REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2491

UMOWA

w zakresie bezpieczeństwa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) o ochronie informacji niejawnych,

podpisana w Bonn dnia 14 kwietnia 2023 r. oraz w Warszawie dnia 18 kwietnia 2023 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 14 kwietnia 2023 roku w Bonn oraz dnia 18 kwietnia 2023 roku w Warszawie została podpisana Umowa w zakresie bezpieczeństwa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) o ochronie informacji niejawnych, w następującym brzmieniu:

UMOWA

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

MIĘDZY

RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A

ORGANIZACJĄ DO SPRAW WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE

UZBROJENIA

(OCCAR)

O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Organizacja do spraw Współpracy

w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR),

zwane osobno „Stroną” lub wspólnie „Stronami”,

– uznając udział Rzeczypospolitej Polskiej w programach realizowanych przez OCCAR,

– uwzględniając wolę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do zawarcia Umowy z OCCAR,

– uznając dążenie Rzeczypospolitej Polskiej do rozwoju współpracy z OCCAR,

– mając świadomość, że taka współpraca może być związana z wytwarzaniem i wymianą informacji niejawnych między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i kontrahentami posiadającymi siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, państwami uczestniczącymi w programach OCCAR i kontrahentami posiadającymi siedzibę w tych państwach a OCCAR-EA,

– uznając, że takie informacje niejawne wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem,

– uwzględniając, że Dyrektor OCCAR-EA został upoważniony przez OCCAR do zawarcia niniejszej Umowy,

uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

CEL [Cel]

Celem niniejszej Umowy jest określenie środków bezpieczeństwa niezbędnych do zapewnienia ochrony informacjom niejawnym przekazywanym lub wytwarzanym przez Strony w związku z realizacją programów OCCAR.

ARTYKUŁ 2

DEFINICJE [Definicje]

Dla celów niniejszej Umowy stosuje się następujące definicje:

1) „informacje niejawne” – polskie informacje niejawne lub materiały niejawne, jak również informacje niejawne i materiały niejawne OCCAR, które niezależnie od formy, nośnika i sposobu ich utrwalenia wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i zostały oznaczone klauzulą tajności;

2) „kontrakt niejawny” – umowa, której realizacja wiąże się z dostępem do informacji niejawnych lub wytworzeniem takich informacji;

3) „poświadczenie bezpieczeństwa” – dokument, którego wydanie, zgodnie z odpowiednim prawem krajowym, poprzedza przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, stwierdzający, że osoba fizyczna jest uprawniona do dostępu do informacji niejawnych o określonej klauzuli tajności;

4) „świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego” – dokument, którego wydanie, zgodnie z odpowiednim prawem krajowym, poprzedza przeprowadzenie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, stwierdzający, że kontrahent jest uprawniony do otrzymywania, przetwarzania lub przechowywania informacji niejawnych do określonej klauzuli tajności, w tym – o ile ma to zastosowanie – w użytkowanych przez siebie obiektach;

5) „zasada ograniczonego dostępu” – oznacza, że dostęp do informacji niejawnych przekazywanych na podstawie niniejszej Umowy uzyskują tylko te osoby, których zadania służbowe wymagają zapoznania się z nimi i które zostały upoważnione do dostępu do nich zgodnie z prawem krajowym Rzeczypospolitej Polskiej i przepisami bezpieczeństwa OCCAR;

6) „Strona wytwarzająca” – Strona, która wytwarza i przekazuje informacje niejawne;

7) „Strona otrzymująca” – Strona, która otrzymuje informacje niejawne i ponosi odpowiedzialność za zapewnienie im ochrony;

8) „właściwe organy” – organy, o których mowa w artykule 4;

9) „kontrahent” – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, która posiada zdolność do zawierania kontraktów niejawnych;

10) „strona trzecia” – osoba prawna, rząd lub organizacja międzynarodowa, która nie jest Stroną niniejszej Umowy ani nie uczestniczy w programach OCCAR.

ARTYKUŁ 3

RÓWNORZĘDNOŚĆ KLAUZUL TAJNOŚCI [Równorzędność klauzul tajności]

Dla celów niniejszej Umowy następujące klauzule tajności są równorzędne:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

OCCAR

TAJNE

OCCAR SECRET

POUFNE

OCCAR CONFIDENTIAL

ZASTRZEŻONE

OCCAR RESTRICTED

 

ARTYKUŁ 4

WŁAŚCIWE ORGANY [Właściwe organy]

Właściwymi organami Stron odpowiedzialnymi za ochronę informacji niejawnych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy są:

1) dla Rządu Rzeczypospolitej Polskiej:

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Rakowiecka 2 A

00-993 Warszawa

Polska

2) dla OCCAR:

OCCAR-EA

Godesberger Allee 150-154

53175 Bonn

Niemcy

ARTYKUŁ 5

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH [Ochrona informacji niejawnych]

Zgodnie z prawem krajowym Rzeczypospolitej Polskiej i przepisami bezpieczeństwa OCCAR, Strony:

1) zapewnią, że informacje niejawne przekazywane lub wytwarzane zgodnie z niniejszą Umową są chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem, utratą lub narażeniem na szwank ich bezpieczeństwa;

2) podejmą odpowiednie czynności wyjaśniające wobec osób odpowiedzialnych za nieuprawnione ujawnienie, utratę lub narażenie na szwank bezpieczeństwa informacji niejawnych wytworzonych lub przekazanych na podstawie niniejszej Umowy;

3) zapewnią, że informacje niejawne są przetwarzane i chronione w zakresie określonym w niniejszej Umowie;

4) utworzą system kancelaryjny pozwalający na oddzielenie informacji niejawnych o klauzuli POUFNE / OCCAR CONFIDENTIAL lub TAJNE / OCCAR SECRET wytworzonych lub przekazanych na podstawie niniejszej Umowy od wszelkich innych informacji niejawnych przechowywanych przez Stronę otrzymującą;

5) zapewnią, że klauzula tajności nadana informacjom niejawnym przez Stronę wytwarzającą pozostanie zachowana a wymogi dotyczące dystrybucji informacji niejawnych, dostępu do nich i ograniczenia w ich przekazywaniu, określone przez Stronę wytwarzającą, są przestrzegane;

6) nie obniżą ani nie zniosą klauzuli tajności otrzymanych informacji niejawnych bez uprzedniej pisemnej zgody Strony wytwarzającej;

7) nie wykorzystają otrzymanych od drugiej Strony informacji niejawnych w celach innych niż te, dla których zostały przekazane;

8) nie udostępnią otrzymanych od drugiej Strony informacji niejawnych stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Strony wytwarzającej;

9) zapewnią, że dostęp do informacji niejawnych jest udzielany tylko tym osobom, które:

a) spełniają wymogi zasady ograniczonego dostępu,

b) posiadają odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie wydane zgodnie z prawem krajowym państw członkowskich OCCAR lub państw uczestniczących w programie OCCAR;

10) zapewnią, że o ile instrukcje bezpieczeństwa programu OCCAR nie stanowią inaczej, dostęp do informacji niejawnych OCCAR o klauzuli OCCAR CONFIDENTIAL lub OCCAR SECRET jest przyznawany wyłącznie pracownikom administracji rządowej lub kontrahenta, posiadającym polskie obywatelstwo lub obywatelstwo państw uczestniczących w programie OCCAR, z którym związane są te informacje niejawne;

11) zapewnią, że uzyskają zgodę Strony wytwarzającej przed przyznaniem dostępu do informacji niejawnych osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państw członkowskich OCCAR lub państw uczestniczących w programie OCCAR;

12) zapewnią, że informacje niejawne, które nie będą dłużej wykorzystywane, są zwracane Stronie wytwarzającej lub niszczone w sposób uniemożliwiający ich częściowe lub całkowite odtworzenie.

ARTYKUŁ 6

KONTRAKTY NIEJAWNE [Kontrakty niejawne]

W przypadku kontraktów niejawnych zlecanych kontrahentom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub działających pod jej jurysdykcją, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej:

1) przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji niejawnych OCCAR przekazywanych lub wytwarzanych w ramach danego kontraktu niejawnego zgodnie z prawem krajowym i postanowieniami określonymi w niniejszej Umowie;

2) stosuje i nadzoruje środki bezpieczeństwa w obiektach kontrahenta posiadającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub działającego pod jej jurysdykcją;

3) zapewni, że kontrahenci posiadający dostęp do informacji niejawnych o klauzuli OCCAR CONFIDENTIAL lub OCCAR SECRET przekazanych lub wytworzonych w ramach danego kontraktu niejawnego są zdolni do przetwarzania i ochrony takich informacji niejawnych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i zapewni, że kontrahentowi wydano odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

ARTYKUŁ 7

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH [Przekazywanie informacji niejawnych]

1. Informacje niejawne są przekazywane w drodze dyplomatycznej lub w inny sposób uzgodniony między właściwymi organami Stron, zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Informacje niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE / OCCAR RESTRICTED lub POUFNE / OCCAR CONFIDENTIAL mogą być przekazywane również przez uprawnionych przewoźników, zgodnie z prawem krajowym Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisami bezpieczeństwa OCCAR.

3. Strona otrzymująca potwierdza pisemnie odbiór informacji niejawnych.

4. Informacje niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE / OCCAR RESTRICTED mogą być przekazywane w drodze elektronicznej przy zastosowaniu narzędzi kryptograficznych zatwierdzonych przez właściwe organy.

ARTYKUŁ 8

WIZYTY MIĘDZYNARODOWE [Wizyty międzynarodowe]

1. Dla celów niniejszej Umowy Strony zezwolą przedstawicielom drugiej ze Stron, ich kontrahentom lub przedstawicielom rządu lub kontrahenta państw członkowskich OCCAR uczestniczących w programie OCCAR na składanie wizyt w obiektach rządowych lub obiektach kontrahenta, zgodnie z prawem krajowym właściwego państwa lub odpowiednimi przepisami odwiedzanej jednostki organizacyjnej.

2. W przypadku wizyt wymagających dostępu do informacji niejawnych OCCAR o klauzuli OCCAR CONFIDENTIAL lub OCCAR SECRET składa się formularz wniosku o wizytę, zgodnie z procedurami wskazanymi w odpowiedniej instrukcji bezpieczeństwa programu OCCAR.

3. Wnioski o wizytę przedstawicieli administracji rządowej lub pracowników kontrahenta w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach uczestniczących w programie OCCAR, które wiążą się z dostępem do informacji niejawnych składa się zgodnie z procedurami określonymi w dwustronnych umowach i porozumieniach w zakresie bezpieczeństwa lub wzajemnymi ustaleniami, o ile mają one zastosowanie. Takie wnioski składa się w drodze międzyrządowej.

ARTYKUŁ 9

NARUSZENIE REGULACJI DOTYCZĄCYCH OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH [Naruszenie regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych]

1. W przypadku naruszenia regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych lub podejrzenia, że informacje niejawne zostały ujawnione osobom nieuprawnionym, właściwy organ Strony otrzymującej, na terytorium państwa której doszło do naruszenia niezwłocznie informuje właściwy organ drugiej Strony o każdym takim zdarzeniu.

2. Właściwy organ Strony otrzymującej niezwłocznie przeprowadza czynności wyjaśniające zgodnie z prawem krajowym Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisami bezpieczeństwa OCCAR oraz, o ile jest to konieczne, z udziałem Strony wytwarzającej. Strona wytwarzająca jest w odpowiednim czasie pisemnie informowana o wyniku tych czynności i podjęciu odpowiednich działań zapobiegających ponownemu wystąpieniu takiego naruszenia.

ARTYKUŁ 10

KOSZTY [Koszty]

Każda ze Stron pokrywa koszty własne poniesione w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 11

ZMIANY [Zmiany]

1. Strony informują się wzajemnie o wszelkich zmianach w prawie krajowym Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisach bezpieczeństwa OCCAR w zakresie ochrony informacji niejawnych, które dotyczą postanowień niniejszej Umowy.

2. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie są dokonywane w formie pisemnej za obopólną zgodą Stron.

ARTYKUŁ 12

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW [Rozwiązywanie sporów]

Każda różnica lub spór dotyczący interpretacji lub stosowania przepisów niniejszej Umowy będzie rozstrzygany polubownie w drodze wzajemnych konsultacji między Stronami, bez odwoływania się do jakiejkolwiek strony trzeciej lub trybunału międzynarodowego.

ARTYKUŁ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE [Postanowienia końcowe]

1. OCCAR-EA przekaże właściwemu organowi Rzeczypospolitej Polskiej przepisy bezpieczeństwa OCCAR, o których mowa w niniejszej Umowie.

2. W razie potrzeby, Strony przyjmują wizyty składane przez przedstawicieli drugiej Strony w swoich jednostkach organizacyjnych w celu zapoznania ich z reżimem bezpieczeństwa i środkami wdrożonymi przez Stronę otrzymującą w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszej Umowie.

3. Wniosek o wizytę jest składany drugiej Stronie przynajmniej sześć (6) miesięcy przed planowaną wizytą, a w nagłych przypadkach w czasie nie krótszym niż trzy (3) miesiące.

4. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia (OCCAR) o ochronie informacji niejawnych dotyczących realizacji Programu OCCAR ESSOR, podpisana w Warszawie dnia 29 kwietnia 2009 roku oraz w Bonn dnia 4 maja 2009 roku traci moc w momencie wejścia w życie niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 14

WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY, CZAS OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE [Wejście w życie umowy, czas obowiązywania i wypowiedzenie]

1. Umowa niniejsza wejdzie w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca, który nastąpi po dacie otrzymania ostatniej z notyfikacji, przez które Strony powiadomią się wzajemnie o zakończeniu swoich procedur wewnętrznych niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony, ale każda ze Stron może pisemnie wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem sześciomiesięcznego (6) okresu wypowiedzenia przyznanego drugiej Stronie.

3. W przypadku wypowiedzenia, informacje niejawne przekazane lub wytworzone na podstawie niniejszej Umowy będą nadal chronione zgodnie z jej postanowieniami.

Na dowód czego, niżej podpisani, będąc należycie upoważnionymi, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w dwóch (2) egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 5 września 2023 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-16
  • Data wejścia w życie: 2023-11-01
  • Data obowiązywania: 2023-11-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA