REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 1890

USTAWA

z dnia 13 lipca 2023 r.

o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw1), 2)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko]

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506, 1688 i 1719) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) inwentaryzacji przyrodniczej - rozumie się przez to zbiór badań terenowych przeprowadzanych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego;",

b) w pkt 14 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,";

2) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a. 1. Informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia okoliczności uzasadniających podanie tych informacji do publicznej wiadomości;

2) organ gminy właściwej miejscowo ze względu na przedmiot postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu doręczenia wystąpienia o podanie informacji do publicznej wiadomości skierowanego przez organ właściwy do wydania tej decyzji.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, udostępniają informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1, na swoich stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres nie krótszy niż jeden rok.

3. Organ gminy właściwej miejscowo ze względu na przedmiot postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

1) podaje informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1, do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu doręczenia wystąpienia o podanie informacji do publicznej wiadomości skierowanego przez organ właściwy do wydania tej decyzji;

2) udostępnia informacje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości przez okres 30 kolejnych dni od dnia pierwszego podania informacji zgodnie z pkt 1.

4. W przypadku przerwy w udostępnianiu informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1, w sposób określony w ust. 3 pkt 2, bieg terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie ulega przerwaniu, o ile informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1, pozostają udostępnione przez co najmniej jeden z organów, o których mowa w ust. 1, na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.";

3) w art. 39 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) prognoza oddziaływania na środowisko - w przypadku gdy dla projektu dokumentu jest przeprowadzana strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.";

4) w art. 53:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ opracowujący projekt, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1, uzgadnia z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58, zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Występując o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1, przedkłada ten projekt lub informacje o przewidywanych rozwiązaniach tego projektu.";

5) w art. 54 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Wystąpienie o zmianę terminu na podstawie art. 25 ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez organy, o których mowa w art. 57 i art. 58 niniejszej ustawy, jest wiążące dla wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.";

6) w art. 59 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 albo jeżeli o jej przeprowadzenie wystąpi podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia lokalizowanego na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.";

7) po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu:

„Art. 59a. 1. Przystąpienie do:

1) przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1,

2) analizy w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2,

3) ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 69 ust. 1

- organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedza analizą zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plany te zostały odpowiednio uchwalone albo przyjęte.

2. Kryterium oceny lokalizacji przedsięwzięcia w przypadku działalności określonej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze innej niż przedsięwzięcia wymagające koncesji, o których mowa w ust. 4 pkt 5, jest nienaruszenie zamierzoną działalnością przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, oraz w odrębnych przepisach.

3. W przypadku:

1) stwierdzenia niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej,

2) naruszenia kryterium oceny lokalizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 2

- organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

4. Przepisów ust. 1 i ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla:

1) drogi publicznej,

2) linii kolejowej, linii tramwajowej i metra realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1786 i 1720),

3) publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę,

4) publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków,

5) przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin lub koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych własnością górniczą, a także koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, z wyjątkiem przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,

6) inwestycji w zakresie terminalu realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924, 1489, 1688 i 1859) w zakresie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 tej ustawy, oraz inwestycji towarzyszących, o których mowa w art. 38 tej ustawy, zwanej dalej „inwestycją w zakresie terminalu",

7) inwestycji związanej z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,

8) inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812),

9) inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1484 oraz z 2023 r. poz. 595 i 1688),

10) strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycji towarzyszącej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680 i 1688),

11) inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. z 2021 r. poz. 1644 oraz z 2023 r. poz. 1688),

12) Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszącej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892, 1113 i 1688),

13) inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538 oraz z 2023 r. poz. 553, 803 i 1688),

14) strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,

15) inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1280 oraz z 2023 r. poz. 1688),

16) inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1635 oraz z 2023 r. poz. 1688),

17) inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551 oraz z 2023 r. poz. 1688),

18) przedsięwzięć realizowanych na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 851 i 1053),

19) inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 979),

20) inwestycji realizowanych w interesie bezpieczeństwa i obronności w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) na terenach zamkniętych określonych przez Ministra Obrony Narodowej,

21) inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1113),

22) inwestycji w zakresie infrastruktury portowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1796) przeznaczonej do obsługi budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1385, 1681 i 1762),

23) inwestycji w zakresie zespołów urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

- zwanych dalej „inwestycjami strategicznymi".

5. Przepisów ust. 1 i ust. 3 pkt 1 nie stosuje się również do urządzeń infrastruktury technicznej objętych pracami budowlanymi w celu usunięcia kolizji z planowaną do realizacji inwestycją strategiczną.";

8) w art. 61 w ust. 1 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;

9) w art. 62a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania, pokryciu nieruchomości szatą roślinną oraz dziko występujących zwierzętach na nieruchomości,";

10) w art. 64:

a) w ust. 1b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na oddziaływanie na obszar Natura 2000 lub ze względu na lokalizację przedsięwzięcia na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze parku krajobrazowego, na których ustanowiono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje on uzgodnienia w drodze postanowienia.",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - informację o planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plan ten został przyjęty, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji strategicznych.",

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Postanowienia w sprawie uzgodnień, o których mowa w ust. 1b-1d, wiążą organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.";

11) w art. 66:

a) w ust. 1:

- pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w formie opisowej i kartograficznej, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem metodyki, stanowiące załącznik do raportu;",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opis wariantów przedsięwzięcia uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania na środowisko, ze wskazaniem wariantu wybranego do realizacji, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska; racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska może być tożsamy z wariantem wybranym do realizacji albo racjonalnym wariantem alternatywnym;",

b) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. Jeżeli planowane przedsięwzięcie stanowi inwestycję liniową celu publicznego, inwestycję celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze lub inwestycję celu publicznego o nieliniowym charakterze związaną z ochroną ludności przed powodzią i suszą, a proponowany przez wnioskodawcę wariant przebiega przez obszar parku narodowego lub rezerwatu przyrody, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych.";

12) w art. 72 w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub jej zmiany nie stosuje się w przypadku zmiany:",

b) w pkt 1a w lit. a skreśla się wyrazy „oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego,";

13) w art. 74:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;",

- w pkt 4 skreśla się wyrazy „ , strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycji towarzyszącej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w przypadku przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - informację o planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plan ten został przyjęty, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji strategicznych;",

- uchyla się pkt 7,

b) w ust. 1a w zdaniu drugim wyraz „inwestora" zastępuje się wyrazami „podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia",

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

3. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.",

d) po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu:

„3aa. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ prowadzący postępowanie powiadamia równocześnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na obszar, o którym mowa w ust. 3a, o decyzjach i innych czynnościach wydanych lub podjętych przez ten organ w danym postępowaniu. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia powiadomienie w Biuletynie Informacji Publicznej lub dokonuje publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.";

14) w art. 75 w ust. 1 w pkt 1:

a) lit. p otrzymuje brzmienie:

„p) zmian dokonywanych w obiektach kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 60 pkt 3,",

b) lit. t otrzymuje brzmienie:

„t) przedsięwzięć polegających na realizacji linii kolejowej,";

15) w art. 77:

a) w ust. 1:

- pkt 1a i 1b otrzymują brzmienie:

„1a) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z ministrem właściwym do spraw środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze parku narodowego - w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar parku narodowego lub w przypadku realizowanych na obszarze parku narodowego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze lub inwestycji celu publicznego o nieliniowym charakterze związanych z ochroną ludności przed powodzią i suszą;

1b) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze rezerwatu przyrody - w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar rezerwatu przyrody lub w przypadku realizowanych na obszarze rezerwatu przyrody inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze lub inwestycji celu publicznego o nieliniowym charakterze związanych z ochroną ludności przed powodzią i suszą;",

- w pkt 2 po wyrazach „organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko" dodaje się wyrazy „ , lub nie wydał opinii, o której mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - informację o planie zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plan ten został przyjęty, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla inwestycji strategicznych.",

c) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Postanowienie, o którym mowa w ust. 3, wiąże organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.";

16) w art. 78 w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) przedsięwzięć polegających na realizacji linii kolejowej,";

17) w art. 80:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plany te zostały odpowiednio uchwalone albo przyjęte.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji strategicznych.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przepis art. 59a ust. 2 stosuje się.";

18) w art. 82:

a) w ust. 1:

- w pkt 4 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b",

- uchyla się pkt 4a,

b) w ust. 1a po wyrazach „ust. 1 pkt 4b" dodaje się wyrazy „lit. a",

c) w ust. 1c dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Wniosek składa się w terminie 30 dni od dnia otrzymania analizy porealizacyjnej.";

19) uchyla się art. 82a;

20) w art. 86b wyrazy „realizację przedsięwzięcia" zastępuje się wyrazami „podjęcie realizacji przedsięwzięcia";

21) w art. 86f:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Sąd doręcza wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach innym stronom i uczestnikom postępowania, wyznaczając termin do złożenia odpowiedzi na wniosek, nie krótszy niż 7 dni.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sąd rozpatruje na rozprawie wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do sądu.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu

„2a. Sąd może wstrzymać wykonanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że trudne do odwrócenia skutki, o których mowa w ust. 1, nastąpią w konsekwencji określonego w skardze naruszenia prawa lub interesu prawnego.",

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje na rozprawie zażalenie na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie 2 miesięcy od dnia wpływu zażalenia.",

e) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wstrzymuje wykonania ostatecznego zezwolenia na inwestycję.";

22) w art. 88 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.";

23) w art. 90 w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 2a, wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.";

24) po dziale V dodaje się dział Va w brzmieniu:

„Dział Va

Szczególne rozwiązania dla niektórych inwestycji strategicznych

Art. 103a. 1. Inwestycja strategiczna w wyjątkowych przypadkach może zostać poddana ocenie środowiskowej określonej w przepisach niniejszego działu, jeżeli indywidualne okoliczności uzasadniają podjęcie natychmiastowych działań w celu realizacji tej inwestycji z pominięciem wymogów wynikających z działów III i V oraz w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) brak możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko tej inwestycji;

2) brak negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

3) brak rozwiązań alternatywnych dla tej inwestycji - w przypadku inwestycji strategicznej mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inwestycję strategiczną, o której mowa w ust. 1, kierując się znaczeniem planowanej inwestycji strategicznej dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 103b. Do inwestycji strategicznych, o których mowa w art. 103a ust. 1, nie stosuje się przepisów działów III i V.

Art. 103c. 1. Podmiot planujący podjęcie realizacji inwestycji strategicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2 występuje do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o określenie zakresu oceny środowiskowej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się dokumentację obejmującą charakterystykę przedsięwzięcia, harmonogram prac i lokalizację inwestycji, wraz z opisem przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko.

3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa, w drodze postanowienia, zakres oceny środowiskowej. Na postanowienie nie służy skarga do sądu administracyjnego.

4. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może wystąpić o opinie do organów administracji publicznej, w szczególności organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Opinie wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wystąpienia. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń.

5. Dokumentację sporządzoną zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, i przedstawiającą możliwe do zastosowania na danym etapie realizacji inwestycji działania przewidujące unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą i monitorowanie negatywnych oddziaływań na środowisko dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-18a, 20-23, 25 i 27.

6. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-18a, 20-23, 25 i 27, występuje do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji strategicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2, przedkładając wniosek o wydanie tej decyzji i dokumentację, o której mowa w ust. 5.

7. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6, uzgadnia, w drodze postanowienia, warunki realizacji inwestycji strategicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2. Przepisów art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. Na postanowienie nie służy skarga do sądu administracyjnego.

8. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 7, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może wystąpić o opinie do organów administracji publicznej. Opinie wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wystąpienia. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za brak zastrzeżeń.

9. W przypadku działań przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji strategicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2 zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zastępuje się uzgodnieniem z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, o którym mowa w ust. 7.

10. Do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 9, stosuje się przepisy art. 34, art. 35 ust. 1-3, ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz przepisy wydane na podstawie art. 35 ust. 7 tej ustawy, z tym że:

1) zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej ustala Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

2) termin wykonania kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000 nie może być dłuższy niż 3 lata i jest liczony od dnia rozpoczęcia działań powodujących negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000.

11. Treść dokumentacji, o której mowa w ust. 5, oraz treść postanowienia, o którym mowa w ust. 7, organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-18a, 20-23, 25 i 27, przed wydaniem tej decyzji:

1) podaje do publicznej wiadomości;

2) przekazuje:

a) ministrowi właściwemu do spraw transportu - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 1, 2 i 19,

b) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 3, 4 i 8,

c) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 5,

d) Pełnomocnikowi Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 6, 10 i 14,

e) ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 7,

f) ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 9, albo Pełnomocnikowi Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej - w przypadku gdy inwestycja ta związana jest z wykonywaniem uprawnień, o których mowa w art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

g) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 11 i 16,

h) Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 12,

i) ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 13,

j) ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 15 i 17,

k) ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 18,

l) Ministrowi Obrony Narodowej - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 20,

m) ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych - w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 59a ust. 4 pkt 21-23.

12. Organ, o którym mowa w ust. 11 pkt 2:

1) powiadamia Komisję Europejską o zwolnieniu inwestycji strategicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2 ze stosowania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 1, z późn. zm.3)), przekazując:

a) uzasadnienie tego zwolnienia zawierające w szczególności wykazanie niekorzystnego wpływu stosowania przepisów tej dyrektywy na cele inwestycji strategicznej oraz spełnienia warunków, o których mowa w art. 103a ust. 1,

b) dokumentację, o której mowa w ust. 5,

c) postanowienie, o którym mowa w ust. 7;

2) informuje organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-18a, 20-23, 25 i 27, o powiadomieniu Komisji Europejskiej.

13. Wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-18a, 20-23, 25 i 27, następuje nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia powiadomienia Komisji Europejskiej.

14. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-18a, 20-23, 25 i 27, podaje do publicznej wiadomości treść tej decyzji.

Art. 103d. 1. Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w postępowaniu o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17-18a, 20-23, 25 i 27, dla inwestycji strategicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

2. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w tym postępowaniu prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w takim postępowaniu. W postępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na prawach strony.

3. Organizacji ekologicznej służy skarga do sądu administracyjnego od decyzji, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w postępowaniu administracyjnym.

4. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji ekologicznej służy zażalenie.";

25) art. 104 otrzymuje brzmienie:

„Art. 104. 1. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się w ramach:

1) oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1,

2) oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2, jeżeli postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko nie było przeprowadzane w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

3) strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu, o którym mowa w art. 46 lub art. 47 ust. 1

- w przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek realizacji przedsięwzięcia albo projektu.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może znacząco oddziaływać przedsięwzięcie albo realizacja projektu.";

26) w art. 106 uchyla się ust. 1 i 2;

27) w art. 108:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Organ administracji właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, albo pozwoleń, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, w przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia:",

- w pkt 3 w lit. a wyrazy „decyzji, o której mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, albo pozwoleń, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wydaje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, albo pozwoleń, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b.",

c) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, albo pozwoleń, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b;";

28) w art. 109 w ust. 3 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dokumenty wskazane w art. 108 ust. 4,";

29) w art. 110 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Konsultacje mogą dotyczyć w szczególności wariantów planowanego przedsięwzięcia, możliwych transgranicznych oddziaływań na środowisko lub działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.";

30) w art. 111 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, albo pozwolenia, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, wydaje się po zakończeniu konsultacji, o których mowa w art. 110 ust. 1.";

31) art. 112 otrzymuje brzmienie:

„Art. 112. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje, bez zbędnej zwłoki, państwu uczestniczącemu w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przetłumaczone przez wnioskodawcę: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, albo pozwolenia, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b, w części, która umożliwi drugiemu państwu zapoznanie się, w jaki sposób wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko zostały rozpatrzone i uwzględnione przy wydawaniu decyzji. Do tłumaczenia decyzji oraz pozwoleń przepis art. 108 ust. 1 pkt 1 stosuje się.";

32) w art. 115 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Konsultacje mogą dotyczyć w szczególności możliwych transgranicznych oddziaływań na środowisko lub działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.";

33) w art. 117 w ust. 2 w zdaniu pierwszym przed wyrazem „przekazuje" dodaje się wyraz „niezwłocznie";

34) po art. 123 dodaje się art. 123a w brzmieniu:

„Art. 123a. 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na pisemny wniosek regionalnego dyrektora ochrony środowiska może, w drodze postanowienia, wyznaczyć innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska do załatwienia sprawy z wniosku o:

1) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2) uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na podstawie art. 77 ust. 1,

3) uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia na podstawie art. 89 ust. 1

- dla inwestycji strategicznych.

2. Z wnioskiem może wystąpić regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy w sprawie, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi uwarunkowaniami wynikającymi z obciążających go zadań.

3. Wniosek składa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie, o której mowa w ust. 1.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wyznaczając innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska do załatwienia sprawy, o której mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności bierze pod uwagę regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, których obszar właściwości jest położony najbliżej terenu, na którym ma być realizowana inwestycja strategiczna.

5. Na postanowienie w sprawie wyznaczenia innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska nie przysługuje zażalenie.

6. Czynności regionalnego dyrektora ochrony środowiska podjęte w sprawie, o której mowa w ust. 1, do dnia wydania postanowienia w sprawie wyznaczenia innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, pozostają w mocy. W zakresie niezbędnym do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, o której mowa w ust. 1, regionalny dyrektor ochrony środowiska wyznaczony tym postanowieniem może ponowić czynności podjęte do dnia wydania tego postanowienia, w tym zmienić, uzupełnić lub uchylić wydane w tej sprawie inne postanowienia.

7. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, który złożył wniosek, przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wyznaczonemu postanowieniem w sprawie wyznaczenia innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska akta sprawy, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu tego postanowienia.

8. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości postanowienie w sprawie wyznaczenia innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Niezwłocznie po otrzymaniu akt sprawy, o której mowa w ust. 1, wyznaczony regionalny dyrektor ochrony środowiska zawiadamia strony o przekazaniu mu tej sprawy do rozpatrzenia.

9. Termin załatwienia sprawy, o której mowa w ust. 1, liczy się:

1) w przypadku wyznaczenia innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska - od dnia doręczenia wyznaczonemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska akt sprawy;

2) w przypadku odmowy wyznaczenia innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska - od dnia doręczenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, który złożył wniosek, postanowienia o odmowie wyznaczenia innego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.";

35) w art. 136a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i e oraz pkt 2 i 5, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,";

36) po art. 136a dodaje się art. 136aa w brzmieniu:

„Art. 136aa. 1. W przypadku gdy organ gminy właściwej miejscowo ze względu na przedmiot postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie realizuje obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 33a, albo realizuje te obowiązki w sposób nieprowadzący do skutecznego podania informacji do publicznej wiadomości, powodując ograniczenie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku i konieczność wydłużenia postępowania, organ ten podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł za każdy dzień:

1) opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w art. 33a ust. 1 pkt 2;

2) opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w art. 33a ust. 3 pkt 1;

3) przerwy w wykonywaniu czynności niezbędnych do skutecznego podania informacji do publicznej wiadomości przez okres określony w art. 33a ust. 2;

4) przerwy w wykonywaniu czynności niezbędnych do skutecznego podania informacji do publicznej wiadomości przez okres określony w art. 33a ust. 3 pkt 2.

2. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska.";

37) w art. 136b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Od decyzji o wymierzeniu kar pieniężnych, o których mowa w art. 136a i art. 136aa, przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.".

Art. 2. [Kodeks cywilny]

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 i 1615) w art. 6491 po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy inwestorem jest Skarb Państwa.".

Art. 3. [Prawo budowlane]

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.4)) w art. 29 w ust. 2 w pkt 18 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „drogami wewnętrznymi," dodaje się wyrazy „Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,".

Art. 4. [Prawo atomowe]

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173) w art. 36a:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę inwestor obiektu jądrowego może wystąpić do Prezesa Agencji z wnioskiem o wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanej lokalizacji obiektu jądrowego albo określonych aspektów lokalizacji obiektu jądrowego.";

2) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) określenie zakresu wniosku.";

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku inwestor dołącza, w zależności od zakresu wniosku, raport lokalizacyjny albo część raportu lokalizacyjnego odpowiadającą zakresowi składanego wniosku.";

4) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Za wydanie wyprzedzającej opinii dotyczącej planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej albo określonych aspektów lokalizacji elektrowni jądrowej inwestor wnosi opłatę w wysokości 250 000 zł na rachunek Państwowej Agencji Atomistyki.".

Art. 5. [Prawo ochrony środowiska]

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 175 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Pomiary, o których mowa w ust. 1 i 3, w zakresie poziomu hałasu przeprowadza się na terenach, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.";

2) w art. 378 ust. 2ab otrzymuje brzmienie:

„2ab. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawie:

1) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, o której mowa w art. 201 ust. 1, wchodzącej w skład obiektu energetyki jądrowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1484 oraz z 2023 r. poz. 595 i 1688),

2) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zk ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924, 1489, 1688 i 1859)

- jest minister właściwy do spraw klimatu.".

Art. 6. [Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597 i 1688) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 41 w ust. 2 po wyrazach „prognozą oddziaływania na środowisko" dodaje się wyrazy „ , o ile jest wymagana";

2) w art. 52 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dołącza się decyzje, których obowiązek dołączenia wynika z odrębnych przepisów, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.6)).";

3) w art. 53:

a) po ust. 5b dodaje się ust. 5ba w brzmieniu:

„5ba. Regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia uzgodnienia decyzji, o których mowa w art. 51 ust. 1, w przypadku niedołączenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana, do projektów tych decyzji.",

b) w ust. 5c dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska zażalenie przysługuje wyłącznie, jeżeli odmowa uzgodnienia dotyczy rezerwatu przyrody lub nastąpiła z uwagi na możliwość znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000.";

4) w art. 60 uchyla się ust. 1a;

5) w art. 64 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Do decyzji o warunkach zabudowy stosuje się przepisy art. 53 ust. 5b i 5ba.".

Art. 7. [Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych]

W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 11e dodaje się art. 11ea w brzmieniu:

„Art. 11ea. 1. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przepisów art. 30 § 5, art. 34 i art. 97 § 1 pkt 1-3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

2. W przypadkach określonych w art. 30 § 5 i art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wyznacza z urzędu przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu, jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia postępowania.";

2) w art. 11g po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera zarzuty odnoszące się do tej decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.";

3) w art. 21a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy prace przygotowawcze, o których mowa w ust. 1, polegają na wycince drzew i krzewów lub wykonaniu kompensacji przyrodniczej, stosuje się odpowiednio przepisy art. 21.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy prace przygotowawcze, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach uprawnia do nieodpłatnego wejścia na teren, na którym jest przewidywana realizacja inwestycji, celem wykonania tych prac. Do wycinki drzew i krzewów stosuje się odpowiednio przepisy art. 20b i art. 21.",

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W przypadku gdy prace przygotowawcze, o których mowa w ust. 1, wymagają wejścia na teren nieruchomości stanowiących teren zamknięty lub objętych obszarem kolejowym lub lotniskiem użytku publicznego, właściwy zarządca drogi występuje odpowiednio do organu, który wydał decyzję o zamknięciu terenu zamkniętego, zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym lub zarządzającego lotniskiem użytku publicznego o zgodę na wejście na teren nieruchomości lub jej części oraz uzgadnia z nim przewidywany sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości lub jej części.

5. W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 albo 4, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia o taką zgodę przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości albo odpowiednio organ, który wydał decyzję o zamknięciu terenu zamkniętego, zarządcę infrastruktury kolejowej lub inny podmiot zarządzający obszarem kolejowym lub zarządzającego lotniskiem użytku publicznego właściwy zarządca drogi występuje do wojewody w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej starosty w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren tej nieruchomości lub jej części.",

d) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oznaczenie nieruchomości lub jej części, na którą wejście jest konieczne w celu wykonania prac przygotowawczych, o których mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem zakresu tych prac, a także proponowanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z nieruchomości lub jej części;",

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości lub jej części uzgodnione na podstawie ust. 1 albo 4 albo określone w decyzji, o której mowa w ust. 5, nie mogą powodować:

1) zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, lotniczego lub żeglugi śródlądowej;

2) wstrzymania ruchu kolejowego lub lotniczego;

3) zamknięcia śródlądowych dróg wodnych;

4) utrudnień w prowadzeniu pilnych działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej;

5) ograniczenia interesu bezpieczeństwa i obronności w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).",

f) dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:

„11. Od decyzji, o której mowa w ust. 5, stronie służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym jest:

1) wojewoda - w przypadku wydania decyzji przez starostę;

2) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - w przypadku wydania decyzji przez wojewodę.

12. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 5, zawiera zarzuty odnoszące się do tej decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.";

4) w art. 21b:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługuje odszkodowanie, z wyłączeniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, które zostały przejęte pod drogę na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.",

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wartości poniesionych szkód.";

5) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek inwestora właściwy organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w odniesieniu do jezdni lub odcinka drogi, na których zakończono budowę.";

6) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„Rozdział 4a

Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji na drogach zawierających elementy o istotnym znaczeniu dla obronności lub bezpieczeństwa państwa

Art. 33a. 1. Do inwestycji strategicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, polegających na budowie dróg publicznych i zawierających elementy o istotnym znaczeniu dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, zwanych dalej „inwestycjami drogowo-obronnymi", nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951 i 1688), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, przepisów działu V ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 i 1688) oraz przepisów art. 28b-28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Właściwe organy w sprawach regulowanych przepisami, o których mowa w ust. 1, przedstawiają zarządcy drogi, na jego wniosek, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, stanowisko lub informacje albo udzielają wsparcia w innym zakresie w związku z realizacją inwestycji, w tym przez możliwą minimalizację zagrożeń dla środowiska.

3. Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych dotyczących inwestycji drogowo-obronnej przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, o której mowa w art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest dokonywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

Art. 33b. Minister Obrony Narodowej przekazuje zarządcy drogi wykaz elementów o istotnym znaczeniu dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 33a ust. 1, ze wskazaniem lokalizacji ich umieszczenia w planowanej drodze.

Art. 33c. 1. Zarządca drogi uzgadnia wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji drogowo-obronnej z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie przebiegu drogi, warunków technicznych drogi oraz lokalizacji i warunków technicznych elementów o istotnym znaczeniu dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Minister Obrony Narodowej zajmuje stanowisko w przedmiocie uzgodnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. W przypadku inwestycji drogowo-obronnej do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji drogowo-obronnej dołącza się uzgodnienie z Ministrem Obrony Narodowej, o którym mowa w ust. 1.

3. Minister Obrony Narodowej może upoważnić do uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, pracowników urzędów, jednostek oraz podmiotów podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie dołącza się opinii wymaganych przepisami odrębnymi.

5. W przypadku inwestycji drogowo-obronnej termin, o którym mowa w art. 11h ust. 1, wynosi 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji drogowo-obronnej.

Art. 33d. 1. Do inwestycji drogowo-obronnej nie stosuje się przepisów art. 11b, art. 11d ust. 1 pkt 8 i 9 oraz art. 18 ust. 1g i 1h.

2. Do inwestycji drogowo-obronnej, dla której wydano postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 103c ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się odpowiednio przepisy art. 21a i art. 21b.

3. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji drogowo-obronnej nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych niezależnie od tego, czy nieruchomość ta wpisana jest do rejestru zabytków.

4. W przypadku inwestycji drogowo-obronnej porozumienie, o którym mowa w art. 20b ust. 1, jest zawierane w terminie 7 dni od dnia jego przekazania przez zarządcę drogi, a termin wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia nie może przekraczać 2 miesięcy.

5. W przypadku gdy inwestycja drogowo-obronna wymaga przejścia przez tereny linii kolejowej, a porozumienie, o którym mowa w art. 20a ust. 2, nie zostanie zawarte w terminie 7 dni od dnia jego przekazania zarządcy infrastruktury kolejowej z przyczyn leżących po jego stronie, zarządca drogi po upływie tego terminu jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia terenu linii kolejowej.

6. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie objętym projektem zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających drogi nie stanowi istotnego odstąpienia, o którym mowa w art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

7. Zarządca drogi bada wpływ inwestycji drogowo-obronnej na stan wód w trakcie realizacji inwestycji, o ile nie powoduje to opóźnień w jej realizacji, oraz w trakcie użytkowania inwestycji. W przypadku stwierdzenia ryzyka negatywnego wpływu inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zarządca drogi podejmuje środki zaradcze, które zapobiegają temu negatywnemu wpływowi.

Art. 33e. Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej inwestycji drogowo-obronnej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Art. 33f. 1. Przygotowanie i realizacja inwestycji drogowo-obronnej wypełniają przesłankę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki określoną w art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, można odstąpić od stosowania przepisów art. 53-55 i art. 216 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.";

7) w art. 45 uchyla się ust. 2.

Art. 8. [Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego]

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 oraz z 2023 r. poz. 326, 412, 595 i 1688) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2a w ust. 3 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółkę, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, w zakresie zadań powierzonych przez Spółkę Celową zgodnie z art. 15 ust. 2 tej ustawy,";

2) w art. 2b w ust. 4 w pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) Spółce Celowej, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółce, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, w zakresie zadań powierzonych przez Spółkę Celową zgodnie z art. 15 ust. 2 tej ustawy,";

3) w art. 3 w ust. 5 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Spółka Celowa, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółka, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, w zakresie zadań powierzonych przez Spółkę Celową zgodnie z art. 15 ust. 2 tej ustawy,";

4) w art. 4 w ust. 4 w pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) przez Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, lub spółkę, o której mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy, w zakresie zadań powierzonych przez Spółkę Celową zgodnie z art. 15 ust. 2 tej ustawy,".

Art. 9. [Ustawa o ochronie przyrody]

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 i 1688) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) potrzebą realizacji inwestycji:

a) liniowych celu publicznego,

b) celu publicznego o nieliniowym charakterze związanych z ochroną ludności przed powodzią i suszą,

c) celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze w celu związanym z zapewnieniem telekomunikacji na obszarze parku narodowego

- w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.",

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) realizacji inwestycji:

a) liniowych celu publicznego,

b) celu publicznego o nieliniowym charakterze związanych z ochroną ludności przed powodzią i suszą,

c) celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze w celu związanym z zapewnieniem telekomunikacji na obszarze rezerwatu przyrody

- w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.",

c) po ust. 4b dodaje się ust. 4ba w brzmieniu:

„4ba. Wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2, dla inwestycji strategicznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.7)), odpowiednio minister właściwy do spraw środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska bada wyłącznie przesłankę braku rozwiązań alternatywnych dla tej inwestycji.",

d) w ust. 7 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) uzasadnienie braku rozwiązań alternatywnych względem planowanego wariantu w przypadku realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, inwestycji celu publicznego o nieliniowym charakterze związanych z ochroną ludności przed powodzią i suszą lub inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze w celu związanym z zapewnieniem telekomunikacji na obszarze parku narodowego lub rezerwatu przyrody;

7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na przyrodę parku narodowego lub rezerwatu przyrody.",

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W odniesieniu do inwestycji liniowych celu publicznego, inwestycji celu publicznego o nieliniowym charakterze związanych z ochroną ludności przed powodzią i suszą lub inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieliniowym charakterze w celu związanym z zapewnieniem telekomunikacji na obszarze parku narodowego lub rezerwatu przyrody, przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zezwolenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2, zastępuje się uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 1a lub 1b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, odpowiednio z ministrem właściwym do spraw środowiska lub Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Do uzgodnienia stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3 albo 4.";

2) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadań ochronnych, biorąc pod uwagę cele ochrony obszaru. Pierwszy projekt sporządza się w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków.",

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 5 skreśla się zdanie drugie,

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:

„8a. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 może być zmieniony, jeżeli:

1) wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub

2) zachodzi konieczność jego aktualizacji, w szczególności w wyniku oceny aktualności planu zadań ochronnych, o której mowa w art. 31.

8b. W przypadku uznania konieczności zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 regionalny dyrektor ochrony środowiska:

1) podejmuje działania w celu zmiany tego planu albo ustanowienia nowego planu zadań ochronnych dla tego obszaru - w przypadku gdy sprawuje on nadzór nad tym obszarem, albo

2) zwraca się o podjęcie działań, o których mowa w pkt 1, do właściwego organu sprawującego nadzór nad tym obszarem - w przypadku gdy nadzór nad tym obszarem sprawuje organ inny niż regionalny dyrektor ochrony środowiska.";

3) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. Regionalny dyrektor ochrony środowiska sporządza i przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, nie rzadziej niż co 6 lat, ocenę realizacji celów ochrony obszarów Natura 2000 zawierającą w szczególności informacje dotyczące stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000, podejmowanych działań ochronnych oraz wpływu tych działań na stan ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000, a także ocenę aktualności planu zadań ochronnych.";

4) w art. 45 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do inwestycji strategicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.";

5) w art. 60 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do inwestycji strategicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.".

Art. 10. [Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów]

W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 w ust. 2 wyrazy „art. 24 lub 26" zastępuje się wyrazami „art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1";

2) w art. 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku stwierdzenia, że realizacja międzynarodowego przemieszczania odpadów nie jest możliwa zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu, dokumencie zgłoszenia lub przesyłania lub w umowie zawartej między zgłaszającym a odbiorcą odpadów, albo na podstawie otrzymanego w trybie art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1013/2006 powiadomienia, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne i w drodze decyzji zobowiązuje zgłaszającego do zastosowania procedur określonych w art. 22 rozporządzenia nr 1013/2006 oraz określa sposób zagospodarowania odpadów, wskazując termin realizacji obowiązków nałożonych tą decyzją.",

b) w ust. 2 wyrazy „postanowienia, o którym" zastępuje się wyrazami „decyzji, o której";

3) uchyla się art. 24;

4) w art. 25:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „wzywa" zastępuje się wyrazem „zobowiązuje",

- część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- w drodze decyzji, do zastosowania procedur określonych w art. 24 rozporządzenia nr 1013/2006 i określa sposób zagospodarowania odpadów oraz wskazuje termin realizacji obowiązków nałożonych tą decyzją nie dłuższy niż 30 dni.",

b) w ust. 2 wyrazy „postanowienia, o którym" zastępuje się wyrazami „decyzji, o której";

5) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. W przypadku gdy przedmiotem przemieszczania są odpady w postaci uszkodzonego pojazdu, znajdujące się na terenie kraju, nie stosuje się przepisów art. 25, jeżeli taki pojazd został naprawiony, a naprawa została potwierdzona pozytywnym wynikiem dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.8)).";

6) uchyla się art. 26;

7) w art. 27 uchyla się ust. 3 i 4;

8) w art. 28:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Egzekucja wykonania decyzji, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 25 ust. 1, odbywa się w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.";

9) uchyla się art. 29;

10) w art. 32:

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę odpadów przemieszczanych nielegalnie, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 10 000 do 1 000 000 zł.

2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na zgłaszającego lub podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia, który dokonał przemieszczania odpadów w sposób, o którym mowa w art. 2 pkt 35 rozporządzenia nr 1013/2006, w tym na osobę, która zorganizowała przemieszczanie odpadów w rozumieniu art. 2 pkt 35 lit. f lub g rozporządzenia nr 1013/2006, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 10 000 do 1 000 000 zł.

3. Za niewykonanie decyzji, o której mowa w art. 25, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na jej adresata, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10 000 zł.",

b) uchyla się ust. 4;

11) w art. 33:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę odpadów, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 5000 do 200 000 zł, jeżeli ten:",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nie dokonał odzysku lub unieszkodliwienia odpadów lub nie wypełnił obowiązku potwierdzenia dokonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów przez prowadzącego instalację odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie 30 dni od dokonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, nie później jednak niż w terminie jednego roku kalendarzowego od dnia otrzymania odpadów;",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na zgłaszającego, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 5000 do 200 000 zł, jeżeli ten:",

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na transportującego odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 5000 do 100 000 zł, jeżeli ten:".

Art. 11. [Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych]

W ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewody w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji oraz decyzji, o których mowa w art. 27a ust. 1, jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.";

2) w art. 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Odwołanie strony od decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zawiera zarzuty odnoszące się do tej decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.";

3) po art. 27 dodaje się art. 27a i art. 27b w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. Jeżeli do przeprowadzenia:

1) pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji, dla których wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji jest poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, lub

2) prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji lub na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, polegających w szczególności na wykonaniu badań archeologicznych, prac geologicznych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 i 1688) lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu

- konieczne jest wejście na teren cudzej nieruchomości, inwestor może wystąpić do właściwego miejscowo wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren tej nieruchomości lub jej części.

2. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, inwestor występuje do właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości o zgodę na wejście na teren tej nieruchomości lub jej części oraz uzgadnia z nim przewidywany sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości lub jej części.

3. W przypadku gruntów stanowiących teren zamknięty w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762), pas drogowy albo gruntów objętych obszarem kolejowym lub lotniskiem użytku publicznego inwestor przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, występuje do właściwego podmiotu zarządzającego terenem zamkniętym, zarządcy drogi, zarządcy infrastruktury kolejowej lub innego podmiotu zarządzającego obszarem kolejowym lub zarządzającego lotniskiem użytku publicznego o zgodę na wejście na teren nieruchomości lub jej części oraz uzgadnia z nim przewidywany sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości lub jej części.

4. W przypadku nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 2 lub 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia inwestora o taką zgodę przez odpowiednio właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, podmiot zarządzający terenem zamkniętym, zarządcę drogi, zarządcę infrastruktury kolejowej lub inny podmiot zarządzający obszarem kolejowym lub zarządzającego lotniskiem użytku publicznego wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku przez inwestora.

5. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) ogólną charakterystykę planowanej inwestycji;

2) określenie granic terenu objętego wnioskiem;

3) oznaczenie nieruchomości lub ich części, na które wejście jest konieczne w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac, o których mowa w ust. 1;

4) wskazanie prac, które mają być przeprowadzone przez inwestora, a także proponowany sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości lub jej części;

5) oświadczenie inwestora o braku zgody, o której mowa w ust. 2 lub 3.

6. Decyzja o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, określa sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości lub jej części.

7. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, o której mowa w ust. 1, lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych właściciela lub użytkownika wieczystego tej nieruchomości, w szczególności ich adresów, przepisów ust. 2, 3 i ust. 5 pkt 5 nie stosuje się, a wojewoda wydaje decyzję o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez inwestora.

8. Sposób, zakres i termin korzystania z nieruchomości lub jej części uzgodnione na podstawie ust. 2 lub 3 albo określone w decyzji o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, nie mogą powodować:

1) zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego lub żeglugi;

2) wstrzymania ruchu kolejowego lub lotniczego;

3) zamknięcia dróg krajowych lub dróg o znaczeniu obronnym, chyba że istnieje możliwość zorganizowania objazdów;

4) ograniczenia interesu bezpieczeństwa i obronności w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).

9. Odwołanie od decyzji o zezwoleniu, o której mowa w ust. 1, zawiera zarzuty odnoszące się do tej decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.

Art. 27b. 1. Inwestor po zakończeniu pomiarów, badań lub innych prac, o których mowa w art. 27a ust. 1, jest obowiązany przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego nie jest możliwe, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości przysługuje odszkodowanie.

2. Wysokość odszkodowania ustala wojewoda w decyzji o odszkodowaniu na podstawie opinii o wartości nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Obowiązek zapłaty odszkodowania obciąża inwestora. Inwestor, na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z wojewodą, pokrywa koszty ustalenia wysokości odszkodowania.

3. Odszkodowanie odpowiada wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek poniesionych szkód zmniejszy się wartość nieruchomości, w odszkodowaniu uwzględnia się kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

4. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.".

Art. 12. [Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących]

W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1484 oraz z 2023 r. poz. 595 i 1688) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 1 w lit. b uchyla się tiret drugie;

2) w art. 3a w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Decyzja zasadnicza zabezpiecza interes publiczny pod względem celów polityki państwa, w tym polityki energetycznej, polityki surowcowej i interesu surowcowego państwa, oraz bezpieczeństwa państwa.";

3) w art. 3d:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) cele polityki państwa, w tym polityki energetycznej, polityki surowcowej i interesu surowcowego państwa, włącznie z bieżącym i przewidywanym krajowym zapotrzebowaniem na energię elektryczną lub ciepło;",

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wydanie albo odmowa wydania decyzji zasadniczej następuje po zasięgnięciu opinii:

1) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa;

2) ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie wpływu inwestycji na politykę surowcową państwa;

3) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w zakresie wpływu inwestycji na aktywa państwowe.

3. W przypadku wydłużenia, na podstawie art. 35 ust. 1b, terminu na wydanie opinii, o której mowa w ust. 2 pkt 1, termin na wydanie decyzji zasadniczej ulega odpowiedniemu wydłużeniu.";

4) w art. 5b:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inwestor w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe może dokonać wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację tego obiektu, o której mowa w ust. 2, a w przypadku jej dokonania może sporządzić wstępny raport lokalizacyjny.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku sporządzenia wstępnego raportu lokalizacyjnego inwestor może wystąpić do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej „Prezesem Agencji", o wydanie opinii w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na temat tego raportu.",

c) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Prezes Agencji wydaje opinię, o której mowa w ust. 3a, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia przez inwestora wniosku o wydanie opinii wraz z dołączonym do wniosku wstępnym raportem lokalizacyjnym.",

d) uchyla się ust. 7;

5) w art. 11:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wstępnego raportu bezpieczeństwa dla składowiska odpadów promieniotwórczych, o którym mowa w art. 5c, lub raportu lokalizacyjnego, o którym mowa w art. 35b ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, lub do przeprowadzenia badań lub innych prac zmierzających do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest konieczne wejście na teren cudzej nieruchomości, inwestor może wystąpić do wojewody z wnioskiem o wydanie:",

b) w ust. 4 w pkt 4 uchyla się lit. a;

6) w art. 35 ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie:

„1a. Opinie, o których mowa w art. 3d ust. 2, art. 3f ust. 2 i art. 40 ust. 1b, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, minister właściwy do spraw środowiska i minister właściwy do spraw aktywów państwowych wydają w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin na wydanie opinii przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o którym mowa w ust. 1a, może zostać wydłużony do 90 dni, o czym Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego niezwłocznie powiadamia ministra właściwego do spraw energii.";

7) w art. 40 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Przeniesienie albo odmowa przeniesienia decyzji zasadniczej następuje po zasięgnięciu opinii:

1) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wpływu inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa;

2) ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie wpływu inwestycji na politykę surowcową państwa;

3) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w zakresie wpływu inwestycji na aktywa państwowe.";

8) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:

„Art. 44a. Przepisów art. 6491-6494 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615 i 1890) nie stosuje się do umów o roboty budowlane dotyczących inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zawartych między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą).".

Art. 13. [Prawo wodne]

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 i 1688) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 258 po ust. 8 dodaje się ust. 8a:

„8a. Wody Polskie mogą nabywać w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, urządzenia wodne lub ich części, które będą służyć do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy.";

2) w art. 394 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane i odprowadzanie nimi wody, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;";

3) w art. 396 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisu ust. 1 pkt 7 nie stosuje się do inwestycji strategicznych, o których mowa w art. 59a ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.";

4) w art. 407 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się do inwestycji strategicznych, o których mowa w art. 59a ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.".

Art. 14. [Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym]

W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 892, 1113 i 1688) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 75b w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) niwelację terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów budowlanych, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy oraz innych prac niewymagających sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego;

8) rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych.";

2) w art. 75c po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Prace wstępne mogą być również wykonywane na terenie nieruchomości innych niż wskazane w ust. 1, o ile Inwestor posiada do nich tytuł prawny oraz o ile znajdują się one w granicach terenu, na którym będzie realizowana Inwestycja, przewidywanego na etapie uzyskiwania decyzji, o której mowa w art. 75a ust. 1.";

3) po art. 75d dodaje się art. 75e i art. 75f w brzmieniu:

„Art. 75e. 1. Wykonywanie prac wstępnych, o których mowa w art. 75b pkt 7 i 8, wymaga uzyskania pozwolenia na prace wstępne.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na prace wstępne Inwestor dołącza:

1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) inne decyzje wymagane przepisami odrębnymi określające warunki prowadzenia prac wstępnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska naturalnego;

3) dokumenty potwierdzające dysponowanie przez Inwestora tytułem prawnym do nieruchomości.

3. Wydanie pozwolenia na prace wstępne nie wymaga uzyskania decyzji dotyczącej wyłączenia z produkcji użytków rolnych.

4. Pozwolenie na prace wstępne wydaje wojewoda, w drodze decyzji. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

5. Przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej w sprawie wydania pozwolenia na prace wstępne jest zakres prac wstępnych. Przepisy art. 88-93 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się odpowiednio.

6. Decyzję, o której mowa w ust. 4, wojewoda wydaje w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. Przepis art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się.

7. Decyzja, o której mowa w ust. 4, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

8. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 4, wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo dnia obwieszczenia o wydaniu decyzji.

9. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 4, zawiera zarzuty odnoszące się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie.

10. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 4, rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

11. W postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji, o której mowa w ust. 4, w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji dotycząca części inwestycji w zakresie CPK.

12. Do skargi na decyzję, o której mowa w ust. 4, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy dla prac niestanowiących przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

13. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej na orzeczenie sądu administracyjnego dotyczące decyzji, o której mowa w ust. 4, wynosi 2 miesiące od dnia jej wniesienia.

14. W postępowaniach w przedmiocie pozwolenia na prace wstępne stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 9 niniejszego działu, z uwzględnieniem przepisów niniejszego artykułu.

Art. 75f. 1. Jeżeli realizacja prac wstępnych wymaga zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się przepisów art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

2. Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.";

4) art. 77 otrzymuje brzmienie:

„Art. 77. 1. Jeżeli realizacja Inwestycji wymaga zgody wodnoprawnej, zgodę tę wydaje właściwy organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczących zgody wodnoprawnej nie stosuje się przepisów art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

2. Dla ustalenia stanu prawnego nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości określa się według katastru nieruchomości.".

Art. 15. [Przepisy stosowane do spraw wszczętych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko]

1. Do spraw prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisów art. 61 ust. 1, art. 66 ust. 1 pkt 5, art. 82 ust. 1 oraz art. 86f ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz stosuje się przepisy art. 86f ust. 1a, 2a i 8 ustawy zmienianej w art. 1.

2. W przypadku przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 979) do spraw prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisów art. 64 ust. 2 pkt 3, art. 66 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 1 pkt 5, art. 77 ust. 2 pkt 3, art. 80 ust. 2 oraz art. 86f ust. 2 i 4, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także stosuje się przepisy art. 59a ust. 1 i 3-5, art. 80 ust. 2a oraz art. 86f ust. 1a, 2a i 8 ustawy zmienianej w art. 1.

3. Do uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, a także do wznowienia postępowania dotyczącego takiej decyzji organem właściwym pozostaje odpowiednio organ, który ją wydał, albo organ wyższego stopnia w stosunku do tego organu.

4. W przypadku inwestycji strategicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 103a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, dla których zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postępowanie to umarza się.

Art. 16. [Przepisy stosowane do umów o roboty budowlane]

Do umów o roboty budowlane zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w odniesieniu do których wykonawca nie wystąpił z żądaniem przedstawienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane przed tym dniem, stosuje się przepis art. 6491 § 11 ustawy zmienianej w art. 2.

Art. 17. [Przepisy stosowane do spraw prowadzonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]

Do spraw prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 6 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 18. [Przepisy stosowane do postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych]

Do postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 7 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisu art. 32 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także stosuje się przepis art. 11ea ustawy zmienianej w art. 7.

Art. 19. [Dotychczasowe akty prawa miejscowego]

Dotychczasowe akty prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska wydane na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc niezależnie od terminu, na jaki zostały ustanowione, i mogą być zmieniane.

Art. 20. [Przepisy stosowane do spraw omówionych w art. 23 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów]

1. Do spraw, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydaniem postanowienia, o którym mowa odpowiednio w art. 23 ust. 1 albo art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10 w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W takim przypadku wszczęte postępowanie staje się postępowaniem w sprawie wydania decyzji, o której mowa odpowiednio w art. 23 ust. 1 albo art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, o czym Główny Inspektor Ochrony Środowiska zawiadamia stronę postępowania i organy, o których mowa odpowiednio w art. 23 ust. 2 albo art. 25 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 10 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do postanowień, o których mowa w art. 23 ust. 1 albo art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10 w brzmieniu dotychczasowym, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano postanowienie, o którym mowa odpowiednio w art. 23 ust. 1 albo art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 10 w brzmieniu dotychczasowym, do spraw, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 26 ustawy zmienianej w art. 10 w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 21. [Wydanie, zmiana lub przeniesienie decyzji zasadniczej]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących wydania, zmiany lub przeniesienia decyzji zasadniczej, o której mowa w art. 3a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 12, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że do wydania, zmiany lub przeniesienia decyzji zasadniczej na wniosek i na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 53a ust. 1 tej ustawy, stosuje się przepisy art. 3d tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 22. [Wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego]

1. Złożone przed dniem wejścia w życie ustawy wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wody urządzeniami odwadniającymi obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, w odniesieniu do których nie wydano przed dniem wejścia w życie ustawy pozwolenia wodnoprawnego, uznaje się za zgłoszenia wodnoprawne na odprowadzanie wody urządzeniami odwadniającymi obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

2. W sprawach zgłoszeń wodnoprawnych, o których mowa w ust. 1, dołączenie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w ust. 1:

1) poświadczenia wniesienia opłaty za pozwolenie wodnoprawne - uznaje się za realizację wymogu, o którym mowa w art. 398 ust. 9 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 13;

2) mapy, o której mowa w art. 409 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 13, stanowiącej część graficzną operatu wodnoprawnego - uznaje się za realizację wymogu, o którym mowa w art. 422 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 13.

3. Opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w ust. 1, w sprawie wszczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie ustawy zalicza się na poczet opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w ust. 1, w wysokości tej opłaty właściwej dla zgłoszenia wodnoprawnego. Pozostałą część opłaty właściwy organ niezwłocznie zwraca wnioskodawcy.

4. W sprawach zgłoszeń wodnoprawnych, o których mowa w ust. 1, w przypadku wycofania zgłoszenia wodnoprawnego przed dniem wydania sprzeciwu albo dniem przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego podlega niezwłocznie zwrotowi.

5. Organy właściwe w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, do których wpłynęły wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazują te wnioski organom właściwym w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych wraz z całą dokumentacją.

6. W sprawach zgłoszeń wodnoprawnych, o których mowa w ust. 1, bieg terminu na wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 13, rozpoczyna się na nowo od dnia otrzymania zgodnie z ust. 5 przez organ właściwy wniosku w tej sprawie wraz z dokumentacją, a w przypadku gdy zgłoszenie wodnoprawne jest niekompletne - od dnia uzupełnienia tego zgłoszenia zgodnie z art. 423 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 13.

7. W sprawach zgłoszeń wodnoprawnych, o których mowa w ust. 1, bieg terminu na zamieszczenie zgłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 423 ust. 8 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 13, rozpoczyna się na nowo od dnia otrzymania zgodnie z ust. 5 przez organ właściwy wniosku w tej sprawie wraz z dokumentacją.

Art. 23. [Inwestycje lub Inwestycje Towarzyszące]

Do spraw wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 14 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących Inwestycji lub Inwestycji Towarzyszących, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 14, stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 24. [Skutki finansowe ustawy]

1. W latach 2024-2033 maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie realizacji zadań Państwowej Agencji Atomistyki wynikających z ustawy wynosi 105,671 mln zł, w tym w:

1) 2024 r. - 1,584 mln zł;

2) 2025 r. - 4,695 mln zł;

3) 2026 r. - 8,700 mln zł;

4) 2027 r. - 12,038 mln zł;

5) 2028 r. - 12,547 mln zł;

6) 2029 r. - 12,841 mln zł;

7) 2030 r. - 12,830 mln zł;

8) 2031 r. - 12,830 mln zł;

9) 2032 r. - 12,830 mln zł;

10) 2033 r. - 14,776 mln zł.

2. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku czwartego kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3-5.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym kwartale danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 30% limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, przewidzianego na dany rok, wielkość środków przeznaczonych na wydatki obniża się w trzecim kwartale o kwotę będącą różnicą między wielkością stanowiącą 25% tego limitu a kwotą faktycznie wydatkowanych środków w pierwszym kwartale.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 60% limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, przewidzianego na dany rok, wielkość środków przeznaczonych na wydatki obniża się w czwartym kwartale o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością stanowiącą 50% tego limitu a kwotą faktycznie wydatkowanych środków w pierwszym półroczu.

5. W przypadku zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz w przypadku, gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadająca proporcjonalnie na ten okres zostanie przekroczona co najmniej o 10%, wydatki budżetu państwa będące skutkiem finansowym niniejszej ustawy zmniejsza się do poziomu zgodnego z limitem.

Art. 25. [Przepisy uchylone]

Przepisy art. 59a ust. 4 pkt 13 oraz art. 103c ust. 11 pkt 2 lit. i ustawy zmienianej w art. 1 tracą moc z dniem 1 stycznia 2026 r.

Art. 26. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 24 oraz art. 7 pkt 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 21, art. 14 oraz art. 23, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 124 z 25.04.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 174 z 03.07.2015, str. 44 oraz Dz. Urz. UE L 245 z 25.09.2019, str. 10).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawę z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

3) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 124 z 25.04.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 174 z 03.07.2015, str. 44 oraz Dz. Urz. UE L 245 z 25.09.2019, str. 10.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688 i 1762.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719 i 1762.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1501, 1506, 1688, 1719 i 1890.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1501, 1506, 1688, 1719 i 1890.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720 i 1723.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA