REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 198

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji zanieczyszczeń, inwestycje w ekologiczne pojazdy, inwestycje wspierające efektywność energetyczną, inwestycje dotyczące naprawy szkód wyrządzonych środowisku, ochrony przyrody oraz łagodzenia zmian klimatu, inwestycje w efektywne gospodarowanie zasobami, inwestycje w infrastrukturę energetyczną oraz na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Horyzontalna pomoc publiczna na inwestycje służące ochronie środowiska]

Horyzontalna pomoc publiczna na inwestycje służące redukcji emisji zanieczyszczeń, inwestycje w ekologiczne pojazdy, inwestycje wspierające efektywność energetyczną, inwestycje dotyczące naprawy szkód wyrządzonych środowisku, ochrony przyrody oraz łagodzenia zmian klimatu, inwestycje w efektywne gospodarowanie zasobami, inwestycje w infrastrukturę energetyczną oraz na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych, ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwana dalej „pomocą”, jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) CCS - oznacza to CCS w rozumieniu art. 2 pkt 131a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) CCU - oznacza to CCU w rozumieniu art. 2 pkt 131b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) dniu udzielenia pomocy - oznacza to dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702);

4) dużym przedsiębiorcy - oznacza to duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

5) efektywności energetycznej - oznacza to efektywność energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

6) elemencie budynku - oznacza to system techniczny budynku lub element przegród zewnętrznych budynku;

7) infrastrukturze dedykowanej - oznacza to infrastrukturę dedykowaną w rozumieniu art. 2 pkt 130 zdanie ostatnie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

8) infrastrukturze energetycznej - oznacza to infrastrukturę energetyczną w rozumieniu art. 2 pkt 130 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

9) intensywności pomocy - oznacza to stosunek całkowitej wartości pomocy do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

10) mapie pomocy regionalnej na lata 2022-2027 - oznacza to mapę pomocy regionalnej ustaloną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422);

11) małym przedsiębiorcy - oznacza to małe przedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

12) mikroprzedsiębiorcy - oznacza to mikroprzedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

13) średnim przedsiębiorcy - oznacza to średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

14) pojeździe - oznacza to pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 102h rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

15) pojeździe bezemisyjnym - oznacza to pojazd bezemisyjny w rozumieniu art. 2 pkt 102g rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

16) pojeździe ekologicznie czystym - oznacza to pojazd ekologicznie czysty w rozumieniu art. 2 pkt 102f rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

17) procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji - oznacza to procedurę przetargową zgodną z zasadami konkurencji w rozumieniu art. 2 pkt 38 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

18) standardzie ochrony środowiska UE - oznacza to normę unijną w rozumieniu art. 2 pkt 102 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

19) wartości pomocy - oznacza to ekwiwalent dotacji brutto ustalany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461);

20) wodorze odnawialnym - oznacza to wodór odnawialny w rozumieniu art. 2 pkt 102c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 3. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia do ewentualnej pomocy finansowej]

1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a-d oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Pomoc nie może zostać:

1) udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 4. [Zakres inwestycji objętych pomocą finansową]

Pomoc może zostać udzielona na:

1) inwestycje umożliwiające:

a) redukcję emisji zanieczyszczeń w stopniu wykraczającym ponad standardy ochrony środowiska UE,

b) redukcję emisji zanieczyszczeń, w przypadku gdy nie zostały ustanowione standardy ochrony środowiska UE,

c) wcześniejsze dostosowanie do opublikowanych, ale jeszcze nieobowiązujących standardów ochrony środowiska UE;

2) inwestycje polegające na zakupie pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych lub na doposażeniu pojazdów;

3) inwestycje wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach;

4) inwestycje wspierające efektywność energetyczną w budynkach;

5) ułatwianie zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej;

6) inwestycje dotyczące naprawy szkód wyrządzonych środowisku, ochrony przyrody oraz łagodzenia zmian klimatu;

7) inwestycje w efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

8) inwestycje w infrastrukturę energetyczną;

9) badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych.

§ 5. [Warunek udzielenia pomocy finansowej oraz elementy składowe wymagane dla wniosku o przyznanie prawa pomocy]

1. Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o jej udzielenie został złożony przed rozpoczęciem inwestycji albo działania, z wyjątkiem inwestycji, o których mowa w § 4 pkt 6.

2. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera:

1) informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

3) siedzibę i adres wnioskodawcy;

4) numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wnioskodawcy, a w przypadku rejestru innego niż KRS - pełną nazwę odpowiedniego rejestru oraz numer wpisu wnioskodawcy;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

6) inne informacje niezbędne do udzielenia pomocy niebędące danymi osobowymi.

3. Przez rozpoczęcie inwestycji albo działania należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, w wyniku którego realizacja inwestycji albo działania stanie się nieodwracalna.

4. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.3)).

§ 6. [Formy udzielenia pomocy finansowej]

Pomoc może zostać udzielona w formie:

1) dotacji lub

2) pożyczek, lub

3) częściowych umorzeń pożyczek.

§ 7. [Koszty inwestycji celu publicznego kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną]

1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są koszty inwestycji albo działania poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy, z wyjątkiem pomocy, o której mowa w § 4 pkt 6.

2. Do obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą stosuje się art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 8. [Kumulacja poszczególnych środków pomocy publicznej]

1. Pomoc sumuje się z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, udzielaną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym z pomocą udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. W przypadku gdy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą zostało udzielone finansowanie Unii Europejskiej zarządzane centralnie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, stosuje się zasady kumulacji określone w tym przepisie.

3. W przypadku gdy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą zostało udzielone dofinansowanie przy wsparciu z Funduszu InvestEU, o którym mowa w sekcji 16 rozdziału III rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, stosuje się zasady kumulacji określone w art. 8 ust. 3 lit. b akapit drugi-czwarty rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

4. Rozporządzenie nie ma zastosowania do pomocy, której całkowita wartość przekracza:

1) 25 mln euro - na inwestycję w przypadku pomocy na infrastrukturę dedykowaną i magazynowanie, o których mowa w art. 36 ust. 4 akapit czwarty rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) 70 mln euro - na przedsiębiorcę na inwestycję w przypadku pomocy, o której mowa w § 4 pkt 8;

3) 30 mln euro na:

a) przedsiębiorcę na inwestycję,

b) przedsiębiorcę na badania i usługi doradcze

- w przypadkach innych niż wskazane w pkt 1 i2, z wyłączeniem pomocy, o której mowa w § 4 pkt 5.

5. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu udzielenia pomocy.

Rozdział 2

Pomoc na inwestycje umożliwiające redukcję emisji zanieczyszczeń w stopniu wykraczającym ponad standardy ochrony środowiska UE, inwestycje umożliwiające redukcję emisji zanieczyszczeń, w przypadku gdy nie zostały ustanowione standardy ochrony środowiska UE, oraz inwestycje umożliwiające wcześniejsze dostosowanie do opublikowanych, ale jeszcze nieobowiązujących standardów ochrony środowiska UE

§ 9. [Zakres rzeczowy inwestycji dotyczącej redukcji poziomu zanieczyszczeń w powietrzu kwalifikującej się do objęcia pomocą]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 1, może zostać udzielona na inwestycje w:

1) sprzęt i maszyny wykorzystujące wodór odnawialny lub paliwa wodoropochodne, o których mowa w art. 36 ust. 1b akapit pierwszy zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) infrastrukturę transportującą wodór odnawialny;

3) instalacje, sprzęt i maszyny produkujące lub wykorzystujące wodór wyprodukowany przy użyciu energii elektrycznej, który nie kwalifikuje się jako wodór odnawialny, oraz infrastrukturę dedykowaną transportującą taki wodór;

4) CCS lub CCU;

5) inne rozwiązania podnoszące poziom ochrony środowiska.

§ 10. [Przepisy unijne regulujące realizację inwestycji dotyczącej redukcji poziomu zanieczyszczeń w powietrzu]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 1, jest udzielana zgodnie z art. 36 ust. 1a-3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 11. [Procedury przyznawania pomocy finansowej na realizację inwestycji dotyczącej redukcji poziomu zanieczyszczeń w powietrzu]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 1, może zostać udzielona w:

1) procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji spełniającej warunki określone w art. 36 ust. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) procedurze innej niż procedura, o której mowa w pkt 1.

§ 12. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji ograniczającej emisje z wyłonieniem w drodze przetargu wykonawcy]

W przypadku gdy pomoc, o której mowa w § 4 pkt 1, jest udzielana w procedurze, o której mowa w § 11 pkt 1, intensywność pomocy nie może przekroczyć 100%.

§ 13. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji ograniczającej emisje z wyłonieniem w drodze bezprzetargowej wykonawcy]

W przypadku gdy pomoc, o której mowa w § 4 pkt 1, jest udzielana w procedurze, o której mowa w § 11 pkt 2, za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji:

1) ustalane zgodnie z art. 36 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 albo

2) bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska.

§ 14. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji ograniczającej emisje w zakresie kompensowania dodatkowych kosztów]

1. W przypadku gdy za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 4 pkt 1, uznaje się koszty inwestycji ustalane zgodnie z art. 36 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, intensywność pomocy nie może przekroczyć:

1) 50% - w przypadku inwestycji w instalacje inne niż oparte na wykorzystaniu biomasy skutkujących redukcją bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych w 100%;

2) 30% - w przypadku CCS lub CCU;

3) 40% - w pozostałych przypadkach.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o:

1) 20 punktów procentowych - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 10 punktów procentowych - dla średniego przedsiębiorcy.

3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o:

1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego;

2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz następujących gmin należących do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Lato-wicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.

§ 15. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji ograniczającej emisje w przypadku kosztów związanych ściśle ze zwiększeniem zakresu ochrony przyrody]

1. W przypadku gdy za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 4 pkt 1, uznaje się koszty inwestycji bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska:

1) wartość pomocy nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą a zyskiem operacyjnym albo

2) intensywność pomocy nie może przekraczać 50% intensywności pomocy ustalonej zgodnie z § 14.

2. Metodę ustalania wartości pomocy określoną w ust. 1 pkt 1 można stosować tylko w przypadku, gdy zysk operacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 39 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 obliczany zgodnie z art. 36 ust. 10 zdanie drugie tego rozporządzenia, jest większy od zera.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zysk operacyjny podlega weryfikacji zgodnie z art. 36 ust. 10 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Rozdział 3

Pomoc na inwestycje polegające na zakupie pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych lub na doposażeniu pojazdów

§ 16. [Zakres rzeczowy inwestycji w pojazdy mechaniczne napędzane paliwami alternatywnymi kwalifikującej się do objęcia pomocą]

1. Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 2, może zostać udzielona na:

1) nabycie pojazdów ekologicznie czystych przeznaczonych do transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego lub morskiego, napędzanych co najmniej w części energią elektryczną lub wodorem;

2) nabycie pojazdów bezemisyjnych przeznaczonych do transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego lub morskiego;

3) doposażenie pojazdów innych niż statki powietrzne, aby umożliwić zakwalifikowanie ich jako pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych.

2. Nabycie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oznacza kupno lub leasing na okres co najmniej 12 miesięcy.

§ 17. [Procedury przyznawania pomocy finansowej na realizację inwestycji w pojazdy mechaniczne napędzane paliwami alternatywnymi]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 2, może zostać udzielona w:

1) procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji spełniającej warunki określone w art. 36b ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) procedurze innej niż procedura, o której mowa w pkt 1.

§ 18. [Ustalenie wydatków pokrywanych z wypłat pomocy finansowej umożliwiających spełnienie szczególnych wymogów ekologicznych]

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 4 pkt 2, ustala się zgodnie z art. 36b ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 19. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji w ekologiczne pojazdy z wyłonieniem w drodze przetargu wykonawcy]

W przypadku gdy pomoc, o której mowa w § 4 pkt 2, jest udzielana w procedurze, o której mowa w § 17 pkt 1, intensywność pomocy nie może przekroczyć:

1) 80% - w przypadku pojazdów ekologicznie czystych;

2) 100% - w przypadku pojazdów bezemisyjnych.

§ 20. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji w ekologiczne pojazdy z wyłonieniem w drodze bezprzetargowej wykonawcy]

1. W przypadku gdy pomoc, o której mowa w § 4 pkt 2, jest udzielana w procedurze, o której mowa w § 17 pkt 2, intensywność pomocy nie może przekroczyć:

1) 20% - w przypadku dużego przedsiębiorcy;

2) 40% - w przypadku średniego przedsiębiorcy;

3) 50% - w przypadku mikroprzedsiębiorcy oraz małego przedsiębiorcy.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych w przypadku pojazdów bezemisyjnych.

3. W przypadku operatorów publicznego transportu zbiorowego - drogowego, kolejowego lub wodnego, wybranych i świadczących usługi zgodnie z art. 36b ust. 7 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, intensywność pomocy nie może przekroczyć:

1) 40% - w przypadku nabycia pojazdów ekologicznie czystych,

2) 50% - w przypadku nabycia pojazdów bezemisyjnych

- wyłącznie na potrzeby świadczenia powierzonych usług publicznych.

Rozdział 4

Pomoc na inwestycje wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach

§ 21. [Przepisy unijne regulujące realizację inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 3, jest udzielana zgodnie z art. 38 ust. 2-2b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 22. [Procedury przyznawania pomocy finansowej na realizację inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 3, może zostać udzielona w:

1) procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji spełniającej warunki określone w art. 38 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) procedurze innej niż procedura, o której mowa w pkt 1.

§ 23. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną z wyłonieniem w drodze przetargu wykonawcy]

W przypadku gdy pomoc, o której mowa w § 4 pkt 3, jest udzielana w procedurze, o której mowa w § 22 pkt 1, intensywność pomocy nie może przekroczyć 100%.

§ 24. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną z wyłonieniem w drodze bezprzetargowej wykonawcy]

W przypadku gdy pomoc, o której mowa w § 4 pkt 3, jest udzielana w procedurze, o której mowa w § 22 pkt 2, koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:

1) ustala się zgodnie z art. 38 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 albo

2) są to koszty inwestycji ustalone zgodnie z art. 38 ust. 8 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 25. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną w zakresie kompensowania dodatkowych kosztów]

1. W przypadku gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 4 pkt 3, ustala się zgodnie z art. 38 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, intensywność pomocy nie może przekroczyć:

1) 30% - w przypadku dużego przedsiębiorcy;

2) 40% - w przypadku średniego przedsiębiorcy;

3) 50% - w przypadku mikroprzedsiębiorcy oraz małego przedsiębiorcy.

2. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu zgodnie z § 14 ust. 3.

§ 26. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną w zakresie kosztów ustalonych według odmiennych zasad]

W przypadku gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 4 pkt 3, są kosztami inwestycji ustalonymi zgodnie z art. 38 ust. 8 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% intensywności pomocy ustalonej zgodnie z § 25.

Rozdział 5

Pomoc na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w budynkach

§ 27. [Przepisy unijne regulujące realizację inwestycji dotyczącej modernizacji energetycznej budynku]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 4, jest udzielana zgodnie z art. 38a ust. 2-4, 6, 8 i 10 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 28. [Procedury przyznawania pomocy finansowej na realizację inwestycji dotyczącej modernizacji energetycznej budynku]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 4, może zostać udzielona w:

1) procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji;

2) procedurze innej niż procedura, o której mowa w pkt 1.

§ 29. [Ustalenie wydatków pokrywanych z wypłat pomocy finansowej przeznaczonych na realizację inwestycji dotyczącej modernizacji budynku]

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 4 pkt 4, ustala się zgodnie z art. 38a ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z uwzględnieniem art. 38a ust. 7 i 9 tego rozporządzenia.

§ 30. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji dotyczącej modernizacji energetycznej budynku]

1. Intensywność pomocy nie może przekroczyć:

1) 15% - w przypadku inwestycji służących wcześniejszemu dostosowaniu do opublikowanych standardów ochrony środowiska UE, spełniających warunki określone w art. 38a ust. 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, jeżeli inwestycje dotyczą wyłącznie jednego elementu budynku;

2) 20% - w przypadku inwestycji służących wcześniejszemu dostosowaniu do opublikowanych standardów ochrony środowiska UE, spełniających warunki określone w art. 38a ust. 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, jeżeli inwestycje dotyczą co najmniej dwóch elementów budynku;

3) 25% - w przypadku inwestycji dotyczących wyłącznie jednego elementu budynku, zgodnie z art. 38a ust. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, które nie służą wcześniejszemu dostosowaniu do opublikowanych standardów ochrony środowiska UE;

4) 30% - w pozostałych przypadkach.

2. W przypadku budynków, o których mowa w art. 38a ust. 16 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli są spełnione warunki określone w tym przepisie.

3. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o:

1) 20 punktów procentowych - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 10 punktów procentowych - dla średniego przedsiębiorcy.

4. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu zgodnie z § 14 ust. 3.

Rozdział 6

Pomoc na ułatwianie zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej

§ 31. [Zakres podmiotowy pomocy niezbędnej do realizacji inwestycji służącej uproszczeniu procedury zawierania umów o poprawę efektywności wykorzystania energii]

1. Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 5, może zostać udzielona podmiotom będącym dostawcami środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w art. 38b ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, którzy są beneficjentami końcowymi tej pomocy, na ułatwianie zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.4)).

2. Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 5, jest udzielana w formie pożyczki zgodnie z art. 38b ust. 4-6 i 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Rozdział 7

Pomoc na inwestycje dotyczące naprawy szkód wyrządzonych środowisku, ochrony przyrody oraz łagodzenia zmian klimatu

§ 32. [Zakres rzeczowy inwestycji służącej ograniczeniu szkód wyrządzanych środowisku naturalnemu kwalifikującej się do objęcia pomocą]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 6, może zostać udzielona na inwestycje w:

1) remediację szkód wyrządzonych środowisku, w tym szkód polegających na pogorszeniu jakości gleby, wód powierzchniowych lub wód gruntowych, lub szkód wyrządzonych środowisku morskiemu;

2) rekultywację zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów;

3) ochronę lub odbudowę bioróżnorodności lub ekosystemów w celu przyczynienia się do osiągnięcia dobrego stanu ekosystemów lub do ochrony ekosystemów będących dotychczas w dobrym stanie;

4) wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.

§ 33. [Przepisy unijne regulujące realizację inwestycji służącej ograniczeniu szkód wyrządzanych środowisku naturalnemu]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 6, jest udzielana zgodnie z art. 45 ust. 3-5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 34. [Procedury przyznawania pomocy finansowej na realizację inwestycji służącej ograniczeniu szkód wyrządzanych środowisku naturalnemu]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 6, może zostać udzielona w:

1) procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji;

2) procedurze innej niż procedura, o której mowa w pkt 1.

§ 35. [Ustalenie wydatków pokrywanych z wypłat pomocy finansowej przeznaczonych na realizację inwestycji służącej ograniczeniu szkód wyrządzanych środowisku]

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 4 pkt 6, ustala się zgodnie z:

1) art. 45 ust. 6 i 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - dla inwestycji, o których mowa w § 32 pkt 1 i 2;

2) art. 45 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - dla inwestycji, o których mowa w § 32 pkt 3 i 4.

§ 36. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji służącej ograniczeniu szkód wyrządzanych środowisku naturalnemu]

1. Intensywność pomocy nie może przekroczyć:

1) 100% - w przypadku inwestycji, o których mowa w § 32 pkt 1 i 2;

2) 70% - w przypadku inwestycji, o których mowa w § 32 pkt 3 i 4.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ulega zwiększeniu o:

1) 20 punktów procentowych - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 10 punktów procentowych - dla średniego przedsiębiorcy.

Rozdział 8

Pomoc na inwestycje w efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

§ 37. [Zakres rzeczowy inwestycji dotyczącej efektywnego zarządzania i gospodarowania powierzonymi zasobami kwalifikującej się do objęcia pomocą]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 7, może zostać udzielona na inwestycje w:

1) efektywne gospodarowanie zasobami polegające na:

a) ograniczeniu ilości zasobów zużywanych do produkcji danej ilości produktu zgodnie z art. 47 ust. 2 lit. a ppkt i rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub

b) zastąpieniu pierwotnych surowców lub substratów surowcami lub substratami wtórnymi ponownie użytymi lub pochodzącymi z odzysku, w tym z recyklingu;

2) zapobieganie wytwarzaniu odpadów i ograniczenie ich wytwarzania, przygotowanie do ponownego użycia, dekontaminację i recykling odpadów wytwarzanych przez beneficjenta zgodnie z art. 47 ust. 2 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) przygotowanie do ponownego użycia, dekontaminację i recykling odpadów wytwarzanych przez osoby trzecie, zgodnie z art. 47 ust. 2 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4) zbieranie, sortowanie, dekontaminację, przetwarzanie wstępne i przetwarzanie innych produktów, materiałów lub substancji, które w przeciwnym razie zostałyby niewykorzystane lub wykorzystane w mniej zasobooszczędny sposób;

5) selektywne zbieranie i sortowanie odpadów w celu ich przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu.

§ 38. [Przepisy unijne regulujące realizację inwestycji dotyczącej efektywnego zarządzania i gospodarowania powierzonymi zasobami]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 7, jest udzielana zgodnie z art. 47 ust. 3-6 i 10 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 39. [Procedury przyznawania pomocy finansowej na realizację inwestycji dotyczącej efektywnego zarządzania i gospodarowania powierzonymi zasobami]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 7, może zostać udzielona w:

1) procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji;

2) procedurze innej niż procedura, o której mowa w pkt 1.

§ 40. [Ustalenie wydatków pokrywanych z wypłat pomocy finansowej przeznaczonych na realizację inwestycji dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami]

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 4 pkt 7, ustala się zgodnie z art. 47 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 41. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji dotyczącej efektywnego zarządzania i gospodarowania powierzonymi zasobami]

1. Intensywność pomocy nie może przekroczyć:

1) 40% - dla dużego przedsiębiorcy;

2) 50% - dla średniego przedsiębiorcy;

3) 60% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

2. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu zgodnie z § 14 ust. 3.

Rozdział 9

Pomoc na inwestycje w infrastrukturę energetyczną

§ 42. [Zakres rzeczowy inwestycji w infrastrukturę energetyczną kwalifikującej się do objęcia pomocą]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 8, może zostać udzielona na inwestycje w budowę lub modernizację infrastruktury energetycznej.

§ 43. [Przepisy unijne regulujące realizację inwestycji w infrastrukturę energetyczną]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 8, jest udzielana zgodnie z art. 48 ust. 2-4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 44. [Procedury przyznawania pomocy finansowej na realizację inwestycji w infrastrukturę energetyczną]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 8, może zostać udzielona w:

1) procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji;

2) procedurze innej niż procedura, o której mowa w pkt 1.

§ 45. [Ustalenie wydatków pokrywanych z wypłat pomocy finansowej przeznaczonych na realizację inwestycji w infrastrukturę energetyczną]

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą, o której mowa w § 4 pkt 8, są koszty inwestycji.

§ 46. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji w infrastrukturę energetyczną z wyłonieniem w drodze przetargu wykonawcy]

W przypadku gdy pomoc, o której mowa w § 4 pkt 8, jest udzielana w procedurze, o której mowa w § 44 pkt 1, intensywność pomocy nie może przekroczyć 100%.

§ 47. [Intensywność wsparcia na realizację inwestycji w infrastrukturę energetyczną z wyłonieniem w drodze bezprzetargowej wykonawcy]

W przypadku gdy pomoc, o której mowa w § 4 pkt 8, jest udzielana w procedurze, o której mowa w § 44 pkt 2, intensywność pomocy nie może przekroczyć 100% luki w finansowaniu w rozumieniu art. 2 pkt 118 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Rozdział 10

Pomoc na badania i usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych

§ 48. [Zakres rzeczowy pomocy na badania i usługi doradztwa inwestycyjnego kwalifikującej się do objęcia pomocą]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 9, może zostać udzielona na badania i usługi doradcze, bezpośrednio związane z inwestycjami albo działaniami, o których mowa w § 4 pkt 1-8, dotyczące ochrony środowiska i kwestii energetycznych, w tym audyty energetyczne, zgodnie z art. 49 ust. 1 i 2a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 49 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 49. [Procedury przyznawania pomocy finansowej na badania i usługi doradztwa inwestycyjnego]

Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 9, może zostać udzielona w:

1) procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji;

2) procedurze innej niż procedura, o której mowa w pkt 1.

§ 50. [Ustalenie wydatków pokrywanych z wypłat pomocy finansowej przeznaczonych na badania i usługi doradztwa inwestycyjnego]

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, o której mowa w § 4 pkt 9, ustala się zgodnie z art. 49 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 51. [Intensywność wsparcia na badania i usługi doradztwa inwestycyjnego]

Intensywność pomocy nie może przekroczyć:

1) 60% - dla dużego przedsiębiorcy;

2) 70% - dla średniego przedsiębiorcy;

3) 80% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i przepisy końcowe

§ 52. [Stosowanie przepisów rozporządzenia do złożonych wcześniej wniosków o udzielenie horyzontalnej pomocy publicznej]

1. Do wniosków o udzielenie horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o której mowa w § 6 pkt 2-5, 8 i 10-12 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 804), złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, wymagające uzupełnienia lub poprawy w zakresie wynikającym z przepisów niniejszego rozporządzenia uzupełnia się lub poprawia na wezwanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie przez niego wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 53. [Okres stosowania reguł pomocy]

Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 54. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 804).

§ 55. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: wz. U. Zielińska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i 2029.

4) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 113 z 24.04.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 28, Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75, Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1 i 210, Dz. Urz. UE LI 85 z 27.03.2019, str. 66, Dz. Urz. UE L 137 z 23.05.2019, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 125, Dz. Urz. UE L 101 z 14.04.2023, str. 16 oraz Dz. Urz. UE L 178 z 13.07.2023, str. 10.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-16
  • Data wejścia w życie: 2024-02-17
  • Data obowiązywania: 2024-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA