REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1078

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 maja 2023 r.

zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289, 614 i 1030) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Regulamin urzędowania sądów powszechnych]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2514 i 2822 oraz z 2023 r. poz. 1036) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) sprawy w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, sprawy, w których jest stosowane tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, a także sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym, sprawy z rozdziału XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.1)), zwanej dalej „K.k.", oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, zadania sądu w postępowaniu przygotowawczym, w których przesłuchanie świadka odbywa się przez sąd na podstawie art. 185a-185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, z późn. zm.2)), zwanej dalej „K.p.k.", oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, a także sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie,";

2) w § 31 w ust. 2:

a) pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) koordynowanie wykorzystania sal rozpraw oraz innych pomieszczeń w siedzibie sądu lub poza jego siedzibą, w tym pomieszczeń przystosowanych do przeprowadzania przesłuchań w trybie art. 185a-185c K.p.k., zwanych dalej „przyjaznymi pokojami przesłuchań", i przedstawianie prezesowi kwartalnych ocen ich wykorzystania;",

b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) zapewnienie przyjaznych pokoi przesłuchań w siedzibie sądu lub poza jego siedzibą, spełniających warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. poz. 1691), i przedstawianie prezesowi sądu półrocznej informacji dotyczącej stanu tych pokoi oraz ich wyposażenia technicznego;";

3) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Potrzeby, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności zidentyfikowanie baz informacji prawnej, literatury i publikacji niezbędnych w pracy oraz środków technicznych i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania działalności orzeczniczej, w tym przyjaznych pokoi przesłuchań, służących zapewnieniu sprawnej i prawidłowej organizacji działalności, o której mowa w art. 1 § 2 i 3 ustawy.";

4) w § 80 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) ustala na bieżąco potrzeby wydziału, o których mowa w § 32, po zasięgnięciu w tym celu opinii orzeczników w wydziale oraz kierownika sekretariatu.";

5) w § 122 w ust. 1 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) informacje o przyjaznych pokojach przesłuchań znajdujących się w siedzibie sądu lub poza jego siedzibą na obszarze okręgu sądu, z których sąd korzysta, wraz z ich danymi teleadresowymi oraz zdjęciami.";

6) w § 399 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności na podstawie art. 336 § 1 K.k. do zawiadomienia należy dołączyć pouczenie o treści § 3 i 4 tego przepisu oraz o treści art. 158 K.k.w.".

§ 2. [Przedstawianie informacji omówionej w § 31 ust. 2 pkt 2b rozporządzenia - Regulamin urzędowania sądów powszechnych po raz pierwszy]

Informację, o której mowa w § 31 ust. 2 pkt 2b rozporządzenia zmienianego w § 1, po raz pierwszy dyrektor sądu przedstawia prezesowi sądu w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1726, 1855, 2339 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289, 818 i 852.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1855, 2582 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289, 535 i 818.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-07
  • Data wejścia w życie: 2023-06-22
  • Data obowiązywania: 2023-06-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA