REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2731

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 4 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1558);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 2056);

3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1409);

4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 2225);

5) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 309);

6) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 2214);

7) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1121);

8) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 693).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1558), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 2056), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1409), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 2225), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2019 r., z wyjątkiem § 1 w zakresie § 2 pkt 27, 29 i 31, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.”;

5) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 309), które stanowią:

„§ 2. Zmiany w wykazie świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, o których mowa w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 marca 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

6) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 2214), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.”;

7) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1121), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.”;

8) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 693), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.”.

Minister Zdrowia: E. Krajewska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 grudnia 2023 r. (Dz. U. poz. 2731)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania w ramach kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, określonej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawieranych z podmiotami zakwalifikowanymi do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 95l ust. 1 ustawy, zwanego dalej „systemem zabezpieczenia”.

§ 2. Ustala się następujące świadczenia opieki zdrowotnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, które podlegają odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy:

1) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie tomografii komputerowej;

2) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie medycyny nuklearnej;

3) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie rezonansu magnetycznego;

4) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego;

5) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie badań echokardiograficznych płodu;

6) diagnostyka i leczenie onkologiczne w profilach systemu zabezpieczenia, zakresach lub rodzajach, w których w dniu kwalifikacji do systemu zabezpieczenia świadczenia te były finansowane w sposób wskazany w art. 136 ust. 2 ustawy;

7) świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej);

8) świadczenia opieki kompleksowej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy;

9) świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami;

10) świadczenia szpitalne udzielane w ramach profilu brachyterapia;

11) świadczenia szpitalne udzielane w ramach profilu radioterapia, w tym teleradioterapia lub profilu terapia izotopowa;

12) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie brachyterapii;

13) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie terapii izotopowej;

14) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie teleradioterapii;

15) świadczenia szpitalne w leczeniu ostrego zawału serca;

16) świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

17) świadczenia w zakresie przeszczepów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1185);

18) świadczenia realizowane w szpitalnych oddziałach ratunkowych albo w izbach przyjęć;

19) świadczenia rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych;

20)3) świadczenia udzielane przez:

a) pielęgniarki, położne i ratowników medycznych, w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy,

b) pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139), w zakresie środków przeznaczonych na pokrycie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze,

c) lekarzy i lekarzy dentystów, którym na dzień 30 czerwca 2021 r. należne było wynagrodzenie podwyższone w trybie art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532 i 2383 oraz z 2020 r. poz. 2401), w zakresie środków przeznaczonych na podwyższenie wynagrodzenia tych osób;

21) świadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy;

22) świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy, w tym leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte tymi programami;

23) świadczenia wykonywane w celu realizacji świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 16 ustawy, w tym leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105);

24) świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy;

25)4) świadczenia w ramach leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka;

26)5) wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków;

27)6) (uchylony);7)

28)5) operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych;

29)6) (uchylony);7)

30)5) przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca;

31)6) (uchylony);7)

32)5) przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka;

33)8) porady specjalistyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

34)9) świadczenia z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17a ustawy;

35)10) inne niż wymienione w pkt 1-34 świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia;

36)11) świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie:

a) ablacji w zaburzeniach rytmu,

b) przezcewnikowego wszczepienia protezy zastawki aortalnej,

c) przezcewnikowej plastyki zastawki mitralnej metodą „brzeg do brzegu”,

d) wszczepienia układu resynchronizującego, defibrylatorów, kardiowerterów

- o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 83, 359 i 1721);

37)12) wszczepienie pompy baklofenowej w leczeniu spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne, wraz z wymianą oraz uzupełnieniem baklofenu;

38)12) leczenie głębokich zaburzeń słuchu za pomocą implantów ślimakowych wraz z okresową wymianą procesora mowy;

39)12) żywienie pozajelitowe w warunkach domowych: całkowite żywienie pozajelitowe;

40)12) wszczepienie, przemieszczenie lub wymiana stymulatora struktur głębokich mózgu lub stymulatora nerwu błędnego;

41)12) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych w wieku 18-26 lat;

42)12) leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym;

43)12) implantacja lub wymiana hydraulicznego zwieracza cewki moczowej;

44)12) endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej, tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe;

45)12) zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowych;

46)12) dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym;

47)12) zabiegi związane z wykonaniem witrektomii tylnej w chorobach siatkówki;

48)12) zabiegi związane z leczeniem jaskry;

49)12) kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad świadczeniobiorcą z chorobą przewlekłą;

50)12) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika;

51)12) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy;

52)12) opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel-Lindau (VHL).

§ 2a.13) W latach 2018-2020 świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, w zakresie kosztów podwyższenia wynagrodzeń tych lekarzy, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), podlegają odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5 ustawy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia14).


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2587).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872, 1938 i 2730.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1121), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

4) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1409), które weszło w życie z dniem 31 lipca 2019 r.

5) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 2225), które weszło w życie z mocą od dnia 1 października 2019 r.

6) Dodany przez § 1 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

7) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 2214), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

8) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 309), które weszło w życie z dniem 27 lutego 2020 r.; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Dodany przez § 1 rozporządzenia wymienionego jako pierwsze w odnośniku 8.

10) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

11) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 693), które weszło w życie z dniem 1 maja 2023 r.

13) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 2056), które weszło w życie z dniem 30 października 2019 r.

14) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 czerwca 2017 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-20
  • Data wejścia w życie: 2023-12-20
  • Data obowiązywania: 2024-03-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA