REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2557

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027"2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na inwestycje albo działania w obszarze energetyki i środowiska, o których mowa w § 6, w ramach programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027", zwanej dalej „pomocą", a także podmioty jej udzielające.

§ 2. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014".

§ 3. [Zasady udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 651/2014.

§ 4. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) bioróżnorodności - oznacza to bioróżnorodność w rozumieniu art. 2 pkt 121d rozporządzenia nr 651/2014;

2) dniu udzielenia pomocy - oznacza to dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702);

3) dużym przedsiębiorcy - oznacza to duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014;

4) efektywności energetycznej - oznacza to efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;

5) efektywnym energetycznie systemie ciepłowniczym i chłodniczym - oznacza to efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w rozumieniu art. 2 pkt 124 rozporządzenia nr 651/2014;

6) ekosystemie - oznacza to ekosystem w rozumieniu art. 2 pkt 121c rozporządzenia nr 651/2014;

7) energii ze źródeł odnawialnych - oznacza to energię ze źródeł odnawialnych w rozumieniu art. 2 pkt 109 rozporządzenia nr 651/2014;

8) infrastrukturze energetycznej - oznacza to infrastrukturę energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 130 rozporządzenia nr 651/2014;

9) intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

10) mapie pomocy regionalnej na lata 2022-2027 - oznacza to mapę pomocy regionalnej na lata 2022-2027 ustaloną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422);

11) mikroprzedsiębiorcy i małym przedsiębiorcy - oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

12) przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

13) rekultywacji - oznacza to rekultywację w rozumieniu art. 2 pkt 121b rozporządzenia nr 651/2014;

14) remediacji - oznacza to remediację w rozumieniu art. 2 pkt 121a rozporządzenia nr 651/2014;

15) średnim przedsiębiorcy - oznacza to średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

16) umowie o poprawę efektywności energetycznej - oznacza to umowę o poprawę efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.4));

17) wartości pomocy - oznacza to ekwiwalent dotacji brutto obliczany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461);

18) wodorze odnawialnym - oznacza to wodór odnawialny w rozumieniu art. 2 pkt 102c rozporządzenia nr 651/2014;

19) wysokosprawnej kogeneracji - oznacza to wysokosprawną kogenerację w rozumieniu art. 2 pkt 107 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. [Ograniczenia dotyczące udzielania pomocy]

Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

§ 6. [Cel udzielanej pomocy]

Pomoc jest udzielana na:

1) inwestycje wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach - zgodnie z art. 38 rozporządzenia nr 651/2014;

2) inwestycje wspierające efektywność energetyczną w budynkach - zgodnie z art. 38a rozporządzenia nr 651/2014;

3) ułatwienie zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej - zgodnie z art. 38b rozporządzenia nr 651/2014;

4) inwestycje służące propagowaniu energii ze źródeł odnawialnych, propagowaniu wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji, w zakresie:

a) produkcji lub magazynowania energii ze źródeł odnawialnych,

b) produkcji, przesyłu, dystrybucji lub magazynowania wodoru odnawialnego,

c) wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych

- zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 651/2014;

5) inwestycje służące remediacji szkód wyrządzonych środowisku, rekultywacji zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, ochronie lub odbudowie bioróżnorodności lub ekosystemów, w tym wodnych, oraz wdrażaniu rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej - zgodnie z art. 45 rozporządzenia nr 651/2014;

6) inwestycje służące wytwarzaniu lub magazynowaniu energii w ramach efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego - zgodnie z art. 46 rozporządzenia nr 651/2014;

7) inwestycje służące efektywnemu gospodarowaniu zasobami oraz wspierające przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym - zgodnie z art. 47 rozporządzenia nr 651/2014;

8) inwestycje służące budowie lub modernizacji infrastruktury energetycznej - zgodnie z art. 48 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. [Forma pomocy]

Pomoc jest udzielana w formie:

1) dotacji lub

2) pożyczek

- zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a i b rozporządzenia nr 651/2014.

§ 8. [Podmioty udzielające pomocy]

Podmiotami udzielającymi pomocy są:

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo

2) Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, albo

3) podmiot wdrażający instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.5)).

§ 9. [Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 1]

1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 1, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy, o której mowa w § 6 pkt 1, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 zdanie pierwsze oraz ust. 2a i 2b rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 1, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 albo 8 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 1, nie może przekroczyć:

1) 50% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 40% - dla średniego przedsiębiorcy;

3) 30% - dla dużego przedsiębiorcy.

5. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w ust. 4, można zwiększyć o:

1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego;

2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze województw dolnośląskiego lub wielkopolskiego lub następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola.

6. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 1, można określić również zgodnie z art. 38 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

7. W przypadku pomocy, o której mowa w § 6 pkt 1, udzielonej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014, maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w ust. 4 i 5, pomniejsza się o 50%.

§ 10. [Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 2]

1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 2, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 38a ust. 1, 3, 6, 8 i 9 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy, o której mowa w § 6 pkt 2, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 38a ust. 2, 4 i 10 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38a ust. 5 i 7 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 2, nie może przekroczyć: 1) 30%;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 38a ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014 - 25%;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 38a ust. 13 rozporządzenia nr 651/2014:

a) 15% - gdy inwestycja polega na instalacji lub wymianie tylko jednego rodzaju elementu budynku w rozumieniu art. 2 ust. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13, z późn. zm.6)),

b) 20% - w pozostałych przypadkach.

5. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w ust. 4, można zwiększyć o:

1) 20 punktów procentowych - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 10 punktów procentowych - dla średniego przedsiębiorcy.

6. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w ust. 4 i 5, można zwiększyć o:

1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego;

2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze województw dolnośląskiego lub wielkopolskiego lub następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola.

7. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w ust. 4 i 5, można zwiększyć o 15 punktów procentowych, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 38a ust. 16 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. [Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 3]

1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 3, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 38b rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 3, jest udzielana przedsiębiorcom, o których mowa w art. 38b ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 3, jest udzielana w formie pożyczki, zgodnie z art. 38b ust. 4-6 i 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. [Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 4]

1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 4, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1-5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 4, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 4, nie może przekroczyć:

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w art. 41 ust. 7 lit. a rozporządzenia nr 651/2014:

a) 65% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,

b) 55% - dla średniego przedsiębiorcy,

c) 45% - dla dużego przedsiębiorcy;

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w art. 41 ust. 7 lit. b rozporządzenia nr 651/2014:

a) 50% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,

b) 40% - dla średniego przedsiębiorcy,

c) 30% - dla dużego przedsiębiorcy.

4. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 4, może wynieść 100%, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. [Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 5]

1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 5, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy, o której mowa w § 6 pkt 5, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 45 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 5, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 i 8 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 5, nie może przekroczyć:

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w art. 45 ust. 9 lit. a rozporządzenia nr 651/2014 - 100%;

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w art. 45 ust. 9 lit. b rozporządzenia nr 651/2014:

a) 90% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,

b) 80% - dla średniego przedsiębiorcy,

c) 70% - dla dużego przedsiębiorcy.

§ 14. [Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 6]

1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 6, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 46 ust. 1-3, ust. 4 zdanie drugie oraz ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 6, nie może zostać udzielona w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 6, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 46 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 6, nie może przekroczyć:

1) 50% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 40% - dla średniego przedsiębiorcy;

3) 30% - dla dużego przedsiębiorcy.

5. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 6, można zwiększyć o 15 punktów procentowych w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 6, można określić również zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15. [Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 7]

1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 7, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 47 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 10 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy, o której mowa w § 6 pkt 7, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 47 ust. 3 i 6 oraz ust. 10 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 7, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 47 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 7, nie może przekroczyć:

1) 60% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 50% - dla średniego przedsiębiorcy;

3) 40% - dla dużego przedsiębiorcy.

5. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w ust. 4, można zwiększyć o:

1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego;

2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze województw dolnośląskiego lub wielkopolskiego lub następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola.

§ 16. [Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 8]

1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 8, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 48 ust. 1 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy, o której mowa w § 6 pkt 8, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 48 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 8, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 48 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 8, określa się zgodnie z art. 48 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 17. [Stosowanie art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia 651/2014 do obliczania intensywności pomocy oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych]

Do obliczania intensywności pomocy oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 18. [Koszty kwalifikowalne pomocy]

Kosztami kwalifikowalnymi pomocy, o której mowa w § 6 pkt 1-4 i 6-8, są koszty inwestycji albo działania poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

§ 19. [Kumulacja pomocy]

Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 ust. 1-3 i 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 20. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

1. Nie stosuje się przepisów niniejszego rozporządzenia, jeżeli wartość całkowitej pomocy przekracza:

1) 30 mln euro na przedsiębiorcę na jedną inwestycję - w przypadku pomocy, o której mowa w § 6 pkt 1, 2, 4, 5 i 7;

2) 50 mln euro na przedsiębiorcę na jedną inwestycję - w przypadku pomocy, o której mowa w § 6 pkt 6;

3) 70 mln euro na przedsiębiorcę na jedną inwestycję - w przypadku pomocy, o której mowa w § 6 pkt 8.

2. Kwotę pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote według kursu średniego euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

§ 21. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Pomoc jest udzielana zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2) inne informacje niezbędne do dokonania oceny tego wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorca przedstawia informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 1-4 i 6-8, jest udzielana, jeżeli wniosek o jej udzielenie został złożony przed dniem rozpoczęcia inwestycji albo działania.

5. Przez rozpoczęcie inwestycji albo działania należy rozumieć:

1) podjęcie robót budowlanych lub

2) złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, lub

3) złożenie jakiegokolwiek innego zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji albo działania nieodwracalną.

6. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.7)).

7. Po przeprowadzeniu oceny wniosku, o którym mowa w ust. 2, pomocy udziela się przedsiębiorcy na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

§ 22. [Okres udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 23. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze energetyki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (Dz. U. poz. 2774).

§ 24. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Tekst programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027" został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 6 października 2022 r. nr C(2022) 7156.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

4) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 28, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75, Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1 i 210, Dz. Urz. UE L 851 z 27.03.2019, str. 66, Dz. Urz. UE L 137 z 26.05.2019, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 125, Dz. Urz. UE L 101 z 14.04.2023, str. 16 oraz Dz. Urz. UE L 178 z 13.07.2023, str. 10.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 1.

6) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75 oraz Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i 2029.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-27
  • Data wejścia w życie: 2023-11-28
  • Data obowiązywania: 2023-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA