REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 205

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Udzielanie horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej]

Horyzontalna pomoc publiczna na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwana dalej „pomocą”, jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dniu udzielenia pomocy - oznacza to dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702);

2) dużym przedsiębiorcy - oznacza to duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - oznacza to energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w rozumieniu art. 2 pkt 102d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4) infrastrukturze ładowania - oznacza to infrastrukturę ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 102a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

5) infrastrukturze tankowania - oznacza to infrastrukturę tankowania w rozumieniu art. 2 pkt 102b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

6) intensywności pomocy - oznacza to stosunek całkowitej wartości pomocy do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

7) małym przedsiębiorcy - oznacza to małe przedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

8) mikroprzedsiębiorcy - oznacza to mikroprzedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

9) średnim przedsiębiorcy - oznacza to średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

10) procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji - oznacza to procedurę przetargową zgodną z zasadami konkurencji w rozumieniu art. 2 pkt 38 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

11) wartości pomocy - oznacza to ekwiwalent dotacji brutto ustalany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461);

12) wodorze odnawialnym - oznacza to wodór odnawialny w rozumieniu art. 2 pkt 102c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 3. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a-d oraz ust. 5 i 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Pomoc nie może zostać:

1) udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

§ 4. [Inwestycje, na które może zostać udzielona pomoc]

Pomoc może zostać udzielona na inwestycje w:

1) budowę, instalację, modernizację lub rozbudowę infrastruktury ładowania lub infrastruktury tankowania;

2) wytwarzanie na miejscu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wodoru odnawialnego;

3) jednostki magazynowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub wodoru odnawialnego wytwarzanych na miejscu.

§ 5. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o jej udzielenie został złożony przed rozpoczęciem inwestycji.

2. Wniosek o udzielenie pomocy zawiera:

1) informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

3) siedzibę i adres wnioskodawcy;

4) numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wnioskodawcy, a w przypadku rejestru innego niż KRS - pełną nazwę odpowiedniego rejestru oraz numer wpisu wnioskodawcy;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

6) inne informacje niezbędne do udzielenia pomocy niebędące danymi osobowymi.

3. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, w wyniku którego realizacja inwestycji stanie się nieodwracalna.

4. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.3)).

§ 6. [Forma udzielenia pomocy]

Pomoc może zostać udzielona w formie:

1) dotacji lub

2) pożyczek, lub

3) częściowych umorzeń pożyczek.

§ 7. [Podstawa prawna udzielenia pomocy]

Pomoc jest udzielana zgodnie z art. 36a ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 3 zdanie czwarte oraz ust. 8, 9, 12 i 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 8. [Konieczność udzielenia pomocy]

Konieczność udzielenia pomocy jest ustalana zgodnie z art. 36a ust. 10 i 11 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 9. [Procedury udzielenia pomocy]

Pomoc może zostać udzielona w:

1) procedurze przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji spełniającej warunki określone w art. 36a ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) procedurze innej niż procedura, o której mowa w pkt 1.

§ 10. [Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą]

1. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą ustala się zgodnie z art. 36a ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są koszty inwestycji poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

3. Do obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą stosuje się art. 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 11. [Maksymalna intensywność udzielenia pomocy]

1. W przypadku gdy pomoc jest udzielana w procedurze, o której mowa w § 9 pkt 1, intensywność pomocy nie może przekroczyć 100%.

2. W przypadku gdy pomoc jest udzielana w procedurze, o której mowa w § 9 pkt 2, intensywność pomocy nie może przekroczyć:

1) 20% - w przypadku dużego przedsiębiorcy;

2) 40% - w przypadku średniego przedsiębiorcy;

3) 50% - w przypadku mikroprzedsiębiorcy oraz małego przedsiębiorcy.

3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej, ustalonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422), intensywność pomocy, o której mowa w ust. 2, ulega zwiększeniu o:

1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego;

2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarach należących do województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz następujących gmin należących do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Lato-wicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.

§ 12. [Limit całkowitej wartości pomocy udzielanej przedsiębiorcy zgodnie z rozporządzeniem]

Całkowita wartość pomocy udzielanej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przedsiębiorcy, z uwzględnieniem związków, o których mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 36a ust. 7 tego rozporządzenia.

§ 13. [Sumowanie się pomocy]

1. Pomoc sumuje się z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, udzielaną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym z pomocą udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. W przypadku gdy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą zostało udzielone finansowanie Unii Europejskiej zarządzane centralnie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, stosuje się zasady kumulacji określone w tym przepisie.

3. W przypadku gdy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą zostało udzielone dofinansowanie przy wsparciu z Funduszu InvestEU, o którym mowa w sekcji 16 rozdziału III rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, stosuje się zasady kumulacji określone w art. 8 ust. 3 lit. b akapit drugi-czwarty rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 14. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

1. Rozporządzenie nie ma zastosowania do pomocy, której całkowita wartość przekracza 30 mln euro na przedsiębiorcę na inwestycję.

2. Kwoty wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu udzielenia pomocy.

§ 15. [Okres udzielania pomocy]

Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: wz. U. Zielińska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i 2029.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-16
  • Data wejścia w życie: 2024-02-17
  • Data obowiązywania: 2024-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA