1 roku

0,19

41

Młode powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,12

42

Cielęta/cria do 6 miesięcy

0,05

Inne

43

Jelenie szlachetne

0,29

44

Daniele

0,12

45

Króliki

0,007

46

Strusie afrykańskie

0,2

Załącznik 4. [WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DJP NA POTRZEBY SPEŁNIANIA WARUNKU POSIADANIA ZWIERZĄT I PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PAKIETU 13. PREMIA ZA ZRÓWNOWAŻONĄ PRODUKCJĘ ROŚLINNO-ZWIERZĘCĄ]

Załącznik nr 4

WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DJP NA POTRZEBY SPEŁNIANIA WARUNKU POSIADANIA ZWIERZĄT I PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PAKIETU 13. PREMIA ZA ZRÓWNOWAŻONĄ PRODUKCJĘ ROŚLINNO-ZWIERZĘCĄ

Lp.

Rodzaj zwierząt

Współczynnik przeliczania zwierząt na DJP

Konie ras dużych / Konie pozostałe

1

Ogiery, klacze, wałachy

1,2

2

Źrebaki powyżej 2 lat

1

3

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat

0,8

4

Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,5

5

Źrebięta do 6 miesięcy

0,3

Konie ras małych (m.in. hucuł, konik polski)

6

Ogiery, klacze, wałachy

0,6

7

Źrebaki powyżej 2 lat

0,5

8

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat

0,35

9

Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,2

10

Źrebięta do 6 miesięcy

0,12

Bydło oraz bawoły domowe

11

Buhaje

1,4

12

Krowy

1

13

Jałówki cielne

1

14

Jałówki powyżej 1 roku

0,8

15

Jałówki powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,3

16

Opasy powyżej 1 roku

0,9

17

Opasy powyżej 6 miesięcy do 1 roku

0,36

18

Cielęta do 6 miesięcy

0,15

Kozy

19

Kozy matki

0,15

20

Koźlęta do 3,5 miesięcy

0,05

21

Koźlęta powyżej 3,5 miesięcy do 1,5 roku

0,08

22

Pozostałe kozy

0,1

Świnie

23

Świnie

0,3

Owce

24

Owce powyżej 1,5 roku

0,1

25

Tryki powyżej 1,5 roku

0,12

26

Jagnięta do 3,5 miesięcy

0,05

27

Tryczki

0,08

28

Maciorki

0,1

Drób

29

Kury, kaczki

0,004

30

Gęsi

0,008

31

Indyki

0,032

32

Perlice

0,003

33

Przepiórki japońskie

0,0003

Muły

34

Muł powyżej 2 lat

0,6

35

Muł powyżej 1 roku do 2 lat

0,3

36

Muł do 1 roku

0,1

Osły

37

Osioł powyżej 2 lat

0,5

38

Osioł powyżej 1 roku do 2 lat

0,25

39

Osioł do 1 roku

0,07

Alpaki

40

Samice powyżej 1 roku

0,11

41

Samce powyżej 1 roku

0,12

42

Młode powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,05

43

Cielęta/cria do 6 miesięcy

0,03

Lamy

44

Samice powyżej 1 roku

0,20

45

Samce powyżej 1 roku

0,19

46

Młode od 6 miesiąca do 1 roku

0,12

47

Cielęta/cria do 6 miesięcy

0,05

Jelenie szlachetne

48

Byki

0,42

49

Łanie

0,24

50

Pozostałe

0,1

Daniele

51

Byki

0,22

52

Łanie

0,13

53

Pozostałe

0,06

Inne

54

Króliki

0,007

55

Strusie afrykańskie

0,2

Załącznik 5. [WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ]

Załącznik nr 5

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Lp.

Pakiety rolnictwa ekologicznego

Warianty rolnictwa ekologicznego

Stawki płatności (w zł/ha)

1

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji

1 697

2

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji

3 021

3

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji

1 856

4

Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji

4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji

3 105

4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji

2 495

4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji

1 326

5

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji

1 638

6

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji

1 043

7

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

1 571

8

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

2 391

9

Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

1 856

10

Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji

10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji

1 961

10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji

2 213

10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji

1 326

11

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji

1 504

12

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

1 043

13

Pakiet 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą

573

Załącznik 6. [KWOTA PRZEZNACZONA NA REFUNDACJĘ KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH PONIESIONYCH Z TYTUŁU KONTROLI GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO Powierzchnia gospodarstwa]

Załącznik nr 6

KWOTA PRZEZNACZONA NA REFUNDACJĘ KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH PONIESIONYCH Z TYTUŁU KONTROLI GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO

Powierzchnia gospodarstwa

Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego

(w zł na gospodarstwo)

do 5 ha

900

powyżej 5 ha do 10 ha

1 000

powyżej 10 ha do 20 ha

1 100

powyżej 20 ha do 50 ha

1 300

powyżej 50 ha do 100 ha

1 400

powyżej 100 ha

1 500

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA