REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 32

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 grudnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. W przypadku uprawy roślin w ramach wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a i c lub pkt 10 lit. a i c płatność ekologiczna może być przyznana za ostatni rok realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach tych wariantów mimo zaprzestania tej uprawy po przeprowadzeniu zbioru w tym roku, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w ust. 1.”;

2) po § 32j dodaje się § 32k w brzmieniu:

„§ 32k. Rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, może w 2024 r. rozpocząć uprawę roślin w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 lub 11 lub wariantów wymienionych w ust. 1 pkt 4 lit. b lub pkt 10 lit. b na całej powierzchni użytków rolnych, na których dotychczas było realizowane to zobowiązanie ekologiczne, lub na części tej powierzchni, pod warunkiem że mimo rozpoczęcia takiej uprawy roślin są spełnione warunki przyznania płatności ekologicznej z tytułu realizacji tego zobowiązania, a rozpoczęcie tej uprawy roślin nie powoduje zmiany wielkości obszaru objętego tym zobowiązaniem lub zmiany miejsca realizacji tego zobowiązania. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się przepisów § 7 ust. 4, § 19 ust. 4b, 6 i 7, § 30 ust. 6 i 7 oraz § 31 ust. 2 pkt 1.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów w dotychczasowym brzmieniu do przyznawania środków finansowych]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2024 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Gembicka


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2585).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 451 i 1243, z 2020 r. poz. 316, z 2021 r. poz. 434 i 1025 oraz z 2023 r. poz. 481 i 1836.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA