REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 210

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 823), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1545).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1545), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 210)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136, 1834 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

2) „funkcjonariuszu” - rozumie się przez to funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) „terenie zamkniętym” - rozumie się przez to teren, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.1)).

§ 2. 1. Przy przydziale lokalu mieszkalnego uwzględnia się w pierwszej kolejności funkcjonariusza w służbie stałej:

1) nieposiadającego samodzielnego lokalu mieszkalnego;

2) przeniesionego z urzędu do służby w innej miejscowości.

2. W pozostałych przypadkach funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku o przydzielenie lokalu.

§ 3. Funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.

§ 4. 1. Norma zaludnienia wynosi 10 m2 powierzchni mieszkalnej.

2. Powierzchnią mieszkalną jest powierzchnia pokoi.

§ 5. Funkcjonariuszowi przysługują następujące normy zaludnienia:

1) posiadającemu rodzinę - po jednej normie zaludnienia dla niego i każdego z członków rodziny, o których mowa w art. 103 ustawy, a ponadto:

a) mianowanemu na stanowisko służbowe zaszeregowane do grup od 00 do 02 - dodatkowo dwie normy zaludnienia,

b) zaszeregowanemu do grupy niższej niż 02, posiadającemu stopień starszego oficera albo mianowanemu na stanowisko służbowe, dla którego etat przewiduje stopień starszego oficera - dodatkowo jedna norma zaludnienia,

c) pozostającemu w związku małżeńskim bezdzietnym - dodatkowo jedna norma zaludnienia;

2) samotnemu:

a) określonemu w pkt 1 lit. a - trzy normy zaludnienia,

b) pozostałym - bez względu na grupę zaszeregowania i stanowisko służbowe - dwie normy zaludnienia.

§ 6. 1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej może być przydzielony lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli wyrazi na to pisemną zgodę lub na jego pisemny wniosek. Przydział takiego lokalu nie pozbawia funkcjonariusza prawa do uzyskania lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku funkcjonariuszowi w służbie stałej może być przydzielony lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia.

3. Za lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia uważa się lokal, w którym występuje nadwyżka powierzchni mieszkalnej stanowiąca przynajmniej jeden pokój, jeżeli powierzchnia mieszkalna pozostałych pokoi odpowiada przysługującym normom zaludnienia.

§ 7. Funkcjonariuszowi w służbie stałej przydziela się lokal mieszkalny znajdujący się w należytym stanie technicznym i sanitarnym umożliwiającym zamieszkanie.

§ 8. Decyzję w sprawie przydziału i opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz tymczasowej kwatery wydaje Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz, zwani dalej „organem”.

§ 9. 1. Lokal mieszkalny przydziela się na wniosek funkcjonariusza w służbie stałej skierowany bezpośrednio do organu.

2. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego wydaje się w przypadkach:

1) gdy funkcjonariusz lub jego małżonek nie zwolnił zajmowanego poprzednio lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) uzyskania przez funkcjonariusza lub jego małżonka w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej innego lokalu mieszkalnego lub domu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej co najmniej przysługującym funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny normom zaludnienia;

3) zajmowania przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego.

2. Decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego można wydać w przypadkach:

1) udostępnienia, na podstawie umowy, bez zgody organu, lokalu mieszkalnego w całości lub w części do korzystania;

2) zajmowania przez funkcjonariusza zwolnionego ze służby lub pozostałych po funkcjonariuszu członków rodziny lokalu mieszkalnego znajdującego się na terenie zamkniętym;

3) wykorzystywania lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem;

4) gdy funkcjonariusz lub osoba wspólnie z nim zamieszkująca w sposób rażący lub uporczywy wykracza przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku;

5) gdy funkcjonariusz nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające czasowy pobyt funkcjonariusza poza miejscem zamieszkania;

6) nieuiszczania przez funkcjonariusza czynszu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez sześć pełnych okresów płatności.

3. Decyzja o opróżnieniu lokalu mieszkalnego dotyczy wszystkich osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

§ 11. 1. W przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, przydziela się inny lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej nie mniejszej od dotychczas posiadanej, w tej samej miejscowości lub w miejscowości pobliskiej.

2. W przypadkach określonych w § 10 ust. 2 pkt 3-6, można przydzielić inny lokal mieszkalny o obniżonym wyposażeniu technicznym i o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, nie mniejszej jednak niż 5 m2 na osobę, a w przypadku funkcjonariusza samotnego - 10 m2.

§ 12. Funkcjonariusz w służbie stałej może zamienić zajmowany lokal mieszkalny za zgodą organu.

§ 13. 1. Były małżonek funkcjonariusza w służbie stałej zachowuje prawo do zamieszkiwania w przydzielonym lokalu mieszkalnym do czasu uzyskania przez niego innego lokalu mieszkalnego lub domu.

2. Organ, na wniosek rozwiedzionych małżonków, może wyrazić zgodę na ich rozkwaterowanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego we własnym zakresie.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozwiedzionemu funkcjonariuszowi w służbie stałej organ może przydzielić inny lokal mieszkalny niż dotychczas zajmowany, o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym mu normom zaludnienia, lub przeznaczyć taki lokal na rzecz byłego małżonka niebędącego funkcjonariuszem.

§ 14.2) Przepisy § 2-13 stosuje się odpowiednio do lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby posiadające uprawnienia do tych lokali na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin3) (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834).

§ 15. 1. Funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej, na jego pisemny wniosek, można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny, określeni w art. 103 ustawy, nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu w miejscowości, w której pełni on służbę, lub w miejscowości pobliskiej.

2. Wzór wniosku o przydział tymczasowej kwatery określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 16. Funkcjonariuszowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, który w poprzednim miejscu pełnienia służby nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu, można przydzielić tymczasową kwaterę na okres oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby, jeżeli występują okoliczności, o których mowa w § 15.

§ 17. 1. Funkcjonariuszowi, któremu przydziela się tymczasową kwaterę, przysługują następujące normy zaludnienia:

1) w przypadkach, o których mowa w § 15 i 16:

a) posiadającemu rodzinę - po jednej normie zaludnienia dla niego i każdego członka rodziny,

b) samotnemu - dwie normy zaludnienia;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 110 ust. 4 ustawy - przysługujące mu normy zaludnienia, bez uwzględnienia zamieszkałych z nim członków rodziny.

2. Powierzchnia mieszkalna tymczasowej kwatery nie może być większa od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia określonymi w ust. 1.

§ 18. Decyzję o opróżnieniu tymczasowej kwatery wydaje się w przypadkach:

1) zwolnienia funkcjonariusza ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości;

2) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 lub 3 albo ust. 2 pkt 1 lub pkt 3-6.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).5)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 i 2029.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1545), które weszło w życie z dniem 3 września 2019 r.

3) Tytuł ustawy zmieniony przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730), która weszła w życie z dniem 20 maja 2018 r.; wszedł w życie z dniem 14 kwietnia 2020 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 kwietnia 2003 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie trybu postępowania, szczegółowych zasad przydzielania i opróżniania, norm zaludnienia i gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1496), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 676).

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2003 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 210)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGOZałącznik nr 2

WZÓR WNIOSEK O PRZYDZIAŁ TYMCZASOWEJ KWATERYMetryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-19
  • Data wejścia w życie: 2024-02-19
  • Data obowiązywania: 2024-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA