REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2558

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w sieć dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027"2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na inwestycje w sieć dystrybucji w obszarze efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027", zwanej dalej „pomocą", a także podmioty jej udzielające.

§ 2. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014".

§ 3. [Zasady udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 651/2014.

§ 4. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dniu udzielenia pomocy - oznacza to dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702);

2) dużym przedsiębiorcy - oznacza to duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014;

3) efektywnym energetycznie systemie ciepłowniczym i chłodniczym - oznacza to efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w rozumieniu art. 2 pkt 124 rozporządzenia nr 651/2014;

4) intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

5) mikroprzedsiębiorcy i małym przedsiębiorcy - oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

6) przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

7) średnim przedsiębiorcy - oznacza to średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

8) wartości pomocy - oznacza to ekwiwalent dotacji brutto obliczany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461).

§ 5. [Ograniczenia dotyczące udzielania pomocy]

Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

§ 6. [Warunki udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana na warunkach określonych w art. 46 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. [Forma pomocy]

Pomoc jest udzielana w formie:

1) dotacji lub

2) pożyczek

- zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a i b rozporządzenia nr 651/2014.

§ 8. [Podmioty udzielające pomocy]

Podmiotami udzielającymi pomocy są:

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo

2) podmiot wdrażający instrument finansowy w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.4)).

§ 9. [Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w art. 46 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia nr 651/2014]

1. Pomoc jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 46 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 46 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć:

1) 50% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 40% - dla średniego przedsiębiorcy;

3) 30% - dla dużego przedsiębiorcy.

4. Maksymalną intensywność pomocy można zwiększyć o 15 punktów procentowych w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Maksymalną intensywność pomocy można określić również zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. [Stosowanie art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia 651/2014 do obliczania intensywności pomocy]

Do obliczania intensywności pomocy oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. [Koszty kwalifikowalne]

Kosztami kwalifikowalnymi są koszty inwestycji poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

§ 12. [Kumulacja pomocy]

Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 ust. 1-3 i 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. [Ograniczenia dotyczące stosowania przepisów rozporządzenia]

1. Nie stosuje się przepisów niniejszego rozporządzenia, jeżeli wartość całkowitej pomocy przekracza 50 mln euro na przedsiębiorcę na jedną inwestycję.

2. Kwotę pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote według kursu średniego euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

§ 14. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Pomoc jest udzielana zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 651/2014, pod warunkiem że wniosek o jej udzielenie został złożony przed dniem rozpoczęcia inwestycji.

2. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera:

1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2) inne informacje niezbędne do dokonania oceny tego wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorca przedstawia informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć:

1) podjęcie robót budowlanych lub

2) złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, lub

3) złożenie jakiegokolwiek innego zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.

5. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.5)).

6. Po przeprowadzeniu oceny wniosku, o którym mowa w ust. 2, pomocy udziela się przedsiębiorcy na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

§ 15. [Okres udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.6)

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Tekst programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027" został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 6 października 2022 r. nr C(2022) 7156.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 1.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i 2029.

6) Zakres spraw uregulowanych niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze energetyki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (Dz. U. poz. 2774).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-27
  • Data wejścia w życie: 2023-11-28
  • Data obowiązywania: 2023-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA