REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2555

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1522), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1804).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1804), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 10 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2555)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

Na podstawie art. 91a ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej, zwanych dalej „oświadczeniami";

2) sposób analizy zgodności oświadczeń ze stanem faktycznym;

3) wzór oświadczenia wraz z objaśnieniami co do miejsca i terminu jego składania oraz pouczeniem o odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

4) tryb publikowania oświadczeń osób pełniących funkcje organów Straży Granicznej.

§ 2. 1. Oświadczenie składają:

1) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

a) Komendant Główny Straży Granicznej,

b) zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2)2) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej:

a) Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej oraz jego zastępca,

b) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz jego zastępcy,

c) komendanci oddziałów Straży Granicznej oraz ich zastępcy,

d) komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz ich zastępcy,

e) komendanci ośrodków Straży Granicznej oraz ich zastępcy,

f) funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej;

3)2) Rektorowi-Komendantowi Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendantom oddziałów Straży Granicznej, ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub ośrodków Straży Granicznej - funkcjonariusze pełniący służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych.

2. Funkcjonariusze Straży Granicznej, delegowani do czasowego pełnienia służby, oddelegowani do wykonywania pracy poza Straż Graniczną, przebywający na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich, urlopach wychowawczych, urlopach bezpłatnych, składają oświadczenia w miejscu ostatniego stałego pełnienia służby.

3. Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej tymczasowo aresztowani składają oświadczenia za pośrednictwem właściwej kancelarii zakładu karnego lub aresztu śledczego, na drukach przekazanych przez jednostkę organizacyjną Straży Granicznej lub komórkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, w której ostatnio pełnili służbę lub byli zatrudnieni.

4. W przypadkach innych niż określone w ust. 1-3, funkcjonariusze Straży Granicznej składają oświadczenia przełożonemu właściwemu według ostatniego miejsca pełnienia służby.

§ 3. 1. Oświadczenie przekazuje się lub składa we właściwej kancelarii jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której składający oświadczenie pełni służbę lub jest zatrudniony.

2.3) Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane: imię i nazwisko składającego oświadczenie, imię ojca, rok urodzenia, nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której składający oświadczenie pełni służbę lub jest zatrudniony, oraz napis „oświadczenie o stanie majątkowym". Osoba przyjmująca oświadczenie zamieszcza na kopercie numer, pod którym zostało ono zarejestrowane w odpowiednim urządzeniu ewidencyjnym, wraz z datą jego złożenia.

3. Właściwa kancelaria jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, o której mowa w ust. 1, przekazuje zamkniętą kopertę z oświadczeniem niezwłocznie osobie upoważnionej do przeprowadzania analizy oświadczeń.

§ 4. 1. Analiza oświadczenia obejmuje porównanie treści oświadczenia z treścią złożonych uprzednio oświadczeń oraz, w uzasadnionych przypadkach, z treścią informacji zawartych w aktach osobowych.

2. Przeprowadzenie analizy oświadczenia oraz jej wynik zamieszcza się pisemnie na ostatniej stronie oświadczenia lub na oddzielnej karcie, którą dołącza się do oświadczenia.

3. Po dokonaniu analizy oświadczenia są przechowywane w komórkach właściwych w sprawach ochrony informacji niejawnych przy zachowaniu warunków ochrony przewidzianych dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone".

§ 5. Oświadczenie składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. 1. Organy właściwe w sprawach przyjmowania oświadczeń od osób pełniących funkcje organów Straży Granicznej publikują oświadczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia ich złożenia.

2. Oświadczenia publikuje się w formie kopii oświadczenia w sposób uniemożliwiający odczytanie danych, o których mowa w art. 91a ust. 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).5)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2555)6)

WZÓR - OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM FUNKCJONARIUSZA/PRACOWNIKA* STRAŻY GRANICZNEJ


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1804), które weszło w życie z dniem 1 października 2023 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 grudnia 2015 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (Dz. U. poz. 297, z 2009 r. poz. 1748, z 2012 r. poz. 775 oraz z 2013 r. poz. 1710), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1336).

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-27
  • Data wejścia w życie: 2023-11-27
  • Data obowiązywania: 2023-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA