REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2559

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie nadania Instytutowi Energetyki w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 oraz z 2023 r. poz. 1672) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Nadanie Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego]

1. Instytutowi Energetyki w Warszawie, utworzonemu na podstawie uchwały nr 815/53 Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1953 r. w sprawie powołania Instytutu Energetyki, zarządzenia nr 14/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 sierpnia 1991 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą Instytut Energetyki do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zarządzenia nr 236/Org/91 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie połączenia Instytutu Energetyki i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ceramiki Elektrotechnicznej „CERAL" w Boguchwale, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Energetyki, Instytutu Techniki Cieplnej oraz Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej (Dz. U. poz. 1565) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energetyki (Dz. U. poz. 1464), zwanemu dalej „Instytutem", nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy".

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw energii.

§ 2. [Przedmiot działalności Instytutu]

1. Przedmiotem działalności Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych służących bezpieczeństwu energetycznemu kraju, jak również prowadzenie prac dotyczących monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne związane z działalnością sektora elektroenergetycznego;

2) przystosowywanie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych do potrzeb praktyki.

2. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 3. [Zakres zadań Instytutu]

1. Do zadań Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych oraz upowszechnianie ich wyników;

2) prowadzenie doradztwa naukowego i techniczno-ekonomicznego przy realizacji inwestycji i w postępowaniach przetargowych w sektorze energetyki;

3) opracowywanie ocen i opinii dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;

4) prowadzenie badań naukowych w zakresie jakości i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów przemysłu produkującego urządzenia wykorzystywane w energetyce;

5) wykonywanie prac projektowych oraz serwisowych na potrzeby przemysłu i sektora elektroenergetycznego oraz ochrony środowiska;

6) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikującej i aprobacyjnej oraz prowadzenie oceny zgodności jako jednostka notyfikowana;

7) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;

8) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;

9) wytwarzanie, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych i kalibracji aparatury;

10) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz sprzedaż wydawnictw;

11) realizacja pozaszkolnych form edukacji obejmujących organizowanie seminariów, szkoleń i kursów doszkalających;

12) organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów oraz innych form spotkań w celu upowszechniania wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

13) wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.

2. Do zadań Instytutu szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i publicznego oraz ochrony środowiska, wykonywanych w sposób ciągły należy:

1) dostarczanie podstaw merytorycznych do prowadzenia procesu decyzyjnego w organach administracji państwowej, w tym zwłaszcza w obszarze prognozowania rozwoju elektroenergetyki w kraju i w ramach współpracy międzynarodowej;

2) działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego i publicznego;

3) identyfikacja i zmniejszanie zagrożeń środowiska naturalnego związanych z działalnością elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej oraz przemysłu pracującego na rzecz sektora elektroenergetyki, a także logistyka związana z działalnością prowadzoną przez ten sektor z uwzględnieniem problemów eksploatacyjnych urządzeń;

4) monitoring i prognozowanie trwałości oraz niezawodności funkcjonowania urządzeń oraz systemu elektroenergetycznego, których awarie mogą stwarzać zagrożenie publiczne;

5) koordynacja strategicznych programów badawczych służących modernizacji infrastruktury energetycznej Polski w obszarze wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej;

6) realizacja prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych oraz wykonywanie analiz w zakresie rozwoju elektroenergetyki oraz wykorzystania nowych technologii w energetyce;

7) doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 4. [Źródła finansowania]

Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:

1) uzyskane z przychodów własnych w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności badawczo-rozwojową oraz gospodarczą;

2) pochodzące z subwencji i dotacji uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005) i w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) lub dotacji celowych uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

3) z realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki;

4) pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;

5) pozyskiwane z innych źródeł.

§ 5. [Dysponent środków budżetowych]

Dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, jest minister właściwy do spraw energii.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-27
  • Data wejścia w życie: 2023-11-28
  • Data obowiązywania: 2023-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA