REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1234

USTAWA

z dnia 26 maja 2023 r.

o aplikacji mObywatel1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa:

1) zakres usług udostępnianych w aplikacji mObywatel, w tym funkcjonowanie:

a) dokumentu mObywatel,

b) profilu mObywatel,

c) certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel,

d) podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel;

2) warunki i sposób pobierania przez użytkownika aplikacji mObywatel, przy użyciu tej aplikacji, danych dotyczących tego użytkownika, pochodzących z rejestrów publicznych, rejestrów niepublicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych;

3) sposób potwierdzania oraz weryfikowania autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia dokumentów mobilnych;

4) warunki opracowywania, udostępniania i świadczenia usług w aplikacji mObywatel;

5) zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji w zakresie funkcjonowania i korzystania z aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel.

Art. 2. [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) aplikacja mObywatel - oprogramowanie przeznaczone dla urządzeń mobilnych, w którym są udostępniane usługi świadczone przez podmioty publiczne oraz podmioty niepubliczne;

2) certyfikat podstawowy - certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel wydawany z dokumentem mObywatel;

3) certyfikat studenta - certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel wydawany z legitymacją studencką w postaci dokumentu mobilnego;

4) certyfikat ucznia - certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel wydawany z legitymacją szkolną w postaci dokumentu mobilnego;

5) certyfikat użytkownika aplikacji mObywatel - poświadczenie elektroniczne potwierdzające dane użytkownika aplikacji mObywatel;

6) dokument elektroniczny - dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73, z późn. zm.2));

7) dokument mobilny - dokument elektroniczny obsługiwany przy użyciu usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel;

8) dokument mObywatel - dokument mobilny stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron;

9) podmiot niepubliczny - podmiot inny niż podmiot, o którym mowa w pkt 10;

10) podmiot publiczny - podmiot publiczny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 i 1123);

11) profil mObywatel - środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 3 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, obsługiwany przy użyciu usługi udostępnianej w aplikacji mObywatel;

12) rejestr niepubliczny - zbiór danych przetwarzanych przez podmiot niepubliczny;

13) rejestr publiczny - rejestr publiczny, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

14) system mObywatel - system teleinformatyczny zapewniający funkcjonalności niezbędne do działania aplikacji mObywatel oraz usług udostępnianych w tej aplikacji;

15) system teleinformatyczny - system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

16) użytkownik aplikacji mObywatel - osobę fizyczną, której zapewniono możliwość korzystania z aplikacji mObywatel po uprzednim ustaleniu tożsamości tej osoby w sposób określony w ustawie.

Art. 3. [Usługi udostępniane w aplikacji mObywatel]

1. W aplikacji mObywatel udostępnia się usługi umożliwiające użytkownikowi aplikacji mObywatel:

1) pobranie z rejestrów publicznych, rejestrów niepublicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych danych:

a) osobowych tego użytkownika niezbędnych do realizacji usługi,

b) dotyczących sytuacji prawnej tego użytkownika lub praw mu przysługujących,

c) umożliwiających identyfikację rzeczy związanej z tym użytkownikiem,

d) dotyczących sytuacji prawnej osoby niepełnoletniej lub praw przysługujących tej osobie, jeżeli użytkownik aplikacji mObywatel jest:

- rodzicem osoby niepełnoletniej, z wyłączeniem rodzica, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, albo

- opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej, z wyłączeniem rodzica zastępczego lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu mu dziecka z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej;

2) przechowywanie, prezentację lub przekazanie do weryfikacji, przy użyciu urządzenia mobilnego, dokumentu mobilnego zawierającego dane, o których mowa w pkt 1;

3) przekazanie danych, o których mowa w pkt 1, lub dokumentu mobilnego, o którym mowa w pkt 2, przez tego użytkownika innej osobie lub podmiotowi;

4) posługiwanie się dokumentem mObywatel;

5) posługiwanie się profilem mObywatel;

6) użycie urządzenia mobilnego w celu obsługi jednego z czynników uwierzytelniania profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

7) dokonywanie płatności elektronicznych związanych z usługami świadczonymi na rzecz tego użytkownika.

2. W usługach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą być wykorzystywane dane:

1) o których mowa w art. 7 ust. 1;

2) pobrane z rejestrów publicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6;

3) udostępnione przez podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne, jeżeli te dane są pobierane w ramach usługi świadczonej na podstawie art. 15 lub art. 16.

Art. 4. [Użytkownik aplikacji]

1. Użytkownikiem aplikacji mObywatel może zostać osoba fizyczna, która:

1) została uwierzytelniona w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej zawierającego co najmniej: imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL tej osoby, albo

2) złożyła wniosek o potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa dla celów korzystania z aplikacji mObywatel razem z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego, a jej tożsamość i obywatelstwo zostały potwierdzone w sposób, o którym mowa w art. 29a ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671), albo

3) złożyła wniosek o potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa dla celów korzystania z aplikacji mObywatel, posiada numer PESEL, a jej tożsamość i obywatelstwo zostały potwierdzone przez organ gminy na podstawie okazanego dokumentu tożsamości umożliwiającego jednoznaczne potwierdzenie tożsamości tej osoby.

2. Wniosek o potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa dla celów korzystania z aplikacji mObywatel składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

3. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w sposób, o którym mowa w ust. 2, podpis własnoręczny składa się na wydruku wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę wniosek opatruje się adnotacją o przyczynie braku tego podpisu.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, organ gminy porównuje dane zawarte w Rejestrze Dowodów Osobistych lub w rejestrze PESEL z danymi okazanego dokumentu tożsamości.

6. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2-5, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

7. Użytkownikiem aplikacji mObywatel w zakresie związanym z korzystaniem z:

1) legitymacji szkolnej w postaci dokumentu mobilnego, o której mowa w art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234), oraz certyfikatu ucznia,

2) legitymacji studenckiej w postaci dokumentu mobilnego, o której mowa w art. 74 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234), oraz certyfikatu studenta

- może zostać osoba fizyczna, której tożsamość ustalono w sposób właściwy dla procedury wydawania tego dokumentu przez wydający go podmiot.

8. Korzystanie z aplikacji mObywatel jest bezpłatne i dobrowolne. Użytkownik aplikacji mObywatel może zrezygnować z korzystania z tej aplikacji przez jej odinstalowanie lub unieważnienie certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.

9. Użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać za pośrednictwem aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel, na potrzeby usługi, z której korzysta, aktualne dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, przetwarzane w rejestrach publicznych lub systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6.

10. Pobranie danych następuje na żądanie użytkownika aplikacji mObywatel złożone za pośrednictwem tej aplikacji.

Art. 5. [Udostępnianie danych w aplikacji]

1. Podmiot publiczny umożliwia użytkownikowi aplikacji mObywatel pobranie za pośrednictwem aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6, które są przetwarzane w rejestrze publicznym lub systemie teleinformatycznym tego podmiotu, jeżeli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości udostępnienia tych danych.

2. Podmiot publiczny umożliwia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji integrację systemu mObywatel z systemem teleinformatycznym tego podmiotu, w którym są przetwarzane dane użytkownika aplikacji mObywatel, w zakresie niezbędnym do zapewnienia pobrania danych na urządzenie mobilne tego użytkownika.

Art. 6. [Delegacja]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych i wykaz rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych, z których użytkownik aplikacji mObywatel może pobrać dane, oraz podmiotów publicznych prowadzących te rejestry publiczne i systemy teleinformatyczne, mając na uwadze adekwatność zakresu tych danych do potrzeb związanych z usługami świadczonymi w aplikacji mObywatel oraz uwarunkowania pozwalające na zapewnienie możliwości pobierania tych danych.

Art. 7. [Dokument mObywatel]

1. Dokument mObywatel zawiera:

1) dane użytkownika aplikacji mObywatel pobrane z rejestru PESEL:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) numer PESEL,

c) datę urodzenia,

d) obywatelstwo,

e) imię ojca,

f) imię matki;

2) fotografię użytkownika aplikacji mObywatel pobraną z Rejestru Dowodów Osobistych;

3) numer, serię, datę wydania i termin ważności.

2. Dokument mObywatel jest wydawany użytkownikowi aplikacji mObywatel automatycznie, po ustaleniu jego tożsamości, w sposób określony w art. 4 ust. 1, na okres 5 lat.

3. W przypadku gdy w rejestrze PESEL został odnotowany zgon użytkownika aplikacji mObywatel albo informacja o utracie przez użytkownika aplikacji mObywatel obywatelstwa polskiego, dokument mObywatel oraz certyfikat podstawowy są automatycznie unieważniane.

4. Jeżeli z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego, obowiązek ten uznaje się za spełniony w przypadku stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu mObywatel.

5. Dokument mObywatel:

1) nie uprawnia do przekraczania granicy państwowej;

2) nie może być wykorzystywany do stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego w przypadku wystąpienia albo uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia okoliczności, w których wykorzystanie tego dokumentu nie zapewni niezbędnego poziomu pewności i bezpieczeństwa stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego albo nie może być przeprowadzone w warunkach zapewniających taki poziom.

6. W razie wystąpienia okoliczności albo uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 pkt 2, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których dokument mObywatel nie może być wykorzystywany do stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego, mając na uwadze zapewnienie niezbędnego poziomu pewności i bezpieczeństwa stwierdzania tożsamości lub obywatelstwa polskiego.

Art. 8. [Aktualizacja danych]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia użytkownikowi aplikacji mObywatel możliwość aktualizacji danych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, informując go o potrzebie dokonania takiej aktualizacji w formie komunikatu wyświetlonego w aplikacji mObywatel.

2. W przypadku dokonania aktualizacji danych jest wydawany automatycznie nowy:

1) dokument mObywatel;

2) certyfikat podstawowy, jeżeli aktualizacja dotyczy danych w nim zawartych.

3. W przypadku niedokonania aktualizacji danych w trakcie pierwszego użycia aplikacji mObywatel po otrzymaniu informacji o potrzebie aktualizacji jest automatycznie unieważniany:

1) dokument mObywatel;

2) certyfikat podstawowy, jeżeli aktualizacja dotyczy danych w nim zawartych.

Art. 9. [Weryfikacja dokumentu]

1. Dokument mobilny przekazywany do weryfikacji jest opatrywany przez użytkownika aplikacji mObywatel podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel.

2. Osoba, której jest prezentowany lub przekazywany do weryfikacji dokument mobilny, może dokonać potwierdzenia autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia tego dokumentu, weryfikując:

1) dane tego dokumentu lub

2) zaawansowaną pieczęć elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji lub obsługującego ten organ urzędu, weryfikowaną przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu, którą jest opatrzony ten dokument, lub

3) podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel, którym jest opatrzony ten dokument, lub

4) zabezpieczenia wizualne tego dokumentu, lub

5) poprawność funkcjonowania usługi pozwalającej na obsługę tego dokumentu.

Art. 10. [Certyfikat podstawowy]

1. Certyfikat podstawowy zawiera:

1) imię (imiona) użytkownika aplikacji mObywatel;

2) nazwisko użytkownika aplikacji mObywatel;

3) numer PESEL użytkownika aplikacji mObywatel;

4) obywatelstwo użytkownika aplikacji mObywatel;

5) numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat;

6) informację o podmiocie wydającym certyfikat;

7) oznaczenie daty i godziny początku oraz końca okresu ważności certyfikatu;

8) wskazanie adresu, pod którym są dostępne informacje lub usługi zapewniające w automatyczny sposób wiarygodną, nieodpłatną i wydajną weryfikację ważności certyfikatu;

9) informację o miejscu publikacji polityki świadczenia usług dla certyfikatów, o której mowa w art. 21 ust. 4.

2. Certyfikat podstawowy jest wydawany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji albo obsługujący ten organ urząd na okres roku, po potwierdzeniu tożsamości użytkownika aplikacji mObywatel:

1) w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1, albo

2) przy użyciu ważnego certyfikatu podstawowego.

3. Okres ważności certyfikatu podstawowego nie może być dłuższy niż okres ważności dokumentu mObywatel.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia użytkownikowi aplikacji mObywatel możliwość unieważnienia certyfikatu podstawowego:

1) w drodze zgłoszenia telefonicznego;

2) przy użyciu usługi online.

Art. 11. [Certyfikat ucznia]

1. Certyfikat ucznia zawiera:

1) imię (imiona) ucznia;

2) nazwisko ucznia;

3) numer PESEL ucznia;

4) numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat;

5) informację o podmiocie wydającym certyfikat;

6) numer identyfikujący legitymację szkolną w postaci dokumentu mobilnego, z którą ten certyfikat został wydany.

2. Certyfikat ucznia jest wydawany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji albo obsługujący ten organ urząd na okres roku szkolnego lub semestru, w którym jest wydawana, związana z tym certyfikatem, legitymacja szkolna w postaci dokumentu mobilnego.

Art. 12. [Certyfikat studenta]

1. Certyfikat studenta zawiera:

1) imię (imiona) studenta;

2) nazwisko studenta;

3) numer PESEL studenta;

4) numer seryjny certyfikatu generowany przez podmiot wydający certyfikat;

5) informację o podmiocie wydającym certyfikat;

6) numer identyfikujący legitymację studencką w postaci dokumentu mobilnego, z którą ten certyfikat został wydany.

2. Certyfikat studenta jest wydawany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji albo obsługujący ten organ urząd na okres semestru, w którym jest wydawana, związana z tym certyfikatem, legitymacja studencka w postaci dokumentu mobilnego.

Art. 13. [Unieważnienie certyfikatów]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa certyfikatu użytkownika aplikacji mObywatel, odpowiednio do rodzaju podejrzewanego naruszenia, unieważnia certyfikaty, których dotyczy podejrzewane naruszenie, oraz zawiesza świadczenie usług związanych z wykorzystaniem tych certyfikatów do czasu przywrócenia stanu bezpieczeństwa tych certyfikatów.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza niezwłocznie, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informacje odpowiednio o unieważnieniu certyfikatów użytkowników aplikacji mObywatel i zawieszeniu oraz przywróceniu świadczenia usług związanych z tymi certyfikatami.

Art. 14. [Profil mObywatel]

1. Profil mObywatel jest wydawany użytkownikowi aplikacji mObywatel automatycznie z certyfikatem podstawowym.

2. Profil mObywatel zawiera dane identyfikujące użytkownika aplikacji mObywatel, potwierdzane przy użyciu certyfikatu podstawowego, obejmujące:

1) imię (imiona);

2) nazwisko;

3) datę urodzenia;

4) numer PESEL.

3. Profil mObywatel zachowuje ważność przez okres ważności certyfikatu podstawowego oraz traci ważność w przypadku utraty ważności albo unieważnienia tego certyfikatu.

4. Uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu mObywatel jest dokonywane przy użyciu co najmniej dwóch czynników uwierzytelniania należących do co najmniej dwóch różnych kategorii, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

5. Organ, który potwierdził tożsamość użytkownika aplikacji mObywatel w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1, przechowuje i archiwizuje dane oraz dokumenty związane z tym potwierdzeniem przez okres 20 lat w warunkach zapewniających:

1) zachowanie integralności dokumentów;

2) odszukanie i udostępnienie dokumentów;

3) ochronę danych osobowych zawartych w dokumentach;

4) ochronę dokumentów przed zniszczeniem.

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu mObywatel, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uwierzytelnień z wykorzystaniem tego środka identyfikacji elektronicznej.

Art. 15. [Usługa pozwalająca na realizację zadań podmiotu publicznego albo podmiotu niepublicznego lub określonej kategorii tych podmiotów]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji, mając na celu w szczególności zapewnianie rozwoju usług elektronicznych administracji publicznej i uwzględniając uwarunkowania prawne, techniczne, organizacyjne oraz finansowe związane ze świadczeniem usług, a także uwarunkowania w zakresie bezpieczeństwa aplikacji mObywatel, systemu mObywatel i użytkowników aplikacji mObywatel, może opracować i udostępnić w aplikacji mObywatel usługę, której świadczenie pozwala na realizację zadań podmiotu publicznego albo podmiotu niepublicznego lub określonej kategorii tych podmiotów.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określa listę usług, o których mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określa ogólne warunki świadczenia każdej z usług, o których mowa w ust. 1, zawierające:

1) cel i zakres świadczenia usługi;

2) warunki korzystania z usługi przez użytkownika aplikacji mObywatel;

3) warunki organizacyjne i techniczne korzystania z aplikacji mObywatel oraz systemu mObywatel w ramach świadczenia usługi;

4) zakres danych dotyczących użytkownika aplikacji mObywatel, wykorzystywanych w ramach usługi oraz wykaz rejestrów publicznych, rejestrów niepublicznych lub systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych lub podmiotów niepublicznych, z których są pobierane te dane;

5) sposób potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 3.

4. W celu świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1, podmiot publiczny albo podmiot niepubliczny składa do ministra właściwego do spraw informatyzacji wniosek, który zawiera co najmniej:

1) dane identyfikacyjne podmiotu:

a) nazwę (firmę),

b) numer REGON,

c) NIP,

d) numer KRS, jeżeli został nadany,

e) adres siedziby,

f) adres poczty elektronicznej,

g) numer telefonu,

h) adres korespondencyjny;

2) wskazanie usługi, której dotyczy wniosek;

3) oświadczenie o zaakceptowaniu ogólnych warunków świadczenia usługi.

5. Wniosek składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji określa wzór wniosku w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji wyraża zgodę na świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, po spełnieniu przez podmiot publiczny albo podmiot niepubliczny warunków określonych w ogólnych warunkach świadczenia usługi. Wyrażenie zgody stanowi czynność materialno-techniczną.

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1, w przypadku:

1) niespełniania przez podmiot publiczny albo podmiot niepubliczny warunków określonych w ogólnych warunkach świadczenia usługi;

2) wystąpienia ryzyka naruszenia bezpieczeństwa aplikacji mObywatel, systemu mObywatel lub użytkowników aplikacji mObywatel.

Art. 16. [Wniosek o opracowanie, udostępnienie oraz umożliwienie podmiotowi świadczenia usługi]

1. Podmiot zainteresowany świadczeniem nowej usługi w aplikacji mObywatel może wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o opracowanie, udostępnienie oraz umożliwienie temu podmiotowi świadczenia takiej usługi.

2. Wniosek zawiera co najmniej:

1) dane identyfikacyjne podmiotu:

a) nazwę (firmę),

b) numer REGON,

c) NIP,

d) numer KRS, jeżeli został nadany,

e) adres siedziby,

f) adres poczty elektronicznej,

g) numer telefonu,

h) adres korespondencyjny;

2) określenie zapotrzebowania dotyczącego nowej usługi, w szczególności w zakresie:

a) warunków opracowania, udostępnienia i świadczenia usługi,

b) warunków korzystania z usługi przez użytkownika aplikacji mObywatel,

c) danych niezbędnych do świadczenia usługi.

3. Wniosek składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić wzór wniosku w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. W przypadku określenia wzoru wniosku wniosek składa się zgodnie z ustalonym wzorem.

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji wyraża zgodę na opracowanie, udostępnienie i świadczenie w aplikacji mObywatel nowej usługi, uwzględniając w szczególności:

1) uwarunkowania prawne związane z możliwością świadczenia usługi;

2) bezpieczeństwo aplikacji mObywatel, systemu mObywatel i użytkowników aplikacji mObywatel;

3) dostępność zasobów technicznych, osobowych oraz finansowych, jakimi dysponuje urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz jednostki mu podległe lub przez niego nadzorowane, warunkujących możliwość opracowania i udostępnienia usługi;

4) ocenę wpływu świadczenia usługi na rozwój usług elektronicznych administracji publicznej;

5) pierwszeństwo w udostępnianiu usług podmiotów publicznych i ich świadczeniu przez te podmioty.

7. Wyrażenie zgody na opracowanie, udostępnienie i świadczenie w aplikacji mObywatel nowej usługi stanowi czynność materialno-techniczną.

8. Odmowa wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

9. W przypadku wyrażenia zgody zakres i warunki współpracy dotyczące udostępnienia oraz świadczenia nowej usługi określa się w porozumieniu zawartym między ministrem właściwym do spraw informatyzacji i podmiotem wnioskującym.

10. Porozumienie sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Art. 17. [Bezpłatne udostępnianie usług]

Usługi w aplikacji mObywatel, świadczone na podstawie art. 15 i art. 16, są udostępniane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji bezpłatnie oraz z zachowaniem zasad równego traktowania podmiotów wnioskujących o możliwość świadczenia tych usług.

Art. 18. [Ewidencja dokumentów podmiotu świadczącego usługi w aplikacji mObywatel]

Minister właściwy do spraw informatyzacji może zapewnić podmiotowi świadczącemu usługę w aplikacji mObywatel możliwość prowadzenia, przy użyciu systemu mObywatel, ewidencji dokumentów elektronicznych związanych ze świadczeniem tej usługi.

Art. 19. [Prawa i obowiązki ministra właściwego do spraw informatyzacji]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji:

1) udostępnia, utrzymuje oraz zapewnia rozwój aplikacji mObywatel;

2) zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu mObywatel;

3) zapewnia integrację systemu mObywatel z systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych, w których są przetwarzane dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6, i z pozostałymi systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych oraz systemami teleinformatycznymi podmiotów niepublicznych, w zakresie niezbędnym do zapewnienia użytkownikowi aplikacji mObywatel możliwości pobrania danych na jego urządzenie mobilne;

4) opatruje utworzony dokument mobilny, zawierający dane pobrane przez użytkownika aplikacji mObywatel, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu;

5) zapewnia bezpieczeństwo i integralność danych przetwarzanych w systemie mObywatel oraz przekazywanych między systemem mObywatel, aplikacją mObywatel a systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych oraz systemami teleinformatycznymi podmiotów niepublicznych;

6) zapewnia zabezpieczenia wizualne dokumentów mobilnych;

7) udostępnia narzędzia, które umożliwiają potwierdzenie autentyczności, ważności, integralności oraz pochodzenia dokumentów mobilnych w sposób, o którym mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2 i 3:

a) aplikację na urządzenia mobilne „mWeryfikator”,

b) dedykowaną usługę online, zgodną z ogólnymi warunkami świadczenia usługi, o których mowa w art. 15 ust. 3;

8) zapewnia funkcjonowanie usług, o których mowa w art. 3.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może realizować zadania, o których mowa w ust. 1, w całości albo w części przy pomocy jednostek mu podległych lub przez niego nadzorowanych.

3. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, może być finansowana w formie dotacji celowej z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji, lub ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123 i 1193).

Art. 20. [Przetwarzanie danych osobowych użytkowników aplikacji mObywatel]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych osobowych użytkowników aplikacji mObywatel, które są przetwarzane w systemie mObywatel.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza dane osobowe użytkowników aplikacji mObywatel w celu udostępnienia usług w aplikacji mObywatel, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa obrotu prawnego.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza dane osobowe użytkowników aplikacji mObywatel przez okres:

1) 6 lat od dnia upływu ważności albo dnia unieważnienia certyfikatu użytkownika - w przypadku danych, które są przetwarzane w systemie mObywatel;

2) 20 lat od dnia unieważnienia profilu mObywatel - w przypadku danych, które są przetwarzane w systemie identyfikacji elektronicznej, w którym jest wydawany profil mObywatel.

Art. 21. [Informacje umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji sporządza, udostępnia i aktualizuje w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej:

1) regulamin korzystania z aplikacji mObywatel;

2) politykę świadczenia usług dla certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel;

3) informacje dotyczące:

a) usług udostępnianych w aplikacji mObywatel,

b) usług czasowo zawieszonych,

c) potwierdzania autentyczności, ważności, integralności oraz pochodzenia dokumentów mobilnych, w tym zabezpieczeń wizualnych tych dokumentów,

d) udostępnianych metod unieważnienia certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel,

e) ogólnych warunków świadczenia usług w aplikacji mObywatel, o których mowa w art. 15 ust. 3, oraz listy usług świadczonych na tej podstawie.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia aktualny kod źródłowy aplikacji mObywatel w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej w terminie 14 dni od dnia wdrożenia nowej wersji tej aplikacji.

3. Regulamin korzystania z aplikacji mObywatel określa co najmniej:

1) warunki bezpiecznego korzystania z tej aplikacji;

2) warunki licencyjne korzystania z tej aplikacji;

3) wymagania techniczne pozwalające na korzystanie z tej aplikacji.

4. Polityka świadczenia usług dla certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel określa rozwiązania techniczne i organizacyjne dotyczące sposobu, zakresu oraz warunków tworzenia, wydawania i używania tych certyfikatów.

5. Użytkownik aplikacji mObywatel w celu prawidłowego korzystania z aplikacji mObywatel postępuje zgodnie z regulaminem korzystania z aplikacji mObywatel oraz polityką świadczenia usług dla certyfikatów użytkownika aplikacji mObywatel.

Art. 22. [Czasowe zawieszenie świadczenie usługi w aplikacji mObywatel]

1. Podmiot świadczący usługę w aplikacji mObywatel oraz podmiot udostępniający dane wykorzystywane w usłudze świadczonej w aplikacji mObywatel niezwłocznie informują ministra właściwego do spraw informatyzacji, przy użyciu dostępnych środków komunikacji, o wszelkich zdarzeniach uzasadniających czasowe zawieszenie świadczenia usługi lub o problemach związanych z udziałem tych podmiotów w świadczeniu tej usługi lub w udostępnianiu danych wykorzystywanych w tej usłudze.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji może czasowo zawiesić świadczenie usługi w aplikacji mObywatel w przypadku otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, lub wystąpienia zdarzeń lub okoliczności, które powodują ryzyko naruszenia bezpieczeństwa aplikacji mObywatel, systemu mObywatel lub użytkowników aplikacji mObywatel.

Art. 23. [Kodeks wykroczeń]

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, z późn. zm.3)) w art. 95 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Tej samej karze podlega, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny pomimo upływu okresu ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, 1123 i 1234), a przed wydaniem prawa jazdy.”.

Art. 24. [Karta Nauczyciela]

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 11a;

2) po art. 11a dodaje się art. 11b i art. 11c w brzmieniu:

„Art. 11b. 1. Nauczycielowi wydaje się legitymację służbową w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), jako „mLegitymację”, po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

2. mLegitymację wydaje się w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku pracy w szkole.

3. mLegitymacja zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

2) wizerunek twarzy nauczyciela;

3) nazwę i adres siedziby pracodawcy;

4) numer mLegitymacji;

5) datę wydania mLegitymacji.

4. mLegitymacja potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

5. mLegitymację wydaje się nauczycielowi bezterminowo.

6. mLegitymację unieważnia się w przypadku:

1) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela;

2) zmiany nazwy pracodawcy, jeżeli zmianie uległ również numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185);

3) błędu w numerze mLegitymacji;

4) unieważnienia legitymacji, o którym mowa w art. 11c ust. 7 pkt 1 lit. b-d i pkt 2.

7. W przypadku unieważnienia mLegitymacji z przyczyn określonych w ust. 6 pkt 2-4 nauczycielowi wydaje się nową mLegitymację.

Art. 11c. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wydaje nauczycielowi legitymację służbową w postaci karty, zwaną dalej „legitymacją”.

2. Dyrektor szkoły pobiera opłatę za wydanie nauczycielowi legitymacji w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia legitymacji. Nie pobiera się opłaty za wydanie nauczycielowi legitymacji, jeżeli jego dotychczasowa legitymacja została unieważniona w przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b i d.

3. Legitymacja zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

2) wizerunek twarzy nauczyciela;

3) nazwę i adres siedziby pracodawcy;

4) numer legitymacji zgodny z numerem mLegitymacji;

5) datę wydania legitymacji;

6) hologram potwierdzający ważność legitymacji w danym roku szkolnym.

4. Legitymacja potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

5. Legitymację wydaje się nauczycielowi bezterminowo.

6. Dyrektor szkoły potwierdza ważność legitymacji w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu.

7. Legitymację unieważnia się:

1) z urzędu - w przypadku:

a) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela,

b) zmiany nazwy pracodawcy,

c) zapełnienia wszystkich pól legitymacji przeznaczonych na hologram, jeżeli upłynął termin ważności określony ostatnim hologramem,

d) stwierdzenia w legitymacji błędów lub omyłek;

2) na wniosek nauczyciela - w przypadku:

a) utraty przez nauczyciela dotychczasowej legitymacji,

b) uszkodzenia legitymacji, które podważa wiarygodność legitymacji lub utrudnia identyfikację nauczyciela, albo zniszczenia legitymacji,

c) zmiany imienia (imion) lub nazwiska nauczyciela.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i pkt 2 lit. b i c, oraz w przypadku odzyskania utraconej legitymacji nauczyciel przedkłada dyrektorowi szkoły dotychczasową legitymację nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej unieważnienia albo odzyskania. Dyrektor szkoły dokonuje zniszczenia legitymacji przez jej przecięcie i zwraca ją nauczycielowi.

9. Dyrektor szkoły wydaje nauczycielowi nową legitymację:

1) z urzędu - w przypadku unieważnienia dotychczasowej legitymacji, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b i d;

2) na wniosek nauczyciela - w przypadku unieważnienia dotychczasowej legitymacji, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. c i pkt 2.

10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, przepis ust. 1 i 2 stosuje się.

11. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji, uwzględniając konieczność zapewnienia identyfikacji nauczyciela, a także konieczność właściwego zabezpieczenia legitymacji przed jej przerobieniem lub podrobieniem.”;

3) w art. 91b w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „art. 11a” zastępuje się wyrazami „art. 11b, art. 11c”.

Art. 25. [Ustawa o systemie oświaty]

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) w art. 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1e w brzmieniu:

„1a. Uczniowi szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne wydaje się legitymację szkolną.

1b. Uczniowi szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne wydaje się legitymację szkolną:

1) jeżeli uczeń nie uczęszcza do szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej;

2) na wniosek ucznia pełnoletniego, a w przypadku ucznia niepełnoletniego - na wniosek jego rodziców.

1c. Dziecku niepełnosprawnemu spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się legitymację przedszkolną.

1d. Legitymację szkolną wydaje się także w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), jako „mLegitymację szkolną”:

1) uczniowi pełnoletniemu;

2) uczniowi niepełnoletniemu, jeżeli rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu.

1e. Uczniowi szkoły polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy - Prawo oświatowe, lub szkoły i zespołu szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe:

1) wydaje się legitymację szkolną:

a) na wniosek ucznia - w przypadku ucznia pełnoletniego,

b) na wniosek jego rodziców - w przypadku ucznia niepełnoletniego;

2) nie wydaje się mLegitymacji szkolnej.”.

Art. 26. [Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników]

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 2500 oraz z 2023 r. poz. 614) w art. 15:

1) w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania usług dostępnych w e-Urzędzie Skarbowym udostępnianych przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).”;

2) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - w przypadku udostępniania danych komornikom sądowym za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym oraz ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji;”.

Art. 27. [Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora]

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2022 r. poz. 1339) w art. 45 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Legitymację poselską i legitymację senatorską wydaje się w postaci karty wykonanej z tworzywa sztucznego.

1b. Legitymacja poselska i legitymacja senatorska mogą być dodatkowo udostępniane w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).”.

Art. 28. [Ustawa o Radzie Ministrów]

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarzy i podsekretarzy stanu, gabinetu politycznego ministra oraz dyrektora generalnego urzędu.”.

Art. 29. [Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty]

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, 1733, 2731 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) w art. 7c po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

„2a. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, w art. 5 ust. 7, art. 5f, art. 7 ust. 1a, 2, 2e albo 13, są wydawane w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej, a w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie mogą być udostępniane w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

2b. Dokumenty, o których mowa w art. 5 ust. 1 albo 7, art. 5f, art. 7 ust. 2e albo 13, udostępnione w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, zawierają dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, 9 i 10, oraz numer identyfikujący dokument udostępniany w postaci dokumentu mobilnego.

2c. Dokumenty, o których mowa w art. 5 ust. 7, art. 5f, art. 7 ust. 2e albo 13, udostępnione w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, zawierają dodatkowo adnotację, o której mowa w ust. 2 pkt 2.”.

Art. 30. [Kodeks karny]

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.4)) w art. 269b w § 1 wyrazy „albo art. 269a” zastępuje się wyrazami „ , art. 269a, art. 270 § 1 albo art. 270a § 1”.

Art. 31. [Prawo o ruchu drogowym]

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123 i 1193) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 38 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny niż wydane w kraju prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem albo tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, jeżeli kierujący nie posiada wydanego w kraju prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;”;

2) w art. 80d po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

„5b. Wydatki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).”;

3) w art. 100ar dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.”;

4) po art. 100as dodaje się art. 100at w brzmieniu:

„Art. 100at. 1. W ewidencji gromadzi się następujące dane w celu automatycznego wygenerowania na ich podstawie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL;

4) adres zamieszkania;

5) numer tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;

6) datę wydania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;

7) datę ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;

8) organ właściwy dla profilu kandydata na kierowcę;

9) numer identyfikujący tymczasowe elektroniczne prawo jazdy;

10) kategorie uprawnień wraz z datami ich uzyskania i ważności;

11) wymagania lub ograniczenia, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

12) datę uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

13) numer profilu kandydata na kierowcę;

14) identyfikator osoby;

15) status tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;

16) datę i przyczynę zatrzymania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz nazwę podmiotu rejestrującego zatrzymanie;

17) datę i przyczynę unieważnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.

2. Dane, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1-5, 8 i 10-14, są przekazywane i aktualizowane za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego realizację zadań organów właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

2) pkt 6, 7, 9, 15 i 17, są uzupełniane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję;

3) pkt 16, są przekazywane przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej.”;

5) w art. 135b:

a) w ust. 1 po wyrazach „prawa jazdy” dodaje się wyrazy „albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy, zgodnie z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji kierowców, osoba posiada ważne prawo jazdy oraz ważne tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, informację o zatrzymaniu tego prawa jazdy przekazuje organ właściwy w zakresie prawa jazdy. Przekazanie do centralnej ewidencji kierowców danych o zatrzymaniu prawa jazdy skutkuje jednoczesnym automatycznym zatrzymaniem tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.”;

6) w art. 136:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku, o którym mowa w art. 135b ust. 1, Policja przekazuje informację o zatrzymaniu prawa jazdy albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy do centralnej ewidencji kierowców oraz według właściwości:

1) sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie lub prokuratorowi – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy - na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej;

2) staroście - niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu zatrzymania prawa jazdy albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przekazuje się staroście za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję kierowców przez jej automatyczne udostępnienie do pobrania za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego realizację zadań organów właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”;

7) w art. 139 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisy art. 130a ust. 1 pkt 6, art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a i d, pkt 2, 2a i 3, ust. 4 i 5, art. 136 ust. 4 pkt 1 i art. 137 dotyczące wydanego w kraju prawa jazdy stosuje się odpowiednio do tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.”.

Art. 32. [Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych]

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6ca otrzymuje brzmienie:

„Art. 6ca. 1. Powiatowy zespół wydaje legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo dokumentującą stopień niepełnosprawności na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

2. Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności:

1) w postaci dokumentu z tworzywa sztucznego, zwana dalej „legitymacją tradycyjną”, jest wydawana na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego wniesiony do powiatowego zespołu;

2) w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mOby-watel (Dz. U. poz. 1234), jako „mLegitymacja ON”, jest udostępniana osobie niepełnosprawnej lub jej przedstawicielowi ustawowemu po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, albo certyfikatu ucznia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

3. mLegitymacja ON jest udostępniana przedstawicielowi ustawowemu osoby niepełnosprawnej po uprawomocnieniu się orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wniosek o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia niepełnosprawności osoby, która go złożyła, zawiera dane tego przedstawiciela ustawowego.

4. Przedstawiciel ustawowy osoby niepełnosprawnej, którego dane nie są zawarte we wniosku o ustalenie niepełnosprawności albo o ustalenie stopnia niepełnosprawności, oraz którego dane nie są zawarte w systemie, o którym mowa w art. 6d ust. 1, składa do powiatowego zespołu wniosek o wydanie mLegitymacji ON.

5. Wniosek o wydanie mLegitymacji ON zawiera:

1) imię i nazwisko oraz numer PESEL przedstawiciela ustawowego;

2) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby niepełnosprawnej, której jest przedstawicielem ustawowym;

3) adres miejsca zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres miejsca zameldowania;

4) dane kontaktowe.

6. Legitymację tradycyjną wydaje się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

7. Okres ważności legitymacji tradycyjnej nie może być dłuższy niż:

1) 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność;

2) 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności wydanej osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

8. Wniosek o wydanie legitymacji tradycyjnej zawiera dane osoby ubiegającej się o jej wydanie lub dane przedstawiciela ustawowego tej osoby obejmujące:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) płeć;

4) numer PESEL;

5) adres miejsca zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres miejsca zameldowania;

6) dane kontaktowe;

7) informacje o dokumencie tożsamości.

9. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia.

10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić wzory wniosków o wydanie legitymacji tradycyjnej i udostępnić je w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

11. Do mLegitymacji ON przepisy ust. 6, 7 i 9 stosuje się.”;

2) art. 6cc otrzymuje brzmienie:

„Art. 6cc. 1. Osoba, której wydano legitymację tradycyjną, może wystąpić o wydanie duplikatu legitymacji tradycyjnej w przypadku:

1) utraty legitymacji tradycyjnej;

2) zniszczenia legitymacji tradycyjnej, w tym jej uszkodzenia lub złego stanu.

2. Za wydanie duplikatu legitymacji tradycyjnej pobiera się opłatę w wysokości 15 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

3. Osoba niepełnosprawna, której wydano legitymację tradycyjną, lub jej przedstawiciel ustawowy może wystąpić o wydanie nowej legitymacji tradycyjnej w przypadku:

1) zmiany numeru PESEL;

2) zmiany nazwiska;

3) zmiany wizerunku;

4) wystąpienia o dopisanie do legitymacji tradycyjnej stopnia niepełnosprawności;

5) wystąpienia o dopisanie do legitymacji tradycyjnej symbolu przyczyny niepełnosprawności.

4. Za wydanie nowej legitymacji tradycyjnej w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie pobiera się opłaty.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo ust. 3, osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani, przed wydaniem duplikatu legitymacji tradycyjnej albo nowej legitymacji tradycyjnej, do zwrotu posiadanej legitymacji tradycyjnej.

6. Zwracana legitymacja tradycyjna jest anulowana przez jej uszkodzenie.

7. Anulowaną legitymację tradycyjną zwraca się osobie niepełnosprawnej.”;

3) w art. 6d:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły są administratorami danych w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Pełnomocnik i minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego są współadministratorami, w rozumieniu art. 26 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.5)), danych zgromadzonych w systemie przez powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły.”.

Art. 33. [Ordynacja podatkowa]

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.6)) w art. 297e w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji - w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania usług dostępnych w e-Urzędzie Skarbowym udostępnianych przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234),”.

Art. 34. [Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych]

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650 i 658) w art. 50 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) świadczeniobiorca potwierdzi swoją tożsamość przez okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej albo przy użyciu dokumentu mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234); legitymacja szkolna może być okazana jedynie przez osobę, która nie ukończyła 18. roku życia;”.

Art. 35. [Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne]

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 i 1123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 po pkt 14b dodaje się pkt 14c w brzmieniu:

„14c) profil mObywatel - środek identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234);”;

2) uchyla się art. 19e-19j;

3) w art. 20aa:

a) w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) profil mObywatel;”,

b) w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) umożliwia podmiotom innym niż podmioty publiczne uwierzytelnienie osoby fizycznej przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w pkt 1 lit. b i c.”.

Art. 36. [Ustawa o izbach lekarskich]

W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) w art. 49 w ust. 5 w pkt 45 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 46 w brzmieniu:

„46) numer identyfikujący dokument udostępniany w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).”.

Art. 37. [Ustawa o dowodach osobistych]

W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12j uchyla się pkt 5;

2) w art. 24:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w:

1) systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu w sposób, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo

2) aplikacji mObywatel, w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 oraz art. 26 ust. 1, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3f w brzmieniu:

„3a. Złożenie podpisu pod wnioskiem o wydanie dowodu osobistego za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego jest równoznaczne ze złożeniem podpisu własnoręcznego.

3b. Odwzorowanie własnoręcznego podpisu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. j, złożonego za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego, zamieszcza się w dowodzie osobistym.

3c. Urządzenie, o którym mowa w ust. 3, zapewnia integralność danych stanowiących odwzorowanie podpisu własnoręcznego wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego utrwalonym w postaci elektronicznej.

3d. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w sposób, o którym mowa w ust. 3, podpis własnoręczny składa się na wydruku wniosku o wydanie dowodu osobistego.

3e. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę wniosek o wydanie dowodu osobistego opatruje się adnotacją o przyczynie braku tego podpisu.

3f. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, z wyłączeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12. roku życia, osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się do organu gminy, w której złożyła wniosek, w celu złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego w sposób, o którym mowa w ust. 3. W przypadku wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wraz z osobą ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego jest obowiązany zgłosić się wnioskodawca i złożyć podpis w sposób, o którym mowa w ust. 3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.”,

e) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku złożenia wniosku w sposób, o którym mowa w ust. 2a, termin, o którym mowa w ust. 4, jest liczony od dnia zgłoszenia się wnioskodawcy do organu gminy, o którym mowa w ust. 3f, z wyłączeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby do 12. roku życia, dla którego termin jest liczony od dnia złożenia wniosku.”;

3) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym w ust. 1 okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w trybie, o którym mowa w art. 24 ust. 2.”;

4) w art. 28 pkt 11 i 11a otrzymują brzmienie:

„11) podpis wnioskodawcy złożony w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 3, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu, a w przypadku wniosku składanego w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 2a - kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty i podpis złożony w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 3, jeżeli jest wymagany;

11a) odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12. rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;”;

5) w art. 29a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Organ gminy nie może potwierdzić tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie dokumentu mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.”;

6) w art. 31:

a) w ust. 2 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) podpis osoby, której wydano dowód osobisty, złożony w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 3;

9) podpis osoby odbierającej dowód osobisty, złożony w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 3, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 3, podpis składa się na wydruku formularza odbioru dowodu osobistego.”;

7) w art. 32b:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w postaci elektronicznej, podpisanej przez zgłaszającego w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 3.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 3, podpis składa się na wydruku zgłoszenia, o którym mowa w art. 32a ust. 1.”;

8) w art. 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej podpisanym przez zgłaszającego w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 3, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 3, podpis składa się na wydruku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1.”;

9) w art. 48a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy art. 47 ust. 1a, 2, 4 i 4a stosuje się odpowiednio.”,

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podpis złożony w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 3, albo kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.”;

10) w art. 54:

a) uchyla się pkt 4,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) szczegółowe wymogi dotyczące załączników do wniosku składanego w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 2a,”,

c) uchyla się pkt 9 i 12;

11) w art. 63:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ gminy, na wniosek zainteresowanej osoby, złożony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 3, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2, 2b-4a, 7 i 8, dotyczących tej osoby, przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu w sposób, o którym mowa w art. 24 ust. 3, podpis składa się na wydruku wniosku, o którym mowa w ust. 1.”.

Art. 38. [Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym]

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 i 2666 oraz z 2023 r. poz. 1003) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia organizatorowi możliwość świadczenia usługi, która pozwala na wydawanie i obsługę dokumentów elektronicznych uprawniających do korzystania z usług związanych ze świadczeniem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli organizator takie dokumenty wydaje, obsługiwanych przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).”.

Art. 39. [Ustawa o kierujących pojazdami]

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 i 1123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest również tymczasowe elektroniczne prawo jazdy.”,

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepis ten nie dotyczy międzynarodowego prawa jazdy, krajowego prawa jazdy osoby, o której mowa w art. 10 ust. 3, oraz tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.”;

2) po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:

„Art. 5b. 1. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do dnia odbioru prawa jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1.

3. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy jest generowane automatycznie w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców:

1) po osiągnięciu wymaganego wieku do kierowania, o którym mowa w art. 8, najpóźniej w dniu uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1, w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T;

2) po otrzymaniu informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1, z systemu teleinformatycznego umożliwiającego realizację zadań organów właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 16a ust. 1.

4. W przypadku uzyskania w okresie ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy nowych uprawnień w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców jest generowane nowe tymczasowe elektroniczne prawo jazdy obejmujące wszystkie uzyskane w tym okresie kategorie uprawnień ważne przez okres 30 dni od dnia uzyskania ostatniego uprawnienia.

5. Datą uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T jest dzień uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1.

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się w przypadku orzeczenia sądu o wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której mowa w art. 182a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 127, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 818).”;

3) po art. 10 dodaje się art. 10a-10e w brzmieniu:

„Art. 10a. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy jest udostępniane w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), użytkownikowi aplikacji mObywatel, który:

1) został uwierzytelniony przy użyciu certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, albo certyfikatu ucznia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy;

2) uzyskał pozytywny wynik egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1.

Art. 10b. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy zawiera następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) fotografię;

4) datę wydania;

5) datę ważności;

6) organ właściwy dla profilu kandydata na kierowcę;

7) numer PESEL;

8) numer tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;

9) numer identyfikujący tymczasowe elektroniczne prawo jazdy;

10) kategorie uprawnień wraz z datami ich uzyskania i ważności;

11) wymagania lub ograniczenia, o których mowa w art. 13 ust. 4 i 5;

12) status tymczasowego elektronicznego prawa jazdy.

Art. 10c. W celu umożliwienia utworzenia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy egzaminator, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1, z wynikiem pozytywnym, przekazuje właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy informację o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego, za pomocą systemu teleinformatycznego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, przez aktualizację profilu kandydata na kierowcę udostępnionego w systemie teleinformatycznym umożliwiającym realizację zadań organów właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 16a ust. 1.

Art. 10d. 1. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy jest unieważniane automatycznie w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców po odnotowaniu w centralnej ewidencji kierowców informacji o:

1) wydaniu prawa jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a;

2) zatrzymaniu prawa jazdy albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy;

3) obowiązywaniu zakazu prowadzenia pojazdów;

4) wydaniu decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.

2. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy jest unieważniane automatycznie w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców także po odnotowaniu informacji o:

1) odmowie wydania prawa jazdy;

2) zmianie przez egzaminatora wyniku egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1, na negatywny.

3. Informację, o której mowa w ust. 2, organ właściwy przekazuje za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego realizację zadań organów właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 16a ust. 1.

4. Informację o unieważnieniu tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przekazuje się z centralnej ewidencji kierowców, o ile jest w niej dostępna, użytkownikowi aplikacji mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, którego ta informacja dotyczy.

Art. 10e. Do tymczasowego elektronicznego prawa jazdy stosuje się przepisy art. 12 ust. 1 pkt 1-6, ust. 2, ust. 3 pkt 2 i ust. 4.”;

4) w art. 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Karta rowerowa może być udostępniana w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.”;

5) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, z wyłączeniem tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, oraz ich opis;”;

6) w art. 55 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Zatwierdzenie następuje bezpośrednio po przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu państwowego.”;

7) po art. 102 dodaje się art. 102a w brzmieniu:

„Art. 102a. 1. W przypadku zatrzymania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 lub 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, prawo jazdy wydaje się po upływie 3 miesięcy od dnia tego zatrzymania.

2. W przypadku ujawnienia czynu, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 lub 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, popełnionego po upływie okresu ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, a przed wydaniem prawa jazdy, prawo jazdy wydaje się po upływie 3 miesięcy od dnia ujawnienia tego czynu.

3. Jeżeli osoba kierowała pojazdem silnikowym pomimo:

1) zatrzymania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 2 lub 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym albo

2) ujawnienia czynu, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 2 lub 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, popełnionego po upływie okresu ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, a przed wydaniem prawa jazdy

- prawo jazdy wydaje się po upływie 6 miesięcy od dnia odpowiednio tego zatrzymania albo ujawnienia tego czynu.

4. W przypadku kierowania pojazdem silnikowym w okresie 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, prawa jazdy nie wydaje się. Przepis art. 104 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 40. [Ustawa o systemie informacji oświatowej]

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 oraz z 2023 r. poz. 185) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 w pkt 32 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 33 i 34 w brzmieniu:

„33) dane zawarte w legitymacji szkolnej, o której mowa w art. 11 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmujące:

a) numer legitymacji szkolnej,

b) typ legitymacji szkolnej,

c) datę wydania legitymacji szkolnej,

d) datę ważności legitymacji szkolnej;

34) dane zawarte w mLegitymacji szkolnej, o której mowa w art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmujące:

a) numer mLegitymacji szkolnej,

b) datę wydania mLegitymacji szkolnej,

c) datę ważności mLegitymacji szkolnej,

d) kod QR służący do wydania mLegitymacji szkolnej,

e) kod aktywacyjny mLegitymacji szkolnej,

f) numer edycji mLegitymacji szkolnej,

g) fotografię kolorową zawierającą wizerunek twarzy ucznia.”;

2) w art. 29 w ust. 1 w pkt 1 w lit. l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m i n w brzmieniu:

„m) numer, datę wydania i datę unieważnienia mLegitymacji, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

n) numer, datę wydania i datę unieważnienia legitymacji, o której mowa w art. 11c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;”;

3) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w związku z wydaniem mLegitymacji szkolnej, o której mowa w art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przekazuje do bazy danych SIO dane obejmujące:

1) kod QR służący do wydania mLegitymacji szkolnej;

2) kod aktywacyjny mLegitymacji szkolnej;

3) numer edycji mLegitymacji szkolnej.”;

4) w art. 93 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dane ucznia zgromadzone w zbiorze danych ucznia w bazie danych SIO zostają zanonimizowane po upływie 6 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru ostatniej informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w:

1) art. 14 pkt 34 lit. g, które są przechowywane do dnia upływu daty ważności mLegitymacji szkolnej, o której mowa w art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) art. 20.”;

5) art. 96 otrzymuje brzmienie:

„Art. 96. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyznaczyć co najmniej jedną jednostkę organizacyjną podległą temu ministrowi lub przez niego nadzorowaną do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania systemu informacji oświatowej. W przypadku wyznaczenia więcej niż jednej jednostki do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania systemu informacji oświatowej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa podział zadań między tymi jednostkami w zakresie obsługi oraz warunki współpracy przy wykonywaniu zadań.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, mogą wykorzystywać bazę danych SIO oraz system teleinformatyczny w szczególności do prowadzenia prac diagnostycznych i analiz związanych z funkcjonowaniem systemu informacji oświatowej, świadczenia usług wsparcia użytkownikom tego systemu i podmiotom, których dane są zgromadzone w bazie danych SIO, oraz do tworzenia i rozwijania oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123 i 1234), i narzędzi cyfrowych z obszaru oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki, w tym przez zapewnienie interoperacyjności z aplikacją mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).”.

Art. 41. [Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia]

W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650) w art. 7b:

1) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Dostęp do IKP, w pełnym albo ograniczonym zakresie funkcjonalności, może być zapewniany przez ministra właściwego do spraw zdrowia przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), po uwierzytelnieniu usługobiorcy przy użyciu certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.”;

2) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Minister właściwy do spraw zdrowia może umożliwić przy użyciu aplikacji mObywatel pobranie i posługiwanie się unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (Dz. Urz. UE L 211 z 15.06.2021, str. 1, z późn. zm.7)), po uwierzytelnieniu usługobiorcy przy użyciu:

1) certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, albo

2) certyfikatu ucznia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, jeżeli ukończył on szesnaście lat.”.

Art. 42. [Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej]

W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185) w art. 41:

1) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Dokument jest wydawany w postaci spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej, a w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie może być udostępniany w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).”;

2) po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

„1d. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, udostępnione w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, zawierają dane, o których mowa w ust. 1c pkt 1-8 i 10.”.

Art. 43. [Ustawa o Karcie Dużej Rodziny]

W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 oraz z 2022 r. poz. 2140, 2243 i 2754) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), zwanej dalej „aplikacją mObywatel”, na podstawie porozumienia między ministrem właściwym do spraw rodziny a ministrem właściwym do spraw informatyzacji”;

2) w art. 10 ust. 1d-1f otrzymują brzmienie:

„1d. W przypadku gdy karta elektroniczna ma być realizowana za pomocą aplikacji mObywatel, udostępnienie karty elektronicznej nie wymaga składania wniosku, o ile członek rodziny wielodzietnej posiada już ważną kartę tradycyjną lub kartę elektroniczną.

1e. W przypadku, o którym mowa w ust. 1d, karta elektroniczna jest udostępniana członkowi rodziny wielodzietnej w aplikacji mObywatel po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, albo certyfikatu ucznia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

1f. Usługa pozwalająca na obsługę karty elektronicznej udostępniana w ramach aplikacji mObywatel zawiera funkcjonalność pozwalającą na przechowywanie, prezentację oraz udostępnianie do weryfikacji kart elektronicznych pozostałych członków rodziny wielodzietnej.”.

Art. 44. [Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541, z późn. zm.8)) w art. 7 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w stosunku do osoby, której cofnięto uprawnienie do kierowania pojazdami w trybie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z 2022 r. poz. 1002 i 1715 oraz z 2023 r. poz. 1123), stosuje się odpowiednio art. 104 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”.

Art. 45. [Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty]

W ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213) w art. 24 po ust. 1b dodaje się ust. 1c i 1d w brzmieniu:

„1c. Dokument „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” jest wydawany w formie spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej, a w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie może być udostępniany w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

1d. Dokument „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” udostępniany w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, zawiera dane, o których mowa w ust. 1b pkt 1, 3, 6, 7, 9 i 10.”.

Art. 46. [Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej]

W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21t:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „decyzję” zastępuje się wyrazem „zgodę”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, stanowi czynność materialno-techniczną.”;

2) w art. 21u w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) raport z testów integracyjnych zakończonych wynikiem pozytywnym, potwierdzających interoperacyjność tego systemu z węzłem krajowym.”;

3) art. 21v otrzymuje brzmienie:

„Art. 21v. Testy integracyjne, o których mowa w art. 21t ust. 1 pkt 2, przeprowadza się zgodnie z procedurą udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.”.

Art. 47. [Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej]

W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.9)) po art. 35e dodaje się art. 35f w brzmieniu:

„Art. 35f. 1. Usługi dostępne w e-Urzędzie Skarbowym mogą być również udostępniane przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

2. Dokonanie czynności w zakresie usług udostępnionych w e-Urzędzie Skarbowym, w tym:

1) automatyczne generowanie pism i załatwianie spraw w e-Urzędzie Skarbowym,

2) składanie pism w e-Urzędzie Skarbowym,

3) wyrażanie i wycofywanie zgody na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym,

4) doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym

- przy użyciu aplikacji mObywatel jest równoznaczne z dokonaniem tych czynności na koncie w e-Urzędzie Skarbowym.

3. Do korzystania z usług udostępnionych w e-Urzędzie Skarbowym przy użyciu aplikacji mObywatel przepisy art. 35b-35e stosuje się odpowiednio.”.

Art. 48. [Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957, z późn. zm.10)) w art. 16a po wyrazach „prawo jazdy” dodaje się wyrazy „albo tymczasowe elektroniczne prawo jazdy”.

Art. 49. [Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 i 1088) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 74 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Legitymacja studencka jest wydawana w postaci:

1) dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234) - studentowi posiadającemu numer PESEL;

2) elektronicznej karty procesorowej:

a) studentowi nieposiadającemu numeru PESEL,

b) na wniosek studenta.”;

2) w art. 208 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Legitymacja doktoranta jest wydawana w postaci:

1) dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, po uwierzytelnieniu doktoranta przy użyciu certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel;

2) elektronicznej karty procesorowej:

a) doktorantowi niebędącemu obywatelem polskim,

b) na wniosek doktoranta.”;

3) w art. 356 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

„3. Minister w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania może zlecić instytutowi badawczemu nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wykonywanie prac pomocniczych w zakresie administrowania Systemem POLon, w tym jego bazami, w szczególności w zakresie współpracy między ministrem i ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

4. Instytut, o którym mowa w ust. 3, może wykorzystywać dane Systemu POLon, w tym jego baz, w szczególności do prowadzenia prac diagnostycznych i analiz, świadczenia usług wsparcia użytkownikom Systemu POLon i podmiotom, których dane są zgromadzone w jego bazach danych, oraz do tworzenia i rozwijania oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, i narzędzi cyfrowych z obszaru oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki, w tym przez zapewnienie interoperacyjności z aplikacją mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.

5. Minister lub minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewniają środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w ust. 3.”.

Art. 50. [Ustawa o zawodzie farmaceuty]

W ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873) w art. 17 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną albo zaawansowaną pieczęcią elektroniczną.”;

2) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

„3b. Dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie może być udostępniany w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

3c. Dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” udostępniany w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, zawiera dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7 i 9.”.

Art. 51. [Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z 2022 r. poz. 1002 i 1715 oraz z 2023 r. poz. 1123) w art. 18 w pkt 2 w lit. a i b po wyrazach „prawa jazdy” dodaje się wyrazy „albo tymczasowego elektronicznego prawa jazdy”.

Art. 52. [Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa]

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547 i 1088) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw informatyzacji może w aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), po uwierzytelnieniu przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, umożliwić obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1:”,

b) w ust. 2 wyrazy „publicznej aplikacji mobilnej” zastępuje się wyrazami „aplikacji mObywatel”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może zapewnić obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, będącemu użytkownikiem aplikacji mObywatel możliwość posługiwania się certyfikatem stanowiącym poświadczenie elektroniczne potwierdzające dane użytkownika aplikacji mObywatel.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W sprawach dotyczących aplikacji mObywatel nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.”;

2) w art. 22a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) usługi udostępnionej w aplikacji mObywatel.”;

3) w art. 22b w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) z wykorzystaniem wydanego mu certyfikatu, o którym mowa w art. 10 ust. 3.”;

4) po art. 113b dodaje się art. 113c i art. 113d w brzmieniu:

„Art. 113c. Obywatelowi Ukrainy będącemu użytkownikiem aplikacji mObywatel, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, któremu wydano certyfikat, o którym mowa w art. 10 ust. 3, mLegitymację, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, wydaje się po uwierzytelnieniu przy użyciu tego certyfikatu.

Art. 113d. 1. Obywatelowi Ukrainy będącemu użytkownikiem aplikacji mObywatel, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, któremu wydano certyfikat, o którym mowa w art. 10 ust. 3, dokument, o którym mowa w:

1) art. 7c ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.11)),

2) art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185 i 1234),

3) art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2705 oraz z 2023 r. poz. 1234)

- może być udostępniony w aplikacji mObywatel po uwierzytelnieniu przy użyciu tego certyfikatu.

2. Przepisy art. 7c ust. 2b i 2c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 41 ust. 1d ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych stosuje się.”.

Art. 53. [Ustawa o dodatku węglowym]

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141 i 295) w art. 2 ust. 14a i 14b otrzymują brzmienie:

„14a. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

14b. Wniosek złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.”.

Art. 54. [Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw]

W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.12)) w art. 24 ust. 18 i 19 otrzymują brzmienie:

„18. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

19. Wniosek złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.”.

Art. 55. [Ustawa o medycynie laboratoryjnej]

W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280) w art. 71 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Dokument „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”, o którym mowa w ust. 1, jest wydawany w formie spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej, a w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie może być udostępniany w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

5b. Dokument „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” udostępniany w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, zawiera dane, o których mowa w ust. 5 pkt 1-7 i 9.”.

Art. 56. [Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej]

W ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 i 295) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9:

a) w ust. 3 w pkt 1 w lit. c skreśla się średnik i dodaje się część wspólną w brzmieniu:

„- a w przypadku gdy decyzja, o której mowa w lit. a, nie została wydana, oświadcza, że posiada grunty podlegające podatkowi rolnemu i podaje numer identyfikacyjny nadany mu w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;”,

b) w ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie oświadczenia za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).”,

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Oświadczenie złożone przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu składającego oświadczenie z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.”,

d) w ust. 12 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „publicznej aplikacji mobilnej” zastępuje się wyrazami „aplikacji mObywatel”;

2) w art. 31 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel.

5. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.”.

Art. 57. [Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych]

W ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 oraz z 2023 r. poz. 877) w art. 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku o zakup za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

4. Wniosek o zakup złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.”.

Art. 58. [Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów]

W ustawie z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. poz. 2754) w art. 2 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).”.

Art. 59. [Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych]

W ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2705) w art. 28 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Dokument „Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego” jest wydawany w formie spersonalizowanej dwustronnej karty identyfikacyjnej, a w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie może być udostępniany w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

3. Dokument „Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego” udostępniany w postaci dokumentu mobilnego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, zawiera dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5-8 i 10.”.

Art. 60. [Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu]

W ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295 i 556) w art. 20 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku o refundację podatku VAT za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

8. Wniosek o refundację podatku VAT złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu składającego oświadczenie z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT przy użyciu aplikacji mObywatel do tego wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 1.”.

Art. 61. [Legitymacja służbowa nauczycieli]

Do dnia 12 lipca 2024 r. nauczycielom zatrudnionym w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wydaje się legitymację służbową na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1.

Art. 62. [Ważność legitymacji służbowej nauczycieli]

Legitymacja służbowa wydana nauczycielowi na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wydana przed dniem 13 lipca 2024 r., zachowuje ważność do dnia wydania nauczycielowi nowej legitymacji, o której mowa w art. 11c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, jednak nie dłużej niż do dnia upływu terminu, na który została wydana.

Art. 63. [Stwierdzenia nieważności, anulowania oraz zwrotu legitymacji służbowej wydanej nauczycielowi]

Stwierdzenia nieważności, anulowania oraz zwrotu legitymacji służbowej wydanej nauczycielowi na podstawie art. 11a ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wydanej przed dniem 13 lipca 2024 r., dokonuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 24, w brzmieniu obowiązującym przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1.

Art. 64. [MLegitymacja wydana nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela]

Nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 24, w dniu określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego albo certyfikatu, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 52, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 14 dni od dnia określonego w tym komunikacie, wydaje się mLegitymację, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, chyba że przed wydaniem nauczycielowi mLegitymacji nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela.

Art. 65. [MLegitymacja wydana nauczycielom zatrudnionym w szkole polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy – Prawo oświatowe]

Nauczycielowi zatrudnionemu w dniu 13 lipca 2024 r. w szkole polskiej, o której mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, szkole lub zespole szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, po uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu podstawowego wydaje się, w terminie do dnia 27 lipca 2024 r., mLegitymację, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, chyba że przed wydaniem nauczycielowi mLegitymacji nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela.

Art. 66. [Nieważność legitymacji służbowej nauczyciela oraz utrata ważności tej legitymacji]

Stwierdzenie nieważności legitymacji służbowej nauczyciela oraz utrata ważności tej legitymacji:

1) wydanej przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1,

2) wydanej przed dniem 13 lipca 2024 r. - w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

- nie skutkują unieważnieniem mLegitymacji, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24.

Art. 67. [Gromadzenie danych o legitymacjach służbowych nauczycieli]

W bazie danych systemu informacji oświatowej, w danych dziedzinowych nauczyciela, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 40, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są gromadzone dane o legitymacjach służbowych nauczycieli wydanych od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 1, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz szkołach i?zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i?przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - dane o legitymacjach służbowych nauczycieli wydanych od dnia 13 lipca 2024 r.

Art. 68. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 39 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 39, i mogą być zmieniane w granicach określonych w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 69. [Porozumienia]

1. Porozumienia zawarte przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 19g ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 35 pozostają w mocy.

2. Porozumienia zawarte przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 19g ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 35 w celu wydania mLegitymacji szkolnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zachowują moc do dnia wejścia w życie art. 40 pkt 1, 3 i 4.

Art. 70. [Ważność certyfikatu]

1. Certyfikat, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy zmienianej w art. 35, wydany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowuje ważność przez okres, na jaki został wydany.

2. Certyfikat, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy zmienianej w art. 35, wydany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy użytkownikowi uwierzytelnionemu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 35 może być:

1) użyty do uwierzytelnienia w celu wydania dokumentu mObywatel;

2) wykorzystywany w zakresie określonym dla certyfikatu podstawowego.

Art. 71. [Użytkownik aplikacji mobilnej, o którym mowa w art. 19e ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne]

Użytkownik publicznej aplikacji mobilnej, o którym mowa w art. 19e ustawy zmienianej w art. 35, jest użytkownikiem aplikacji mObywatel.

Art. 72. [Przepisy stosowane do zatrzymanych praw jazdy]

Do praw jazdy zatrzymanych przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 77 ust. 1, na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 31, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 73. [Komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

1) art. 3 ust. 1 pkt 7;

2) art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2-6;

3) art. 10 ust. 4 pkt 2;

4) art. 19 ust. 1 pkt 7 lit. b.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 74. [Komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

1) art. 11b i art. 11c ustawy zmienianej w art. 24,

2) art. 11 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 25,

3) art. 14 pkt 33 i 34, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. m i n, art. 35a i art. 93 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 40,

4) art. 113c ustawy zmienianej w art. 52

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 75. [Komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

1) art. 24 ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 3a-3f, art. 28 pkt 11 i 11a, art. 31 ust. 2 pkt 8 i 9 oraz ust. 3 i art. 54 pkt 6,

2) art. 24 ust. 2a pkt 2,

3) art. 32b w ust. 1 pkt 3 i ust. 1a,

4) art. 47 ust. 1 i art. 63 ust. 1 i 1a,

5) art. 48a ust. 3 i ust. 4 pkt 2

- ustawy zmienianej w art. 37, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 76. [Komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

1) art. 7c ust. 2a-2c ustawy zmienianej w art. 29,

2) art. 49 ust. 5 pkt 46 ustawy zmienianej w art. 36,

3) art. 41 ust. 1 zdanie drugie i ust. 1d ustawy zmienianej w art. 42,

4) art. 24 ust. 1c i 1d ustawy zmienianej w art. 45,

5) art. 17 ust. 3 pkt 2, ust. 3b i 3c ustawy zmienianej w art. 50,

6) art. 113d ustawy zmienianej w art. 52,

7) art. 71 ust. 5a i 5b ustawy zmienianej w art. 55,

8) art. 28 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 59

- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 77. [Komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 100ar, art. 100at, art. 135b ust. 1 i 3, art. 136 ust. 1 i 1a oraz art. 139 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 31, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz zgodnie z art. 4 ust. 1a i 2, art. 5b, art. 10a-10e, art. 20 ust. 1 pkt 1, art. 55 ust. 3 i art. 102a ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 78. [Komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi określonej w art. 6ca ust. 2 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi określonej w art. 6ca ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 32, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 79. [Komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi podpisu zaufanego]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi podpisu zaufanego w zakresie zapewnienia możliwości złożenia tego podpisu przy użyciu profilu mObywatel, o którym mowa w art. 3 pkt 14c ustawy zmienianej w art. 35.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 80. [Komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi określonej w art. 17 ust. 3 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usługi określonej w art. 17 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 39.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 81. [Komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług]

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług określonych w:

1) art. 74 ust. 4b pkt 1,

2) art. 208 ust. 6 pkt 1

- ustawy zmienianej w art. 49.

2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 82. [Udostępnienie po raz pierwszy kodu źródłowego aplikacji mObywatel w Biuletynie Informacji Publicznej]

Minister właściwy do spraw informatyzacji po raz pierwszy udostępni kod źródłowy aplikacji mObywatel w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 83. [Stosowanie przepisów ustawy przez instytucje obowiązane]

Instytucje obowiązane, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124), są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie wykorzystywania dokumentu mObywatel jako środka bezpieczeństwa finansowego do identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości, od dnia 1 września 2023 r.

Art. 84. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2-6, art. 10 ust. 4 pkt 2 i art. 19 ust. 1 pkt 7 lit. b, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 73 ust. 1;

2) art. 23, art. 31 pkt 1 i 3-7, art. 39, art. 48, art. 51, art. 68 i art. 72, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 77 ust. 1;

3) art. 24, art. 25, art. 40 pkt 1-4, art. 52 pkt 4 w zakresie art. 113c, i art. 61-67, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 74 ust. 1;

4) art. 29, art. 36, art. 42, art. 45, art. 50, art. 52 pkt 4 w zakresie art. 113d, art. 55 i art. 59, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 76 ust. 1;

5) art. 32 pkt 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 78 ust. 1;

6) art. 39 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 80 ust. 1;

7) art. 37 pkt 1-4 i 6-11, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 75 ust. 1;

8) art. 49 pkt 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 81 ust. 1.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawę z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ustawę z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, ustawę z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 333 z 27.12.2022, str. 80.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289, 535 i 803.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1726, 1855, 2339 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289, 818 i 852.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 326, 511, 556, 614, 1059 i 1193.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 458 z 22.12.2021, str. 459, Dz. Urz. UE L 42 z 23.02.2022, str. 4, Dz. Urz. UE L 72 z 07.03.2022, str. 7, Dz. Urz. UE L 102 z 30.03.2022, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 173 z 30.06.2022, str. 37.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 2183, z 2016 r. poz. 2001, z 2018 r. poz. 957, z 2021 r. poz. 1997 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 2659.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193 i 1195.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, z 2020 r. poz. 1517, z 2021 r. poz. 1997 i 2328, z 2022 r. poz. 1002 oraz z 2023 r. poz. 1123.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1733, 2731 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650 i 1234.

12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, 2185, 2236, 2243 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295 i 877.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA