REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1046

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 maja 2023 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 ustanowionym uchwałą nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;

2) formy i zakres pomocy, o której mowa w pkt 1;

3) tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy, o której mowa w pkt 1.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) podręczniki do kształcenia ogólnego - podręczniki do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczniki do kształcenia specjalnego, dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2) materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego - materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

3) materiały edukacyjne do kształcenia zawodowego - materiały edukacyjne do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

4) materiały ćwiczeniowe - materiały ćwiczeniowe, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

5) opiekunowie ucznia - rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeu-tycznych oraz opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810).

§ 3. [Udzielenie pomocy w formie dofinansowania w latach szkolnych 2023/2024–2025/2026]

W latach szkolnych 2023/2024-2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

§ 4. [Udzielenie pomocy w formie dofinansowania]

1. W latach szkolnych 2023/2024-2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

1) uczniom, o których mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych;

2) uczniom, o których mowa w § 3 pkt 8 i 9, uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

2. W latach szkolnych 2023/2024-2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych.

3. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom, o których mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającym w roku szkolnym:

1) 2023/2024 do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas III-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia;

2) 2024/2025 do klas I-III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas IV-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia;

3) 2025/2026 do czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz klas V i VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.

§ 5. [Wysokość pomocy]

Wysokość pomocy, o której mowa w § 4, wynosi nie więcej niż:

1) 445 zł - dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającego w roku szkolnym:

a) 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych,

b) 2023/2024 do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia,

c) 2024/2025 do klas I-III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas IV-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia,

d) 2025/2026 do czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas V i VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia;

2) 390 zł - dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7, uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

3) 225 zł - dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 8 i 9, uczęszczającego w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

§ 6. [Osoby uprawnione do złożenia wniosku o pomoc]

1. Pomoc, o której mowa w § 4, jest udzielana na wniosek opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia.

2. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026.

3. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, uczniowi szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.

4. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, uczniowi:

1) czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w tym klas dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2) szkoły rolniczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

3) szkoły leśnej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw środowiska,

4) szkoły morskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,

5) szkoły żeglugi śródlądowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,

6) szkoły rybołówstwa prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa,

7) szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe prowadzonej przez ministra właściwego do spraw zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o którym mowa w art. 8 ust. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- składa się w terminie ustalonym przez ministra prowadzącego szkołę.

5. Wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia, o którym mowa w § 3, oraz adres jego zamieszkania;

2) nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń, o którym mowa w § 3, będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026;

3) imię (imiona) i nazwisko osoby składającej wniosek, o której mowa w ust. 1, oraz adres jej zamieszkania, a w przypadku wniosku składanego przez:

a) dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej i dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej - adres siedziby tej placówki,

b) nauczyciela lub pracownika socjalnego - adres siedziby podmiotu będącego jego miejscem pracy;

4) datę wydania i numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, o którym mowa w § 3.

6. Do wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, składanego przez nauczyciela, pracownika socjalnego lub inną osobę za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia, dołącza się tę zgodę.

§ 7. [Lista uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy]

1. Dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o której mowa w § 4, i przekazuje ją odpowiednio wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.

2. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 6 ust. 4, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o której mowa w § 4, i przekazuje ją ministrowi prowadzącemu szkołę.

3. Listy uczniów, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają imię (imiona) i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026.

§ 8. [Przekazanie środków finansowych na udzielenie pomocy]

1. Środki finansowe na udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, dla uczniów szkoły prowadzonej przez gminę odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, przekazuje na rachunek bankowy tej szkoły.

2. Środki finansowe na udzielenie pomocy, o której mowa w § 4, dla uczniów szkoły, o której mowa w § 6 ust. 4, minister prowadzący szkołę przekazuje na rachunek bankowy tej szkoły.

§ 9. [Zwrot kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub zawodowego]

1. Dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę i szkoły, o której mowa w § 6 ust. 4, zwraca opiekunowi ucznia albo pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych do wysokości pomocy, o której mowa w § 5, po przedłożeniu dowodu zakupu tych podręczników lub materiałów.

2. W przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego inną niż gmina, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych do wysokości pomocy, o której mowa w § 5, zwraca opiekunowi ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpowiednio wójt, burmistrz albo prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu tych podręczników lub materiałów.

3. W przypadku indywidualnego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie tych podręczników lub materiałów.

4. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

5. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu zwraca się opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości pomocy, o której mowa w § 5, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu tych podręczników lub materiałów, zawierającego:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę i adres siedziby szkoły;

3) klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026;

4) wykaz zakupionych podręczników lub materiałów i koszt ich zakupu;

5) datę zakupu;

6) podpis osoby, która dokonała zakupu.

6. Potwierdzenie zakupu, o którym mowa w ust. 5, wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których dokonano zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-01
  • Data wejścia w życie: 2023-06-16
  • Data obowiązywania: 2023-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA