REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1273

USTAWA

z dnia 26 maja 2023 r.

o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-20271), 2)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa zasady realizacji programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, zwanego dalej „programem", w tym:

1) zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, zwanego dalej „EFMRA", w ramach programu określone w:

a) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem EFMRA", oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie tego rozporządzenia,

b) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.3)), zwanym dalej „rozporządzeniem ogólnym", oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie tego rozporządzenia;

2) warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach programu, zwanej dalej „pomocą", w zakresie nieokreślonym w przepisach, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej;

3) wspieranie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa w tytule III w rozdziale II rozporządzenia ogólnego, w ramach EFMRA, zwanego dalej „RLKS", w tym organizację i działanie rybackich lokalnych grup działania, o których mowa w art. 31 ust. 2 lit. b rozporządzenia ogólnego, zwanych dalej „RLGD", a także wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o których mowa w art. 32 rozporządzenia ogólnego, w ramach EFMRA, zwanych dalej „LSR", w zakresie nieokreślonym w przepisach, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej;

4) zasady przeprowadzania kontroli w ramach programu w zakresie nieokreślonym w przepisach, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Art. 2. [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) beneficjent - beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia ogólnego;

2) grantobiorca - podmiot inny niż RLGD wybrany przez RLGD będącą beneficjentem projektu grantowego do realizacji zadania służącego osiągnięciu celu tego projektu;

3) operacja - operację w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia ogólnego;

4) projekt grantowy - operację, w której beneficjent będący RLGD udziela wybranym przez siebie grantobiorcom środków finansowych pochodzących z programu na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji;

5) system teleinformatyczny - system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 29 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową";

6) wnioskodawca - podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie.

Art. 3. [Zakres programu]

1. Program obejmuje priorytety, o których mowa w art. 3 rozporządzenia EFMRA oraz art. 36 ust. 4 rozporządzenia ogólnego, i następujące działania realizowane:

1) w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych:

a) Kapitał ludzki,

b) Innowacje,

c) Dywersyfikacja działalności rybackiej,

d) Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy,

e) Inwestycje w portach,

f) Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2,

g) Trwałe zaprzestanie działalności połowowej,

h) Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej,

i) Kontrola i egzekwowanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa,

j) Gromadzenie danych rybackich,

k) Ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko;

2) w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii:

a) Kapitał ludzki,

b) Inwestycje i innowacje w akwakulturze,

c) Akwakultura środowiskowa,

d) Organizacje producentów,

e) Inwestycje w przetwórstwie,

f) Zmniejszenie oddziaływania przetwórstwa na środowisko,

g) Świadomy konsument,

h) Mechanizm interwencyjny;

3) w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury:

a) Realizacja lokalnych strategii rozwoju i współpraca,

b) Wsparcie przygotowawcze,

c) Funkcjonowanie rybackich lokalnych grup działania;

4) w ramach Priorytetu 4. Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także zrównoważonego zarządzania nimi:

a) Wiedza o morzu,

b) Nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnych;

5) w ramach Priorytetu 5. Pomoc techniczna:

a) Wsparcie administracji i ewaluacja,

b) Zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji programu oraz realizowanych w jego ramach instrumentów.

2. Priorytety oraz działania wymienione w ust. 1 służą realizacji celów szczegółowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a-d i f, art. 26 ust. 1, art. 29 oraz art. 31 rozporządzenia EFMRA.

Rozdział 2

System instytucjonalny

Art. 4. [Delegacja]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w odniesieniu do programu:

1) jest instytucją zarządzającą, o której mowa w art. 71 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, zwaną dalej „instytucją zarządzającą", która:

a) wyznacza spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa specjalistę do spraw komunikacji, o którym mowa w art. 48 ust. 2 rozporządzenia ogólnego,

b) realizuje zadania w zakresie komunikacji i widoczności określone w art. 49 rozporządzenia ogólnego;

2) realizuje zadania państwa członkowskiego Unii Europejskiej określone w rozporządzeniu ogólnym oraz rozporządzeniu EFMRA nieprzypisane innym organom, w tym:

a) powołuje, w drodze zarządzenia, komitet monitorujący, o którym mowa w art. 38 rozporządzenia ogólnego,

b) zapewnia przeprowadzenie ewaluacji, o których mowa w art. 44 rozporządzenia ogólnego, oraz przedkłada wyniki tych ewaluacji komitetowi monitorującemu powołanemu na podstawie lit. a i Komisji Europejskiej,

c) dysponuje systemem zarządzania i kontroli, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia ogólnego;

3) może powoływać, w drodze zarządzenia, organy opiniodawczo-doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji instytucji zarządzającej, w których skład mogą wchodzić przedstawiciele instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej, podmiotów uczestniczących w realizacji RLKS oraz inne osoby, których udział w pracach takiego organu jest uzasadniony zakresem zadań tego organu;

4) może wydawać Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją", RLGD, wnioskodawcom i beneficjentom wytyczne w zakresie realizacji programu, które nie mogą dotyczyć rozstrzygnięcia co do istoty sprawy indywidualnej wnioskodawcy lub beneficjenta dotyczącej realizacji określonej operacji.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej, o której mowa w art. 49 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, dotyczącej programu, zwanej dalej „stroną programu", wytyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oraz ich zmiany.

3. Do realizacji programu, w szczególności w celu wykonania art. 69 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, wykorzystuje się system teleinformatyczny.

Art. 5. [Zadania Agencji]

1. Agencja w odniesieniu do programu jest instytucją pośredniczącą, o której mowa w art. 71 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, wykonującą zadania instytucji zarządzającej powierzone jej w drodze pisemnego porozumienia zawartego z instytucją zarządzającą.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, określa co najmniej zakres zadań Agencji jako instytucji pośredniczącej, a także sposób ich wykonywania, działania podejmowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej realizacji przez Agencję powierzonych zadań oraz zobowiązanie Agencji do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4.

Art. 6. [Delegacja]

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w odniesieniu do programu wykonuje zadania, o których mowa w art. 76 ust. 1 rozporządzenia ogólnego.

2. Rozliczenie wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji programu stanowiące podstawę wniosku o płatność, o którym mowa w art. 91 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, oraz zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 98 ust. 1 lit. a rozporządzenia ogólnego, instytucja zarządzająca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w celu ich przedłożenia Komisji Europejskiej.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb, zakres, terminy i szczegółowy sposób rozliczania wydatków, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do operacji oraz w odniesieniu do programu, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego zarządzania programem i wydatkowania środków finansowych służących jego realizacji oraz kierując się efektywnością i prawidłowością wdrażania środków tego programu.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz minister właściwy do spraw rybołówstwa zawierają porozumienie regulujące współpracę dotyczącą wykonania zadań, o których mowa w art. 76 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, w zakresie innym niż określony w ust. 2 lub w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

Art. 7. [Instytucja audytowa]

Szef Krajowej Administracji Skarbowej w odniesieniu do programu jest instytucją audytową, o której mowa w art. 71 ust. 2 rozporządzenia ogólnego.

Art. 8. [Zadania rzecznika programu]

1. Instytucja zarządzająca wyznacza spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa rzecznika programu.

2. Rzecznik programu realizuje zadania w zakresie zapewnienia w procesie realizacji programu poszanowania praw podstawowych oraz praw osób z niepełnosprawnościami, w szczególności przez:

1) przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji programu;

2) udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń, o których mowa w pkt 1;

3) realizowanie funkcji mediacyjnej w kontaktach podmiotu przekazującego zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, z instytucją zarządzającą;

4) dokonywanie w tym zakresie przeglądów procedur stosowanych w ramach programu i przekazywanie instytucji zarządzającej propozycji usprawnień.

3. Instytucja zarządzająca zapewnia, że osoba pełniąca funkcję rzecznika programu nie wykonuje zadań, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio wpływać na sposób realizacji przez nią zadań, o których mowa w ust. 2.

4. Rzecznik programu sporządza, w terminie do dnia 31 marca, roczny raport ze swojej działalności za poprzedni rok i przedkłada go instytucji zarządzającej. Instytucja zarządzająca zamieszcza raport na stronie programu.

5. Do realizacji zadań przez rzecznika programu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego", z wyjątkiem działu VIII, który stosuje się odpowiednio.

Art. 9. [Przetwarzanie danych osobowych]

1. W celach określonych w art. 4 rozporządzenia ogólnego minister właściwy do spraw rybołówstwa, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw finansów publicznych, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, Agencja i RLGD przetwarzają dane osobowe pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, lub z systemu teleinformatycznego, lub z rejestrów wymienionych w art. 92 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

2. W celach określonych w art. 4 rozporządzenia ogólnego Agencja przetwarza również dane osobowe z rejestru statków rybackich, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 475), zwanej dalej „ustawą o rybołówstwie morskim".

3. Do przetwarzania danych osobowych i dostępu do rejestrów wymienionych w art. 92 ust. 2 ustawy wdrożeniowej oraz rejestru statków rybackich, o którym mowa w art. 13 ustawy o rybołówstwie morskim, przepisy art. 87 ust. 2, art. 88, art. 89 ust. 1, art. 90, art. 91 oraz art. 92 ust. 1 i 3-7 ustawy wdrożeniowej stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Przyznawanie i wypłata pomocy

Art. 10. [Osoby otrzymujące pomoc w ramach programu]

W ramach programu pomoc jest przyznawana:

1) osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

2) jeżeli są spełnione warunki przyznania pomocy określone w przepisach rozporządzenia ogólnego i rozporządzenia EFMRA, w przepisach ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1, 3, 5 lub 6;

3) na wniosek o dofinansowanie;

4) na podstawie umowy o dofinansowanie.

Art. 11. [Osoby wyłączone z programu]

1. Pomoc nie przysługuje podmiotowi:

1) wobec którego został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych", zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi lub zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

2) wobec którego sąd ogłosił upadłość;

3) który jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania środków zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;

4) którego wniosek o dofinansowanie jest uznany za niedopuszczalny zgodnie z art. 11 ust. 1 lub 3 rozporządzenia EFMRA.

2. Za okoliczność określoną w art. 11 ust. 1 lit. c rozporządzenia EFMRA uznaje się skazanie za którekolwiek z przestępstw, o których mowa w:

1) rozdziale XXII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.4));

2) art. 127a, art. 128 lub art. 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375);

3) art. 31-34 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816);

4) art. 58-61 lub art. 64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2022 r. poz. 546);

5) art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338);

6) art. 35a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2023 r. poz. 1072);

7) art. 52 lub art. 53 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065);

8) art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2023 r. poz. 659).

3. Niedopuszczalność wniosku o dofinansowanie w rozumieniu:

1) art. 11 ust. 1 lit. a rozporządzenia EFMRA - stwierdza się na podstawie rejestru naruszeń, o którym mowa w art. 80 ustawy o rybołówstwie morskim;

2) art. 11 ust. 1 lit. b rozporządzenia EFMRA - stwierdza się na podstawie wspólnotowego wykazu statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.5)), oraz listy niewspółpracujących państw trzecich, o której mowa w art. 33 ust. 1 tego rozporządzenia.

Art. 12. [Formy pomocy]

W ramach programu stosuje się następujące formy pomocy:

1) zwrot określonych w umowie o dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację operacji;

2) finansowanie na podstawie stawek jednostkowych;

3) finansowanie na podstawie kwot ryczałtowych;

4) finansowanie na podstawie stawek ryczałtowych;

5) kombinację form pomocy, o których mowa w pkt 1-4.

Art. 13. [Wysokość pomocy]

1. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu środków:

1) stanowiącego równowartość w złotych określonej w programie kwoty środków EFMRA przeznaczonych na pomoc, powiększonego o wysokość kwoty krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tej pomocy, lub

2) wyrażonego w złotych, określonego w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie.

2. Instytucja zarządzająca po uzyskaniu opinii komitetu monitorującego powołanego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a może wyrazić zgodę na przyznawanie pomocy do określonej wysokości nieprzekraczającej 2% wysokości limitu środków, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, o czym niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Instytucja zarządzająca w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może, na wniosek Agencji, wyrazić zgodę na przyznawanie pomocy do określonej wysokości przekraczającej 2% wysokości limitu środków, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Instytucja zarządzająca, na wniosek Agencji, może wyrazić zgodę na zwiększenie wysokości limitu środków, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do wysokości nieprzekraczającej limitu środków, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się do pomocy przyznawanej na działania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3.

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, podział środków finansowych na realizację programu, ustalając limity na poszczególne priorytety, cele szczegółowe, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a-d i f, art. 26 ust. 1, art. 29 oraz art. 31 rozporządzenia EFMRA, lub rodzaje interwencji, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia EFMRA, mając na względzie wysokość limitu środków wynikającego z programu, konieczność zapewnienia efektywności wdrażania programu oraz wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.

Art. 14. [Harmonogram planowanych naborów wniosków]

1. Instytucja zarządzająca nie później niż 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia programu przez Komisję Europejską zamieszcza na stronie programu harmonogram planowanych naborów wniosków, o którym mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia ogólnego.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, dotyczy naborów wniosków o dofinansowanie, których ogłoszenie jest planowane w okresie 12 miesięcy od dnia jego zamieszczenia na stronie programu, oraz może dotyczyć naborów, których ogłoszenie jest planowane po upływie 12 miesięcy od dnia jego zamieszczenia na stronie programu.

3. Instytucja zarządzająca wskazuje w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1, dodatkowo:

1) priorytet programu lub numer i nazwę działania, w ramach których jest planowany ten nabór;

2) typy operacji podlegających dofinansowaniu w tym naborze.

4. Instytucja zarządzająca aktualizuje harmonogram, o którym mowa w ust. 1, nie rzadziej niż raz na kwartał i zamieszcza niezwłocznie na stronie programu zaktualizowany harmonogram.

Art. 15. [Wniosek o dofinansowanie]

1. Wniosek o dofinansowanie zawiera informacje niezbędne do przyznania pomocy, w tym:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów.

2. Wniosek o dofinansowanie składa się za pomocą systemu teleinformatycznego na formularzu w nim udostępnionym.

3. Wzór wniosku o dofinansowanie:

1) przygotowuje Agencja, a zatwierdza instytucja zarządzająca;

2) jest umieszczany na stronie programu.

4. Do zmiany wzoru wniosku o dofinansowanie stosuje się przepis ust. 3.

5. Wniosek o dofinansowanie rozpatruje Agencja, z tym że w przypadku:

1) działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, jeżeli operację realizuje podmiot inny niż RLGD lub grantobiorca - po uprzednim rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przez RLGD;

2) działań w ramach priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, jeżeli wnioskodawcą jest Agencja - wniosek o dofinansowanie rozpatruje instytucja zarządzająca.

6. Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku działań w ramach priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 - w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 5.

Art. 16. [Czynności wykonywane przez RLGD]

1. W przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 5 pkt 1, RLGD w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie:

1) ocenia zgodność operacji z LSR, rozstrzyga w zakresie wyboru operacji oraz w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia w zakresie wyboru operacji - ustala kwotę pomocy;

2) przekazuje wnioskodawcy informację o wyniku rozstrzygnięć, o których mowa w pkt 1.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 5 pkt 1, RLGD może określić, w celu zapewnienia zgodności operacji z LSR, dodatkowe warunki wyboru operacji, w szczególności odnoszące się do zakresu operacji, miejsca jej realizacji lub podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, które nie mogą być sprzeczne z warunkami wyboru operacji określonymi w LSR. Warunki te są zawarte w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.

3. Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która:

1) zakłada realizację celów LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

2) jest zgodna z programem oraz z warunkami, o których mowa w ust. 2, a na jej realizację może być udzielona pomoc na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 i 3;

3) jest zgodna z zakresem tematycznym, o którym mowa w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.

4. Przepis ust. 3 stosuje się do operacji własnych RLGD.

5. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, jest konieczne uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do dokonania rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1 pkt 1, RLGD może wezwać wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Art. 17. [Prawo wniesienia protestu]

1. Od wyniku rozstrzygnięć, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którymi operacja nie może być wybrana do dofinansowania lub ustalona przez RLGD kwota pomocy jest niższa niż wnioskowana, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2.

2. Protest, o którym mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej do RLGD.

3. Do wnoszenia protestu, o którym mowa w ust. 1, i postępowania wszczętego na skutek jego wniesienia, a także wnoszenia skargi i postępowania przed sądem administracyjnym wszczętego na jej skutek, przepisy art. 64 ust. 2-6, art. 65, art. 68, art. 69 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 70-78 ustawy wdrożeniowej stosuje się odpowiednio, z tym że:

1) protest pozostawia się bez rozpatrzenia również w przypadku, gdy nie spełnia wymagań określonych w ust. 4;

2) w ponownej ocenie, o której mowa w art. 69 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, nie mogą brać udziału osoby, które były zaangażowane w przygotowanie operacji lub dokonywały rozstrzygnięć, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, a przepisy art. 6 i art. 7 oraz art. 24 § 1 pkt 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio;

3) art. 77 ust. 2 ustawy wdrożeniowej ma zastosowanie, gdy zostanie wyczerpana kwota środków na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, przewidzianych w umowie o warunkach i sposobie realizacji LSR, zwanej dalej „umową ramową".

4. Oprócz elementów określonych w art. 64 ust. 2 ustawy wdrożeniowej protest, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z rozstrzygnięciami, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, wraz z uzasadnieniem stanowiska.

5. W terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia protestów, o których mowa w ust. 1, dotyczących danego naboru wniosków o dofinansowanie, RLGD udostępnia Agencji w systemie teleinformatycznym wniosek o dofinansowanie wraz z informacją, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2.

Art. 18. [Ocena wniosku o dofinansowanie]

1. Wniosek o dofinansowanie jest oceniany przez Agencję w zakresie:

1) poprawności sporządzenia,

2) zgodności planowanej operacji z celami działania, w ramach którego ma być realizowana operacja,

3) zasadności udzielenia pomocy na realizację planowanej operacji

- w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1, 3, 5 lub 6.

2. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie przez Agencję następuje w terminie niezbędnym do należytego wyjaśnienia sprawy, w tym do przeprowadzenia przez Agencję kontroli wnioskodawcy, jeżeli jest prowadzona, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie, a w przypadku gdy termin składania wniosków o dofinansowanie wynosi więcej niż 30 dni - od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Do postępowań w sprawach przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy, w przypadku działań w ramach priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, jeżeli wnioskodawcą jest Agencja, instytucja zarządzająca stosuje odpowiednio przepisy ust. 1 i 2, art. 19, art. 20 i art. 23 ust. 2.

Art. 19. [Zadania podmiotu w postępowaniu w sprawie przyznawania pomocy]

1. W postępowaniu w sprawie przyznawania pomocy podmiot, przed którym toczy się postępowanie:

1) stoi na straży praworządności;

2) jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;

3) udziela wnioskodawcy, na jego żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;

4) zapewnia wnioskodawcy, na jego żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania.

2. Wnioskodawca oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniu w sprawie przyznawania pomocy są obowiązani przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która wywodzi z tego faktu skutki prawne.

3. Wnioskodawca w postępowaniu w sprawie przyznawania pomocy jest obowiązany do informowania podmiotu, przed którym toczy się to postępowanie, o wszelkich zmianach danych w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie.

4. Do postępowań w sprawie przyznawania pomocy nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, wezwań, udostępniania akt, a także skarg i wniosków.

Art. 20. [Informacja o odmowie przyznania pomocy]

1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie przyznawania pomocy Agencja informuje wnioskodawcę w formie pisemnej lub w formie elektronicznej o odmowie przyznania pomocy - w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy lub został wyczerpany limit środków, o którym mowa w art. 13 ust. 1-4, podając przyczyny tej odmowy. Do doręczenia informacji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące doręczeń.

2. W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259 i 803).

Art. 21. [Umowa o dofinansowanie]

1. Umowa o dofinansowanie:

1) jest zawierana zgodnie ze wzorem:

a) przygotowanym przez Agencję i zatwierdzonym przez instytucję zarządzającą,

b) umieszczonym na stronie programu

- pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej;

2) zawiera co najmniej oznaczenie przedmiotu i stron umowy oraz określenie:

a) warunków, terminu, miejsca realizacji i celu operacji,

b) wysokości pomocy,

c) sposobu potwierdzenia poniesienia kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy wypłata pomocy polega na zwrocie kosztów kwalifikowalnych,

d) warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy,

e) warunków rozwiązania umowy,

f) warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy,

g) zobowiązań w zakresie komunikacji i widoczności,

h) zobowiązania do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4,

i) warunków i trybu jej zmiany.

2. Umowa o dofinansowanie jest nieważna w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z 2023 r. poz. 326) oraz w przypadku, gdy sprzeciwia się przepisom rozporządzenia ogólnego lub rozporządzenia EFMRA, przepisom ustawy lub przepisom wydanym na jej podstawie.

3. Zmiana umowy o dofinansowanie powodująca zmianę celu operacji lub zwiększenie wysokości pomocy jest nieważna, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4.

4. Na uzasadniony wniosek beneficjenta, nie więcej niż raz w czasie obowiązywania umowy o dofinansowanie, najpóźniej przed dniem złożenia wniosku o płatność składanego po zrealizowaniu całej operacji, jest dopuszczalna zmiana tej umowy, w wyniku której zwiększy się wysokość pomocy do wysokości nieprzekraczającej 20% pomocy przyznanej beneficjentowi przed zmianą, oraz o ile są dostępne środki finansowe na dany cel szczegółowy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. a-d i f, art. 26 ust. 1, art. 29 albo art. 31 rozporządzenia EFMRA, lub rodzaj interwencji, o którym mowa w załączniku IV do rozporządzenia EFMRA. Taka zmiana umowy o dofinansowanie nie może powodować zmiany jej zakresu rzeczowego.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do operacji w ramach działania, o którym mowa w:

1) art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a - jeżeli beneficjentem jest podmiot inny niż RLGD lub grantobiorca;

2) art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b.

6. Do zmiany wzoru umowy o dofinansowanie stosuje się przepisy ust. 1 pkt 1.

Art. 22. [Wypłata pomocy]

1. Wypłata pomocy następuje na podstawie umowy o dofinansowanie oraz po złożeniu wniosku o płatność, chyba że umowa o dofinansowanie stanowi inaczej.

2. Do postępowań w sprawach wypłaty pomocy stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

Art. 23. [Wniosek o płatność]

1. Wniosek o płatność, w ramach którego beneficjent:

1) wnioskuje o wypłatę pomocy w formie zaliczki lub refundacji,

2) wykazuje wydatki związane z realizacją operacji,

3) przekazuje informację o postępie realizacji operacji

- oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia operacji, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1, 3, 5 lub 6, w szczególności w zakresie monitoringu rzeczowo-finansowego, harmonogramów finansowych i trwałości operacji, są składane przez beneficjenta za pomocą systemu teleinformatycznego.

2. W przypadku gdy z powodów technicznych złożenie wniosku o płatność za pomocą systemu teleinformatycznego nie jest możliwe, beneficjent składa go, za zgodą Agencji, w sposób przez nią wskazany.

Art. 24. [Zwrot środków]

1. W przypadku otrzymania przez państwowy instytut badawczy albo instytut naukowy, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy o rybołówstwie morskim, realizujących operacje w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. j, środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na ich realizację, są one obowiązane do zwrotu tych środków, do wysokości udziału refundowanego ze środków EFMRA, na rachunek dochodów właściwego dysponenta, ze środków otrzymanych z Agencji tytułem refundacji wydatków kwalifikowalnych ze środków EFMRA, w terminie 10 dni od dnia otrzymania z Agencji środków tytułem refundacji wydatków kwalifikowalnych.

2. Właściwy dysponent przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, na dochody budżetu państwa w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania.

Art. 25. [Wstąpienie do toczącego się postępowania w miejsce wnioskodawcy]

1. W sprawach dotyczących przyznawania pomocy w przypadku śmierci wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, rozwiązania, połączenia, podziału albo przekształcenia wnioskodawcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w którego wyniku zaistnieje następstwo prawne, albo w przypadku zbycia całości albo części przedsiębiorstwa albo całości albo części gospodarstwa rolnego wnioskodawcy przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych w toku postępowania, następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa albo jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych albo jego części może, na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli nie sprzeciwia się to istocie i celowi działania, w ramach którego ma być przyznana pomoc.

2. W przypadku śmierci beneficjenta będącego osobą fizyczną, rozwiązania, połączenia, podziału albo przekształcenia beneficjenta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w którego wyniku zaistnieje następstwo prawne, albo w przypadku zbycia całości albo części przedsiębiorstwa albo całości albo części gospodarstwa rolnego beneficjenta przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych po przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa albo jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych albo jego części może być przyznana pomoc, na jego wniosek, jeżeli:

1) spełnia on warunki przyznania pomocy;

2) nie sprzeciwia się to przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz istocie i celowi działania, w ramach którego przyznano pomoc;

3) zostaną przez niego przejęte zobowiązania związane z przyznaną pomocą;

4) środki finansowe z tytułu pomocy nie zostały w całości wypłacone.

3. W przypadku śmierci beneficjenta będącego osobą fizyczną, rozwiązania, połączenia, podziału albo przekształcenia beneficjenta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w którego wyniku zaistnieje następstwo prawne, albo w przypadku zbycia całości albo części przedsiębiorstwa albo całości albo części gospodarstwa rolnego beneficjenta przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych po przyznaniu pomocy oraz jeżeli środki finansowe z tytułu pomocy zostały w całości wypłacone, następca prawny beneficjenta albo nabywca przedsiębiorstwa albo jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych albo jego części może, na swój wniosek, przejąć prawa związane ze zrealizowaną operacją, jeżeli:

1) spełnia on warunki przyznania pomocy;

2) nie sprzeciwia się to przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz istocie i celowi działania, w ramach którego przyznano pomoc;

3) zostaną przez niego przejęte zobowiązania związane z wypłaconą pomocą.

4. W przypadku gdy beneficjent zamierza zbyć całość albo część przedsiębiorstwa albo całość albo część gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych, jest obowiązany zgłosić Agencji planowaną transakcję przed jej dokonaniem. Agencja w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji o zamiarze zbycia ustala czy takie zbycie nie jest sprzeczne z zapewnieniem trwałości operacji określonej w art. 65 rozporządzenia ogólnego oraz informuje beneficjenta o dokonanym ustaleniu i warunkach ubiegania się o przyznanie pomocy przez nabywcę, w tym o okolicznościach faktycznych lub prawnych wykluczających przyznanie pomocy. Agencja może żądać od beneficjenta przedłożenia dokumentów lub złożenia wyjaśnień, jeżeli jest to niezbędne do dokonania tego ustalenia.

5. Przepisy ust. 1 i ust. 2 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania, połączenia albo podziału organu albo jednostki organizacyjnej będących wnioskodawcami albo beneficjentami w przypadku działań w ramach priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistnieje następstwo prawne.

Art. 26. [Szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty pomocy w przypadku działań w ramach priorytetów]

1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty pomocy w przypadku działań w ramach priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1, z wyłączeniem działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz pkt 5, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu, w szczególności przyznawania i wypłaty pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu, uwzględniając realizację celów wspólnej polityki rybołówstwa oraz biorąc pod uwagę istotę i cel poszczególnych działań w ramach tych priorytetów.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną określone w szczególności:

1) szczegółowy tryb składania wniosków o dofinansowanie lub

2) szczegółowy tryb oceny i terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, lub

3) tryb i terminy zawierania umów o dofinansowanie, lub

4) tryb składania wniosków o płatność, lub

5) szczegółowy tryb oceny i terminy rozpatrywania wniosków o płatność.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty pomocy lub wysokość tej pomocy, w przypadku działań w ramach priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1, z wyłączeniem działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. h oraz pkt 5, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu, w szczególności przyznawania i wypłaty pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu, uwzględniając realizację celów wspólnej polityki rybołówstwa oraz biorąc pod uwagę istotę i cel poszczególnych działań w ramach tych priorytetów.

4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 3, zostaną określone w szczególności:

1) szczegółowe wymagania wobec wniosków o dofinansowanie lub

2) szczegółowe kryteria wyboru operacji, lub

3) katalog beneficjentów, lub

4) warunki zawierania umowy o dofinansowanie, lub

5) szczegółowe wymagania wobec umów o dofinansowanie, lub

6) zasady kwalifikowalności kosztów, lub

7) wysokość stawek pomocy, lub

8) szczegółowe wymagania wobec wniosków o płatność.

5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy w przypadku działań w ramach priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, a także podział środków finansowych na beneficjentów tego priorytetu, mając na względzie zapewnienie efektywności wdrażania programu oraz kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu, w szczególności przyznawania i wypłaty pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu i uwzględniając realizację celów wspólnej polityki rybołówstwa oraz biorąc pod uwagę istotę i cel poszczególnych działań w ramach tego priorytetu. Przepisy ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji, o której mowa w art. 26 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia EFMRA, minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy lub wysokość tej pomocy w przypadku działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. h, uwzględniając tę decyzję Komisji Europejskiej, a także kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu, w szczególności przyznawania i wypłaty pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu.

Rozdział 4

RLKS

Art. 27. [Skład komitetu do spraw wyboru LSR]

1. Komitet, o którym mowa w art. 32 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, do spraw wyboru LSR, zwany dalej „komitetem", instytucja zarządzająca powołuje w drodze zarządzenia, w którym określa w szczególności:

1) liczbę członków komitetu;

2) skład komitetu, w tym przewodniczącego i jego zastępcę;

3) regulamin komitetu określający zasady jego działania, w tym podział zadań między członków komitetu, oraz zasady wynagradzania członków komitetu.

2. W skład komitetu wchodzą przedstawiciele instytucji zarządzającej i przedstawiciele Agencji oraz mogą wchodzić eksperci, których wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie przygotowania lub realizacji programów kierowanych przez społeczność lokalną lub programów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub EFMRA zapewnią prawidłową realizację zadań komitetu.

3. Rozstrzygnięcia komitetu zapadają w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. Uchwałę komitetu podpisuje przewodniczący albo jego zastępca.

5. Obsługę komitetu zapewnia instytucja zarządzająca.

Art. 28. [RLGD]

1. RLGD jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

2. Do tworzenia i działania RLGD stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), z tym że:

1) członkiem zwyczajnym RLGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządu województwa;

2) RLGD, w zakresie określonym w jej statucie, może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji LSR;

3) RLGD, oprócz organów wymaganych na podstawie art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, jest obowiązana posiadać organ decyzyjny będący organem, do którego wyłącznej kompetencji należą rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, chyba że w statucie RLGD przewidziano, że rozstrzygnięcia te należą do kompetencji zarządu;

4) RLGD jest obowiązana realizować zadania określone w art. 33 ust. 1-3 i 5 rozporządzenia ogólnego oraz w ustawie.

3. Organ decyzyjny, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jest wybierany przez walne zebranie członków albo zebrania delegatów spośród członków RLGD, przy czym członek organu decyzyjnego nie może być jednocześnie członkiem innego organu RLGD ani pracownikiem RLGD.

4. W przypadku gdy rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1, należą do kompetencji zarządu, członkowie zarządu nie mogą być zatrudnieni przez RLGD na stanowisku związanym ze świadczeniem doradztwa na rzecz podmiotów ubiegających się o pomoc na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a.

Art. 29. [Wybór LSR]

1. Wyboru LSR dokonuje się spośród LSR, które spełniają następujące warunki:

1) LSR zawiera elementy określone w art. 32 ust. 1 rozporządzenia ogólnego,

2) obszar objęty LSR:

a) jest spójny przestrzennie,

b) obejmuje co najmniej pięć gmin,

c) jest zamieszkany przez nie mniej niż 20 000 i nie więcej niż 150 000 mieszkańców,

3) LSR będzie realizowana przez RLGD spełniającą wymagania określone w art. 28

- zwane dalej „warunkami dostępu".

2. Wyboru LSR dokonuje się przy zastosowaniu kryteriów dotyczących:

1) liczby członków RLGD, którzy są przedstawicielami sektora rybackiego,

2) reprezentatywności składu organu decyzyjnego w odniesieniu do składu RLGD,

3) liczby przedstawicieli sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR,

4) wartości produkcji sektora rybackiego dla obszaru objętego realizacją LSR,

5) celów LSR i środków służących do ich osiągnięcia,

6) operacji planowanych do wsparcia w ramach LSR,

7) udziału społeczności lokalnej w przygotowaniu LSR,

8) procesu realizacji LSR i zdolności RLGD do jej realizacji

- zwanych dalej „kryteriami oceny LSR".

3. Liczbę mieszkańców, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.

4. W przypadku gdy co najmniej dwie LSR uzyskały taką samą liczbę punktów przy zastosowaniu kryteriów oceny LSR, o kolejności wyboru LSR decyduje, w kolejności wskazanej poniżej, większa liczba:

1) punktów uzyskanych za operacje planowane do wsparcia w ramach LSR;

2) punktów uzyskanych za wartość produkcji sektora rybackiego dla obszaru objętego realizacją LSR;

3) przedstawicieli sektora rybackiego na obszarze objętym realizacją LSR;

4) członków stowarzyszonych w RLGD.

5. W przypadku gdy teren jednej gminy jest objęty więcej niż jedną LSR, dokonuje się wyboru tylko jednej LSR, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach oceny spełnienia warunków dostępu oraz kryteriów oceny LSR, a w przypadku gdy dwie LSR uzyskały taką samą liczbę punktów, stosuje się przepis ust. 4.

6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, punktację kryteriów oceny LSR oraz sposób podziału środków przeznaczonych na realizację LSR, mając na względzie zapewnienie efektywnego wspierania RLKS w ramach EFMRA oraz prawidłowego zarządzania programem, a także kierując się potrzebą zapewnienia efektywności i prawidłowości realizacji środków tego programu.

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić minimalną liczbę punktów dla danego kryterium oceny LSR lub minimalną łączną liczbę punktów, której uzyskanie przez RLGD jest niezbędne do wyboru jej LSR, mając na względzie zapewnienie efektywnego wspierania RLKS w ramach EFMRA oraz prawidłowego zarządzania programem, a także kierując się potrzebą zapewnienia efektywności i prawidłowości realizacji środków tego programu.

Art. 30. [Wybór LSR]

Wyboru LSR dokonuje się na wniosek RLGD, o którym mowa w art. 32, w ramach konkursu ogłoszonego przez instytucję zarządzającą do wysokości limitu środków przewidzianych na realizację LSR.

Art. 31. [Regulamin konkursu]

1. Komitet dokonuje wyboru LSR na podstawie ustalonego przez instytucję zarządzającą regulaminu konkursu, który określa w szczególności:

1) tryb składania wniosków o wybór LSR;

2) tryb, sposób lub zakres uzupełniania braków i usuwania uchybień we wnioskach o wybór LSR, a także udzielania wyjaśnień lub przedkładania dokumentów niezbędnych do oceny spełnienia warunków dostępu i kryteriów oceny LSR oraz poprawiania oczywistych omyłek;

3) formę i sposób udzielania RLGD wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu.

2. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie jest dopuszczalna zmiana regulaminu konkursu skutkująca nierównym traktowaniem uczestniczących w nim RLGD.

Art. 32. [Wniosek o wybór LSR]

Wniosek o wybór LSR składa się do instytucji zarządzającej:

1) na wzorze przygotowanym przez instytucję zarządzającą i udostępnionym na stronie programu;

2) w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

Art. 33. [Ogłoszenie o konkursie]

1. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności wskazanie:

1) terminu, miejsca i trybu składania wniosków o wybór LSR;

2) sposobu ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR;

3) miejsca zamieszczenia wzoru wniosku o wybór LSR, wzoru umowy ramowej oraz regulaminu konkursu;

4) dokumentów niezbędnych do oceny spełnienia warunków dostępu i kryteriów oceny LSR;

5) wysokości limitu środków w konkursie przeznaczonych na realizację LSR.

2. Ogłoszenie o konkursie jest podawane do publicznej wiadomości przez instytucję zarządzającą na stronie programu co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o wybór LSR. Termin składania wniosków o wybór LSR nie może być krótszy niż 21 dni i dłuższy niż 60 dni.

Art. 34. [Wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku]

1. W przypadku gdy:

1) wniosek o wybór LSR:

a) nie został złożony w terminie lub

b) nie zawiera nazwy RLGD, lub

c) nie zawiera adresu RLGD i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, lub

2) do wniosku o wybór LSR nie dołączono LSR

- instytucja zarządzająca pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

2. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wybór LSR zawiera braki inne niż określone w ust. 1 lub że jest konieczne złożenie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny spełnienia warunków dostępu, instytucja zarządzająca wzywa RLGD do uzupełnienia tych braków lub złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku o wybór LSR bez rozpatrzenia.

3. Skutkiem wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie może być zmiana wniosku o wybór LSR albo zmiana LSR niebędąca następstwem tego wezwania, z wyjątkiem poprawienia w niej oczywistych omyłek.

4. Po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, instytucja zarządzająca niezwłocznie przekazuje komitetowi wnioski o wybór LSR.

Art. 35. [Ocena LSR]

1. Komitet w terminie 60 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR, w drodze uchwały, dokonuje oceny LSR, wskazując czy zostały spełnione warunki dostępu oraz podając liczbę punktów uzyskanych przez tę LSR przy zastosowaniu kryteriów oceny LSR oraz uzasadnienie tej oceny, a także pouczenie o możliwości wniesienia sprzeciwu. Uchwałę publikuje się na stronie programu.

2. Od uchwały, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

3. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2:

1) wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej do komitetu w terminie 7 dni od dnia publikacji uchwały, o której mowa w ust. 1;

2) zawiera:

a) oznaczenie RLGD,

b) wskazanie warunków dostępu lub kryteriów oceny LSR, z których oceną RLGD się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, oraz

c) podpis własnoręczny albo kwalifikowany podpis elektroniczny, albo podpis zaufany osoby upoważnionej do reprezentowania RLGD - w zależności od sposobu utrwalenia pisma.

4. W przypadku gdy sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 3, komitet pozostawia sprzeciw bez rozpatrzenia.

5. Komitet rozpatruje sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, weryfikując prawidłowość oceny wniosku o wybór LSR w zakresie spełnienia warunków dostępu i kryteriów oceny LSR, z których oceną RLGD się nie zgadza, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia otrzymania sprzeciwu.

6. W przypadku gdy sprzeciw, o którym mowa w ust. 2:

1) nie został uwzględniony - komitet utrzymuje w mocy ocenę LSR;

2) został uwzględniony - komitet dokonuje ponownej oceny spełnienia warunków dostępu i kryteriów oceny LSR.

7. Komitet informuje RLGD w formie pisemnej o wyniku rozpatrzenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, podając uzasadnienie, a w przypadku gdy ten sprzeciw nie został uwzględniony - uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

8. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje od ponownej oceny, o której mowa w ust. 6 pkt 2.

Art. 36. [Prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego]

1. RLGD przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia komitetu, o których mowa w art. 35 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych rozstrzygnięć, na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

2. Skarga podlega wpisowi stałemu.

3. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

4. Wniesienie skargi po terminie, o którym mowa w ust. 1, lub bez uiszczenia wpisu stałego, o którym mowa w ust. 2, powoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

5. Wniesienie skargi nie wstrzymuje możliwości wyboru innych LSR w ramach ogłoszonego konkursu.

6. Jeżeli zostanie wyczerpany limit środków w konkursie przeznaczonych na realizację LSR, sąd, uwzględniając skargę, nie uchyla rozstrzygnięć komitetu, o których mowa w art. 35 ust. 6, ale stwierdza jedynie, że dane rozstrzygnięcie zostało przeprowadzone z naruszeniem prawa.

Art. 37. [Uchwała komitetu]

1. Wybór LSR jest dokonywany w drodze uchwały komitetu, która zawiera listę ocenionych LSR, liczbę punktów otrzymanych przez poszczególne LSR oraz wskazanie LSR, które zostały wybrane.

2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, publikuje się na stronie programu.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie podlega zaskarżeniu.

4. Instytucja zarządzająca niezwłocznie publikuje na stronie programu informację o wyczerpaniu limitu środków w konkursie przeznaczonych na realizację LSR.

Art. 38. [Umowa ramowa]

1. Niezwłocznie po dokonaniu przez komitet wyboru LSR instytucja zarządzająca zawiera z RLGD, na piśmie, umowę ramową.

2. Umowa ramowa oprócz wskazania wysokości środków na realizację danej LSR zawiera co najmniej określenie:

1) terminu i miejsca realizacji LSR;

2) zasad realizacji LSR, w tym dokonywania wyboru:

a) operacji realizowanych przez podmioty inne niż RLGD,

b) operacji własnych RLGD,

c) grantobiorców, jeżeli RLGD ma zamiar realizować projekty grantowe;

3) zasad monitorowania, oceny i kontroli realizacji LSR;

4) zasad współpracy RLGD z podmiotami zaangażowanymi w realizację LSR;

5) warunków zmiany albo rozwiązania umowy ramowej;

6) zobowiązania RLGD do zamieszczenia umowy ramowej wraz z LSR na stronie internetowej RLGD;

7) zobowiązania RLGD do stosowania wytycznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4.

3. Wybrana LSR stanowi załącznik do umowy ramowej.

Art. 39. [Wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego]

1. Do postępowań w sprawie wyboru LSR, w tym w zakresie oceny spełniania warunków dostępu i kryteriów oceny LSR, oraz do postępowań w sprawie sprzeciwu, o którym mowa w art. 35 ust. 2, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i udostępniania akt.

2. W postępowaniu w sprawie wyboru LSR, w tym w zakresie oceny spełniania warunków dostępu i kryteriów oceny LSR, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 1-3.

Rozdział 5

Zwrot pomocy

Art. 40. [Zasady zwrotu pomocy]

1. Pomoc:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub

2) wykorzystana z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, lub

3) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia wypłaty środków, chyba że przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub ustawa o finansach publicznych stanowią inaczej.

2. Pomocą pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest pomoc wypłacona beneficjentowi:

1) który nie realizuje operacji w całości lub w części lub nie realizuje obowiązków z nią związanych;

2) bez podstawy prawnej lub w wysokości wyższej niż określona na realizację operacji w umowie o dofinansowanie;

3) który nie wykonuje zobowiązań związanych z przyznaniem pomocy;

4) który w okresie 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej stał się podmiotem, którego wniosek o dofinansowanie jest uznany za niedopuszczalny zgodnie z art. 11 ust. 1 lub 3 rozporządzenia EFMRA;

5) niezgodnie z przepisami lub z naruszeniem przepisów Unii Europejskiej lub przepisów krajowych dotyczących przyznawania pomocy.

3. Do zwrotu pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, nie stosuje się przepisu ust. 2 pkt 4.

Art. 41. [Właściwość organów w sprawach ustalania kwoty pomocy]

1. Prezes Agencji jest organem właściwym w sprawach dotyczących dochodzenia zwrotu pomocy, o której mowa w art. 40 ust. 1, wraz z odsetkami. W przypadku dochodzenia zwrotu tej pomocy, w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, wraz z odsetkami, jeżeli beneficjentem jest Agencja - organem właściwym jest instytucja zarządzająca.

2. Właściwość organów w sprawach ustalania kwoty pomocy, o której mowa w art. 40 ust. 1, i tryb ustalania tej kwoty określa ustawa o finansach publicznych.

3. Dochodzenie zwrotu pomocy, o której mowa w art. 40 ust. 1, wraz z odsetkami, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 6

Kontrole

Art. 42. [Zakres kontroli]

1. Instytucja zarządzająca w odniesieniu do Agencji przeprowadza kontrole mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, obejmują weryfikację prawidłowości realizacji zadań powierzonych Agencji na podstawie porozumienia.

3. W wyniku kontroli, o których mowa w ust. 1, są wydawane zalecenia pokontrolne mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez Agencję. Zalecenia pokontrolne wiążą Agencję i nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty w sprawach przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy.

Art. 43. [Zadania wykonywane przez instytucję zarządzającą oraz Agencję w zakresie realizacji RLKS]

Instytucja zarządzająca oraz Agencja w zakresie realizacji RLKS:

1) przeprowadzają kontrole realizacji LSR przez RLGD w zakresie prawidłowości realizacji zadań RLGD określonych w umowie ramowej;

2) wydają RLGD zalecenia pokontrolne w celu zapewnienia prawidłowości realizacji zadań RLGD określonych w umowie ramowej.

Art. 44. [Kontrole wnioskodawców i beneficjentów]

1. Instytucja zarządzająca przeprowadza kontrole wnioskodawców w zakresie sprawdzenia spełniania warunków przyznania pomocy w ramach programu.

2. Instytucja zarządzająca przeprowadza kontrole beneficjentów w odniesieniu do operacji realizowanych w ramach programu w zakresie sprawdzania dostarczenia współfinansowanych produktów i usług, prawdziwości i kwalifikowalności poniesionych wydatków w ramach operacji oraz zgodności tych operacji z programem oraz przepisami, o których mowa w art. 1 pkt 1.

3. Instytucja zarządzająca może powierzyć przeprowadzenie kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, Agencji lub organom administracji dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi.

Art. 45. [Plan kontroli]

1. Instytucja zarządzająca sporządza plan kontroli na kolejny rok obrachunkowy na podstawie zidentyfikowanych obszarów ryzyk oraz po przeprowadzeniu ich analizy.

2. Plan kontroli publikuje się na stronie programu.

Art. 46. [Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych]

1. Kontrole, o których mowa w art. 42-44, są przeprowadzane przez osoby posiadające upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli, imienia i nazwiska, stanowiska lub funkcji osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych oraz miejsca i zakresu kontroli, a także okresu ważności upoważnienia.

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych jest obowiązana okazać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.

4. Osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych jest uprawniona do:

1) wstępu do siedziby podmiotu kontrolowanego, miejsca wykonywania przez podmiot kontrolowany działalności lub miejsca realizacji operacji;

2) kontroli dokumentów związanych z zakresem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii, w tym sporządzania dokumentacji fotograficznej;

3) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień związanych z zakresem kontroli;

4) wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

5. Podmiot kontrolowany zapewnia osobie upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

1) swobodny wstęp na teren podmiotu kontrolowanego i poruszanie się po tym terenie;

2) w miarę możliwości samodzielne zamykane pomieszczenie, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli;

3) wydzielone miejsce do przechowywania dokumentów i zabezpieczonych przedmiotów;

4) środki ochrony indywidualnej, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

6. Z przeprowadzonej kontroli osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych sporządza informację pokontrolną, którą podpisują osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych oraz podmiot kontrolowany albo osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego. W przypadku odmowy podpisania informacji pokontrolnej przez podmiot kontrolowany albo osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu kontrolowanego informację tę podpisuje tylko osoba upoważniona do wykonywania czynności kontrolnych, która zamieszcza w treści tej informacji adnotację o odmowie jej podpisania.

7. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb oraz terminy przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 42-44, oraz wzór upoważnienia do wykonywania czynności w ramach tych kontroli, mając na względzie:

1) zapewnienie prawidłowego zarządzania programem i wydatkowania środków finansowych służących jego realizacji;

2) zapewnienie efektywności realizacji środków programu;

3) możliwość zweryfikowania tożsamości osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

Rozdział 7

Zmiany w przepisach

Art. 47. [Ustawa o opłacie skarbowej]

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 i 2236 oraz z 2023 r. poz. 412 i 919) w załączniku do ustawy w części III w kolumnie 2 w ust. 22:

1) w pkt 1 uchyla się lit. b;

2) uchyla się pkt 2.

Art. 48. [Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju]

W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „Morskiego i Rybackiego" dodaje się wyrazy „ , Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury",

b) w pkt 2 po wyrazach „Morskiego i Rybackiego" dodaje się wyrazy „oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury";

2) w art. 14kca w ust. 5 po wyrazach „ust. 9" dodaje się wyrazy „lub 12";

3) w art. 14ke po wyrazach „Morskiego i Rybackiego" dodaje się wyrazy „oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury";

4) art. 14kf otrzymuje brzmienie:

„Art. 14kf. Minister właściwy do spraw rybołówstwa:

1) podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej program realizowany z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i program realizowany z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz ich zmiany;

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" komunikat o:

a) zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu realizowanego z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i programu realizowanego z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz ich zmian,

b) adresie strony internetowej, na której zostały zamieszczone program realizowany z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i program realizowany z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz ich zmiany.".

Art. 49. [Ustawa o organizacji rynku rybnego]

W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 678) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących przesyła w formie elektronicznej informacje, o których mowa w art. 64 lub art. 66 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, do Centrum Monitorowania Rybołówstwa stanowiącego ośrodek monitorowania rybołówstwa w rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009.",

b) uchyla się ust. 2;

2) uchyla się art. 62a;

3) w art. 62b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego:

1) przyjmuje i sprawdza zatwierdzone świadectwo połowowe, o którym mowa w art. 14 ust. 1 lit. a i art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, oraz udokumentowane dowody, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia;

2) w przypadkach określonych w art. 14 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008 przyjmuje i sprawdza oświadczenie, o którym mowa w tym przepisie;

3) przyjmuje powiadomienie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008;

4) przeprowadza weryfikacje, o których mowa w art. 17 rozporządzenia nr 1005/2008;

5) przechowuje zatwierdzone świadectwo połowowe, o którym mowa w pkt 1, przez okres wskazany w art. 22 ust. 4 rozporządzenia nr 1005/2008;

6) realizuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , jeżeli przywóz ich następuje drogą morską";

4) w art. 62c:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 62b ust. 2:",

b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „art. 62a ust. 2 lub";

5) w art. 62e w ust. 1, 2 i 4 wyrazy „Minister właściwy do spraw rybołówstwa" zastępuje się wyrazami „Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego".

Art. 50. [Ustawa o finansach publicznych]

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 61 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 1273) albo organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140), albo organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 664) - od decyzji wydanej przez instytucję pośredniczącą;";

2) w art. 138 w ust. 4 oraz w art. 178 w ust. 1 po wyrazach „Morskiego i Rybackiego" dodaje się wyrazy „ , Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury";

3) w art. 189:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zlecenie płatności może dotyczyć kwoty wydatków kwalifikowalnych zgodnie z kryteriami określonymi na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo ustawy o zasadach realizacji programów, albo ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027, albo ustawy o pomocy społecznej, albo rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego instrument „Łącząc Europę", zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010, albo rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego instrument „Łącząc Europę" i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014, a w przypadku programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury albo Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, albo Europejskiego Funduszu Rybackiego - na podstawie odpowiednio ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 albo ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, albo ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, wynikającej z wniosku o płatność, zweryfikowanego pozytywnie przez instytucję, o której mowa w art. 188 ust. 1.",

b) w ust. 3b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3a, organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej albo instytucji wdrażającej w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo ustawy o zasadach realizacji programów, albo ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027, albo ustawy o pomocy społecznej albo organ pełniący funkcję instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 lub ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, lub ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego wydaje decyzję o zapłacie odsetek określającą:",

c) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania oraz rozliczania zaliczek, w tym zwrotu środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, a także terminy składania wniosków o płatność oraz ich zakres w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, uwzględniając rodzaje beneficjentów i sposób wdrażania działań w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury.";

4) w art. 191 w ust. 1 po wyrazach „ustawy o pomocy społecznej," dodaje się wyrazy „albo w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027,";

5) w art. 192 w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W odniesieniu do programu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury albo Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, albo Europejskiego Funduszu Rybackiego prognozy przekazuje minister właściwy do spraw rybołówstwa, w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5b - minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.";

6) w art. 194:

a) w ust. 1 po wyrazach „ z wyłączeniem" dodaje się wyrazy „Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury,",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Właściwy dysponent części budżetowej może dokonywać przeniesień pomiędzy programami finansowanymi z udziałem środków europejskich w ramach części i działu klasyfikacji wydatków, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4. Przeniesienie wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a w przypadku środków Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury - ministra właściwego do spraw rybołówstwa.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister Finansów dokonuje przeniesień między częściami i działami w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w:

1) art. 5 ust. 3 pkt 4 - na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych;

2) art. 5 ust. 3 pkt 5b - na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.";

7) w art. 195:

a) w ust. 1 po wyrazach „z wyłączeniem środków" dodaje się wyrazy „Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury,",

b) w ust. 2 po wyrazach „art. 5 ust. 3 pkt 4, środków" dodaje się wyrazy „Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury,";

8) w art. 206 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) projektu - określa umowa o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju lub w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 albo w art. 17 ust. 1 oraz w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, albo w art. 9 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, albo w art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy o zasadach realizacji programów - z wyłączeniem programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, albo w art. 2 pkt 32 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027 - z wyłączeniem programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg);";

9) w art. 207 w ust. 9 w pkt 1 po wyrazach „Morskiego i Rybackiego," dodaje się wyrazy „albo ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027,";

10) w art. 210 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Finansów prowadzi rejestr podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 oraz udostępnia zawarte w nim informacje instytucjom zarządzającym, organom pełniącym funkcję odpowiednio Krajowego Punktu Kontaktowego lub Krajowej Instytucji Koordynującej w programach finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, instytucjom pośredniczącym, operatorom programów, instytucjom wdrażającym, instytucji certyfikującej, instytucji audytowej, beneficjentom projektów grantowych, a także beneficjentom w zakresie ich własnego statusu.".

Art. 51. [Ustawa o rybołówstwie morskim]

W ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 475) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ustawy stosuje się również do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zajmują się obrotem produktami rybołówstwa, w zakresie dotyczącym danych gromadzonych w rejestrze naruszeń, o którym mowa w art. 80 ust. 1.";

2) w art. 16 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) zmiany danych w zakresie głównego narzędzia połowowego i dodatkowych narzędzi połowowych, określonych w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218.";

3) w art. 18 w pkt 2 wyrazy „zwiększenie długości statku do co najmniej 5 m lub mocy silnika głównego do co najmniej 15 kW" zastępuje się wyrazami „doprowadzenie do posiadania przez ten statek długości całkowitej wynoszącej co najmniej 5 m oraz mocy silnika głównego wynoszącej co najmniej 15 kW";

4) w art. 25 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może ogłosić, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wielkości dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału.

2. W przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o terminie składania przez właścicieli statków rybackich wniosków o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej na statki rybackie znajdujące się w danym segmencie floty, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji.";

5) w art. 27 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się średnik i dodaje się wyraz „albo";

6) w art. 28 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, właściciel statku rybackiego dokonał zmniejszenia zdolności połowowej tego statku;";

7) w art. 30:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć indywidualnej zdolności połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 4.",

b) w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach „do przekazania" dodaje się wyrazy „albo przedmiotem przekazania jest indywidualna zdolność połowowa, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 4";

8) w art. 33 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Jeżeli zmiana wpisu w rejestrze, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. d, skutkuje koniecznością zmiany danych zawartych w licencji wydanej armatorowi statku rybackiego, minister właściwy do spraw rybołówstwa z urzędu dokonuje zmiany licencji wydanej na ten statek.";

9) w art. 41 po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu:

„7b. Jeżeli zmiana wpisu w rejestrze, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. d, skutkuje koniecznością zmiany danych zawartych w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym armatorowi statku rybackiego przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, organ ten z urzędu wydaje zmienione specjalne zezwolenie połowowe na ten statek rybacki.";

10) w art. 70:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitan statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 10 m jest obowiązany do sporządzania w postaci elektronicznej miesięcznego raportu połowowego.",

b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego";

11) w art. 79:

a) w ust. 3 po wyrazach „w drodze decyzji," dodaje się wyrazy „o której mowa w ust. 1,",

b) w ust. 5 wyrazy „W decyzjach, o których mowa w ust. 1 i 3" zastępuje się wyrazami „W decyzji, o której mowa w ust. 1",

c) w ust. 6 wyrazy „Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 3" zastępuje się wyrazami „Decyzji, o której mowa w ust. 1";

12) w art. 80 w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) imię, nazwisko i adres osoby fizycznej albo nazwę, siedzibę i adres osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, innej niż podmioty, o których mowa w pkt 1, która dokonała naruszenia przepisów WPR;";

13) w art. 90:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydanego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku;

2) dowodu uiszczenia opłaty - na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych niż statek urządzeń pływających - w przypadku osób fizycznych niebędących podmiotem, o którym mowa w pkt 1.",

b) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany posiadać pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;

2) osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązana posiadać dokument tożsamości oraz dowód uiszczenia opłaty.",

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;";

14) w art. 91:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) listę uczestników zawodów oraz wskazanie miejsca, daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia zawodów.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego zawiera informacje, o których mowa w ust. 1.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydaje się na czas trwania zawodów sportowych.",

d) w ust. 5 skreśla się wyrazy „ , z wyłączeniem pozwoleń, o których mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1 lit. a";

15) w art. 94:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Raport z połowów rekreacyjnych, o którym mowa w art. 91 ust. 3 oraz w art. 96a ust. 2, zawiera:",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego zamieszcza wzór raportu z połowów rekreacyjnych na swojej stronie internetowej.",

c) uchyla się ust. 2,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Raport z połowów rekreacyjnych doręcza się Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów sportowych.";

16) po art. 96 dodaje się art. 96a w brzmieniu:

„Art. 96a. 1. W przypadku gdy rybołówstwo rekreacyjne jest wykonywane ze statku przez osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, osoba ta przekazuje, na co najmniej dwie godziny przed rozpoczęciem wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, na adres poczty elektronicznej podany na stronie internetowej Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, informacje o:

1) nazwie statku, a dla statku rybackiego - o oznace rybackiej oraz nazwie, jeżeli została nadana;

2) dacie i czasie rozpoczęcia wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;

3) obszarze prowadzenia połowów lub porcie rozpoczęcia żeglugi w celu wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.

2. Osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, sporządza raport z połowów rekreacyjnych ze statku po zakończeniu tych połowów, nie później jednak niż przed wejściem tego statku do portu, jeżeli złowione gatunki organizmów morskich zostały objęte planem wieloletnim, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1380/2013.

3. Raport z połowów rekreacyjnych ze statku doręcza się Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego nie później niż w dniu następującym po dniu zakończenia połowów rekreacyjnych ze statku.";

17) w art. 105 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) opracowuje oraz przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 1380/2013, oraz plan działania, o którym mowa w art. 22 ust. 4 rozporządzenia nr 1380/2013;

11) opracowuje wieloletni krajowy plan strategiczny, o którym mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1380/2013.";

18) w art. 107 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a po wyrazach „nr 1005/2008" dodaje się wyrazy „ , z wykorzystaniem dostępnych dokumentów i źródeł informacji, w tym komputerowej bazy danych, o której mowa w art. 109 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, oraz systemu zatwierdzania, o którym mowa w art. 109 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009";

19) w art. 109:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wejścia na pokład statku, z którego są prowadzone połowy, w tym w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego lub rybołówstwa rekreacyjnego, kontroli dokumentów tożsamości, dziennika połowowego, dokumentu przewozowego oraz dokumentów uprawniających do wykonywania rybołówstwa morskiego;",

- pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) kontroli w zakresie obrotu produktami rybołówstwa, w tym kontroli dokumentów pierwszej sprzedaży, faktur, handlowych dokumentów identyfikacyjnych lub innych dokumentów potwierdzających zakup lub sprzedaż ryb;

5) kontroli pomieszczeń statków, magazynów, przetwórni i innych pomieszczeń służących lub mogących służyć do przechowywania organizmów morskich;",

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) zatrzymania i kontroli środków transportu w miejscach związanych z wyładunkiem, przeładunkiem i magazynowaniem ryb;

5b) kontroli ważenia produktów rybołówstwa, w tym urządzeń ważących i rejestrów ważenia;",

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) żądania zaprzestania połowów, w tym wybrania z wody narzędzi połowowych używanych do połowów.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim, inspektor rybołówstwa morskiego może zatrzymać statek, z którego są prowadzone połowy, o ile nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 103 rozporządzenia nr 404/2011.";

20) w art. 111 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedstawić do wglądu żądane dokumenty lub dane z miesięcznego raportu połowowego;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) umożliwić bezpieczne wejście na pokład statku, z którego są prowadzone połowy;";

21) w art. 130 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W postępowaniu w sprawie wymierzenia kary pieniężnej kapitanowi statku rybackiego stroną jest również armator tego statku.".

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i przepisy końcowe

Art. 52. [Termin przekazania środków]

1. W przypadku otrzymania przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez państwowy instytut badawczy albo instytut naukowy, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 51, realizujących zadania określone w art. 25 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.6)), środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na ich realizację są one obowiązane do zwrotu tych środków, do wysokości udziału refundowanego ze środków EFMRA, na rachunek dochodów właściwego dysponenta, ze środków otrzymanych z Agencji tytułem refundacji wydatków kwalifikowalnych ze środków EFMRA w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. j, w terminie 10 dni od dnia otrzymania środków z Agencji tytułem refundacji wydatków kwalifikowalnych ze środków EFMRA w ramach tego działania.

2. Właściwy dysponent przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, na dochody budżetu państwa w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania.

Art. 53. [Ważność czynności i działań instytucji audytowej]

Czynności i działania instytucji audytowej, o której mowa w art. 71 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, przeprowadzone przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przed dniem wejścia w życie ustawy, odnoszące się do perspektywy finansowej 2021-2027, zachowują ważność.

Art. 54. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do postępowań, o których mowa w art. 79 ustawy zmienianej w art. 51, oraz do postępowań w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej kapitanowi statku rybackiego wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań w przedmiocie zmian wpisu w rejestrze statków rybackich, prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 51, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydane dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy zmienianej w art. 51 zachowują ważność do chwili upływu czasu, na jaki zostały wydane.

4. Armator, o którym mowa w ust. 3, sporządza raport z połowów rekreacyjnych, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 51, na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

Art. 55. [Przepisy dotychczasowe]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 51 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 51, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 56. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 49 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 51 pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16 oraz Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23);

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 1).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawę z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16 oraz Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1726, 1855, 2339 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289, 818, 852 i 1234.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 280 z 27.10.2009, str. 5, Dz. Urz. UE L 26 z 30.01.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 57 z 02.03.2011, str. 10 oraz Dz. Urz. UE L 233 z 08.09.2022, str. 36.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 122 z 17.05.2018, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 105.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA