REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2513

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. poz. 1773), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. poz. 370 i 590);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. poz. 1120);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. poz. 850).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. poz. 370 i 590), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. poz. 1120), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. poz. 850), które stanowią:

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia częściowo wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002, str. 47, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 179, z późn. zm.)."

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyłączeniem przepisu § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2015 r.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: R. Telus

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2513)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 3 października 2003 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1980) zarządza się, co następuje:

§ 1.2) Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej miodu, o którym mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z późn. zm.3)).

§ 1a.4) Użyte w rozporządzeniu określenie „miód piekarniczy (przemysłowy)" oznacza miód:

1) odpowiedni do użytku przemysłowego lub jako składnik innych środków spożywczych następnie przetworzonych;

2) który może:

a) posiadać obcy smak lub zapach,

b) zaczynać fermentować lub być sfermentowany,

c) być przegrzany.

§ 2.5) Rozróżnia się:

1)6) główne rodzaje miodu:

a) w zależności od pochodzenia:

- kwiatowy lub nektarowy - otrzymany z nektaru roślinnego,

- spadziowy - uzyskany głównie z wydalin owadów wysysających (Hemiptera) żywe części roślin lub wydzielin żywych części roślin,

b) w zależności od sposobu pozyskiwania lub konfekcjonowania:

- sekcyjny - zgromadzony przez pszczoły w komórkach świeżo zbudowanego plastra bez czerwiu lub w komórkach świeżo zbudowanych na węzie wytworzonej wyłącznie z wosku pszczelego i sprzedawany w plastrach zasklepionych lub częściach takich plastrów,

- z plastrami - zawierający jedną lub więcej części plastra,

- odsączony - uzyskany przez odsączenie odkrytych plastrów bez czerwiu,

- odwirowany - otrzymany przez odwirowanie odkrytych plastrów bez czerwiu,

- wytłoczony - uzyskany przez wyciskanie plastrów bez czerwiu, nawet z zastosowaniem umiarkowanego podgrzewania nieprzekraczającego 45°C,

- przefiltrowany - uzyskany przez usunięcie obcych substancji organicznych lub nieorganicznych, w tym usunięcie znaczącej ilości pyłku;

2) miód nektarowo-spadziowy, który jest miodem wytwarzanym przez pszczoły z wydalin owadów ssących soki żywych roślin lub wydzielin żywych części roślin z nektarem roślin.

§ 3. Rozróżnia się następujące odmiany miodu:

1) nektarowego:

a)7) określany nazwą rośliny, której procentowa zawartość pyłku w miodzie występuje w znacznej przewadze,

b) wielokwiatowy - pochodzący z wielu roślin;

2) spadziowego:

a) ze spadzi liściastej,

b) ze spadzi iglastej.

§ 4. Miód powinien spełniać następujące wymagania organoleptyczne:

1) barwa - od prawie bezbarwnej do ciemnobrązowej;

2) konsystencja - płynna, lepka, częściowo lub całkowicie skrystalizowana;

3) smak - zmienny, w zależności od odmiany;

4) zapach - zmienny, w zależności od odmiany.

§ 5. Miód spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli:

1) nie zawiera:

a)8) składników żywności, w tym dozwolonych substancji dodatkowych, obcych jego składowi,

b) innych organicznych lub nieorganicznych substancji obcych jego składowi,

c) oznak fermentacji;

2) nie posiada zapachu i smaku nietypowego dla danej odmiany miodu;

3) nie ma sztucznie zmienionej kwasowości;

4) jego naturalne enzymy nie zostały częściowo lub całkowicie zniszczone przez ogrzewanie;

5)9) pyłek kwiatowy lub inny specyficzny komponent miodu nie został z niego usunięty, z wyjątkiem miodu przefiltrowanego, chyba że było to nieuniknione w procesie usuwania obcych substancji organicznych lub nieorganicznych.

§ 6. (uchylony).10)

§ 7. Szczegółowe wymagania fizykochemiczne miodu są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia11).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 października 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2513)12)

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE MIODU

Wyszczególnienie

Kryteria

1

2

Zawartość wody

nie więcej niż 20%, z tym że nie więcej niż:

1) 23% - w miodzie wrzosowym i w miodzie piekarniczym;

2) 25% - w miodzie piekarniczym wrzosowym

Zawartość fruktozy i glukozy (suma fruktozy i glukozy)

nie mniej niż:

1) 60 g/100 g - w miodzie nektarowym,

2) 45 g/100 g - w miodzie spadziowym i spadziowo-nektarowym

Zawartość sacharozy

nie więcej niż 5 g/100 g, z tym że nie więcej niż:

1) 10 g/100 g - w miodzie pochodzącym z grochodrzewu (Robinia pseudoacacia), lucerny (Medicago sativa), Menzies Banksia (Banksia menziesii), suchodrzewu francuskiego (Hedysarum), kauczukowca czerwonego (Eucalyptus camadulensis), rzemienicy (Eucryphia lucida, Eucryphia milligani), Citrus spp.;

2) 15 g/100 g - w miodzie pochodzącym z lawendy (Lavandula spp.), ogórecznika (Borago officinalis)

Zawartość substancji nierozpuszczalnych

w wodzie

nie więcej niż:

0,1 g/100 g, z tym że nie więcej niż:

0,5 g/100 g w miodzie wytłoczonym

Przewodność właściwa

nie więcej niż 0,8 mS/cm, z wyjątkiem miodów i ich mieszanek, wymienionych poniżej, z tym że nie mniej niż 0,8 mS/cm - w miodzie spadziowym, miodzie kasztanowym i ich mieszankach. Nie określa się przewodności właściwej dla miodu pochodzącego z drzewa truskawkowego (Arbutus unedo), wrzośca (Erica), eukaliptusa, lipy (Tilia spp.), wrzosu pospolitego (Calluna vulgaris), manuka leptospermum, drzewa herbacianego (Melaleuca spp.)

Wolne kwasy

nie więcej niż 50 mval/kg, z tym że nie więcej niż 80 mval/kg - w miodzie piekarniczym (przemysłowym)

Liczba diastazowa (wg skali Schade)

nie mniej niż 8, z wyjątkiem miodu piekarniczego (przemysłowego), z tym że nie mniej niż 3 - w miodzie z naturalnie niską aktywnością enzymów oraz zawartością HMF nie większą niż 15 mg/kg

Zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF)

nie więcej niż 40 mg/kg, z wyjątkiem miodu piekarniczego (przemysłowego), z tym że nie więcej niż 80 mg/kg w miodzie pochodzącym z regionów o klimacie tropikalnym oraz w mieszankach takich miodów1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 716).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. poz. 850), które weszło w życie z dniem 4 lipca 2015 r.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2019, z 2017 r. poz. 2150 i 2461, z 2019 r. poz. 754, z 2020 r. poz. 1149, z 2022 r. poz. 2114 oraz z 2023 r. poz. 2233.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. poz. 1120), które weszło w życie z dniem 23 września 2010 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia powołanego jako pierwsze w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. poz. 370 i 590), które weszło w życie z dniem 27 marca 2004 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 24 czerwca 2015 r.

10) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia powołanego jako pierwsze w odnośniku 4.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 października 2003 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-20
  • Data wejścia w życie: 2023-11-20
  • Data obowiązywania: 2023-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA