REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2508

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 14 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2607) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się pkt 1,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach,

1b) pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną w budynkach,”,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pomocy na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy, o której mowa w § 1:

1) pkt 1a, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie pierwsze oraz ust. 2a i 2b rozporządzenia nr 651/2014;

2) pkt 1b, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 2, 4 i 10 rozporządzenia nr 651/2014;

3) pkt 2, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 39 ust. 10 i 13 rozporządzenia nr 651/2014;

4) pkt 3, nie udziela się w przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.";

3) w § 5 w ust. 1 i 2 wyrazy „pkt 1 i 3" zastępuje się wyrazami „pkt 1a, 1b i 3";

4) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1b, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 38a ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.",

b) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana, jeżeli:",

- w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) podmiot wdrażający instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 2021/1060 opracował mechanizm zapewniający zwrot kwoty, o którym mowa w art. 39 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.";

5) w § 7:

a) uchyla się pkt 1,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom poprawę efektywności energetycznej innej niż w budynkach zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 651/2014;

1b) inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom osiągnięcie efektywności energetycznej w budynkach zgodnie z art. 38a rozporządzenia nr 651/2014;",

c) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) inwestycje na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach zgodnie z art. 39 rozporządzenia nr 651/2014;

3) badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych bezpośrednio związane z inwestycjami, o których mowa w pkt 1a-2, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014.";

6) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1a, jest udzielana również na warunkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1b, jest udzielana również na warunkach, o których mowa w art. 38a ust. 3 lub 7-9 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana również na warunkach, o których mowa w art. 39 ust. 2a, 11 lub 12 rozporządzenia nr 651/2014.";

7) w § 8 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1a, 1b i 3, jest udzielana:";

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Pomoc, o której mowa w § 1:

1) pkt 1a, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 albo 8 rozporządzenia nr 651/2014;

2) pkt 1b, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38a ust. 5 lub 7 rozporządzenia nr 651/2014;

3) pkt 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

4) pkt 3, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014, zgodnie z art. 49 ust. 2a tego rozporządzenia.";

9) w § 10:

a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, określa się zgodnie z art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, można zwiększyć w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, można zwiększyć również o:

1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.",

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, można określić również zgodnie z art. 38 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1a, określoną zgodnie z ust. 1-3 pomniejsza się o 50% w przypadku kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.";

10) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, określa się zgodnie z art. 38a ust. 11-13 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, można zwiększyć w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 14 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, można zwiększyć również o:

1) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz regionu warszawskiego stołecznego na obszarach należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola;

2) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego.

4. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1b, można zwiększyć również w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.";

11) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Pomoc, o której mowa w § 1:

1) pkt 1a, pkt 1b, z wyjątkiem pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z art. 38a ust. 7 tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s tego rozporządzenia,

2) pkt 1b i 2 w zakresie pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z warunkami określonymi odpowiednio w art. 38a ust. 7 oraz art. 39 ust. 2a tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc tego rozporządzenia,

3) pkt 2, z wyjątkiem pomocy inwestycyjnej na połączone usprawnienia efektywności energetycznej i środowiskowej budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. sc rozporządzenia nr 651/2014, udzielanej zgodnie z warunkami określonymi w art. 39 ust. 2a tego rozporządzenia - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. se tego rozporządzenia,

4) pkt 3 - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014

- stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu tej pomocy przez Komisję Europejską.".

§ 2.

1. Do umów albo porozumień zawartych oraz decyzji o dofinansowaniu projektu podjętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie których udzielono pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do umów albo porozumień zawieranych oraz decyzji o dofinansowaniu projektu podejmowanych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia lub poprawy w zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem uzupełnia się lub poprawia na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia przekazania wezwania.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: G. Puda


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA