REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1073

USTAWA

z dnia 26 maja 2023 r.

o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Tekst pierwotny

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, zwanego dalej „świadczeniem".

Art. 2. [Warunki otrzymania świadczenia]

1. Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;

2) osiągnęła wiek:

a) w przypadku kobiet - 60 lat,

b) w przypadku mężczyzn - 65 lat.

2. Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

4. Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Art. 3. [Wysokość świadczenia]

Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie.

Art. 4. [Wniosek o przyznanie świadczenia]

1. Świadczenie jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.

2. Wniosek o przyznanie świadczenia zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

a) imię (imiona) oraz nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), a w przypadku gdy nie nadano tego numeru - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania;

2) wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty;

3) podpis wnioskodawcy.

3. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

1) zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;

2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

4. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia te zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Art. 5. [Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia]

1. Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

2. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

3. Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

4. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek o jego przyznanie.

5. Świadczenie należne za okres do dnia wydania decyzji o przyznaniu tego świadczenia jest wypłacane w terminie określonym w tej decyzji, a za kolejne miesiące - do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyznanie świadczenia, mając na względzie konieczność zawarcia we wniosku informacji niezbędnych do ustalenia i wypłaty świadczenia.

Art. 6. [Ustanie prawa do świadczenia]

Prawo do świadczenia ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.

Art. 7. [Waloryzacja świadczenia]

1. Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca.

2. Organ wypłacający dokonuje waloryzacji kwoty świadczenia z urzędu.

3. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację, przez wskaźnik waloryzacji, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461).

4. Wysokość kwoty świadczenia, ustalanej w sposób określony w ust. 3, zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

5. Waloryzacja kwoty świadczenia nie wymaga wydania decyzji.

6. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", co najmniej na 7 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji, należną od terminu waloryzacji kwotę świadczenia.

Art. 8. [Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznawania i wypłacania świadczenia, ustalania ustania prawa do świadczenia oraz żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia i jego dochodzenia]

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest uprawniony do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznawania i wypłacania świadczenia, ustalania ustania prawa do świadczenia oraz żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia i jego dochodzenia.

Art. 9. [Finansowanie świadczenia]

Świadczenie wraz z kosztami jego obsługi jest finansowane z budżetu państwa.

Art. 10. [Przepisy stosowane do świadczenia]

Do świadczenia stosuje się odpowiednio:

1) art. 134 i art. 135 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

2) art. 84 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.1)).

Art. 11. [Pierwsza waloryzacja kwoty świadczenia]

Pierwsza waloryzacja kwoty świadczenia zostanie przeprowadzona w 2024 r.

Art. 12. [Skutki finansowe ustawy]

1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy wynosi w:

1) 2023 r. - 73 800 000 zł;

2) 2024 r. - 162 852 000 zł;

3) 2025 r. - 172 200 000 zł;

4) 2026 r. - 179 580 000 zł;

5) 2027 r. - 187 452 000 zł;

6) 2028 r. - 195 816 000 zł;

7) 2029 r. - 204 672 000 zł;

8) 2030 r. - 213 528 000 zł;

9) 2031 r. - 222 876 000 zł;

10) 2032 r. - 232 716 000 zł.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.

Art. 13. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1115, 1265, 1933, 2185, 2476 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 326, 547, 614 i 852.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-07
  • Data wejścia w życie: 2023-07-01
  • Data obowiązywania: 2023-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA